Prison

Regulile în materia concursului de infracțiuni pe înțelesul tuturor

12 minute • Bianca Gabriela Hadarag • 01 martie 2017


Definiție

forma pluralității de infracțiuni ce constă în săvârșirea a două sau mai multe infracțiuni de către aceeași persoană mai înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele.

Condiții de existență

 • săvârșirea a două sau mai multe infracțiuni:
  • pot fi de natură și gravitate deosebite;
  • pot fi prevăzute în Codul penal sau în legi speciale;
  • pot fi consumate sau rămase în fază de tentativă pedepsibilă ori asimilate tentativei și pedepsite ca atare;
  • nu interesează forma de vinovăție cu care sunt săvârșite;
  • pot fi săvârșite toate în țară, toate în străinătate sau unele în țară și altele în străinătate.
 • infracțiunile să fie săvârșite de aceeași persoană:
  • unitatea de subiect activ este de esența concursului de infracțiuni;
  • îndeplinită condiția și atunci când infractorul are calitatea de autor ori de participant la infracțiunile comise;
  • îndeplinită condiția și atunci când infractorul a comis unele infracțiuni în timpul minorității și altele după împlinirea vârstei de 18 ani.
 • săvârșirea infracțiunilor mai înainte de condamnarea definitivă a infractorului pentru vreuna dintre ele:
  • presupune inexistența unei condamnări definitive pentru vreuna dintre infracțiunile comise de aceeași persoană;
  • îndeplinită condiția chiar dacă infractorul a fost condamnat pentru o infracțiune săvârșită anterior, dar hotărârea nu era definitivă la data comiterii noii infracțiuni;
  • îndeplinită condiția atunci când hotărârea de condamnare pentru infracțiunea anterioară, deși definitivă, a fost desființată printr-o cale extraordinară de atac.
 • infracțiunile comise, ori cel puțin două dintre ele, să poată fi supuse judecării1 
  • nu se degajă din definiția legală a concursului de infracțiuni, ci este dedusă din întreaga reglementare a concursului de infracțiuni;
  • concursul de infracțiuni ia naștere prin săvârșirea de infracțiuni și se stabilește cu ocazia judecării;
  • este posibil ca o persoană să săvârșească mai multe infracțiuni, dar să nu poată fi judecate, deoarece pot exista cauze care înlătură răspunderea penală / de nepedepsire.

Formele concursului de infracțiuni → două forme:

1) Concurs real / material / prin mai multe acțiuni sau inacțiuni → există concurs real de infracțiuni când două sau mai multe infracțiuni au fost săvârșite de aceeași persoană, prin acțiuni sau inacțiuni distincte, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele; există concurs real de infracțiuni și atunci când una dintre infracțiuni a fost comisă pentru săvârșirea sau ascunderea altei infracțiuni [art. 38 alin. (1) C. pen.].

Subclasificări:

 • după natura infracțiunilor aflate în concurs:
  1. concurs omogen → infracțiunile sunt de aceeași natură;
  2. concurs eterogen → infracțiunile sunt de natură diferită.
 • după legăturile care există între infracțiunile aflate în concurs:
  1. concurs real simplu → între infracțiunile săvârșite nu există o altă legătură decât cea personală;
  2. concurs real calificat / caracterizat / cu conexitate → se caracterizează prin existența anumitor legături, conexiuni între infracțiunile săvârșite de aceeași persoană:

=> conexitatea poate fi:

 • topografică → presupune o legătură de spațiu, de loc între infracțiunile comise;
 • cronologică → presupune comiterea infracțiunilor simultan sau succesiv;
 • etiologică → o infracțiune este săvârșită pentru a înlesni comiterea altei infracțiuni:
  • reglementată expres [art. 38 alin. (1) teza finală C. pen.];
  • presupune o legătură mijloc – scop între infracțiunile comise → o infracțiune este comisă pentru a înlesni săvârșirea celeilalte;
  • atât infracțiunea mijloc, cât și infracțiunea scop sunt comise cu intenție;
  • hotărârea infracțională este anterioară comiterii ambelor infracțiuni.
 • consecvențională → o infracțiune este săvârșită pentru a ascunde comiterea altei infracțiuni:
  • reglementată expres [art. 38 alin. (1) teza finală C. pen.];
  • presupune o legătură de la cauză la efect / de la antecedență la consecință între infracțiunile aflate în concurs → se comite o infracțiune pentru a acoperi săvârșirea altei infracțiuni;
  • infracțiunea efect este comisă întotdeauna cu intenție, iar infracțiunea cauză poate fi săvârșită cu orice formă de vinovăție;
  • hotărârea de a săvârși infracțiunea efect este luată după comiterea infracțiunii cauză.

2) Concurs formal2 / ideal / printr-o singură acțiune → există concurs formal de infracțiuni când o acțiune sau o inacțiune săvârșită de o persoană, din cauza împrejurărilor în care a avut loc sau a urmărilor pe care le-a produs, realizează conținutul mai multor infracțiuni [art. 38 alin. (2) C. pen.].

Precizări:

 1. infracțiunile aflate în concurs pot fi de aceeași natură (concurs omogen) sau pot fi de natură diferită (concurs eterogen);
 2. de cele mai multe ori, infracțiunile săvârșite astfel sunt de natură diferită;
 3. sub raport subiectiv, infracțiunile pot fi săvârșite cu orice formă de vinovăție, nu neapărat aceeași pentru fiecare infracțiune.

Tratamentul penal al concursului de infracțiuni 

Trei sisteme de sancționare:

 • sistemul cumulului aritmetic / adiționării pedepselor / totalizării pedepselor → presupune adunarea pedepselor stabilite pentru fiecare infracțiune din concurs și executarea pedepsei rezultate din adunarea lor:
  • este rigid, conducând la pedepse ce depășesc durata de viață a omului + adunarea pedepselor nu corespunde rațiunii de a fi a represiunii, care nu reprezintă o simplă retribuire.
 • sistemul absorbției → presupune aplicarea pedepsei stabilite pentru infracțiunea cea mai gravă, care va absorbi pedepsele stabilite pentru celelalte infracțiuni mai ușoare;
  • creează pentru infractor sentimentul de impunitate pentru infracțiunile mai puțin grave + poate reprezenta o încurajare pentru infractorul ce a săvârșit o infracțiune gravă de a săvârși și alte infracțiuni mai puțin grave.
 • sistemul cumulului juridic / contopirii pedepselor → sistem intermediar, ce presupune aplicarea pedepsei celei mai grave, dintre cele stabilite pentru fiecare infracțiune, la care se adaugă sau se poate adăuga un spor de pedeapsă.

       ! Codul penal român → de principiu, a fost consacrat sistemul cumulului juridic, dar există și cazuri în care legea prevede atât absorbția pedepselor mai ușoare în pedeapsa cea mai grea, cât și acumularea aritmetică a tuturor pedepselor stabilte pentru infracțiunile aflate în concurs.

! Concursul de infracțiuni = cauză generală de agravare obligatorie a pedepsei.

Aplicarea pedepsei pentru concursul de infracțiuni parcurge două etape:

 1. prima etapă → se stabilește pedeapsa pentru fiecare dintre infracțiunile săvârșite;
  • stabilirea pedepsei = activitatea de individualizare a răspunderii penale pentru o singură infracțiune care se află în pluralitatea de infracțiuni săvârșite de infractor, făcându-se abstracție de existența celorlalte infracțiuni;
 2. a doua etapă → se aplică o pedeapsă (pedeapsă rezultată3).
  • apreciindu-se ansamblul activității infracționale, se aplică (se dă spre executare) o pedeapsă pentru întreg ansamblul, ce reflectă pericolul social reieșit din comiterea infracțiunilor concurente.

        Pedeapsa principală în caz de concurs de infracțiuni → în caz de concurs de infracțiuni, se stabilește pedeapsa pentru fiecare infracțiune în parte și se aplică pedeapsa după cum urmează:

 • s-au stabilit o pedeapsă cu detențiune pe viață + una sau mai multe pedepse cu închisoare ori cu amendă → se aplică pedeapsa detențiunii pe viață [art. 39 alin. (1) lit. a)  C. pen.];
 • s-au stabilit numai pedepse cu închisoare → se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse stabilite [art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen.];
 • s-au stabilit numai pedepse cu amendă → se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse stabilite [art. 39 alin. (1) lit. c) C. pen.];
 • s-au stabilit o pedeapsă cu închisoare + o pedeapsă cu amendă → se aplică pedeapsa închisorii, la care se adaugă în întregime pedeapsa amenzii [art. 39 alin. (1) lit. d) C. pen.];
 • s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoare + mai multe pedepse cu amendă → se aplică pedeapsa închisorii cea mai grea, la care se adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse cu închisoare stabilite + pedeapsa amenzii cea mai grea, la care se adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse cu amendă stabilite [art. 39 alin. (1) lit. e) C. pen.].

! Atunci când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoarea, dacă prin adăugare la pedeapsa cea mai mare a sporului de 1/3 din totalul celorlalte pedepse cu închisoarea stabilite s-ar depăși cu 10 ani sau mai mult maximul general al pedepsei închisorii, iar pentru cel puțin una dintre infracțiunile concurente pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 20 de ani sau mai mare, se poate aplica pedeapsa detențiunii pe viață [art. 39 alin. (2) C. pen.].

        Pedepsele complementare în caz de concurs de infracțiuni:

 • dacă pentru una dintre infracțiunile săvârșite s-a stabilit și o pedeapsă complementară, aceasta se aplică alături de pedeapsa principală [art. 45 alin. (1) C. pen.];
 • când s-au stabilit mai multe pedepse complementare de natură diferită sau chiar de aceeași natură, dar cu un conținut diferit, acestea se aplică alături de pedeapsa principală [art. 45 alin. (2) C. pen.];
 • dacă s-au stabilit mai multe pedepse complementare de aceeași natură și cu același conținut, se aplică cea mai grea dintre acestea [art. 45 alin. (3) lit. a) C. pen.].

        Pedepsele accesorii în caz de concurs de infracțiuni → dacă pe lângă pedepsele principale au fost stabilite una sau mai multe pedepse accesorii, se aplică regulile de la pedepsele complementare4, pedeapsa accesorie rezultată executându-se până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale [art. 45 alin. (5) C. pen.].

        Măsurile de siguranță în caz de concurs de infracțiuni:

 • măsurile de siguranță de natură diferită sau chiar de aceeași natură, dar cu un conținut diferit, luate în cazul infracțiunilor săvârșite, se cumulează [art. 45 alin. (6) C. pen.];
 • dacă s-au luat mai multe măsuri de siguranță de aceeași natură și cu același conținut, dar pe durate diferite, se aplică măsura de siguranță cu durata cea mai mare [art. 45 alin. (6) teza I C. pen.];
 • măsurile de siguranță luate conform art. 112 – confiscarea specială se cumulează [art. 45 alin. (6) teza finală C. pen.].

        Contopirea pedepselor pentru infracțiuni concurente → ipoteze:

 • judecarea ulterioară a unei infracțiuni concurente → dacă infractorul condamnat definitiv este judecat ulterior pentru o infracțiune concurentă, se aplică dispozițiile art. 39 [art. 40 alin. (1) C. pen.];
 • condamnări pentru infracțiuni concurente → dispozițiile art. 39 se aplică și în cazul în care, după ce o hotărâre de condamnare a rămas definitivă, se constată că cel condamnat mai suferise o condamnare definitivă pentru o infracțiune concurentă [art. 40 alin. (2) C. pen.];
 • condamnare anterioară pentru un concurs de infracțiuni → pedeapsa rezultată se desface în componentele ei și se vor contopi pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, iar nu rezultata pentru o parte din infracțiunile concurente cu pedeapsa stabilită pentru infracțiunea concurentă judecată ulterior;
 • situația pedepselor complementare → în cazul condamnărilor succesive pentru infracțiuni concurente, partea din pedeapsa complementară executată până la data contopirii pedepselor principale se scade din durata pedepsei complementare aplicate pe lângă pedeapsa rezultată [art. 45 alin. (4) C. pen.].

! Dacă infractorul a executat integral sau parțial pedeapsa aplicată prin hotărârea anterioară, ceea ce s-a executat se scade din durata pedepsei aplicate pentru infracțiunile concurente [art. 40 alin. (3) C. pen.].

! În contopire vor fi cuprinse numai pedepsele ce urmează a fi executate, nu și cele pentru care a intervenit o cauză legală de neexecutare => o pedeapsă grațiată condiționat nu va putea fi contopită cu pedepsele executabile. Practica judiciară → dacă, până în momentul contopirii, o parte din pedeapsa grațiată condiționat a fost executată ori condamntatul a fost arestat preventiv pentru acea infracțiune, atunci durata pedepsei executate, ca și durata arestării preventive se va deduce din pedeapsa aplicată pentru concursul de infracțiuni.

! Dispozițiile privitoare la aplicarea pedepsei în caz de concurs de infracțiuni se aplică și în cazul în care condamnarea la pedeapsa detențiunii pe viață a fost comutată sau înlocuită cu pedeapsa închisorii [art. 40 alin. (4) C. pen.].

! În cazul contopirii pedepselor se ține seama și de pedeapsa aplicată printr-o hotărâre de condamnare pronunțată în străinătate, pentru o infracțiune concurentă, dacă hotărârea de condamnare a fost recunoscută potrivit legii [art. 40 alin. (5) C. pen.].

! Incidența actelor de clemență → actele de clemență (amnistia, grațierea) sunt incidente pentru fiecare pedeapsă stabilită în cadrul concursului de infracțiuni => pedeapsa rezultată va fi desfăcută, iar sporul va fi recalculat în mod corespunzător; dacă în urma descontopirii și aplicării actelor de clemență rămâne de executat numai o pedeapsă stabilită pentru o infracțiune, sporul va fi înlăturat.

[1] Această condiție apare mai degrabă ca o condiție de sancționare a concursului de infracțiuni decât de existență a acestuia.

[2] Concursul formal de infracțiuni ≠ concursul de texte de incriminare, unde pluralitatea de infracțiuni este doar aparentă și care va fi soluționat potrivit regulii „norma specială derogă de la cea generală”.

[3] C. Mitrache, C. Mitrache → pedeapsă rezultantă.

[4] Adică dispozițiile art. 45 alin. (1) – (3) C. pen.

Surse:

 1. CODUL PENAL: art. 38-40, 45.
 2. Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal român. Partea generală, Ed. Universul Juridic, București, 2014.
 3. Ilie Pascu, Vasile Dobrinoiu ș.a., Noul Cod penal comentat. Partea generală, vol. I, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2014.

2 răspunsuri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *