1 1

Drepturile contribuabililor in timpul inspectiei fiscale (I)

4 minute • Ana Zagor • 03 octombrie 2016


Drepturile contribuabilului în timpul efectuării inspecției fiscale se regăsesc atât în prevederile Codului de procedură fiscală cât și în Carta drepturilor și obligațiilor contribuabililor pe timpul desfășurării inspecției fiscale.

În cele ce urmează, pe parcursul a 13 episoade, vom trece în revistă cele mai importante drepturi ale contribuabililor, pentru a ști cum trebuie să procedezi și cum să te ferești de eventuale abuzuri.

Dreptul de a fi înștiințat despre acțiunea de inspecție fiscală

Înaintea desfășurării inspecției fiscale, contribuabilul1 are dreptul de a fi înștiințat, în scris, prin transmiterea unui aviz de inspecție fiscală.

Avizul de inspecție fiscală se întocmește de echipa care va efectua inspecția fiscală, se avizează de șeful de serviciu coordonator și se semnează de către conducătorul structurii de inspecție fiscală.

Avizul de inspecție fiscală se întocmește în trei exemplare originale din care exemplarul unu se comunică contribuabilului/plătitorului2, cu respectarea următoarelor termene:

 • cu 30 de zile înainte de începerea inspecției fiscale pentru marii contribuabili3;
 • cu 15 zile înainte de începerea inspecției fiscale pentru ceilalți contribuabili/plătitori.

Cum poate fi comunicat avizul de inspecție fiscală contribuabilului?

Modalitățile prin care contribuabilului/plătitorului îi poate fi comunicat avizul de inspecție fiscală sunt, după cum urmează:

 • Prin poștă cu confirmare de primire;
 • Prin înmânare directă sub semnătură și cu precizarea datei de primire pe exemplarul doi. Exemplarul doi este înmânat echipei de inspecție fiscală urmând a fi anexat la Raportul de inspecție fiscală;
 • Prin publicitate, considerându-se comunicat în 15 zile de la data afișării anunțului.

Ce conține avizul de inspecție fiscală?

Prin avizul de inspecție fiscală contribuabilul are dreptul să fie informat cu privire la:

 • Organul de inspecție fiscală care va efectua inspecția fiscală;
 • Temeiul juridic al inspecției fiscale;
 • Data de începere a inspecției fiscale;
 • Obligațiile fiscale și perioadele ce urmează a fi supuse inspecției fiscale;
 • Posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a inspecției fiscale.

Când se comunică avizul la începerea inspecției fiscale?

Situații în care avizul de inspecție fiscală se comunică la începerea inspecției fiscale (iar nu înainte de aceasta):

 • În cazul efectuării unei inspecții fiscale la un contribuabil/plătitor aflat în procedura de insolvență;
 • În cazul în care, ca urmare a unui control inopinat, se impune începerea imediată a inspecției fiscale;
 • Pentru extinderea inspecției fiscale la perioade sau creanțe fiscale, altele decât cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală inițial;
 • În cazul refacerii inspecției fiscale ca urmare a unei decizii de soluționare a contestației;
 • În cazul unor cereri ale contribuabilului/plătitorului pentru a căror soluționare, ca urmare a analizei de risc, este necesară efectuarea inspecției fiscale;

Când nu este obligație înstiințarea contribuabilului prin comunicarea avizului?

În următoarele situații înștiințarea contribuabilului prin comunicarea avizului de inspecție fiscală nu este obligatorie:

 • Inspecția fiscală are un caracter inopinat;
 • Inspecția fiscală se desfășoară în vederea soluționării unor cereri ale contribuabilului;
 • Inspecția fiscală se desfășoară ca urmare a solicitării unor autorități.

[vc_message message_box_color=”alert-info”]

1Contribuabil – orice persoană fizică, juridică sau orice altă entitate fără personalitate juridică ce datorează, conform legii, impozite, taxe și contribuții sociale;

2Plătitor – persoana care, în numele contribuabilului, conform legii, are obligația de a plăti sau de a reține și de a plăti ori de a colecta și plăti, după caz, impozite, taxe și contribuții sociale. Este plătitor și sediul secundar obligat, potrivit legii, să se înregistreze fiscal ca plătitor de salarii și de venituri asimilate salariilor.

3Contribuabilii mari – persoane juridice care au înregistrat o cifră de afaceri raportată în situațiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului precedent mai mare sau egală cu 70 milioane lei.

Contribuabili mijlocii – persoanele juridice care au înregistrat o cifră de afaceri raportată în situațiile financiare încheiate la 31 decembrie a anului precedent cuprinsă între 6,7 milioane lei și 70 milioane lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *