shutterstock 228732865

Impozitarea veniturilor din strainatate

10 minute • Ioana Grosu • 03 ianuarie 2017


În ce țară se face impozitarea?

Țara domiciliului fiscal – pentru totalitatea veniturilor din (salarii, pensii, prestații, venituri generate de proprietăți sau de alte surse, profituri obținute din vânzarea de proprietăți, peste tot în lume.)

REGULA: DOMICILIU FISCAL = în țara în care petreceți mai mult de 6 luni pe an

**dacă petreceți mai puțin de 6 luni pe an în altă țară din UE, în mod normal vă păstrați domiciliul fiscal în țara de origine.

Situații de EXCEPTIE: Dubla reședință = când  două țări vă pot considera rezident fiscal în același timp și ambele v-ar putea impozita veniturile obținute la nivel mondial.

Situațiile în care două țări au dreptul de a face acest lucru:

 1. locuiți într-o țară din UE, dar lucrați în alta(lucrător transfrontalier)
 2. sunteți detașat în străinătatepe o perioadă scurtă de timp
 3. locuiți și căutați un loc de muncă în străinătateși v-ați transferat prestațiile de șomaj din țara de origine
 4. vă petreceți anii de pensie într-o țară, dar primiți pensia din altă țară.

Dacă

– sunteți angajat = țara în care lucrați va impozita, în majoritatea cazurilor, venitul obținut pe teritoriul său.

– sunteți lucrător independent (înregistrat ca atare în țara de reședință, dar furnizați servicii de cealaltă parte a frontierei) = în general, plata impozitului pe venit se face  în țara în care furnizați serviciile, dacă dispuneți de o „ bază fixă” sau de un „sediu permanent” (un birou sau un magazin) în țara respectivă.

În aceste situații, deși vi se aplică întotdeauna normele în materie de impozitare din țara de reședință, este posibil să vi se ceară să plătiți impozite și în cealaltă țară.

Cu toate acestea, majoritatea țărilor au încheiat  acorduri privind dubla impozitare[1] , care permit evitarea acestei probleme:

 • majoritatea acestor acorduri bilaterale prevăd că impozitele plătite în țara în care lucrați se vor deducedin impozitul datorat în țara de reședință
 • alte acorduri prevăd că veniturile obținute în țara în care lucrați pot fi impozitate doar în acea țară, motiv pentru care veți fi scutit de la plata impozituluiîn țara de reședință.

**Domiciliul fiscal fictiv = țara în care vă obțineți totalitatea sau cvasitotalitatea veniturilor vă va trata ca și cum ați avea domiciliul fiscal pe teritoriul său, chiar dacă nu locuiți acolo.

Exemplu: lucrătorii transfrontalieri (în cazul anumitor țări)

Legislația UE:

 1. indiferent dacă țara în care vă obțineți totalitatea sau cvasitotalitatea veniturilor vă consideră sau nu rezident fiscal:

Regulă: aceasta va avea obligația de a vă acorda aceleași prestații și scutiri de taxe ca și rezidenților.

Excepție: dacă beneficiați de toate prestațiile acordate în țara în care lucrați, nu vă puteți aștepta să beneficiați și de prestațiile sau scutirile la care au dreptul rezidenții țării în care locuiți.

 1. Indiferent de țara UE în care aveți domiciliul fiscal, ar trebui să vi se aplice aceeași modalitate de impozitare ca și cetățenilor țării respective.

Impozitul pe venit în străinătate

 1. Situația 1 = sunteți angajat

Cazul 1Aveţi reşedinţa permanentă în România ( aveţi centrul de interes în România sau locuiţi acolo timp de cel puţin 183 de zile consecutive în decurs de 12 luni) =  statul român vă va impozita totalitatea veniturilor obţinute oriunde în lume.

Cazul 2 –  Nu sunteţi rezident permanent în România = plătiţi impozit doar pentru veniturile obţinute pe teritoriul ţării.

 Cazul 3 – Obţineţi venituri din alte ţări ale UE = verificaţi să nu fiţi impozitat de două ori pentru acelaşi venit ( via dubla impozitare)

În aceste cazuri, dacă:

 • angajatorul este o persoană rezientă în România – are obligaţia de a calcula, reţine şi vira impozitul pe veniturile obţinute din salarii. Veniturile dumneavoastră vor fi impozitate cu o cotă fixa de 16% impozitul fiind final. Nu aveţi obligaţii declarative !
 • angajatorul este o persoană străină + activitatea se desfăşoară în România + pentru o perioadă mai mare de 183 de zile =  aveţi obligaţia de a vă calcula şi vira lunar impozitul pe veniturile din salarii, precum şi de a depune declaraţia corespunzătoare.
 1. Situația 2 = sunteți lucrător independent

 

Cazul 1Aveţi reşedinţa permanentă în România ( aveţi centrul de interes în România sau locuiţi acolo timp de cel puţin 183 de zile consecutive în decurs de 12 luni) =  statul român vă va impozita totalitatea veniturilor obţinute oriunde în lume.

Cazul 2 –  Nu sunteţi rezident permanent în România = plătiţi impozit doar pentru veniturile obţinute pe teritoriul ţării.

 Cazul 3 – Obţineţi venituri din alte ţări ale UE = verificaţi să nu fiţi impozitat de două ori pentru acelaşi venit ( via dubla impozitare)

De reținut! 

 • Veniturie dumneavoastră din activităţi independente se determină separat pentru fiecare sursa de venit şi vor fi impozitate cu ocotă fixă de 16%.
 • Venitul anual se determină pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, după cas.
 • În termen de 15 zile de la începerea activităţii sunteţi obligat să depuneţi la organul fiscal competent o declaraţie privind venitul estimat/ norma de venit.

 Sursa: http://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/index_ro.htm

 

Conform Ghidului fiscal al contribuabililor care au obligația de declarare a veniturilor realizate din străinătate ( ANAF)

CE VENITURI REALIZATE DIN STRĂINĂTATE NU SE DECLARĂ ÎN ROMÂNIA?

Veniturile din activități dependente desfășurate în străinătate

+

plătite de un angajator (nerezident)

=

 nu sunt impozabile și nu se declară în România

 

MODALITATEA DE DECLARARE A VENITURILOR

Veniturile realizate din străinătate:

– se declară pentru fiecare țară-sursă a veniturilor +  pentru fiecare categorie de venit realizat.

– se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcție de natura acestuia

Contribuabilii care au obligativitatea de a depune declarația privind veniturile realizate din străinătate sunt :

 1. persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, și
 2. persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc cel puțin una din condițiile de rezidență, respectiv:
 • centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România;
 • este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat;

care realizează venituri din străinătate, impozabile în România, cum ar fi:

 • venituri din profesii libere;
 • venituri din activități comerciale;
 • venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor;
 • venituri din activități agricole, piscicultură, silvicultură;
 • venituri sub formă de dividende;
 • venituri sub formă de dobânzi;
 • venituri din premii;
 • venituri din jocuri de noroc;
 • venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal;
 • câștiguri din transferul titlurilor de valoare;
 • venituri sub forma câștigurilor din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract și alte operațiuni similare;
 • alte venituri din investiții;
 • venituri din pensii;
 • remunerații/indemnizații ale membrilor consiliului de administrație/administratori/cenzori și alte venituri similare celor din România, cum ar fi:
  • remunerații primite de directori în baza unui contract de mandat;
  • indemnizația administratorilor, inclusiv indemnizația asociatului unic;
  • sume din profitul net cuvenite administratorilor;
  • sume primite de reprezentanți în adunarea generală a acționarilor și în consiliile de administrație;
  • beneficiile în bani sau în natură obținute în calitate de membru al consiliului de administrație/administrator/ cenzor/ fondator sau de membru al directoratului/ consiliului de supraveghere;
  • oricare alte sume similare obținute în calitate de membru al consiliului de administrație/administrator/ cenzor/ fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere;
  • sume primite de membrii directoratului, ai consiliului de supraveghere sau ai comisiei de cenzori.
 1. persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, și de către persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condițiile de rezidență, care desfășoară activitate salarială în străinătate într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri și sunt plătite pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România (veniturile salariale reprezintă cheltuială deductibilă a unui sediu permanent în România), în următoarele situații, după caz:
  • în cazul în care detașarea în străinătate a persoanei fizice a încetat înainte de perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua reținerea diferențelor de impozit, întrucât între părți (angajat-angajator) nu mai există relații contractuale generatoare de venituri din salarii.
  • în cazul în care persoana fizică a fost prezentă în străinătate pentru o perioadă mai mare decât perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care s-a desfășurat activitatea;

Documente justificative:

 1. documentul întocmit de angajatorul rezident în România ori de către un sediu permanent în România care efectuează plăți de natură salarială, din care să rezulte venitul bază de calcul al impozitului și impozitul reținut în România pentru salariul plătit în străinătate;
 2. contractul de detașare;
 3. documente justificative privind încetarea raportului de muncă, după caz;
 4. certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate de contribuabil, eliberat de autoritatea competentă a statului străin, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat și impozitul plătit în celălalt stat, eliberat de autoritatea competentă din țara în care s-a obținut venitul, precum și orice alte documente care pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate, pentru situația în care dreptul de impunere a revenit statului străin.
 5. Declarația 201 – privind veniturile realizate din străinătate[2] (OPANAF3883/2013) Formular

            *Sumele înscrise în Declarația privind veniturile realizate din străinătate se exprimă în moneda națională a României.

            **Veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice în anul fiscal de raportare, precum și impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unități monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din anul de realizare a venitului.

SANCȚIUNE: Nedepunerea formularului 201 – “Declarația privind veniturile realizate din străinătate”,până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 50 și 500 lei.

[1]http://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/personal-taxation/treaties-avoidance-double-taxation-concluded-member-states_en

[2] Declarația privind veniturile realizate din străinătate se depune anual până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului. Ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația depusă anterior, poate depune un nou formular 201 – declarație rectificativă, situație în care va înscrie “X” în căsuța special prevăzută în formular în acest scop.

În situația în care, ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul expiră la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează.

3 răspunsuri

 1. Buna ziua!
  Sunt angajat de o firma in Danemarca si lucrezi pentru ei in China 11 luni pe an.
  Ce taxe si impozite trebuie sa platesc in romania?

  Multumesc.

 2. am rezidenta , domiciliu in UE , nu mai am domiciliu in Romania dar obtin veniturii din chirii
  Intrebare – ce documente imi trebuiesc pentru stabilirea rezidentei fiscale , documente pe care le atasez la declaratia 212 din 2021

  Multumesc

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *