2

Tu ce știi despre retragerea unui asociat dintr-un SRL?

7 minute • Ana-Maria Udriște • 25 noiembrie 2017


Retragerea unui asociat dintr-un SRL este o expresie a principiului libertăţii de asociere, asociaţii fiind liberi să se retragă din societatea cu răspundere limitată. Cazurile de retragere sunt prevăzute în Legea nr. 31/1990.


Hotărârea tribunalului
este posibilă în anumite situaţii:
 • nu există prevederi în actul constitutiv;
 • nu se realizează acordul unanim;
 • asociatul trebuie să aibă motive temeinice.
Hotărârea este supusă numai apelului.
Printre motivele temeinice se numără:
 • neînţelegerile între asociaţi;
 • constatarea unor nereguli săvârşite de ceilalţi asociaţi în dauna societăţii.

Dacă instanţa ADMITE, aceasta dispune, prin aceeaşi hotărâre, şi cu privire la structura participării la capitalul social a celorlalţi asociaţi.
Dacă în urma retragerii, societatea rămâne cu un singur asociat, legea prevede că va opera dizolvarea societăţii.
EXCEPŢIE: Dizolvarea nu se produce dacă asociatul rămas hotărăşte continuarea societăţii sub forma societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic, potrivit art. 229 din Legea nr. 31/1990.

Efectele retragerii din societate

Retragerea asociatului din societate produce anumite consecinţe juridice
asupra:

 • STRUCTURII CAPITALULUI SOCIAL;
 • STRUCTURII PĂRŢILOR SOCIALE;
 • DREPTURILOR ce se cuvin ASOCIATULUI RETRAS – drepturile se stabilesc prin acordul asociaţilor ori de un expert desemnat de aceştia sau, în caz de neînţelegere, de tribunal.

 

JURISPRUDENŢĂ

 • TRIBUNALUL BUCUREŞTI – 1388/2016  (hotărâre completă aici)

Pe rol se află judecarea cauzei civile privind pe reclamantul K.G şi pe pârâtele SRL, B.M, având ca obiect retragere asociat.
În motivare s-a arătat că reclamantul deţine calitatea de asociat în cadrul societăţii pârâte alături de pârâta B.M, ambii având calitatea de administratori ai societăţii, cota de participare la beneficii şi pierderi fiind diferită, respectiv K.G de 10%, iar B.M de 90%.
Întrucât toate actele societăţii se află în posesia pârâtei, reclamantul a arătat că nu a avut posibilitatea de a verifica operaţiunile efectuate în numele societăţii, pârâta refuzând orice comunicare pe acest subiect.
Reclamantul solicita instanţei sa dispună retragerea sa din societate, întemeindu-şi în drept cererea pe dispoziţiile art. 226 alin. 1 lit. c din legea 31/1990 republicata, motivat de faptul că asocierea nu mai poate continua având în vedere ca între părţi au apărut divergente grave determinate de faptul că pârâta B.M a ridicat de la sediul social toate documentele societăţii şi refuză să pună la dispoziţia reclamantului orice fel de înscrisuri privind societatea.
Cu probele administrate în cauză de reclamant, […] constatând ca reclamanta nu a făcut dovada unor motive temeinice de retragere din societate în sensul dispoziţiilor art. 226 alin. 1 lit. c din Legea nr. 31/1990 republicata, respectiv a unor motive obiective de natura a o împiedica sa participe la activitatea societăţi, instanţa va respinge ca nefondata cererea.

 • TRIBUNALUL CONSTANŢA – 1391/2016 (hotărâre completă aici)

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribuna, reclamantul I.D.A a solicitat instanţei, în contradictoriu cu C.B.S SRL şi L.L.I, să încuviinţeze retragerea sa din societatea pârâtă […].
În motivarea cererii reclamantul a arătat că a înfiinţat societatea pârâtă împreună cu pârâtul L.L.I. la data de 20.03.2015, asociaţii având participaţii egale la constituirea capitalului social şi având ambii calitatea de administrator.
În timp, sub diverse pretexte, reclamantul a fost îndepărtat în ceea ce priveşte luarea deciziilor cu privire la activitatea societăţii.
În prezent reclamantul nu mai are acces la evidenţele financiar-contabile ale societăţii, deşi, în calitate de administrator, răspunde solidar cu pârâtul pentru ţinerea registrelor prevăzute de lege […], iar acum societatea nu mai desfăşoară activitate, urmare a deciziilor reclamantului care, fără a se consulta cu asociatul său, a dorit să încaseze pentru sine venituri mai mari pe cale frauduloasă.
În cauză au fost administrate proba cu înscrisuri şi proba testimonială.
Încuviinţând cererea de retragere a reclamantului din calitatea de asociat şi administrator din cadrul societăţii C.B.S SRL, în temeiul art.226 alin.2 din Legea 31/1990, instanţa va dispune ca părţile sociale deţinute de reclamant să revină integral pârâtului L.L.I.
Deşi instanţa de judecată este obligată să se pronunţe cu privire la atribuirea părţilor sociale ale asociatului exclus sau retras către asociaţii rămaşi, în cauză, ca urmare a retragerii unui asociat dintre cei doi ai societăţii, se impune încă o modificare a actului constitutiv, fie a transformării societăţii din societate cu răspundere limitată cu doi asociaţi în societate cu răspundere limitată cu asociat unic, cu condiţia ca asociatul rămas să nu mai fie asociat unic şi în altă societate conform art.204 alin.3 din Legea 31/1990, fie a cooptării altui/altor asociaţi sau dizolvarea societăţii dacă nici una din variantele de modificare nu convin.
Această modificare este atributul exclusiv al asociatului rămas şi instanţa nu are dreptul de a suplini voinţa acestuia.

 • TRIBUNALUL BISTRIŢA-NĂSĂUD – 1376/2014 (hotărâre completă aici)

Pe rol fiind soluționarea acțiunii formulate de reclamanta B.N.C în contradictoriu cu pârâții C.P.B și D.B.I SRL, având ca obiect retragere asociat.
In motivare se arată că, în vara anului 2005 au intervenit divergențe între asociați, iar pârâtul C.P.B  a luat actele contabile ale societății și s-a ocupat exclusiv de societate de atunci. Practic fiindu-i imposibil să se mai ocupe de această societate și să o mai administreze , cu atât mai mult cu cât s-a și mutat în București cu domiciliul. Neînțelegerile care au apărut între ei stau la baza imposibilității formării unui affectio societatis , aspect importat în societățile cu răspundere limitată, unde datorita numărului mic de asociați, încrederea dintre aceștia este esențială pentru formarea voinței sociale. In actul constitutiv se menționează la art.23 următoarele: Asociații au dreptul să se retragă în cazul în care nu sunt de acord cu modificarea actului constitutiv , privind obiectul principal de activitate, forma juridică, fuziunea, divizarea, reducerea sau mărirea capitalului social, precum și din alte motive. Asociatul care își manifestă opțiunea de a se retrage din societate este obligat să notifice acest lucru celorlalți asociați, înainte cu 30 de zile.
Luând în considerare conținutul deficitar al art.23 din actul constitutiv ce statuează că un asociat are dreptul de a se retrage în cazul în care nu este de acord cu modificarea actului constitutiv dar fără a se prevedea în concret modalitatea prin care această retragere se va opera la ORC și data de la care produce efectiv efecte și având în vedere atitudinea adoptată de pârâtul C.P.B anterior demarării prezentului demers judiciar, […] instanța apreciază că în cauza supusă examinării sunt întrunite cerințele pentru legala investire a instanței în temeiul art. 226 din Legea 31/1990.
Instanța va admite cererea formulată de reclamanta B.N.C și va dispune retragerea asociatului din SRL.

Surse: