big cpdom accesul liber la justitie cel mai incalcat drept al cetatenilor in 2014 1

Intreruperea termenului de formulare a cererii de ajutor public judiciar

7 minute • Cosmin Cojocariu • 19 martie 2018


 
I. TAXA JUDICIARĂ DE TIMBRU
O.U.G. nr. 80/2013 ne definește taxa de timbru judiciar în cadrul art. 1 alin. 2 ca fiind plata serviciilor prestate de către instanțele judecătorești.
Regula este că timbrarea se face anticipat, astfel că la cererea de chemare în judecată trebuie atașată dovada achitării taxei judiciare de timbru.
Netimbrarea sau timbrarea insuficientă constituie unul dintre cazurile de nulitate a cererii de chemare în judecată, nulitate necondiționată de existența unei vătămări.
Neîndeplinirea acestei condiții se poate complini în procedura regularizării, așa cum este prevăzut în  art. 33 alin. 2 din O.U.G. 80/2013 care face trimitere la art. 200 C.proc.civ., articol ce reglementeaza procedura mentionata.
Astfel, reclamantului i se va comunica obligația de a timbra cererea în cuantumul stabilit de instanța și de a transmite dovada achitării taxei judiciare de timbru, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării. Prin aceeași comunicare instanța îi va pune în vedere și posibilitatea de a formula cerere de acordare a facilităților la plata taxei judiciare de timbru, în termen de 5 zile de la primirea comunicării. Totodată, prin aceeași comunicare, reclamantului i se va pune în vedere și posibilitatea de a formula cerere de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru în termen de 3 zile de la comunicare.
II. CEREREA DE AJUTOR PUBLIC JUDICIAR
Conform art. 90 alin. 1 C.proc.civ., cel care nu este în stare să facă față cheltuielilor pe care le presupune declanșarea și susținerea unui proces civil, fără a primejdui propria sa întreținere sau a familiei sale, poate beneficia de ajutor public judiciar, în condițiile O.U.G. 51/2008.
Formele ajutorului public judiciar sunt cele prezentate în art. 6 din O.U.G. nr. 51/2008. Relevant pentru articolul de față este că ajutorul public judiciar se poate acorda sub forma scutirii, reducerii, eșalonării sau amânării de la plata taxelor judiciare.
Potrivit art. 12 al aceluiași act normativ, ajutorul public judiciar se acordă oricând în cursul judecății, de la data formulării cererii de către persoana interesată. Excepția de la această regula o constituie taxa judiciară de timbru care, așa cum am arătat, trebuie să fie plătita anticipat, cel tarziu în procedura regularizării.
 
III. CEREREA DE REEXAMINARE
Potrivit art. 39 din O.U.G. nr 80/2013, calea de atac pe care reclamantul o are la dispoziție împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru este cererea de reexaminare. Cu privire la aceasta se va pronunța printr-o încheiere definitivă un alt complet.
Așadar, atunci când consideră că instanța a stabilit în mod greșit taxa de timbru datorată, fără a avea în vedere, spre exemplu, faptul că este incident unul dintre cazurile de scutire de la plata judiciară de timbru sau, pur și simplu, când consideră că taxa a fost calculată în mod greșit, reclamantul poate formula o cerere de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru.
IV. EFECTUL INTERUPTIV AL CERERII DE REEXAMINARE ASUPRA TERMENULUI DE FORMULARE A CERERII DE AJUTOR PUBLIC JUDICIAR
Să luăm ca ipoteza situația în care dovada achitării taxei de timbru nu a fost depusă. Instanța îi va pune în vedere reclamantului obligația de a atașa dovada achitării taxei de timbru judiciar, așa cum a fost stabilită, în cel mult 10 zile, sub sancțiunea anulării cererii. Totodată, prin aceeași adresă, instanța îi va comunica posibilitatea de a formula cerere de ajutor public judiciar în termen de 5 zile și cerere de reexaminare în termen de 3 zile.
Reclamantul, considerând că nu datorează taxa judiciară de timbru, formulează cerere de reexaminare prin care îi învederează onoratei instanțe faptul că în speță este incident un anumit caz de scutire de la plata taxei de timbru. În continuare, cererea este respinsă prin încheiere definitivă.
Apoi, reclamantul formuleaza cerere de ajutor public judiciar prin care solicită scutirea de la plata taxei judiciare de timbru. La aceasta se atașează înscrisuri din care reiese faptul că venitul mediu net lunar în ultimele două luni este sub 300 lei. În acest caz, ar fi incidente dispozițiile art. 8 alin. 1 din O.U.G. 51/2008, potrivit cărora sumele care consitutuie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat.
Mai este reclamantul în termen pentru formularea acestei cereri?
Consider că, pentru a asigura în mod real dreptul la un proces echitabil, pentru a garanta accesul la actul de justiție și pentru ca acestea să nu fie doar niște concepte iluzorii, este firesc ca reclamantul să aibă la dispoziție un termen de plată începând cu momentul în care cunoaște ce taxa a fost stabilită în mod definitiv în sarcina sa.
O soluție în sens contrar, anume ca reclamantul să aiba la dispoziție doar 5 zile de la comunicarea adresei menționate supra chiar și în situația formulării unei cereri de reexaminare, ar putea fi dovedită ca fiind dăunătoare sistemului judiciar. Un justițiabil nu ar trebui să fie constrâns să încarce rolul instanței cu cereri de ajutor public judiciar care ar putea rămâne fără obiect în urma soluționării cererii de reexaminare.
Așadar, în situația dată, reclamantul nu are nicio culpă procesuală și nu ar avea de ce să fie sancționat cu respingerea ca tardiva a cererii de ajutor public judiciar.
Mai mult, în cadrul întâlnirii reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii cu președinții secţiilor civile ale curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție Curtea de Apel Iași, 7-8 mai 2015, o problemă de drept apropiată celei de față a făcut obiectul dezbaterii, iar rezultatul a fost consemnat la pct. 11 al Minutei[1].
Astfel, s-a arătat ” Formularea unei cereri de reexaminare a taxei judiciare de timbru sau a unei cereri de ajutor public judiciar în cadrul termenului de 10 zile prevăzut de art. 200 alin. (2) NCPC este de natură să producă un efect întreruptiv al acestuia, cu consecinţa curgerii unui nou termen de 10 zile de la data unei noi comunicări a adresei menţionate la art. 200 alin. (2) NCPC.”.
Totodată, s-a stabilit: ”Completul învestit cu soluţionarea cererii este obligat însă să procedeze la comunicarea unei noi adrese către reclamant în vederea achitării taxei judiciare de timbru astfel cum a fost stabilită în mod definitiv, acesta fiind completul în drept să dispună în cauză asupra anulării cererii, motiv pentru care aplicarea unei atare sancţiuni trebuie să fie precedată de comunicarea adresei în conformitate cu art. 200 alin. (2) NCPC.”.
Prin urmare, întrucât nu se poate ști dacă sunt îndeplinite condițiile pentru a beneficia de ajutor public judiciar decât de la momentul stabilirii în mod definitiv a taxei, ar trebui considerat că formularea unei cereri de reexaminare are efect interuptiv și asupra termenului de formulare a cererii de ajutor public judiciar. În susținerea acestei opinii și în continuarea celor consemnate în minuta menționată trebuie observate și dispozițiile art. 33 alin. 2 din O.U.G. nr. 80/2013, potrivit cărora Prin aceeași comunicare instanța îi pune în vedere reclamantului posibilitatea de a formula, în condițiile legii, cerere de acordare a facilităților la plata taxe judiciare de timbre, în termen de 5 zile de la primirea comunicării.”.
 
[1]Disponibil la http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_1164/Intalnirea%20presedintilor%20sectiilor%20civile,%20Iasi,%207-8%20mai%202015.pdf Accesat la data de 18.03.2018.

Un răspuns

  1. Informație necesara. Sunt instanțe, care resping și cererea de reexaminare, la tardivittate, pe modelul menționat. Soluția ar fi o alta cerere de ajutor public judiciar. Legea nu prevede, câte cereri pot fi promovate, face vorbire, doar de buna credință.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *