Contract 800 e1453890319874

Contractul de agenție

12 minute • Andreea Bisca • 03 august 2017


Definiția și reglementarea contractului de agenție:
Contractul de agenție este reglementat în Noul Cod Civil, la art. 2072 – 2095. Potrivit art. 2072, alin. (1): „Prin contractul de agenție comitentul îl împuternicește în mod statornic pe agent fie să negocieze, fie atât să negocieze, cât și să încheie contracte, în numele și pe seama comitentului, în schimbul unei remunerații, în una sau în mai multe regiuni determinate”. Conform alin. (2) al aceluiași articol: „agentul este un intermediar independent care acționează cu titlu profesional. El nu poate fi în același timp prepusul comitentului”.
Contractul de agenție este un contract sinalagmatic, cu titlu oneros, comutativ, cu executare succesivă și consensual.
*prepus – persoană care îndeplinește o acțiune sau desfășoară o activitate sub direcția, supravegherea și controlul unei alte persoane, denumită comitent
Forma contractului de agenție:
Potrivit art. 2078, alin. (1) NCC, contractul de agenție se încheie în formă scrisă, autentică sau sub semnătură privată. Forma scrisă este necesară doar pentru dovedirea actului, dacă legea nu prevede altfel.
Art. 2078, alin. (2) prevede dreptul părților contractului de a obține una de la cealaltă, la cerere, un document scris, semnat, cuprinzând conținutul contractului de agenție, drept la care acestea nu pot renunța.
Părțile în contractul de agenție:
Părțile contractului de agenție sunt comitentul și agentul. Comitentul este persoana care dorește negocierea sau încheierea anumitor contracte, iar agentul este persoana care se ocupă cu acestea, pe seama comitentului. Agentul este un reprezentant al comitentului, de vreme ce încheie anumite contracte pe seama comitentului și nu pe seama sa.
Cazurile în care nu se aplică reglementările privind contractul de agenție:
Conform art. 2073, alin. (1), prevederile privind contractul de agenție nu se aplică persoanelor care:

 • acționează ca intermediar în cadrul burselor de valori și al piețelor reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate
 • au calitatea de agent sau broker de asigurări și reasigurări
 • prestează un serviciu neremunerat în calitate de agent

Potrivit art. 2073, alin. (2), nu constituie un agent, în cadrul unui contract de agenție, persoana care:

 • are calitatea de organ legal sau statutar al unei persoane juridice, având drept de reprezentare a acesteia
 • este asociat ori acționar și este împuternicită în mod legal să îi reprezinte pe ceilalți asociați sau acționari
 • are calitatea de administrator judiciar, lichidator, tutore, curator, custode sau administrator-sechestru în raport cu comitentul

Exclusivitatea:
Exclusivitatea este o particularitate care deosebește contractul de agenție de celelalte contracte derivate sau asemănătoare cu mandatul.
Conform art. 2074, alin. (1): „Agentul nu poate negocia sau încheia pe seama sa, fără consimțământul comitentului, în regiunea determinată prin contractul de agenție, contracte privind bunuri și servicii similare celor care fac obiectul contractului de agenție”.
Alin. (2) al art. 2074 prevede că agentul poate reprezenta mai mulți comitenți, iar comitentul poate contracta cu mai mulți agenți, în aceeași regiune și pentru același tip de contracte, atât timp cât prin contract nu se stipulează contrariul.
Conform alin. (3), agentul poate reprezenta comitenți concurenți pentru același tip de contracte și în aceeași regiune doar dacă se stipulează expres astfel.
Clauza de neconcurență:
Această clauză este o altă particularitate a contractului de agenție. Potrivit art. 2075, alin. (1): „prin clauză de neconcurență se înțelege acea stipulație contractuală al cărei efect constă în restrângerea activității profesionale a agentului pe perioada contractului de agenție sau ulterior încetării sale”.
Clauza de neconcurență trebuie redactată în scris, sancțiunea aplicabilă în caz de nerespectare a acestei reguli fiind nulitatea absolute.
Clauza de neconcurență se poate aplica numai persoanelor la care se referă contractul de agenție, numai asupra regiunii specificate în acest contract și numai cu privire la bunurile și serviciile care fac obiectul acestui contract, orice altă extindere a sferei clauzei fiind considerată nescrisă, deci neproducând efecte juridice.
Perioada maximă de restrângere a activității agentului este de 2 ani.
Clauza de neconcurență este ineficace în următoarele cazuri:

 • când comitentul denunță unilateral contractul de agenție cu nerespectarea termenului de preaviz, legal sau convențional, și fără a exista un motiv grav pentru care nu respectă preavizul, pe care comitentul să îl fi comunicat de îndată agentului
 • când contractul de agenție este reziliat ca urmare a culpei comitentului

Vânzarea pe credit:
Conform art. 2076: „În lipsă de stipulație contrară, agentul nu poate vinde pe credit și nu poate acorda reduceri sau amânări de plată pentru creanțele comitentului”.
Reclamațiile privind bunurile:
Potrivit art. 2077, agentul are obligația de a-l înștiința pe comitent în legătură cu reclamațiile pe care le primește cu privire la viciile bunurilor vândute de comitent sau la serviciile prestate de acesta. De asemenea, agentul poate lua orice măsuri necesare pentru asigurarea intereselor comitentului și pentru conservarea drepturilor acestuia.
Obligațiile agentului:
Art. 2079 prevede că agentul trebuie să îndeplinească obligațiile ce îi revin din contract cu bună-credință și loialitate. Acestea pot fi îndeplinite personal sau prin prepușii agentului.
Obligațiile agentului sunt:

 • să îi procure și să îi comunice comitentului informațiile care l-ar putea interesa pe acesta privitoare la regiunile stabilite în contract, precum și să comunice toate celelalte informații necesare de care dispune
 • să depună diligențele necesare pentru negocierea și, dacă este cazul, încheierea contractelor pentru care este împuternicit, în condiții cât mai avantajoase pentru comitent
 • să respecte instrucțiunile rezonabile primite de la comitent
 • să țină în registrele sale evidențe separate pentru contractele care îl privesc pe fiecare comitent
 • să depoziteze bunurile sau eșantioanele într-o modalitate care să asigure identificarea
 • lor

Dacă agentul se află în imposibilitatea de a-și continua executarea obligațiilor, acesta trebuie să îl înștiințeze pe comitent, în caz contrar fiind supus la plata de daune-interese.
Substituirea agentului este supusă regulilor aplicabile în cazul contractului de mandat.
Obligațiile comitentului:
Comitentul, de asemenea, trebuie să acționeze cu bună-credință și loialitate în raporturile dintre el și agent.
Obligațiile comitentului sunt, potrivit art. 2080:

 • să pună la dispoziție agentului, în timp util și într-o cantitate corespunzătoare, mostre, cataloage, tarife și orice altă documentație, necesare agentului pentru executarea împuternicirii sale
 • să furnizeze agentului informațiile necesare executării contractului de agenție
 • să îl înștiințeze pe agent, într-un termen rezonabil, atunci când anticipează că volumul contractelor va fi semnificativ mai mic decât acela la care agentul s-ar fi putut aștepta în mod normal
 • să plătească agentului remunerația în condițiile și la termenele stabilite în contract sau prevăzute de lege

Comitentul trebuie să îl informeze pe agent într-un termen rezonabil cu privire la acceptarea, refuzul ori neexecutarea unui contract negociat sau, după caz, încheiat de agent.
Renunțarea comitentului la încheierea contractelor sau a actelor de comerț negociate:
Art. 2081: „În cazul în care agentul a fost împuternicit doar să negocieze, iar comitentul nu comunică în termen rezonabil acordul său pentru încheierea contractului negociat de agent conform împuternicirii primite, se consideră că a renunțat la încheierea acestuia”.
Remunerația agentului:
Pentru îndeplinirea obligațiilor sale și ca rezultat al contractelor încheiate cu ajutorul intervenției agentului, acesta are dreptul la o remunerație. Aceasta ar trebui stabilită potrivit uzanțelor aplicabile în locul în care agentul își desfășoară activitatea sau în legătură cu bunurile ce fac obiectul contractului de agenție, dacă prin contract sau prin lege nu se prevede altfel. În cazul în care nu există astfel de uzanțe, stabilirea cuantumului se va face prin raportare la toate aspectele referitoare la contractele încheiate, astfel încât remunerația stabilită să fie rezonabilă.
Comisionul:
Comisionul reprezintă remunerația ce îi revine agentului atunci când aceasta este stabilită prin raportare la valoarea contractelor încheiate, potrivit art. 2082, alin. (2).
Pentru ca un agent să fie îndreptățit la comision, contractele trebuie să fie:

 • încheiate ca urmare a intervenției sale
 • încheiate cu un client procurat anterior de agent pentru contracte sau acte de comerț similare, chiar și fără intervenția agentului
 • încheiate cu un client dintr-o regiune sau grup de persoane determinate, pentru care agentul a primit împuternicire exclusive

De asemenea, agentul poate primi comision și după încetarea contractului de agenție, pentru un contract ulterior încetării contractului de agenție, dacă:

 • acesta a fost încheiat în principal datorită intervenției agentului pe durata contractului de agenție și încheierea a avut loc într-un termen rezonabil de la încetarea contractului de agenție
 • comanda emisă de terț a fost primită de comitent sau de agent anterior încetării contractului de agenție

Dacă părțile nu prevăd altfel prin contract, dreptul la comision se naște la data la care:

 • comitentul și-a executat obligațiile contractuale fată de terța persoană
 • comitentul ar fi trebuit să își execute obligațiile contractuale potrivit convenției sale cu terțul
 • terțul și-a executat obligațiile contractuale

Comisionul trebuie plătit cel mai târziu în ultima zi a lunii ce urmează trimestrului pentru care se datorează.
Dacă agentul și-a îndeplinit toate obligațiile ce rezultau din contractul de agenție, acesta păstrează dreptul la comision chiar și în cazul în care comitentul și terțul renunță la executarea contractului încheiat între aceștia. Dacă neexecutarea contractului încheiat este imputabilă agentului, dreptul la comision se stinge sau valoarea acestui comision se reduce proporțional. Dacă terțul execută doar în parte contractul, agentul are dreptul doar la o parte din comision, stabilită proporțional cu executarea contractului. Comisionul primit de către agent atunci când acesta nu este îndreptățit să-l primească va fi rambursat.
Comitentul are obligația de a-l informa pe agent cu privire la toate detaliile despre calcularea comisionului. Dacă în contract s-ar stipula o clauză în defavoarea agentului, aceasta va fi considerate nescrisă, deci nu va produce efecte juridice.
Durata contractului:
Dacă un contract de agenție încheiat pe durată determinată continua să fie executat de părți și după expirarea termenului, acesta se consideră prelungit pe durată nedeterminată.
Denunțarea unilaterală:
Atât timp cât se oferă un preaviz, acesta fiind obligatoriu, orice parte poate denunța unilateral un contract de agenție încheiat pe durată nedeterminată. În cazul contractului de agenție încheiat pe durată determinată, acesta trebuie să prevadă expres o clauză privind denunțarea unilaterală a acestuia, pentru ca ea să fie posibilă.
Durata termenului de preaviz nu poate depăși 6 luni, însă aceasta se mărește cu câte o lună pentru fiecare an suplimentar început, în cazul în care durata contractului de agenție este mai mare de 1 an. Pentru contractul de agenție cu durată de 1 an, termenul de preaviz este de 1 lună. Părțile pot, totuși, conveni asupra unor termene de preaviz mai lungi care se vor aplica, cu aceeași durată, atât agentului, cât și comitentului.
Singurele cazuri în care contractul de agenție poate fi denunțat unilateral fără preaviz sunt cele extraordinare, cum ar fi forța majoră sau cazul fortuit, care fac imposibilă continuarea colaborării dintre agent și comitent. Contracul încetează la data primirii notificării scrise prin care acesta a fost denunțat.
Indemnizațiile în caz de încetare a contractului:
Potrivit art. 2091, alin. (1), la încetarea contractului, agentul este îndreptățit la primirea unei indemnizații numai dacă:

 • i-a procurat noi clienți comitentului sau a sporit semnificativ volumul operațiunilor cu clienții existenți, iar comitentul obține încă foloase substanțiale din operațiunile cu acești clienți
 • plata acestei indemnizații este echitabilă, având în vedere circumstanțele concrete, în special comisioanele pe care agentul ar fi trebuit să le primească în urma operațiunilor încheiate de comitent cu clienții prevăzuți anterior, precum și posibila restrângere a activității profesionale a agentului din cauza existenței în contractul de agenție a unei clauze de neconcurență

Dreptul agentului la indemnizație nu restrânge dreptul acestuia de a cere despăgubiri. Dreptul la indemnizație se stinge dacă, în termen de 1 an de la încetarea contractului de agenție, agentul sau moștenitorul acestuia, dacă este cazul, nu îl pun în întârziere pe comitent cu privire la plata indemnizației.
Agentul nu are dreptul de a primi o indemnizație:

 • când comitentul reziliază contractul din cauza încălcării de către agent a obligațiilor sale
 • dacă agentul denunță unilateral contractul, cu excepția cazului în care această denunțare este motivată de circumstanțe precum vârsta, infirmitatea ori boala agentului, în considerarea cărora, în mod rezonabil, nu i se poate cere acestuia continuarea activităților
 • în cazul cesiunii contractului de agenție prin înlocuirea agentului cu un terț
 • dacă nu se convine altfel de către părțile contractului de agenție, în cazul novației acestui contract prin înlocuirea agentului cu un terț

Contractul de agenție poate înceta prin:

 • expirarea termenului, dacă este încheiat pe o durată determinată
 • denunțare unilaterală
 • reziliere, fiind un contract cu executare succesivă

Reprezentarea:
Atunci când agentul are și împuternicirea de a încheia contracte pe seama comitentului, dispozițiile cu privire la contractul de agenție se pot completa cu cele privind contractul de mandat prin reprezentare.
Clauze nescrise:
Conform art. 2094, sunt considerate nescrise clauzele stipulate în defavoarea intereselor agentului, cu privire la obligațiile acestuia (art. 2079), obligațiile comitentului (art. 2080), remunerarea agentului (art. 2084), dreptul la comision (art. 2085, 2086) și dreptul la indemnizație (art. 2091, 2092).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *