Primii pasi in exercitarea profesiei de avocat e1508426272632

Activitățile fiduciare desfășurate de avocați

5 minute • Laura Diaconescu • 12 noiembrie 2017


 
Activitatea profesională a avocatului constă în:

 • Consultații și cereri cu caracter juridic;
 • Asistarea și reprezentarea clienților;
 • Atestarea identității părților, a conținutului și a datei actelor prezentate spre autentificare;
 • Activități fiduciare;
 • Activități de stabilire temporară a sediului unor societăți comerciale și înregistrarea acestora, în numele și pe seama clientului, a părților de interes, a părților sociale sau acțiunilor societăților astfel înregistrate.

 
Actele normative ce reglementează organizarea şi exercitarea profesiei de avocat au inclus operaţiunile fiduciare între activităţile ce pot fi exercitate de către avocat încă din anul 2004, oferind la acel moment un instrument juridic valoros, uşor accesibil în promovarea şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi interesele legitime ale beneficiarilor serviciilor avocaţiale.
 
Activitățile fiduciare desfășurate de către avocați se regăsesc în art. 93-103 din Statutul Avocaților.
Avocatul are dreptul să desfășoare activități fiduciare, în numele și pe seama clientului, cu respectarea prevederilor legii și ale statului.
Activitățile fiduciare exercitate de avocat pot consta în:

 • Primirea în depozit, în numele și pe seama clientului, de fonduri financiare și bunuri, rezultate din valorificarea de titluri executorii după finalizarea unui litigiu, a unei medieri, a procedurii succesorale sau a lichidării unui patrimoniu;
 • Plasarea și valorificarea, în numele și pe seama clientului, a fondurilor financiare și a bunurilor încredințate;
 • Administrarea, în numele și pe seama clientului, a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate.

 
 
În exercitarea activităților fiduciare, avocatul trebuie:
 

 • Să respecte întocmai limitele și durata mandatului încredințat, expres prevăzut în contractul de asistență juridică special încheiat. Când mandatul comportă împuternicirea de a dispune de fonduri, bunuri sau valori ori de a înstrăina bunurile clinetului, avocatul poate proceda la efectuarea acestor operațiuni numai dacă acest lucru este în mod expres stipulat în mandat sau, în lipsa unei astfel de clauza, numai după ce vai fi autorizat în mod special și în scris de către client;
 • Să acționeze cu bună-credință, profesionalism și cu diligența unui bun proprietar, fără să se abată de la regulile specifice activității profesisonale;
 • Să administreze afacerile încredințate în interesul exclusiv al clientului;
 • Să nu influențeze clientul, direct sau indirect, în scopul de a obține beneficii proprii, în afara onorariului de avocat;
 • Să informeze corect și cu promptitudine clientul cu privire la executarea mandatului fiduciar și a rezultatelor obținute.

 
În executarea mandatului, avocatul poate să desfășoare:

 • Activități de consultanță;
 • Operațiuni de conservare a substanței și valorii fondurilor financiare și bunurilor încredințate;
 • Operațiuni de plasare a fondurilor în active mobiliare sau imobiliare, valori mobiliare și alte instrumente financiare, în condițiile legii;
 • Administrarea și valorificarea plasamentelor efectuate prin contractarea de operațiuni materiale și efectuarea de operațiuni juridice menite să oprească valoarea și lichiditatea plasamentelor;
 • Activități conexe, cum ar fi completarea declarațiilor de impozit și plata acestora și a celorlalte datorii ale clientului legate de administrarea unor asemenea proprietăți, culegerea fructelor și încasarea veniturilor sau a altor rezultate ale investițiilor, mijlocirea/meiderea operațiunilor financiare etc;
 • Orice operațiuni în numerar privind plăți, încasări, efectuări de depozite bancare, compensări, rambursări impuse de natura activității încredințate.

→ Avocatul poate retrage sau autoriza retragerea fondurilor fiduciare din contul fiduciar, precum și instructa efcetuarea de plăți din acesta doar în următoarele situații:

 • Pentru efectuarea de plasamente sau cheltuieli în condițiile și limitele mandatului fiduciar;
 • La instrucțiunea expresă a clientului, dar cu posibilitatea reținerii contravalorii onorariilor agreate pentru activitățile fiduciare;
 • În baza unei hotărâri judecătorești;
 • În baza contratcului de asistență juridică, pentru încasarea onorariilor legate de activitățile fiduciare desfășurate;
 • În cazul în care este în curs o procedură execuțională privind bunurile sau fondurile administrate.

!!!! Avocatul nu are dreptul să retragă fonduri sau să efectueze plăți din contul fiduciar atunci când clientul i-a adus la cunoștință în scris opoziția sa.
Este permisă încheierea unui contract de asistență juridică care să prevadă plata, în parte, a onorariului pentru activități fiduciare, condiționate de un eveniment care să aibă loc sau de un rezultat care să fie atins.
 
Avocatul va deschide, pentru fiecare client pentru care desfășoară activități fiduciare, un cont la o bancă reputată (cont fiduciar) destinat depozitării de fonduri fiduciare.


Prin fonduri fiduciare se înțelege orice sumă primită de către avocat cu titlu de fond inițial sau rezultată din valorificarea acestuia ori a bunurilor încredințate.


În contul fiduciar nu pot fi depozitate alte sume decât fondurile fiduciare.
 
Toate plățile legate de activitățile fiduciare efectuate pentru același client vor fi efectuate din contul fiduciar, iar toate încasările rezultate din activitățile fiduciare vor fi colectate în contul fiduciar al clientului respectiv.
Avocatul va transmite clientului un extras al contului fiduciar cel puțin o dată la 3 luni, dacă în contractul de asistență juridică nu se prevede o perioadă mai scurtă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *