Amenda judiciara

Amenda judiciară

8 minute • Donna Danila • 27 mai 2018


Ce este amenda judiciară?

Amenda judiciară este o sancțiune procesuală ce se aplică în cazul încălcării anumitor reguli de procedură în cursul procesului penal, încălcări ce constituie abateri judiciare; aplicarea amenzii judiciare se face de către organele judiciare.

Sunt abateri judiciare:

⛔ sancționate cu amendă judiciară de la 100 la 1000 lei:
????neîndeplinirea în mod nejustificat sau îndeplinirea greșită ori cu întârziere a lucrărilor de citare sau de comunicare a actelor procedurale, de transmitere a dosarelor, precum și a oricăror alte lucrări, dacă prin aceasta s-au provocat întârzieri în desfășurarea procesului penal;
????neîndeplinirea ori îndeplinirea greșită a îndatoririlor de înmânare a citațiilor sau a celorlalte acte procedurale, precum și neexecutarea mandatelor de aducere;
⛔sancționate cu amendă judiciară de la 250 la 5000 lei:
????lipsa nejustificată a martorului, precum și a persoanei vătămate, părții civile sau părții civilmente responsabile, chemate să dea declarații sau, părăsirea fără permisiune ori fără un motiv întemeiat, a locului unde urmează a fi audiate;
⛔sancționate cu amendă judiciară de la 500 la 5000 lei:
????lipsa nejustificată a avocatului ales sau desemnat din oficiu, fără a asigura substituirea, în condițiile legii sau refuzul nejustificat al acestuia de a asigura apărarea, în condițiile în care s-a asigurat exercitarea deplină a tuturor drepturilor procesuale;
‼Baroul de avocați este informat cu privire la amendarea unui membru al baroului.
⛔sancționate cu amendă judiciară de la 500 la 5000 lei:
????împiedicarea în orice mod a exercitării, în legătură cu procesul, a atribuțiilor care revin organelor judiciare, personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor, experților desemnați de organul judiciar în condițiile legii, agenților procedurali, precum și altor salariați ai instanțelor și parchetelor;
????lipsa nejustificată a expertului sau interpretului legal citit;
????tergiversarea de către expert sau interpret a îndeplinirii însărcinărilor primite;
????neîndeplinirea de către orice persoană a obligației de prezentare, la cererea organului de urmărire penală sau a instanței de judecată, a obiectelor ori înscrisurilor cerute de acestea, precum și neîndeplinirea aceleiași obligații de către reprezentantul legal al persoanei juridice sau de cel însărcinat cu aducerea la îndeplinire a acestei obligații;
????nerespectarea obligației de păstrare a obiectelor care nu pot fi ridicate de către persoana la care se află sau de către custode;
????neluarea de către reprezentantul legal al persoanei juridice în cadrul căreia urmează să se efectueze o expertiză a măsurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei, precum și împiedicarea de către orice persoană a efectuării expertizei în condițiile legii;
????nerespectarea de către părți, avocații acestora, martori, experți, interpreți sau orice alte persoane a măsurilor luate de către președintele completului de judecată, respectiv nerespectarea măsurii interzicerii, pe durata judecății, a publicării și difuzării, prin mijloace scrise sau audiovizuale, de texte, desene, fotografii sau imagini de natură a dezvălui identitatea persoanei vătămate, a părții civile, a părții responsabile civilmente sau a martorilor, în cazul în care s-ar putea aduce atingere unor interese de stat, moralei, demnității sau vieții intime a unei persoane, intereselor minorilor sau ale justiției ori în cazul în care s-ar putea aduce atingere siguranței ori demnității sau vieții intime a martorului prin audierea sa în ședință publică sau a membrilor familiei sale, ori la cererea procurorului, a persoanei vătămate sau a părților, în cazul în care o audiere în public ar pune în pericol confidențialitatea unor informații, precum și în ipoteza în care este încălcată ordinea și solemnitatea ședinței;
????nerespectarea de către avocații părților a măsurilor luate de președintele completului de judecată în ceea ce privește ordinea și solemnitatea ședinței, cu excepția situațiilor când aceștia susțin cereri, excepții, concluzii pe fondul cauzei, precum și atunci când procedează la audierea părților, martorilor și experților;
????manifestările ireverențioase ale părților, martorilor, experților, interpreților sau ale oricăror alte persoane față de judecător sau procuror;
????nerespectarea de către suspect sau inculpat a obligației de a încunoștința în scris, în termen de cel mult 3 zile, organele judiciare despre orice schimbare a locuinței pe parcursul procesului penal;
????neîndeplinirea de către martor a obligației de a încunoștința organele judiciare, în termen de cel mult 5 zile, despre schimbarea locuinței pe parcursul procesului penal;
????neîndeplinirea în mod nejustificat de către organul de cercetare penală a dispozițiilor scrise ale procurorului, în termenul stabilit de acesta;
????abuzul de drept constând în exercitarea cu rea-credință a drepturilor procesuale și procedurale de către părți, reprezentanții legali ai acestora ori consilierii juridici;
????neîndeplinirea obligației de a colabora cu procurorul, organele de cercetare penală sau lucrătorii specializați din cadrul poliției, în limitele competențelor acestora, pentru punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică ori de a păstra secretul operațiunii efectuate de către furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului;
????neîndeplinirea obligației de predare a înscrisurilor sau informațiilor la care se face referire în mandatul dispus de judecător sau în autorizația emisă de procuror de către instituțiile de credit sau entitățile financiare care efectuează tranzacțiile financiare;
????neîndeplinirea obligației de a reține și preda procurorului scrisorile, trimiterile poștale ori obiectele la care se face referire în mandatul emis de judecător sau în autorizația emisă de procuror de către unitățile poștale ori de transport sau orice alte persoane fizice ori juridice care efectuează activități de transport sau transfer de informații;
????neîndeplinirea, de către furnizorul de servicii sau de către persoana în posesia căreia se află sau care are sub control datele privitoare la existența și conținutul conturilor unei persoane, a obligației de a pune la dispoziția procurorului aceste date, dacă o asemenea măsură a fost dispusă în condițiile legii.

Cine poate aplica amenda judiciară?

????????organul de urmărire penală prin ordonanță;
????????judecătorul de drepturi și libertăți prin încheiere;
????????judecătorul de cameră preliminară prin încheiere;
????????instanța de judecată prin încheieresentință sau decizie.

Care este procedura privitoare la amenda judiciară?

Persoana amendată poate cere, în termen de 10 zile de la comunicarea ordonanței ori încheierii prin care a fost dispusă sancțiunea anularea ori reducerea amenzii.
Dacă persoana amendată justifică de ce nu și-a putut îndeplini obligația, judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată poate dispune anularea ori reducerea amenzii.
Atunci când amenda a fost aplicată prin sentință, anularea ori reducerea ei se poate obține în urma exercitării apelului.
Competența de a soluționa cererea de anulare ori reducere aparține:
✒judecătorului de drepturi și libertăți, în cazul în care amenda a fost aplicată prin ordonanță de către organul de urmărire penală;
✒unui alt judecător de drepturi și libertăți, unui alt judecător de cameră preliminară ori unui alt complet de judecată, în cazul în care amenda a fost aplicată prin încheiere de către judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată.
❗În situația în care amenda a fost aplicată de către organul de cercetare penală, în temeiul principiului subordonării ierarhice, procurorul poate să o infirme. Aceeași este situația și în ipoteza în care amenda este dispusă de procuror, ordonanța putând fi infirmată de procurorul ierarhic superior.
❗Amenzile judiciare aplicate constituie venituri la bugetul de stat, cuprinzându-se distinct în bugetul Ministerului Public sau al Ministerului Administrației și Internelor, al Ministerului Justiției, după caz, potrivit legii.
❗Aplicarea amenzii judiciare nu înlătură răspunderea penală, în cazul în care fapta constituie infracțiune.

????Prin Decizia penală nr. 310 din 26 septembrie 2014, Secția penală a Tribunalului Suceava a respins contestația formulată de contestatorul B.G., în prezent deținut în Penitenciarul B., obligându-l să plătească statului suma de 150 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în contestaţie, din care suma de 100 de lei, reprezentând onorariu apărător oficiu, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Suceava. Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a reţinut după cum urmează: prin cererea adresată la 7 iulie 2014, petentul B.G. a formulat contestație împotriva Sentinței penale nr. 148 din 3 martie 2014 pronunțată de Judecătoria Fălticeni, prin care a fost amendat de către instanța de judecată cu amendă judiciară în cuantum de 5000 lei, pentru abuz de drept. Petentul a solictat anularea amenzii, motivat de faptul că nu are posibilitatea de a achita această amendă.

Sediul materiei – art. 283 și art. 284 din Codul de procedură penală.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *