Template avocatoo

Aprobarea Metodologiei de recunoaştere a actelor de studii

15 minute • Monitorul Oficial • 04 ianuarie 2017


ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate

Emitent ministerul educaţiei naţionale şi CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

În conformitate cu Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale    pentru    profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Legii nr. 172/1998 privind ratificarea Convenţiei cu privire la recunoaşterea atestatelor obţinute în învăţământul superior în statele din regiunea Europei, adoptată la Lisabona la 11 aprilie 1997, având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008*) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi a Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, cu modificările ulterioare,

*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I.

în conformitate cu recomandările prevăzute în Manualul pentru recunoaştere europeană, aprobat prin Comunicatul de la Bucureşti, emis în urma Conferinţei miniştrilor din statele membre ale Spaţiului European al Învăţământului Superior din 27 aprilie 2012,

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.825/2016 privind aprobarea listei universităţilor de prestigiu din alte state, în temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 49/1999 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi al Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite

prezentul ordin.

Articolul 1

Se aprobă Metodologia de recunoaştere a actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.269/2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor şi certificatelor obţinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenţă, master sau postuniversitare la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 2 octombrie 2015, precum şi orice dispoziţie contrară.

Articolul 3

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi instituţiile de învăţământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Laurenţiu-Dănuţ Vlad,

secretar de stat

Bucureşti, 20 decembrie 2016.

Nr. 6.121.

ANEXĂ

METODOLOGIE

de recunoaştere a actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate

Articolul 1

În sensul prezentei metodologii, recunoaşterea constă în evaluarea şi stabilirea nivelului, domeniului şi/sau a specializării actului de studii obţinut în străinătate prin raportare la sistemul românesc de învăţământ, care se poate finaliza cu eliberarea unui atestat. Atestatul de recunoaştere

conferă titularului dreptul la continuarea studiilor şi/sau accesului pe piaţa forţei de muncă, în condiţiile legii.

Articolul 2

Prezenta metodologie se aplică actelor de studii care atestă finalizarea, la o instituţie acreditată de învăţământ superior din străinătate, a studiilor universitare de licenţă, de master sau a unui program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.

Articolul 3

Recunoaşterea se aplică următoarelor categorii de cetăţeni:

a) cetăţenilor români, cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;

b) membrilor de familie ai cetăţenilor români şi europeni care provin din state terţe, aşa cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 3 lit. a), b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) cetăţenilor din state terţe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România şi beneficiarilor statutului de rezident pe termen lung acordat de către unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană;

d) cetăţenilor din state terţe care beneficiază de o formă de protecţie internaţională pe teritoriul României;

e) cetăţenilor din state terţe, alţii decât cei menţionaţi la lit. c) şi d), numai în vederea accesului pe piaţa forţei de muncă din România.

Articolul 4

(1) În vederea continuării studiilor în România, pentru cetăţenii menţionaţi la art. 3 lit. a)-d), Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, denumit în continuare C.N.R.E.D.:

a)recunoaşte automat actele de studii obţinute în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană, precum şi în state terţe

la universităţi de prestigiu, prevăzute în Lista universităţilor de prestigiu    din    alte state,    aprobată    prin    ordin al    ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;

b)recunoaşte actele de studii obţinute în state terţe la alte universităţi decât cele prevăzute în Lista universităţilor de prestigiu    din    alte state,    aprobată    prin    ordin al    ministrului

educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

(2) În vederea accesului pe piaţa forţei de muncă din România, pentru cetăţenii menţionaţi la art. 3, C.N.R.E.D. recunoaşte actele de studii după cum urmează:

a) recunoaşte    automat actele de    studii    obţinute    în statele membre ale    Uniunii Europene,    ale    Spaţiului    Economic European şi în Confederaţia Elveţiană, precum şi în state terţe la universităţi de prestigiu, prevăzute în Lista universităţilor de prestigiu din    alte state, aprobată    prin    ordin al    ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;

b) recunoaşte actele de studii obţinute în state terţe la alte universităţi decât cele prevăzute în Lista universităţilor de prestigiu din    alte state, aprobată    prin    ordin al    ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;

c) în scopul obţinerii dreptului de liberă practică pentru exercitarea unei profesii reglementate în România, C.N.R.E.D. recunoaşte atât actele de studii obţinute în state terţe de cetăţenii europeni şi de celelalte categorii de cetăţeni prevăzute în actele normative de reglementare a profesiei, cât şi diplomele obţinute în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană care dau acces la profesii reglementate, atunci când actele de reglementare a profesiei nu dispun altfel;

d) în cazul unei profesii reglementate în România, C.N.R.E.D. recunoaşte actele de studii obţinute de cetăţeni din state terţe în vederea încadrării în muncă fără drept de exercitare a profesiei.

Articolul 5

(1) În procedura de evaluare a actelor de studii, C.N.R.E.D. are în vedere:

a)apartenenţa actului de studii la categoria actelor de studii

naţionale, eliberate în sistemul de învăţământ superior din statul de origine;

b) statutul instituţiei de învăţământ superior în statul de origine;

c) dreptul la continuarea studiilor în statul de origine, conferit de actul de studii anterior;

d) nivelul calificării corespunzător actului de studii;

e) domeniul de studiu şi/sau programul de studiu, curriculumul/volumul de muncă/rezultatele învăţării, dacă este cazul.

(2) Recunoaşterea actelor de studii care fac obiectul unor tratate internaţionale se realizează în conformitate cu prevederile acestora.

(3) În procedura de evaluare şi recunoaştere, C.N.R.E.D. poate lua în considerare deciziile anterioare pronunţate în cazuri similare.

Articolul 6

Prezentarea atestatului de recunoaştere emis de către C.N.R.E.D. nu limitează dreptul unei instituţii de învăţământ superior din România de a aplica, în baza autonomiei universitare, condiţiile specifice privind accesul la studii universitare, inclusiv în ceea ce priveşte durata şi numărul de puncte/credite transferabile acumulate necesare.

Articolul 7

(1) Actele de studii se recunosc dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii cumulative:

a) instituţia de învăţământ superior care a eliberat actul de studii este acreditată în statul de origine;

b) nivelul calificării corespunzător actului de studii este similar cu cel din sistemul românesc de învăţământ universitar;

c) domeniul    de studii şi/sau programul de studii, curriculumul/volumul de muncă/rezultatele învăţării, acolo unde este cazul, sunt similare cu cele din sistemul românesc de învăţământ universitar.

(2)    În cazul în care evaluarea elementelor menţionate la alin.

(l) lit. c) evidenţiază diferenţe substanţiale prin raportare la sistemul românesc de învăţământ universitar, C.N.R.E.D. poate recunoaşte actele de studii prin aplicarea de măsuri compensatorii, respectiv continuarea studiilor, susţinerea de examene de diferenţă şi/sau efectuarea de stagii de practică în cadrul unor programe de studii acreditate în România.

(3)    C.N.R.E.D. poate dispune soluţia de nerecunoaştere în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de la alin. (1) lit. a) şi b), precum şi în alte situaţii, cu respectarea legislaţiei naţionale şi a bunelor practici şi recomandări internaţionale.

Articolul 8

C.N.R.E.D. este sprijinit în activitatea sa de către Consiliul Naţional de Echivalare a Diplomelor, denumit în continuare C.N.E.D., organism consultativ, care funcţionează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.863/2011*) privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Echivalare a Diplomelor (C.N.E.D.), cu modificările ulterioare.

Articolul 9

În cazul unor programe de studii organizate în comun de două sau mai multe instituţii de învăţământ superior acreditate din România şi din străinătate, finalizate cu eliberarea unei diplome de către fiecare instituţie, actele de studii eliberate în străinătate nu sunt supuse procesului de recunoaştere, diploma eliberată de instituţia de învăţământ superior din România conferind titularului toate drepturile.

*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.863/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 10

(1) Dosarul pentru recunoaşterea actelor de studii obţinute de către categoriile de cetăţeni prevăzute la art. 3 lit. a)-d), care solicită continuarea studiilor în România şi/sau accesul pe piaţa forţei de muncă din România, cuprinde următoarele documente:

a)cerere;

b) actul de identitate, în copie, şi dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie şi traducere legalizată;

c) actul de studii, în copie pentru limbile română, engleză, franceză, spaniolă, italiană sau în copie şi traducere legalizată pentru celelalte limbi străine;

d) în cazul în care se solicită recunoaşterea specializării, suplimentul la diplomă/foaia matricolă, în copie pentru limbile română, engleză, franceză, spaniolă, italiană şi traducere autorizată pentru celelalte limbi străine;

e) pentru exercitarea unei profesii reglementate, alte documente relevante (de exemplu, programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea completă a cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la efectuarea cursurilor postuniversitare etc.) – în copie pentru limbile română, engleză, franceză, spaniolă, italiană şi traducere autorizată pentru celelalte limbi străine;

f) dovada achitării taxei de 50 lei pentru evaluarea dosarului, în copie;

g) alte documente, dacă este cazul.

(2)    Pentru cetăţenii din state terţe prevăzuţi la art. 3 lit. e) care solicită accesul pe piaţa forţei de muncă din România, dosarul cuprinde următoarele documente:

a) cerere;

b) adresă din partea angajatorului în care se solicită eliberarea atestatului de recunoaştere în vederea obţinerii autorizaţiei de muncă;

c) certificatul de înregistrare a angajatorului, în copie;

d) actul de identitate, în copie, şi dovada schimbării numelui titularului (dacă este cazul), în copie şi traducere legalizată;

e) actul de studii, în copie pentru limbile română, engleză, franceză, spaniolă, italiană sau în copie şi traducere legalizată pentru celelalte limbi străine;

f) dovada achitării taxei de 50 lei pentru evaluarea dosarului, în copie;

g) alte documente, dacă este cazul.

(3)    Actele de studii supuse recunoaşterii sunt autentificate cu Apostila de la Haga pentru statele care sunt părţi ale

Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga din 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, iar pentru celelalte state actele de studii sunt supralegalizate sau însoţite de adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă. Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internaţional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

(4)    În situaţia în care C.N.R.E.D. constată existenţa oricăror suspiciuni privind autenticitatea actelor de studii, informează în scris Direcţia generală juridic din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (M.E.N.C.S.) în vederea înaintării sesizării autorităţilor abilitate.

(5)    Dosarele de recunoaştere se depun:

a) în vederea continuării studiilor în România, la instituţiile de învăţământ superior sau la Registratura M.E.N.C.S., direct sau prin intermediul serviciilor poştale.

b)    vederea dobândirii accesului pe piaţa forţei de muncă din România, la registratura M.E.N.C.S., direct sau prin intermediul serviciilor poştale.

Articolul 11

(1) Durata de soluţionare a dosarelor este de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului complet la C.N.R.E.D.

(2)    În cazul în care C.N.R.E.D. constată că dosarul nu cuprinde toate documentele prevăzute la art. 10 alin. (1)-(3), înştiinţează solicitantul în scris, prin serviciile poştale sau poştă electronică. Dosarul trebuie completat în termen de maximum un (1) an de la data primirii înştiinţării, în caz contrar, C.N.R.E.D. clasează dosarul, urmând ca reluarea procedurii să se facă în baza depunerii unui nou dosar.

(3)    Termenul de soluţionare prevăzut la alin. (1) se poate

prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind informat în acest sens, în scris, prin servicii poştale sau poştă electronică.

Articolul 12

(1)    Decizia C.N.R.E.D. poate fi atacată o singură dată, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă.

(2)    C.N.R.E.D. se pronunţă asupra celor solicitate în termen de 60 de zile lucrătoare. Termenul de soluţionare se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind anunţat în scris, prin servicii poştale sau poştă electronică.

Articolul 13

(1)    Atestatul de recunoaştere a studiilor se eliberează astfel:

a) titularului;

b) unei persoane împuternicite prin procură notarială;

c) delegatului angajatorului sau al instituţiei de învăţământ din România;

d)    prin servicii poştale, cu excepţia atestatelor de recunoaştere/echivalare emise până la data de 12 martie 2015.

(2)    Instituţiile de învăţământ superior şi angajatorii pot solicita titularului, în momentul utilizării atestatului de recunoaştere, depunerea documentelor care au stat la baza emiterii acestuia şi în altă formă decât cea stabilită în prezenta metodologie (original, copie simplă sau legalizată, traducere autorizată şi/sau legalizată etc.).

(3)    În cazul pierderii, distrugerii, deteriorării atestatului şi al altor situaţii, C.N.R.E.D. eliberează, la cerere, un duplicat al acestuia. Pentru eliberarea duplicatului, solicitantul adresează, în scris, o cerere însoţită de următoarele documente: copia actului de studii care a fost recunoscut/echivalat; copia actului de identitate; dovada plăţii taxei în valoare de 50 lei; declaraţie notarială cu privire la încadrarea în una dintre situaţiile menţionate mai sus.

(4)    C.N.R.E.D. poate elibera, la cerere, un nou atestat de

recunoaştere fără aplicarea procedurii de evaluare în cazul în care pentru acelaşi act de studii s-a emis anterior un atestat de recunoaştere. Pentru eliberarea unui nou atestat, solicitantul adresează, în scris, o cerere însoţită de următoarele documente: copia actului de studii care a fost recunoscut/echivalat; copia actului de identitate; dovada plăţii taxei în valoare de 50 lei; alte documente, dacă este cazul.

Articolul 14

Recunoaşterea studiilor pentru solicitanţii de azil şi/sau beneficiarii unei forme de protecţie internaţională în România se realizează în conformitate cu prevederile prezentei metodologii şi ale normelor legale naţionale şi internaţionale cu privire la aceste categorii de persoane.

Articolul 15

Recunoaşterea studiilor efectuate de cetăţenii din state terţe prevăzuţi la art. 3 lit. e), în vederea continuării studiilor în România, se realizează prin Direcţia generală relaţii internaţionale şi afaceri europene, în baza unei metodologii proprii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *