92 1200x1000 1

Obligatiile fiscale ale asociatiilor de proprietari

6 minute • Raluca Dumitrascu • 24 august 2017


Asociatiile de proprietari sunt persoane juridice având ca scop administrarea și gestionarea proprietății comune, și sunt înființate, organizate și funcționează potrivit legii speciale, respectiv Legea nr. 230/ 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare.

ÎNREGISTRAREA FISCALĂ

Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal are obligația să se înregistreze fiscal primind un cod de identificare fiscală.

CONDUCEREA CONTABILITĂȚII ȘI A EVIDENȚEI FISCALE

In vederea stabilirii stării de fapt și a obligațiilor fiscale de plată, asociațiile de proprietari sunt obligate să conducă evidențe fiscale, potrivit actelor normative în vigoare. Evidențele sunt ținute în limba română și în moneda națională.
Asociațiile de proprietari au obligația de a calcula și de a înregistra în evidențe impozitele, taxele, contribuțiile și alte sume datorate bugetului general consolidat, precum și obligația de a calcula, de a reține și de a înregistra în evidențele contabile și de plată, la termenele legale, impozitele și contribuțiile care se realizează prin stopaj la sursă.
În cazul în care evidențele contabile/fiscale sunt ținute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe lângă datele arhivate în format electronic, asociația este obligată să păstreze și să prezinte aplicațiile informatice cu ajutorul cărora le-a generat.
Asociațiile de proprietari sunt obligate să evidențieze veniturile realizate și cheltuielile efectuate aferente activităților economice desfășurate, prin întocmirea registrelor sau a oricăror alte documente prevăzute de lege.
Asociațiile de proprietari sunt obligate să utilizeze pentru activitatea desfășurată documente primare și de evidență contabilă stabilite prin lege, și să completeze integral rubricile formularelor, corespunzător operațiunilor înregistrate.

ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR FISCALE

Se disting următoarele situații:

  1. Asociația are angajați cu contract de muncă;
  2. Asociația încheie contracte potrivit Codului civil;
  3. Asociația obține venituri din activități economice.

1. În situația în care asociația are angajați cu contract de muncă, obligațiile asociației constau în:

  • Determinarea impozitului pe venitul din salarii și a contribuțiilor sociale obligatorii
  • Eliberarea, la cererea contribuabilului, a unui document  care să cuprindă cel puțin informații privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul realizat în cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul calculat și reținut.
  • Declararea și plata impozitelor și contribuțiilor aferente veniturilor din salarii

2.  În situația în care asociația încheie contracte de prestări servicii:
Dacă persoana fizică prestatoare de servicii, cu care se încheie contractul în baza Codului civil, este persoană fizică autorizată să desfășoare activități independente sau exercită profesii libere (cu excepția contractelor de valorificare a dreptului de proprietate intelectuală) și este înregistrată fiscal potrivit legislației în materie, asociația de proprietari nu are obligații de reținere la sursă nici a impozitului și nici a contribuțiilor sociale.
Dacă persoana fizică prestatoare de servicii, cu care se încheie contractul în baza Codului civil, NU este persoană fizică autorizată, respectiv nu este înregistrată fiscal potrivit legislației în materie și care desfășoară activități de producție, comerț, prestări de servicii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, fără a avea caracter de continuitate și pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap. II “Venituri din activități independente” din titlul IV al Codului fiscal, asociația de proprietari calculează impozitul pe venitul achitat persoanelor respective, la momentul acordării veniturilor prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut.
Impozitul astfel reținut se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut, și totodată asociația de proprietari are obligația ca, acest impozit menționat anterior să-l declare, în formularul 10016 – “Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” precum și, anual, în formularul 20517
– “Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”.
3. Cat privește  asociațiile care obțin venituri din activități economice
În cazul în care asociațiile de proprietari obțin venituri din activități economice , acestea au obligația de a se înregistra ca plătitoare de impozit pe profit și de a depune, anual formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit” respectiv de înscriere în vectorul fiscal a acestei obligații prin depunerea formularului 010 “Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte
entități fără personalitate juridică”, în termen de 15 zile de la data începerii realizării veniturilor.
Plata obligatiilor fiscale de catre asociatiile de proprietari se va face la termenele prevăzute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementează. Astfel, obligațiile fiscale stabilite prin formularul 112 “Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, au termen de plată la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei expirate/25 inclusiv a lunii următoare trimestrului –după caz. În cazul obligațiilor de plată rezultate ca urmare a desfășurării de către asociație a unor activități economice, impozitul pe profit anual se va achita pana la data de 25 februarie inclusiv a anului următor anului expirat.

OBLIGAȚII DECLARATIVE ALE PERSONALULUI ANGAJAT ÎN CADRUL ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI

Nu au obligații declarative persoanele fizice care, din asociatiile de proprietari, obțin:
– venituri din salarii;
– venituri asimilate salariilor;
– venituri în baza contractelor civile încheiate potrivit Codului Civil, cu persoane fizice neautorizate, în care impozitul s-a reținut la sursă de către asociație, fiind calculat prin aplicarea cotei de 16% la venitul brut.
Persoanele fizice autorizate care obțin venituri în baza contractelor încheiate cu asociațiile de proprietari, au obligația completării și depunerii formularului 20023 – “Declarație privind veniturile realizate din România”, până la data de 25 mai inclusiv a anului curent pentru veniturile realizate în anul precedent.

Ghidul obligatiilor fiscale ale asociatilor de proprietari 2017 ANAF by Avocatoo on Scribd

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *