CARDUL EUROPEAN DE SANATATE 1

Cardul european de sănătate

5 minute • Cristina Dutescu • 16 ianuarie 2018


Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății prevede în cuprinsul Titlului al IX-lea dispoziții referitoare la cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate.
În înțelesul legii, cardul european de asigurări sociale de sănătate (în continuare, cardul european) este documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestații medicale necesare în cadrul unei șederi temporare (maxim 12 luni)  într-un stat membru al U.E.
Astfel, ca cetățean european, dacă vă îmbolnăviți pe durata unei șederi temporare în altă țară, indiferent că vă aflați acolo în vacanță, într-o călătorie de afaceri sau la studii, puteți primi orice tratament care nu poate fi amânat până la întoarcerea acasă. Aveți dreptul la aceleași îngrijiri medicale de care beneficiază cetățenii asigurați în țara respectivă.
CINE ELIBEREAZĂ CARDUL EUROPEAN?
Cardul european se eliberează asiguratului de către casa de asigurări de sănătate la care acesta este asigurat.

 ???? Cardul se elibereaza doar la cererea persoanei asigurate.
Emiterea cardului european poate fi refuzată de casa de asigurări de sănătate numai în situaţia în care persoana care îl solicită nu face dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.
În cazul în care circumstanţe excepţionale împiedică eliberarea cardului european, casa de asigurări de sănătate va elibera un certificat înlocuitor provizoriu ce deschide dreptul titularului la aceleași servicii medicale.
COSTURI
???? Începând cu data de 1 ianuarie 2008 cardul este gratuit, costurile fiind suportate din fond.

VALABILITATE
???? Perioada de valabilitate a cardului european este de 1 an de la data emiterii.

CINE POATE BENEFICIA DE CARD EUROPEAN DE SĂNĂTATE?
Beneficiari ai acestui card toți cetățenii care au calitatea de asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate și fac dovada achitării la zi a contribuției.

Cardul european se emite individual pentru fiecare asigurat care îl solicită.
În situația în care persoana care a obținut un card nu îndeplinește toate condițiile în baza cărora s-a eliberat cardul pe toată perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contribuției de asigurări sociale de sănătate) și în această perioadă beneficiază de servicii medicale în cadrul unei deplasări într-un stat membru al Uniunii Europene, persoana în cauza va suporta contravaloarea acestor servicii. În aceasta situație, casa de asigurari de sănătate emitentă a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii instituției din statul membru care a acordat serviciile și, ulterior, va recupera contravaloarea acestora de la persoana în cauza.
Asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România nu pot folosi cardul european pe teritoriul țării, cardul neproducând efecte pe teritoriul României şi necreând nicio obligaţie pentru furnizorii de servicii medicale din România.
CE DREPTURI CONFERĂ?
Cardul european de asigurat conferă dreptul de a beneficia de asistența medicală necesară în cursul unei șederi temporare într-un stat membru al U.E., dar nu acoperă situația în care asiguratul se deplasează într-un stat membru U.E. în scopul de a beneficia de tratament medical pentru afecțiuni preexistente deplasării.

‼ Serviciile medicale acordate în statele membre U.E., în baza cardului, sunt cele prevăzute de legislatia fiecărui stat și nu trebuie să depășeasca ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul șederii temporare.
‼ Este însă  posibil ca, pentru anumite servicii, să fie necesară co-plata, chiar dacă în România aceleaşi servicii sunt decontate integral. Acest lucru depinde de sistemul de asigurări din ţara în care ne sunt acordate aceste servicii.
‼ Cardul nu poate fi folosit pentru operațiuni de salvare și repatriere. Pentru a beneficia de transport gratuit către țara de origine, dacă vă îmbolnăviți sau aveți un accident pe durata călătoriei în altă țară din UE, trebuie să încheiați o poliță de asigurare separată.
‼ De asemenea, cardul nu acoperă asistența medicală acordată în sistemul privat.
PROCEDURA OBȚINERII CARDULUI
????
Completarea și semnarea cererii de eliberare a cardului european de asigurat (descarca modelul mai jos) însoțită de copie BI/CI și documentele doveditoare ale calității de asigurat (după caz, adeverință de salariat, adeverință de asigurat, chitanțe de plată a contribuției de sănătate, talon de pensie, adeverință de elev/student etc.).

 Pentru copii minori, se ataseaza copia certificatului de naștere/CI, iar la cererea facută în numele copilului se atașează copia actului de identitate al părintelui care semnează cererea.
????Depunerea cererii și a documentelor anexate acesteia la casa de asigurări de sănătate la care solicitantul este asigurat.
????Cardul va fi eliberat în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor de mai sus.
???? Documentele pot fi transmise și prin poștă / servicii de curierat.
???? În cazul în care pentru depunerea / ridicarea documentelor nu se prezintă beneficiarul direct, persoana imputernicită de catre acesta va prezenta următoarele documente: copie după Cartea de identitate sau Buletinul de identitate  a/al persoanei împuternicite și procură notarială .
???? Persoanele salariate pot fi reprezentate de o terță persoană, care prezintă delegație în acest sens semnată și ștampilată de către angajator.
 
 
Surse:
https://europa.eu
cnas.ro
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
             
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *