potatoes 1458569 1280

Cazierul fiscal

4 minute • Laura Diaconescu • 14 mai 2017


Ce reprezintă cazierul fiscal?

Cazierul fiscal este un mijloc de evidență și urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile și financiare de către contribuabili, în care se ține evidența persoanelor fizice, juridice și a entităților fără personalitate juridică, care au săvârșit fapte ce contravin disciplinei financiare.

Când poți să ai cazier fiscal?

În cazierul fiscal se înscriu fapte contravenționale și penale precum și atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz, precum și inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii.

Faptele pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal se regăsesc în HG 1000/2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 977 din 30 decembrie 2015.

Aici găsiți o listă cu faptele ce se înscriu în cazierul fiscal,  fapte potrivit:

 • Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
 • Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
 • Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire a finanțării terorismului
 • OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
 • Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
 • Legii nr. 59/1943 asupra cecului
 • Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
 • Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
 • HG nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului Vamal al României
 • Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar
 • Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite
 • OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
 • OUG nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale

Lista întreagă cu toate faptele specifice poate fi găsită AICI.

Cum scapi de un cazier fiscal?

    Contribuabilii care au înscrise date în cazierul fiscal se scot din evidență daca se află în următoarele situații:

 1.  faptele pe care le-au săvârșit nu mai sunt sancționate de lege;
 2.  a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească constatată prin hotărâre judecătorească;
 3.  nu au mai săvârșit fapte de natura infracțiunilor incriminate de legile fiscale, financiare, vamale, precum și cele care privesc disciplina financiară, într-o perioada de 5 ani de la data rămânerii definitive a actului prin care au fost sancționate;
 4.  nu au mai săvârșit fapte sancționate contravențional de natura celor prevăzute în actele normative din sfera fiscală, financiară, vamală, precum și cele care privesc disciplina financiară, într-o perioada de 1 an de la data rămânerii definitive a actului prin care au fost sancționate aceste fapte, chiar dacă au plătit cuantumul amenzii aplicate prin procesul verbal de contravenție în lăuntrul acestui termen. În cazul în care cuantumul amenzii nu a fost achitat în cadrul acestui termen, scoaterea din evidență se va realiza la data achitării amenzii, dar nu mai târziu de 5 ani de la data rămânerii definitive a actului prin care au fost sancționate aceste fapte;
 5.  la data stingerii sumelor datorate ca urmare a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, dar nu mai devreme de 1 an de la data comunicării deciziei organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative sau judiciare de atac, însă nu mai mult de 5 ani de la data comunicării acestor decizii;
 6.  la data reactivării contribuabilului în situația în care acesta a fost declarat inactiv sau la data expirării unui termen de 3 luni de la data reactivării
 7.  decesul, respectiv radierea contribuabilului.

Fapte cazier fiscal by Avocatoo on Scribd

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *