ABUZUL IN SERVICIU

Ce este abuzul în serviciu ?

5 minute • Ioana Grosu • 13 iulie 2017


În urma recentelor evenimente, acest articol se dorește a fi o prezentare succintă a abuzului în serviciu, pentru a putea fi pe înțelesul tuturor.

art. 297 alin. 1 Cod Penal
Fapta funcţionarului public care nu îndeplineşte un act
sau
îl îndeplineşte în mod defectuos
şi prin aceasta cauzează:
o pagubă ori
o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice
în exercitarea atribuţiilor de serviciu
se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică

Acest alineat a fost declarat parţial neconstituţional prin Decizie 405/2016 la 08/07/2016.
Prin această decizie, Curtea a stabilit că, termenul „defectuos” nu este definit de cod, astfel încât oamenii nu pot identifica ceea ce le este permis și ceea ce le este interzis. Prin urmare s-a decis că numai comportamentul, care „încalcă legislația primară” ( legi sau ordonanțe de urgență), poate avea consecință penală.
Prin Decizia nr. 392/2017 Curtea Constituțioanlă a României a reiterat considerentele Deciziei nr.405 din 15 iunie 2016, prin care a subliniat că revine legiuitorului sarcina de a reglementa valoarea pagubei şi gravitatea vătămării rezultate din comiterea faptei de ”abuz în serviciu”, aceste circumstanțieri fiind necesare delimitării răspunderii penale de celelalte forme de răspundere juridică. Totodată, Curtea a reţinut că, dată fiind natura omisiunii legislative relevate, instanța constituțională nu are competența de a complini acest viciu normativ, întrucât și-ar depăși atribuțiile legale, acționând în sfera de competență a legiuitorului primar sau delegat, aceasta fiind singura autoritate care are obligația de a reglementa pragul valoric sau intensitatea vătămării rezultate din comiterea faptei în cuprinsul normelor penale referitoare la infracţiunea de abuz în serviciu.

art. 297 alin. 2 Cod Penal
Fapta funcţionarului public care îngrădeşte exercitarea
unui drept al unei persoane ori
creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.
în exercitarea atribuţiilor de serviciu,
se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică
Tentativa infracțiunii de abuz în serviciu
Neconstitutionalitate – detalii aici .

De asemenea, dacă fapta de abuz în serviciu a produs consecințe deosebit de grave  sunt incidente dispozițiile art. 309 Cod Penal prin care :
„ Dacă faptele prevăzute în (…) art. 297 (…) au produs consecinţe deosebit de grave[i], limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu jumătate.”
[i]  Prin consecinţe deosebit de grave se înţelege o pagubă materială mai mare de 2.000.000 lei. ( art .183 CP)
DE REȚINUT că dizpozițiile privitoare la abuzul în serviciu se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice. *(Alineatul a fost declarat parţial neconstituţional prin Decizie 603/2015 la 13/11/2015)
(2) În acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime.
IMPORTANT!
A nu se confunda abuzul în serviciu cu :
Art. 296- Purtarea abuzivă
(1) Întrebuinţarea de expresii jignitoare faţă de o persoană de către cel aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă.
(2) Ameninţarea ori lovirea sau alte violenţe săvârşite în condiţiile alin. (1) se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime.
Art. 295- Delapidarea
(1) Însuşirea, folosirea sau traficarea de către un funcţionar public, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
(2) Tentativa se pedepseşte.
Art. 298- Neglijenţa în serviciu
Încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
Art. 300- Uzurparea funcţiei
Fapta funcţionarului public care, în timpul serviciului, îndeplineşte un act ce nu intră în atribuţiile sale, dacă prin aceasta s-a produs una dintre urmările prevăzute în art. 297, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.
_____________________________________________________________________
Art. 175. –   (1) Funcţionar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie:
a) exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătoreşti;
b) exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură;
c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.
(2) De asemenea, este considerată funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *