towfiqu barbhuiya bwOAixLG0uc unsplash

Ce se întâmplă cu zilele de concediu rămase la final de an? Drepturi și obligații

5 minute • Elliza Ciurea • 12 ianuarie 2023


Cum rămâne cu zilele de concediu pe care nu le-am luat până la final de an? Să o luăm cu începutul 👓.

Unde este prevăzut numărul zilelor de concediu de care beneficiază un salariat?

📌 În orice contract de muncă este obligatorie menționarea zilelor de concediu la care un salariat are dreptul pe parcursul unui an. Acest număr se stabilește în funcție de câteva criterii, cum ar fi, vechimea în muncă a salariatului, specificul postului pe care îl ocupă, condițiile în care își desfășoară activitatea, contractul colectiv de muncă. Legea impune angajatorilor numărul minim de zile de concediu de odihnă anual (20 de zile lucrătoare), dar în concret pentru fiecare angajat în parte numărul zilelor de concediu de care beneficiază se menționează în contractul individual de muncă.

📌 La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă, cele aferente concediului de maternitate, concediului paternal, concediului de risc maternal, concediului pentru îngrijirea copilului bolnav, concediului de îngrijitor și perioada absenței de la locul de muncă (în situații neprevăzute, determinate de o situație de urgență familială cauzată de boală sau de accident, dar nu mai mult de 10 zile pe an) se consideră perioade de activitate prestată.

📌 Există unele drepturi la care un salariat poate renunța, dar nu și acesta. Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări.

📌 Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual și în situația în care incapacitatea temporară de muncă se menține, în condițiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical. Asta înseamnă că în cazul în care salariatul a avut concediu medical, durata concediului de odihnă nu este afectată.

Când poate un salariat să solicite efectuarea zilelor de concediu?

📌 În principiu, fiecare salariat își poate lua concediul de odihnă când dorește.

📌 Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârșitul anului calendaristic pentru anul următor.

📌 Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncă.

📌 În cazul în care programarea concediilor se face fracționat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

Ce se întâmplă dacă un salariat nu efectuează concediul de odihnă?

Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a fost programat, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat.

În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.

✅ Cu alte cuvinte, regula este că un angajat efectuează anul concediul de odihnă la care are dreptul.

În mod excepțional, dacă nu îl efectuează, aceste zilele rămase neefectuate se raportează în următoarele 18 luni (de exemplu, zilele de concediu neefectuate în anul 2022 se pot lua până la data de 30 iunie 2024).

Poate salariatul care nu a efectuat concediul de odihnă să beneficieze de compensarea acestuia?

Codul Muncii menționează în mod expres faptul că un salariat beneficiază de compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat numai în cazul încetării contractului individual de muncă. Adică, ”banii pe concediul neefectuat” se cuvin salariatului la încetarea contractului individual de muncă (indiferent de modalitatea de încetare) și nu în situația în care acesta nu a efectuat concediul de odihnă din motive imputabile sau chiar neimputabile.

Întreruperea efectuării concediului

În situația în care salariatul se află în concediu, acesta poate solicita, în baza unei cereri, întreruperea pentru motive obiective.

De asemenea, angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forță majoră sau pentru interese urgente care impun prezența salariatului la locul de muncă. În acest caz angajatorul are obligația de a suporta toate cheltuielile salariatului și ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum și eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.

Sancțiuni

Legislația nu prevede vreo listă de sancțiuni în cazul în care concediul de odihnă nu este efectuat. Totuși, Inspectoratul Teritorial de Muncă are în atribuția sa măsuri precum amenzi contravenționale în cazul în care, la controale, constată că angajații nu au avut concediu.


Fotografie de Towfiqu barbhuiya pe Unsplash

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *