sponsorizare

Sponsorizare – cheltuieli/venituri neimpozabile

4 minute • Cristina Dutescu • 22 ianuarie 2017


STIAI CA EFECTUAREA SI/SAU PRIMIREA UNEI SPONSORIZARI, IN CONDITIILE LEGII, SUNT CONSIDERATE CHELTUIELI SI/SAU VENITURI NEIMPOZABILE?

 Coform dispozitiilor legale în vigoare (Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare), persoanele fizice sau juridice române, care efectuează sponsorizări, beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizărilor, dar nu mai mult de:

a) 10% din baza impozabilă pentru sponsorizări în domeniile: cultură, artă, învăţământ, sănătate, asistenţă şi servicii sociale, acţiuni umanitare, protecţia mediului;

b) 8% din baza impozabilă pentru sponsorizări în domeniile: educaţie, drepturile omului, ştiinţă–cercetare fundamentală şi aplicată, filantropic, de întreţinere, restaurare,  conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice, sport – cu excepţia fotbalului;

c) 5% din baza impozabilă pentru sponsorizări în domeniile: religios, social şi comunitar, reprezentarea intereselor asociaţiilor profesionale, fotbal.

Totalitatea reducerilor aplicate bazei impozabile pentru sponsorizările amintite mai sus, cumulate cu cele aferente actelor de mecenat, nu poate depăşi 10% din venitul sau din profitul impozabil, după caz.

Cine poate efectua o sponsorizare?

Este considerat sponsor orice persoană fizică sau juridică din România sau, din străinătate care efectuează o sponsorizare în condiţiile legii.

Persoanele fizice sau juridice din România nu pot efectua activităţi de sponsorizare sau de mecenat din surse obţinute de la buget.

Institutiile şi autorităţile publice, societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome nu pot efectua activităţi de sponsorizare având ca beneficiari persoane fizice şi asociaţii familiale care îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, precum şi societăţi comerciale cu capital privat.

[ulp id=’q8hcMHzmRyFnyoXV’]

Cine poate fi beneficiarul sponsorizarii?

Poate fi beneficiar al sponsorizării:

  1. orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfăşoară în România sau urmează să desfăşoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific – cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenţă şi servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asociaţiilor profesionale, precum şi de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice;
  2. instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice, pentru activităţile prevăzute la lit. a);
  3. de asemenea, pot fi sponsorizate, în condiţiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de tele viziune sau radiodifuziune, precum şi cărţi ori publicaţii din domeniile definite la lit. a);
  4. orice persoană fizică cu domiciliul în România a cărei activitate în unul dintre domeniile prevăzute la lit. a) este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică ce activează în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.

Cu toate acestea, atât sponsorului, cât și beneficiarului, le incumba deopotriva drepturi și obligații.

Astfel, sponsorul ori beneficiarul are dreptul să aducă la cunoştinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sponsorului.

Sponsorul ori beneficiarul este obligat să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică. Denumirile publicaţiilor, titlurile cărţilor şi ale emisiunilor de radio şi televiziune sponsorizate trebuie anunţate ca atare.

Anunţurile vor fi formulate astfel încât să reiasă clar acţiunea de sponsorizare şi vor fi aduse la cunoştinţă publicului, în mod gratuit, de către beneficiarul sponsorizării.

În cadrul activităţilor de sponsorizare se interzice ca sponsorul sau beneficiarul să efectueze reclamă sau publicitate comercială, anterioară, concomitentă sau ulterioară în favoarea acestora sau a altor persoane.

Nu pot beneficia de reducerea bazei impozabile sponsorizarile reciproce intre persoane fizice sau  juridice, sponsorizarile efectuate de rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv, precum nici sponsorizările unei persoane juridice fără scop lucrativ de către o altă persoană juridică care conduce sau controlează direct persoana juridică sponsorizată.

 În ceea ce privește contractul de sponsorizare, acesta se încheie în formă scrisă, cu specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizării, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor.

În cazul sponsorizării constând în bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală din momentul predării către beneficiar.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *