potatoes 1458569 1280 1

CJUE: un contract de achizitii publice nu poate impune ca plasma sa fie recoltata din acel stat

5 minute • Ana-Maria Udriste • 08 iunie 2017


HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a treia)

8 iunie 2017(*)

„Trimitere preliminară – Achiziții publice – Medicamente de uz uman – Directiva 2004/18/CE – Articolul 2 și articolul 23 alineatele (2) și (8) – Articolele 34 și 36 TFUE – Achiziție publică pentru aprovizionarea unui spital – Reglementare națională care impune aprovizionarea prioritară a spitalelor cu medicamente produse din plasmă națională – Principiul egalității de tratament”

În cauza C‑296/15

 Litigiul principal și întrebarea preliminară

Prin decizia din 14 ianuarie 2015, spitalul a inițiat o procedură de achiziții publice pentru achiziționarea a două tipuri de medicamente obținute din plasmă, respectiv albumină umană 200 mg/ml, soluție injectabilă, și imunoglobulină umană pentru administrare intravenoasă, 50 mg/ml sau 100 mg/ml.

În caietul de sarcini se preciza că medicamentele care făceau obiectul acestei proceduri de achiziții trebuiau să fie „obținut[e] din plasmă slovenă”. La solicitarea unui operator economic, această cerință a fost justificată prin referire la principiul aprovizionării prioritare cu medicamente produse industrial din plasmă recoltată în Slovenia, prevăzut la articolul 6 punctul 71 din Legea privind medicamentele.

Contestând cerința menționată referitoare la originea națională a medicamentelor derivate din plasmă, Medisanus a cerut spitalului să renunțe la aceasta și să modifice în consecință caietul de sarcini. Astfel, întrucât Institutul deține monopolul în privința recoltării sângelui în Slovenia, prin definiție, numai el ar putea furniza medicamente produse pe bază de plasmă recoltată în Slovenia și ar putea îndeplini deci cerința privind originea națională a plasmei impusă de caietul de sarcini în cauză. Or, o asemenea cerință ar încălca dreptul Uniunii.

Această solicitare a fost respinsă de spital pentru motivul că cerințele în cauză rezultau din legislația națională, erau justificate din punct de vedere științific și, în plus, erau conforme cu obiectivul autosuficienței în cadrul Uniunii prevăzut la articolul 110 din Directiva 2001/83. Autoritatea contractantă a mai subliniat că medicamentele derivate din plasmă slovenă nu acopereau în întregime necesarul de medicamente derivate din plasmă al populației slovene. O parte din acest necesar ar fi, prin urmare, acoperit printr‑o cerere de ofertă privind achiziționarea de medicamente derivate din sânge provenit din diferite state membre.

Medisanus a contestat respingerea cererii sale în fața Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Comisia națională de reexaminare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice, Slovenia)]

Această comisie este un organism național special, reglementat de Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Legea privind protecția jurisdicțională în procedurile referitoare la achizițiile publice, Uradni list RS, nr. 43/11), care are competența exclusivă de a se pronunța cu privire la legalitatea deciziilor adoptate de autoritățile contractante în cadrul procedurilor de achiziții publice.

În cadrul cererii de reexaminare cu care este sesizată, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Comisia națională de reexaminare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice) exprimă îndoieli cu privire la compatibilitatea cu articolele 2 și 23 din Directiva 2004/18 a cerinței privind originea slovenă a plasmei utilizate pentru fabricarea medicamentelor care fac obiectul contractului de achiziții publice în discuție în litigiul principal, în sensul că aceasta ar putea aduce atingere principiului egalității de tratament și respectării concurenței între operatorii economici.

Comisia amintită arată însă că această cerință se întemeiază pe legislația slovenă. În primul rând, articolul 6 punctul 71 din Legea privind medicamentele ar impune o aprovizionare prioritară cu medicamente produse industrial din plasmă recoltată în Slovenia. În al doilea rând, Legea privind aprovizionarea cu sânge ar stabili principiul autosuficienței, în temeiul căruia Republica Slovenia a decis să își acopere din resurse proprii necesarul de sânge, precum și necesarul de produse medicamentoase derivate din sânge uman și din plasmă. În al treilea rând, aceeași lege ar încredința Institutului exercitarea serviciului public referitor la activitatea de recoltare și de testare a sângelui și a componentelor sanguine, indiferent de utilizarea preconizată, precum și de prelucrare, de depozitare și de distribuire a acestora atunci când sunt destinate transfuziei.

În acest context, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Comisia națională de reexaminare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarea întrebare preliminară:

„Directiva [2004/18], în special articolul 23 alineatul (2), articolul 23 alineatul (8) și articolul 2 coroborate

–        cu Directiva [2001/83], în special cu articolul 83,

–        cu Directiva [2002/98], în special cu articolul 4 alineatul (2),

–        cu TFUE, în special cu articolul 18,

trebuie interpretată în sensul că se opune cerinței de medicamente «obținute din plasmă slovenă», produse în mod industrial (cerință întemeiată pe legislația națională […])?”

Raspunsul Curtii

Articolul 2 și articolul 23 alineatele (2) și (8) din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii, precum și articolul 34 TFUE coroborat cu articolul 36 TFUE trebuie interpretate în sensul că se opun unei clauze din caietul de sarcini pentru atribuirea unui contract de achiziții publice care impune, în conformitate cu legislația statului membru al autorității contractante, ca medicamentele derivate din plasmă care fac obiectul contractului de achiziții publice în cauză să fie produse din plasmă recoltată în acest stat membru.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *