pexels photo 128421

Colectarea selectivă a deșeurilor

7 minute • Cristiana-Maria Druță • 08 noiembrie 2016


Probabil mulți dintre dumneavoastră ați dorit să contribuiți cât de puțin la îmbunătățirea mediului în care trăim și v-ați întrebat cum puteți să faceți asta. Mulți poate ați început să folosiți mai rar mașina personală, să opriți apa în timp ce vă spălați pe dinți sau să reciclați ambalajele numeroaselor produse utilizate (în era consumerismului). Însă, în acest din urmă caz, efortul personal nu este de ajuns, el trebuind să fie dublat de intervenția autorităților locale.

Drumul spre reciclare începe cu noi, așa cum veți vedea mai jos, de aceea vă propun în cele ce urmează să aflați care sunt îndatoririle noastre, precum și obligațiile autorităților, în conformitate cu prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare, republicată și ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, în ceea ce privește gestionarea colectării selective a deșeurilor ce provin din gospodării/activități economice. Articolul nu are în vedere deșeurile cu regim special, cum ar fi deșeurile periculoase, aparatură electrică/electronică, baterii etc.

Obligațiile utilizatorilor (persoane fizice/juridice):

 • respectarea clauzelor contractului de prestare a serviciului de salubrizare, încheiat cu operatorii licențiați din zona respectivă. Nerespectarea acestei obligații constiuie contravenție și se sancționează cu amendă între 500 și 1000 lei;
 • achitarea obligaţiilor de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare;
 • asigurarea accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare şi al utilajelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor;
 • asigurarea precolectării separate, în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripţionate şi amplasate în spaţii special amenajate, a deşeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităţilor lucrative pe care le desfăşoară. Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 100 și 300 lei.

 Obligațiile autorităților administrației publice locale:

 • Implementarea unui SERVICIU PUBLIC DE SALUBRIZARE a localităţilor, ce se află sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ori al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară și care trebuie să cuprindă următoarele activități:
  • colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii;
  • colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;
  • organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;
  • operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare;
  • sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare;
  • organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;
  • administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;
 • implementarea unui sistem de COLECTARE separată pe minimum 4 categorii: HÂRTIE, MASE PLASTICE, METALE şi STICLĂ. În cazul în care acest lucru nu este posbil din punct de vedere tehnic, economic, al protecţiei mediului, al sănătăţii populaţiei sau al respectării standardelor de calitate, autoritățile sunt obligate să asigure un sistem de COLECTARE separată pe 2 categorii (UMED și USCAT) și un sistem de SORTARE a acestora în cele 4 categorii enumerate mai sus;
 • Respectarea următoarelor principii în organizarea activității de salubrizare:
  • protecţia sănătăţii populaţiei;
  • responsabilitatea faţă de cetăţeni;
  • conservarea şi protecţia mediului înconjurător;
  • asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;
  • tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat;
  • nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor;
  • transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor;
  • dezvoltarea durabilă;
 • elaborarea, aprobarea şi controlarea aplicării strategiilor locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, ţinând seama de prevederile legislaţiei în vigoare, de documentaţiile de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, precum şi de programele de dezvoltare economico-socială a unităţilor administrativ-teritoriale;
 • încheierea de contracte de delegare a gestiunii cu operatori licențiați. Aceștia sunt persoane juridice de drept public/privat, înregistrați în România/într-un stat membru al Uniunii Europene/în alt stat, care are competenţa şi capacitatea recunoscute de a furniza/presta un serviciu/o activitate din sfera serviciilor de utilităţi publice. Operatorii asigură nemijlocit gestiunea serviciului/activităţii, precum şi administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent. De asemenea, lor le revine și obligația de a colecta selectiv deșeurile și de a nu le amesteca;
 • în ceea ce privește BIODEȘEURILE (deșeurile biodegradabile, alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private/restaurantelor/firmelor de catering/unităţi comerciale de vânzare cu amănuntul şi deşeuri similare provenite din unităţile de prelucrare a produselor alimentare, autorităților le revin următoarele obligații:
  • colectarea separată a biodeşeurilor, în vederea compostării şi fermentării acestora;
  • tratarea biodeşeurilor într-un mod care asigură un înalt nivel de protecţie a mediului;
  • folosirea materialelor sigure pentru mediu, produse din biodeşeuri;
  • încurajarea compostării individuale în gospodării.

În afară de cele expuse mai sus, este de asemenea important de știut faptul că deșeurile se află în proprietea autorităților administrației publice locale, iar preluarea deşeurilor din recipientele şi/sau containerele amplasate în punctele de colectare de către alte persoane decât operatorii licenţiaţi pentru prestarea activităţii în aria de delegare respectivă constituie INFRACȚIUNEA DE FURT.

Deși obligațiile prezentate mai sus există și sunt impuse prin lege, realitatea este alta, de multe ori acestea nefiind respectate nici de către utilizatori, nici de către autorități/operatori. O soluție ar fi ducerea personală a deșeurilor colectate selectiv de către utilizatori la centrele de colectare a materialelor (multe centre plătesc o sumă modică pe kilogram de material celor care aduc deșeuri precolectate selectiv!). Acestă variantă poate fi utilizată cu succes în cadrul activităților economice unde se utilizează frecvent materiale reciclabile (restaurante, spre exemplu) și unde se strâng zilnic cantități considerabile.

În ceea ce privește situația majorității persoanelor (cei care locuiesc la bloc) trebuie menționat faptul că există posibilitatea încheierii unui contract între operatorii licențiați și asociațiile de locatari (prin Ordinul nr. 112/2007 s-a aprobat un contract cadru de prestare de servicii de salubrizare).  În baza acestui contract cadru, operatorii licențiați sunt obligați să asigure recipiente destinate colectării selective, ce trebuie inscripționate conform fiecărui material colectat.

Astfel, fiecare dintre noi poate contribuie la o mai bună desfășurare a acestei activități de reciclare, ce începe prin colectarea selectivă a deșeurilor pe care le producem. Este esențial să înțelegem importanța acestei activități și să ne implicăm activ. Nimeni nu ne împiedică să cerem informații cu privire la lipsa recipientelor de colectare selectivă din spatele blocului, să cerem introducerea acestora sau să fim puțin mai organizați și atenți atunci când aruncăm gunoiul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *