EU

Comisia Europeană ia măsuri pentru apărarea statului de drept în Polonia

8 minute • Ana-Maria Udriste • 27 iulie 2017


Comisia își exprimă, printr-o Recomandare privind statul de drept adresată autorităților poloneze, îngrijorarea profundă cu privire la proiectul de reformă a sistemului judiciar din Polonia. Conform evaluării Comisiei, această reformă amplifică amenințările sistemice la adresa statului de drept din Polonia care au fost deja identificate în procedura privind statul de drept inițiată de Comisie în ianuarie 2016. Comisia solicită autorităților poloneze să găsească o soluție la aceste probleme în termen de o lună și, mai cu seamă, să nu ia nicio măsură de revocare sau de pensionare forțată a judecătorilor Curții Supreme. În cazul în care se va adopta o astfel de măsură, Comisia este pregătită să declanșeze imediat procedura prevăzută la articolul 7 alineatul (1) – un avertisment formal din partea UE care poate fi formulat de către patru cincimi din statele membre în cadrul Consiliului de Miniștri.
De asemenea, Comisia decide să inițieze o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva Poloniei pentru încălcarea dreptului UE. Colegiul va trimite o scrisoare de punere în întârziere imediat ce va fi publicată Legea privind organizarea instanțelor ordinare.
În același timp, Comisia își exprimă din nou dorința de a continua dialogul constructiv cu guvernul polonez.
Președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „Comisia este hotărâtă să apere statul de drept în toate statele membre, acesta fiind un principiu fundamental care stă la baza Uniunii Europene. Un sistem judiciar independent reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru a fi membru al Uniunii. Prin urmare, UE nu poate accepta un sistem care permite demiterea judecătorilor în mod discreționar. Instanțele independente reprezintă baza încrederii reciproce între statele membre și sistemele noastre judiciare. În cazul în care guvernul polonez va continua să submineze independența sistemului judiciar și a statului de drept în Polonia, nu vom avea altă posibilitate decât să declanșăm procedura prevăzută la articolul 7.”
Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Recomandările pe care le facem autorităților poloneze sunt clare. Este momentul să se restaureze independența Curții Constituționale, iar actele cu putere de lege care vizează reformarea sistemului judiciar să fie retrase sau modificate astfel încât să redevină conforme cu Constituția poloneză și cu standardele europene referitoare la independența sistemului judiciar. Instanțele poloneze, ca de altfel instanțele din toate statele membre, sunt chemate să ia măsuri eficiente în cazul încălcării dreptului Uniunii; în acest caz, instanțele joacă rolul de „judecători ai Uniunii” și trebuie să îndeplinească cerințele de independență a sistemului judiciarîn conformitate cu tratatul și cu Carta drepturilor fundamentale. Ne dorim să rezolvăm aceste probleme împreună, într-un mod constructiv. Comisia rămâne deschisă la dialogul cu autoritățile poloneze și așteaptă cu interes adoptarea unor măsuri menite să modifice aceste legi în funcție de recomandările noastre.”

1. Recomandarea privind statul de drept

Recomandarea privind statul de drept adoptată astăzi completează cele două recomandări adoptate la 27 iulie și la 21 decembrie 2016 și se referă la lipsa unui control al constituționalității independent și legitim în Polonia. Până acum, autoritățile poloneze nu au oferit încă soluții la preocupările identificate în primele două recomandări. Mai mult, autoritățile poloneze tocmai au adoptat o serie de măsuri suplimentare care accentuează îngrijorarea legată de independența sistemului judiciar, sporind în mod semnificativ amenințarea sistemică la adresa statului de drept în Polonia.
Recomandarea privind statul de drept pe care Comisia a trimis-o astăzi Poloniei vizează patru noi acte legislative adoptate recent de către Parlamentul Polonez, pe care Comisia le consideră o nouă amenințare sistemică la adresa statului de drept: Legea privind Curtea Supremă, Legea privind Consiliul Național al Magistraturii (ambele respinse prin veto, la 24 iulie, de către președintele republicii), Legea privind organizarea instanțelor ordinare (care a fost semnată de președintele republicii la 25 iulie și care urmează să fie publicată și să intre în vigoare) și Legea privind Școala Națională de Magistratură (care a fost publicată și a intrat în vigoare la 13 iulie). Aceste legi, în forma lor actuală, vor submina în mod structural independența sistemului judiciar din Polonia și vor avea un efect imediat și extrem de negativ asupra funcționării independente a sistemului judiciar.
În special eliberarea din funcție a judecătorilor Curții Supreme va agrava semnificativ amenințarea sistemică la adresa statului de drept. Prin urmare, Comisia solicită autorităților poloneze să nu ia măsuri de concediere sau de pensionare a judecătorilor Curții Supreme. În cazul în care autoritățile poloneze vor lua astfel de măsuri, Comisia este pregătită să activeze imediat mecanismul prevăzut la articolul 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană.
Pe baza recomandării sale privind statul de drept, Comisia invită guvernul polonez să găsească în termen de o lună soluții la problemele prezentate și să informeze Comisia cu privire la măsurile luate pentru remedierea acestora.

2. Procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în temeiul dreptului Uniunii

De asemenea, colegiul comisarilor a luat decizia de a pregăti o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor referitoare la o posibilă încălcare a legislației UE. Colegiul este pregătit să trimită o scrisoare de punere în întârziere referitoare la Legea privind organizarea instanțelor ordinare de îndată ce aceasta din urmă va fi publicată oficial. Principala preocupare a Comisiei generată de această lege se referă la discriminarea pe criterii de gen, ca urmare a introducerii unei vârste de pensionare diferite pentru judecătorii de sex feminin (60 ani) și cei de sex masculin (65 ani). Acest fapt contravine articolului 157 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și Directivei 2006/54 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă. În scrisoarea de punere în întârziere, Comisia își va exprima, de asemenea, preocupările cu privire la subminarea independenței instanțelor poloneze prin faptul că Ministerului Justiției i se conferă puterea discreționară de a prelungi mandatul judecătorilor care au împlinit vârsta de pensionare, precum și de a concedia și numi președinții de instanță [a se vedea articolul 19 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), coroborat cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a UE].

Etapele următoare

Recomandarea Comisiei invită guvernul polonez să soluționeze problemele în termen de o lună și să informeze Comisia cu privire la măsurile luate în acest sens. Comisia este pregătită să continue dialogul constructiv cu guvernul polonez. În ceea ce privește procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Comisia va trimite scrisoarea de punere în întârziere de îndată ce Legea privind organizarea instanțelor ordinare va fi publicată.

Context

Statul de drept este una dintre valorile comune pe care se întemeiază Uniunea Europeană. Acesta este consacrat prin articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Comisia Europeană, împreună cu Parlamentul European și cu Consiliul, sunt responsabile, în temeiul tratatelor, pentru garantarea respectării statului de drept ca valoare fundamentală a Uniunii noastre, precum și a legislației, valorilor și principiilor UE. Evenimentele din Polonia au determinat Comisia Europeană să deschidă, în ianuarie 2016, un dialog cu guvernul polonez, în conformitate cu Cadrul privind statul de drept. Cadrul privind statul de drept, introdus de Comisie la 11 martie 2014, are trei etape (a se vedea graficul din anexa 1). Întregul proces se bazează pe un dialog continuu între Comisie și statul membru în cauză. Comisia informează Parlamentul European și Consiliul în mod regulat și temeinic.
Parlamentul European a sprijinit în mod constant preocupările Comisiei, inclusiv prin cele două rezoluții din 13 aprilie și 14 septembrie2016. La 16 mai 2017, Comisia a informat Consiliul Afaceri Generale cu privire la situația din Polonia. Marea majoritate a statelor membre au sprijinit rolul Comisiei și eforturile sale de a aborda această chestiune, solicitând guvernului polonez să reia dialogul cu Comisia.
O gamă largă de alți actori de la nivel european și internațional și-au exprimat profunda îngrijorare cu privire la reforma sistemului de justiție din Polonia: reprezentanții sistemului judiciar din întreaga Europă, inclusiv Rețeaua Președinților Curților Supreme de Justiție din Uniunea Europeană și Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare, Comisia de la Veneția, comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Comitetul pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite, precum și numeroase organizații ale societății civile, cum ar fi Amnesty International și Rețeaua pentru drepturile omului și democrație (Human Rights and Democracy Network).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *