pexels karolina grabowska 4021775 scaled 1

Cum se modifică de la 1 august 2021 concediile medicale pentru incapacitate temporară de muncă?

12 minute • Maria Tatiana Radu • 02 august 2021


De la 1 august 2021 a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 74/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale. Cum se modifică concediul medical pentru incapacitate temporară de muncă și cum îl poți recupera?

De ce ne interesează această modificare?

Această modificare ne interesează, deoarece a trebuit să se aibă în vedere necesitatea reglementării unor măsuri care să vină în sprijinul persoanelor asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă.

Așa deci se introduc prevederi pentru evaluarea stării de sănătate și pentru monitorizarea evoluției bolii, în etape de scurtă durată și succesive, în vederea recuperării capacității de muncă a persoanei asigurate și reinserției socio-profesionale a acesteia cât mai curând posibil, pentru a nu se mai aglomera sistemul de decontare socială.

Pentru stabilirea bazei de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate ne raportăm la valoarea salariului minim brut pe țară, care în anul 2020 s-a majorat cu aproximativ 54% față de valoarea celui stabilit pentru anul 2017, ceea ce a condus la majorarea cuantumului indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate de care beneficiază persoanele asigurate și implicit la majorarea cheltuielilor bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Care a fost scopul instituirii acestei modificări?

Luând în considerare creșterea cheltuielilor care se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, determinate de creșterea numărului beneficiarilor de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, se impune implementarea unor măsuri menite să asigure decontarea fără sincope a acestor drepturi de care beneficiază persoanele asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

Deci, se impune luarea de măsuri pentru controlul cheltuielilor cu indemnizații de concedii medicale, ținând cont de faptul că persoanele asigurate beneficiază de concedii și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă pentru boli obișnuite, dacă îndeplinesc un stagiu minim de asigurare, respectiv de 6 luni, iar în cazul urgențelor medico-chirurgicale, al bolilor infectocontagioase, pentru unele boli cardiovasculare, pentru SIDA și neoplazii, pentru tuberculoză, precum și pentru riscul maternal, indemnizațiile se plătesc fără îndeplinirea unui stagiu, respectiv din ziua în care persoanele în cauză devin asigurate pentru concedii și indemnizații.

Prin urmare, avem:

  • stagiu minim de asigurare de 6 luni pentru incapacitate temporară obișnuită
  • fără stagiu de asigurare: urgențe medico-chirurgicale, bolile infectocontagioase, unele boli cardiovasculare, SIDA și neoplazii, tuberculoză, precum și pentru riscul maternal.

Care sunt cele mai importante modificări care privesc concediul medical pentru incapacitate temporară de muncă?

Art. 14 indice 1 ne spune faptul că medicii curanți au obligația întocmirii unui plan de urmărire a evoluției bolii, care va cuprinde cel puțin indicațiile terapeutice și igieno-dietetice, pe care persoana asigurată are obligația să îl respecte, în cazurile în care se eliberează certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă.

Ce înțelegem prin medic curant?

Medicul curant  este, conform art. art. 11, orice medic aflat în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum și orice alt medic cu autorizație de liberă practică valabilă, medic de familie sau specialist, care încheie o convenție în acest sens cu casele de asigurări de sănătate.

Cum se modifică durata pentru care se eliberează certificatele de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă?

Durata pentru care pot fi eliberate certificatele de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă de către medicii curanți se stabilește în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, iar pentru fiecare episod de boală, în vederea urmăririi evoluției bolii care a determinat incapacitatea temporară de muncă a persoanei asigurate, se acordă în cel puțin două etape.

Concediile medicale pentru incapacitate temporară de muncă se acordă pe o durată de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire.

Începând cu a 91-a zi, concediul medical se poate prelungi până la 183 de zile, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

Prin excepție, medicii curanți nu vor întocmi planul de urmărire a evoluției bolii în cazul eliberării certificatelor de concediu medical pentru unele boli speciale:

a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sănătăţii;

b) un an, cu drept de prelungire până la un an şi 6 luni de către medicul expert al asigurărilor sociale, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză meningeală, peritoneală şi urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA şi neoplazii, în funcţie de stadiul bolii;

c) un an şi 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară operată şi osteoarticulară;

d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

De asemenea, concediile medicale pentru maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav, precum și în cazul riscului maternal, pot fi acordate într-o singură etapă, fără a fi necesară întocmirea planului de urmărire a evoluției bolii.

Medicul de familie poate să-mi dea concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă?

Ce spunea reglementarea anterioară?

Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă pentru o durată de cel mult 10 zile calendaristice, pentru un episod de boală, în una sau mai multe etape. Aici includem și weekend-urile și sărbătorile legale.

Hint: una din greșelile frecvente care blochează sumele spre decontare de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate este că medicii acordă concedii medicale și ”scot” zilele de weekend și zilele libere, pe ideea că oricum angajatul nu vine la muncă. Dar boala nu ar trebui să țină cont de aceste zile, nu? Iar atunci nu se mai îndeplinesc zilele aferente concediilor medicale ce trebuie suportate din FNUASS.

Am recuperat pentru clienții noștri peste 4 milioane de euro din concedii medicale, fără mers în instanță, executări și alte drumuri inutile. Ai concedii medicale de luat de la stat? Scrie-ne azi.

Durata cumulată a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporară de muncă nu poate depăşi 30 de zile calendaristice în ultimul an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire, indiferent de cauza acesteia.

După totalizarea a 30 de zile calendaristice acordate de către medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de internare, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege.

Ce spune reglementarea intrată în vigoare la 1 august 2021?

Conform comunicatului dat de CNAS, ACUM, medicul de familie va acorda în prima etapă maxim 4 zile de concediu medical, cu încadrarea în limita maximă de 7 zile pentru fiecare episod de boală, respectiv 28 de zile pe an, iar medicul specialist din ambulatoriu poate acorda în prima etapă maxim 15 zile, cu încadrarea în limita maximă de 30/31 zile/lună, respectiv 90 de zile pe an.

În situația în care prima etapă a concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă se finalizează într-o zi nelucrătoare, certificatul de concediu medical în continuare poate fi eliberat în prima zi lucrătoare care urmează, cu încadrarea în limitele maxime menționate.

Dacă după acordarea primei etape a concediului medical asiguratul nu se mai prezintă pentru evaluarea stării de sănătate conform planului de urmărire a evoluției bolii, precum și în situația în care evoluția stării de sănătate a asiguratului este favorabilă ca urmare a respectării de către acesta a planului de urmărire a evoluției bolii, medicii curanți nu vor mai acorda concediu medical în continuare.

Excepția prevăzută de OUG privind durata unui concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă

Avem prevăzută o excepție de la durata pentru care pot fi eliberate certificatele de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă de către medicii curanți și anume: pentru certificatele de concediu medical care se eliberează pentru unele boli speciale prevăzute la art. 13 alin. (3), pentru urgențele medico-chirurgicale, pentru bolile infectocontagioase din grupa A, pentru bolile infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării prevăzută la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru certificatele de concediu medical care vizează durata internării persoanei asigurate, medicul curant nu are obligația întocmirii planului de urmărire a evoluției bolii.

Izolarea se instituie pentru persoanele bolnave cu semne și simptome sugestive specifice definiției de caz, precum și pentru persoanele purtătoare ale agentului înalt patogen, chiar dacă acestea nu prezintă semne și simptome sugestive.

Care sunt bolile speciale și care este durata de acordare a concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă în cazul lor?

Durata de acordare a concediului și a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli speciale și se diferențiază după cum urmează:

a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sănătății;

b) un an și 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru SIDA și neoplazii, în funcție de stadiul bolii;

c) pe toată perioada de tratament, până la vindecare, pentru tuberculoză.

Noua modificare adusă concediului și indemnizației pentru îngrijirea copiilor cu afecțiuni grave

Asigurații au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copiilor cu afecțiuni grave în vârstă de până la 18 ani, nu până la 16 ani, cum a fost reglementat până la această dată.

Noua reglementare privind persoanele care se deplasează în zone în care există epidemie risc epidemiologic sau biologic cu un agent înalt patogen

În cazul persoanelor care se deplasează în interes personal în zone în care există epidemie, risc epidemiologic sau biologic cu un agent înalt patogen, deși aceste condiții erau cunoscute la momentul inițierii deplasării și care, la întoarcerea pe teritoriul României, pentru a nu deveni factori de risc pentru persoanele cu care vin în contact, intră în concediu de carantină, vor beneficia de indemnizație suportată din FNUASS doar pentru o perioadă de 5 zile.

Unde se acordă consultațiile de către medicul curant pentru stabilirea planului de evoluție a bolii?

Pentru respectarea planului de evoluție a bolii, medicul curant va acorda consultații la cabinet.

În cazul persoanelor nedeplasabile, consultațiile se acordă la domiciliul persoanei asigurate sau la distanță, după caz.

Se poate elibera și transmite de către medic certificatul de concediu medical în formă electronică direct către angajator sau persoana vizată ?

Conform art. 11, alin. 3 din Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, medicii curanți pot completa certificatele de concediu medical atât pe suport hârtie, cât și electronic și le pot transmite pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță angajatorilor/persoanelor în drept, după caz.

Ce tip de semnătură trebuie să folosească medicii atunci când transmit electronic certificatul medical pentru incapacitate temporară de muncă?

Conform art. 11, alin. 4 din Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, certificatele de concediu medical întocmite în format electronic și care sunt transmise prin mijloace electronice de transmitere la distanță de către medicii care le eliberează, sunt semnate de aceștia cu semnături electronice calificate.

Ce este semnătura electronică calificată?

Semnătură electronică calificată este o semnătură electronică avansată care este creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat și care se bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice.

De exemplu, aceasta are un nivel ridicat de încredere. Aici putem da exemplu contractele comerciale sau de prestări de servicii, contractele de muncă și actele adiționale la acestea, mandatele de reprezentare, facturile fiscale, documentele medicale etc.

Ai mai jos un exemplu de semnătură electronică calificată care poate fi folosită în semnarea certificatelor medicale pentru incapacitate temporară de muncă:

Fotografie creată de Karolina Grabowska, de la Pexels


Recuperăm pentru tine banii din concediile medicale la care ai dreptul într-un termen de câteva luni, fără mers în instanță, executări silite, drumuri inutile și timp pierdut. Oferim consultanță pe tot parcursul procesului, precum și pentru întocmirea corectă a documentației pe parcursul anului. Ca tu să nu îți bați deloc capul. Scrie-ne și hai să discutăm!

Un răspuns

  1. Buna ziua. As vrea sa va intreb, pentru ca nu sunt lamurita, in cazul concediilor medicale date in continuare, care concediu este luat ca initial ( in cazurile in care salariatul este in medical o perioada mai mare si are eliberate mai multe medicale )

    Va multumesc !!

    Cu respect,
    Rodica Ivan

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *