Decizia 460/2017

6 minute • Pantaziu Magda Stefania • 24 aprilie 2018


Autorul sesizării
 • Andra-Roxana Trandafir;
 • cerând sa se efectueze un control de constituționalitate a posteriori, pe cale de excepție, defensiv, conform cu art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin.(2), 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale;

 

Obiectul sesizării
 • art. 33 din OUG nr. 158/2015„Pentru persoana asigurată care se află în două sau mai multe situații prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A și B și care desfășoară activitatea la mai mulți angajatori, la fiecare fiind asigurată conform prezentei ordonanțe de urgență, indemnizațiile se calculează și se plătesc, după caz, de fiecare angajator.”
 • dispozițiile art. 1 alin. (1) lit. A și B din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 prevăd că:(1) Persoanele asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare asigurați, au dreptul, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pe perioada în care au domiciliul sau reședința pe teritoriul României, la concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, dacă:
  1. desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, precum și orice alte activități dependente;
  2. desfășoară activități în funcții elective sau sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, precum și membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești, ale căror drepturi și obligații sunt asimilate, în condițiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la lit. A.”

 

Motivarea sesizării
 • 33 din OUG nr. 158/2005 permite anumitor categorii de asigurați să beneficieze de indemnizația de maternitate și exclude anumite categorii de asigurați de a beneficia și astfel, se încalcă art. 4 și art. 16 din Constituție, existând un tratament juridic diferit între persoane aflate în situații asemănătoare.
 • de asemenea, se restrânge dreptul de a beneficia de concediu de maternitate, ceea ce înseamnă că se aduc atingere art. 34 din Constituție: (1) Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat. (2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice. (3) Organizarea asistentei medicale și a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate și recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale și a activităților paramedicale, precum și alte măsuri de protecție a sănătății fizice și mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii și art. 47: (1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială, de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent. (2) Cetățenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistentă medicală în unitățile sanitare de stat, la ajutor de șomaj și la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetățenii au dreptul și la măsuri de asistentă socială, potrivit legii.
 • dispozițiile din OUG nr. 158/2005 nu sunt clare și previzibile, deoarece nu reiese dacă autoarea excepției va primi indemnizația de maternitate și pentru veniturile ce reies din activitățile sale în calitate de avocat, ceea ce reiese că a fost încălcat art. 53 din Constituție ce privește restrângerea exercițiului drepturilor fundamentale.
 • se încalcă art. 115 alin.(4) din Constituție, deoarece Preambulul OUG nr. 158/2005 face referire doar la pensii, nu și la indemnizațiile de maternitate, nejustificându-se reglementarea acestei materii pe calea unei ordonanțe de urgență.
 • se încalcă art. 115 alin.(6) din Constituție, fiindcă ordonanțele de urgență nu pot afecta drepturilor și libertăților fundamentale.

 

Decizia Curții
 • admite excepția de neconstituționalitate ridicată și constată că prevederile art. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, care exclude posibilitatea acordării indemnizației de maternitate calculate în raport cu toate veniturile pe baza cărora s-a calculat și plătit contribuția pentru concedii și indemnizații, în alte situații decât cele prevăzute expres de acest text de lege, este neconstituțională.

 

Motivarea deciziei
 • Curtea susține că aspectele invocate de către autoarea excepției nu pot face o simplă trimitere la interpretarea legii de competența instanțelor de judecată. Mai mult, art. 33 din OUG nr. 158/2005 face trimitere doar la o categorie de asigurați, ceea ce rezultă că se restrânge categoria persoanelor ce pot beneficia de indemnizație.
 • Curtea apreciază că textul de lege, prin modul de reglementare, justifică o interpretare asemenea cu a celei date de casele de asigurări de sănătate, anume aceea de a stabili situațiile când indemnizația poate fi acordată cumulativ. Prin enumerarea făcută, Curtea apreciază că nu se face o excludere, ci doar o propunere pentru anumite situații. Pentru diferențele de tratament făcute de stat între indivizi aflați în situații analoage, se recurge la o justificare obiectivă și rezonabilă, soluție dată și de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
 • În ceea ce privește referirea făcută de către autoare la principiul egalității în drepturi, Curtea constată că discriminarea este un mod de a elimina o persoană de a beneficia de un drept și dă ca remediu constituțional, accesul la acel drept.
 • Curtea reține că sintagma <<fără privilegii și fără discriminări>> din art. 16 alin. (1) din Constituție privește două ipoteze normative distincte, iar incidența uneia implică sancțiuni de drept constituțional diferite.
 • Mai mult, Curtea prevede că dispozițiile art. 3 din OUB nr. 158/2005 prevăd contribuirea ca fiind o condiție esențială pentru a avea acces la drepturile ce sunt enunțate. Astfel, pentru a beneficia de o indemnizație trebuie să plătești o contribuție de asigurări sociale de sănătate.
 • Curtea susține că în situații diferite, în care se regăsesc reguli procedurale diferite de cele generale, nu trebuie să existe un tratament diferit. Persoanele care îndeplinesc condițiile necesare de a beneficia de indemnizație au dreptul la o indemnizație de maternitate al cărei cuantum să reprezinte 85% din media tuturor veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar.
 • Curtea Constituțională amintește că art.33 din OUG nr. 158/2005 exclude posibilitatea acordării indemnizației de maternitate calculate în raport cu toate veniturile pentru care asiguratul a plătit contribuția pentru concedii și indemnizații, în alte situații decât cele prevăzute expres de art. 1 alin. (1) lit. A și B.
 • Curtea constată că reținerea contribuției autoarei excepției aferente veniturilor obținute din desfășurarea unei activități independente s-a realizat în temeiul și cu respectarea dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *