Avocatoo RO

Decizia CCR 18/2017. Contestație. Încheieri pronunțate în camera preliminară

9 minute • Alexandra Enachescu • 14 mai 2017


Numărul deciziei

DECIZIA nr.18/2017

Cuvinte cheie

Neconstituționalitate, drepturile omului, inculpat, procuror, contestație, cameră preliminară, reglementare anterioară, înfăptuirea justiției

Autorul sesizării

Curtea de Apel Oradea — Secția penală și pentru cauze cu minori

Obiectul sesizării

Excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.347 alin.(1) din Codul de procedură penală

ART. 347 alin. (1): „În termen de 3 zile de la comunicarea încheierii prevăzute la art.346 alin.(1), procurorul și inculpatul pot face contestație cu privire la modul de soluționare a cererilor și a excepțiilor, precum și împotriva soluțiilor prevăzute la art. 346 alin.(3)—(5)”.

Motivarea sesizării

Dispozițiile art.347 alin.(1) din Codul de procedură penală, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr.75/2016, încalcă prevederile constituționale ale art.24 referitor la dreptul la apărare, ale art.124 privind înfăptuirea justiției, precum și ale art.20 referitor la preeminența tratatelor internaționale privind drepturile omului asupra legilor interne, raportat la prevederile art.6 paragraful 3 lit.c) referitor la dreptul acuzatului de a se apăra el însuși sau de a fi asistat de un apărător ales și ale art.13 privind dreptul la un recurs efectiv din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, întrucât exclud posibilitatea inculpatului de a face contestație împotriva încheierii pronunțate de judecătorul de cameră preliminară în temeiul dispozițiilor art.346 alin.(2) din CPP, adică în ipoteza în care nu au fost formulate cereri și excepții și nici nu au fost ridicate din oficiu excepții. Astfel, consideră că dispozițiile de lege criticate sunt constituționale numai în măsura în care permit părților să formuleze contestație și împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară prin care acesta a constatat legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și a dispus începerea judecății în condițiile în care nu s-au formulat cereri și excepții și nici nu s-au ridicat din oficiu excepții.

Decizia Curții

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ, în numele legii, DECIDE: Admite excepția de neconstituționalitate ridicată de Ion Piloiu și Aurelian Simion Baciu în Dosarul nr.1.519/111/2015/a1 al Curții de Apel Oradea — Secția penală și pentru cauze cu minori și constată că soluția legislativă cuprinsă în dispozițiile art.347 alin.(1) din Codul de procedură penală, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr.75/2016 privind aprobarea OUG nr.82/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, care exclude posibilitatea de a face contestație împotriva soluției prevăzute la art.346 alin.(2), este neconstituțională.

Motivarea deciziei

Curtea observă că dispozițiile art.347 alin.(1) din CPP, în forma în vigoare anterior modificării prin Legea nr.75/2016, au făcut obiectul controlului de constituționalitate cu privire la titularii căii de atac a contestației. Astfel, prin Decizia nr.631/2015, publicată în M. Of., Partea I, Curtea a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art.347 alin.(1) din CPP (în redactarea anterioară modificării prin Legea nr.75/2016), potrivit căreia numai „procurorul și inculpatul” pot face contestație cu privire la modul de soluționare a cererilor și a excepțiilor, precum și împotriva soluțiilor prevăzute la art.346 alin.(3)—(5), este neconstituțională. Prin decizia menționată, Curtea a statuat că dispozițiile art.347 alin.(1) din CPP sunt contrare prevederilor constituționale referitoare la liberul acces la justiție, atâta vreme cât nu dau dreptul și persoanei vătămate, părții civile și părții responsabile civilmente să formuleze contestație cu privire la modul de soluționare a cererilor și a excepțiilor, precum și împotriva soluțiilor prevăzute la art.346 alin.(3)—(5) (paragraful 36).

Curtea reține că dispozițiile art.347 alin.(1) din Codul de procedură penală, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr.75/2016, prevăd posibilitatea de a ataca pe calea contestației, separat sau cumulativ, două paliere distincte ale soluțiilor pronunțate în procedura de cameră preliminară. Un prim palier îl reprezintă modul de soluționare a cererilor și a excepțiilor, caz în care contestatorul critică maniera în care cererile și excepțiile au fost, după caz, admise sau respinse de către judecătorul de cameră preliminară prin încheierea intermediară pronunțată în temeiul art.345 alin.(1) din CPP— în condițiile în care pentru această încheiere intermediară nu există o cale de atac separate. Cel de-al doilea palier îl constituie modalitățile de soluționare a procedurii de cameră preliminară în baza art.346 alin.(3) și (4) din CPP. În acest caz, contestatorul critică fie soluția de restituire a cauzei la parchet în temeiul art.346 alin.(3) din CPP, fie soluția de dispunere a începerii judecății în condițiile art.346 alin.(4) — atunci când judecătorul de cameră preliminară a constatat neregularități ale rechizitoriului, dar a apreciat că acestea nu afectează posibilitatea stabilirii obiectului și limitelor judecății, sau a exclus una sau mai multe probe administrate ori a invalidat anumite acte de urmărire penală. Curtea observă că, în mod eronat, art.347 alin. (1) din CPP, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr.75/2016, face referire, vorbind despre soluții, și la art.346 alin.(5), în condițiile în care acest din urmă text de lege nu cuprinde nicio dispoziție cu privire la vreo soluție, ci prevede că „Probele excluse nu pot fi avute în vedere la judecata în fond a cauzei.”Din coroborarea dispozițiilor art. 347 alin.(1) cu cele ale art.346 alin.(2) din CPP, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr.75/2016, se desprinde concluzia că încheierea prin care judecătorul de cameră preliminară a dispus începerea judecății, în condițiile în care a constatat că nu s-au formulat cereri și excepții și nici nu a ridicat din oficiu excepții, nu este supusă contestației. Așadar, calea de atac împotriva încheierii pronunțate de judecătorul de cameră preliminară în temeiul art. 346 alin.(2) din CPP este inadmisibilăÎn fine, pentru a epuiza analiza dispozițiilor art.347 alin. (1) din CPP, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr.75/2016, prin prisma posibilității atacării cu contestație a soluțiilor prevăzute de art.346, Curtea reține că nu poate fi formulată contestație nici împotriva încheierii de declinare a competenței, încheiere pronunțată în temeiul art.346 alin.(6) din CPP. O atare reglementare este însă în deplină concordanță cu dispozițiile art.50 alin.(4) din același cod, în care se arată că hotărârea de declinare a competenței nu este supusă căilor de atac.

Revenind la soluția legislativă criticată de autorii excepției de neconstituționalitate, Curtea constată că excluderea posibilității de a formula contestație împotriva încheierii pronunțate de judecătorul de cameră preliminară în temeiul art.346 alin.(2) din CPP, în varianta anterioară modificării prin Legea nr.75/2016, este de natură să înfrângă egalitatea în drepturi între cetățeni în ceea ce privește recunoașterea dreptului fundamental de acces liber la justiție. Astfel, Curtea reține că, pe calea contestației prevăzute de art.347 din CPP, se asigură controlul de legalitate cu privire la o serie de încheieri finale pronunțate în procedura camerei preliminare, ca o garanție a respectării cerințelor principiului legalității procesului penal.

Curtea reține faptul că dispozițiile art.347 din CPP se completează cu cele ale art. 425 din același cod, care constituie reglementarea generală în materie de contestație. Astfel, potrivit art.425 alin. (7) pct.2 lit.b) din CPP, una dintre soluțiile ce pot fi date acestei căi de atac este aceea de desființare a hotărârii atacate și de dispunere a rejudecării cauzei de către judecătorul (sau completul) care a pronunțat-o, atunci când se constatată că nu au fost respectate dispozițiile privind citarea.Astfel, Curtea constată că excluderea căii de atac a contestației împotriva încheierii prin care judecătorul de cameră preliminară a dispus începerea judecății — în condițiile în care a constatat că nu s-au formulat cereri și excepții și nici nu a ridicat din oficiu excepții — creează un tratament discriminatoriu pentru inculpatul, persoana vătămată, partea civilă și partea responsabilă civilmente din respectiva cauză față de părțile și persoanele vătămate rămase, la rândul lor, în pasivitate în acele cauze penale în care judecătorul de cameră preliminară a ridicat, din oficiu, excepții sau au fost formulate cereri și excepții de către un alt participant în proces decât contestatorul — o parte, persoana vătămată sau procurorul. Astfel, deși se găsesc în situații similare, părțile și persoanele vătămate din cele două categorii menționate beneficiază de un tratament juridic diferit sub aspectul posibilității de a formula contestație în temeiul art.347 alin.(1) din CPP, în funcție de atitudinea procesuală a unui alt participant în procesul penal — parte, persoană vătămată sau organ judiciar —, ceea ce contravine prevederilor art.16 din Constituție, în condițiile în care tratamentul discriminatoriu nu își găsește nicio justificare obiectivă și rezonabilă, de asemenea contravine și art. 21 din Constituție privind accesul liber la justiție și art.131 referitor la rolul Ministerului Public.

Curtea reține că, în cazul în care legea — norma de procedură penală și/sau norma de drept penal substanțial — este încălcată, trebuie să se asigure atât procurorului, cât și inculpatului, persoanei vătămate, părții civile și părții responsabile civilmente posibilitatea de a cere și a obține restabilirea legalității prin reformarea soluției nelegale. Dispozițiile de lege criticate, pe de o parte, privează părțile și persoana vătămată de posibilitatea apărării drepturilor, a libertăților și a intereselor lor legitime, iar, pe de altă parte, lipsesc procurorul de pârghiile necesare exercitării rolului său specific în cadrul procesului penal.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *