Template avocatoo

DECIZIE nr. 877 din 27 decembrie 2016 privind organizarea Consiliului de conducere al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate

9 minute • Monitorul Oficial • 09 ianuarie 2017


DECIZIE nr. 877 din 27 decembrie 2016
privind organizarea Consiliului de conducere al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate
EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

Având în vedere dispoziţiile art. 9 alin. (2) şi art. 12 alin. (10) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările ulterioare,

directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.

Art. 1.

(1) Se aprobă Componenţa şi regulamentul de desfăşurare a lucrărilor Consiliului de conducere la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă Componenţa şi regulamentul de desfăşurare a lucrărilor Consiliului de conducere la nivelul unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2.

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3.

Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 4.

La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă orice dispoziţii contrare.

Art. 5.

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
Marius Vulpe

Bucureşti, 27 decembrie 2016.

Nr. 877.

ANEXA Nr. 1

Componenţa şi regulamentul de desfăşurare a lucrărilor Consiliului de conducere la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

Art. 1.

(1) La nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se constituie Consiliul de conducere, compus din următorii membri titulari/înlocuitorii acestora:

a) directorul general;

b) directorii generali adjuncţi;

c) directorii de direcţii;

d) şefii de servicii şi birouri;

e) coordonatori de compartimente.

(2) La şedinţele de lucru ale Consiliului de conducere în cadrul cărora sunt discutate probleme de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv sunt invitaţi să participe şi delegaţii aleşi ai organizaţiilor sindicale reprezentative.

(3) În calitate de invitaţi, pot participa;

a) reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei;

b) directori de unităţi penitenciare;

c) purtătorul de cuvânt al instituţiei;

d) alţi invitaţi.

(4) Consiliul de conducere se întruneşte, de regulă, lunar sau ori de câte ori este nevoie, la iniţiativa directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(5) Ordinea de zi a Consiliului de conducere se stabileşte şi se aprobă de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, ţinând seama şi de propunerile membrilor acestuia.

(6) Convocarea participanţilor se face în scris, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei Consiliului de conducere, cu comunicarea ordinii de zi şi a documentelor de lucru, în cazul în care acestea există.

(7) În mod excepţional, în vederea adoptării unor decizii urgente, Consiliul de conducere se poate întruni ad-hoc, sens în care termenul prevăzut la alin. (6) nu se mai aplică; convocarea participanţilor, comunicarea ordinii de zi şi a documentelor de lucru se face în cel mai scurt timp posibil.

(8) Secretariatul Consiliului de conducere este asigurat de şeful Structurii cabinet, care consemnează conţinutul dezbaterilor într-un proces-verbal.

Art. 2.

În principal, în cadrul Consiliului de conducere al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se dezbat următoarele teme:

a) respectarea regulilor privind siguranţa deţinerii şi a normelor de aplicare a regimului penitenciar;

b) asigurarea condiţiilor necesare pentru aplicarea programelor de reintegrare socială;

c) asigurarea asistenţei medicale deţinuţilor şi personalului din sistemul administraţiei penitenciare;

d) elaborarea şi implementarea politicilor de resurse umane şi a procedurilor aferente;

e) asigurarea funcţionalităţii sistemului administraţiei penitenciare din punctul de vedere al dotării şi asigurării cu bunuri şi mijloace materiale;

f) priorităţi privind fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare alocate;

g) rezultatele rapoartelor de audit, inspecţiilor generale şi controalelor inopinate/tematice efectuate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

h) situaţia litigiilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ale unităţilor subordonate;

i) informatizarea sistemului administraţiei penitenciare;

j) elaborarea şi fundamentarea unor proiecte de acte normative referitoare la domeniile de activitate ale sistemului administraţiei penitenciare;

k) asigurarea transparenţei şi promovarea imaginii reale a sistemului penitenciar la nivelul societăţii, din perspectiva asigurării unei bune colaborări cu mass-media locală şi centrală;

l) strategii de dezvoltare, planuri de management pentru dezvoltarea diferitelor domenii de activitate şi stadiul implementării acestora;

m) gestionarea protocoalelor de colaborare cu instituţii şi organizaţiile interne şi externe;

n) gestionarea programelor cu finanţare externă;

o) acordarea sporurilor, a altor drepturi şi recompense.

Art. 3.

(1) Procesul-verbal întocmit cu ocazia şedinţei Consiliului de conducere este transmis prin e-mail participanţilor, urmând a fi pus la dispoziţia acestora în 3 zile lucrătoare, pentru luare la cunoştinţă sub semnătură.

(2) În ceea ce priveşte conţinutul procesului-verbal, directorul general dispune asupra formei de publicitate ulterioare.

(3) Procesul-verbal semnat de toţi participanţii poate fi pus la dispoziţia solicitanţilor doar pe baza unei cereri scrise adresate conducerii instituţiei, cu respectarea prevederilor privind gestionarea informaţiilor clasificate.

Art. 4.

Participarea la şedinţele Consiliului de conducere este condiţionată de respectarea prevederilor privind accesul la informaţii clasificate.

ANEXA Nr. 2

Componenţa şi regulamentul de desfăşurare a lucrărilor Consiliului de conducere la nivelul unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

Art. 1.

(1) La nivelul unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se constituie Consiliul de conducere, compus din următorii membri titulari/înlocuitorii acestora:

a) directorul unităţii;

b) directorii adjuncţi ai unităţii/şefi servicii;

c) şefii/coordonatorii structurilor din subordinea directorului de unitate şi directorilor adjuncţi/şefi servicii;

d) contabilul-şef;

e) consilierul juridic;

f) ofiţerul cu atribuţii în domeniul informaţiilor clasificate;

g) coordonatorul structurii de tehnologia informaţiei şi comunicaţii/ofiţer IT;

h) şeful biroului/ofiţerul cu atribuţii în domeniul prevenirea criminalităţii şi terorismului în mediul penitenciar;

i) medicul-şef al unităţii – unde este cazul;

j) ofiţerul cu atribuţii în domeniul cooperare şi programe – unde este cazul;

k) ofiţerul cu atribuţii în domeniul securitatea şi sănătatea în muncă;

l) ofiţerul cu atribuţii în domeniul managementul situaţiilor de urgenţă.

(2) La şedinţele de lucru ale Consiliului de conducere în cadrul cărora sunt discutate probleme de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv sunt invitaţi să participe şi delegaţii aleşi ai organizaţiilor sindicale reprezentative.

(3) În calitate de invitaţi, pot participa:

a) reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei şi Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

b) purtătorul de cuvânt al instituţiei;

c) alte persoane din cadrul unităţii.

(4) Consiliul de conducere se întruneşte, de regulă, lunar sau ori de câte ori este nevoie, la iniţiativa directorului unităţii.

(5) Ordinea de zi a Consiliului de conducere se stabileşte şi se aprobă de către directorul unităţii, ţinând seama şi de propunerile membrilor acestuia.

(6) Convocarea participanţilor se face în scris, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei Consiliului de conducere, cu comunicarea ordinii de zi şi a documentelor de lucru, în cazul în care acestea există.

(7) În mod excepţional, în vederea adoptării unor decizii urgente, Consiliul de conducere se poate întruni ad-hoc, sens în care termenul prevăzut la alin. (6) nu se mai aplică; convocarea participanţilor, comunicarea ordinii de zi şi a documentelor de lucru se face în cel mai scurt timp posibil.

(8) Secretariatul Consiliului de conducere este asigurat de către personalul sau înlocuitorul acestuia din cadrul structurii secretariat, desemnat prin decizia directorului unităţii, care va consemna conţinutul dezbaterilor într-un proces-verbal.

Art. 2.

În principal, în cadrul Consiliului de conducere de la nivelul unităţilor subordonate se dezbat următoarele teme:

a) respectarea regulilor privind siguranţa deţinerii şi a normelor de aplicare a regimului penitenciar;

b) asigurarea condiţiilor necesare pentru aplicarea programelor de reintegrare socială;

c) asigurarea asistenţei medicale deţinuţilor şi personalului din sistemul administraţiei penitenciare;

d) problematica specifică activităţii resurse umane şi a procedurilor aferente;

e) asigurarea funcţionalităţii sistemului administraţiei penitenciare din punctul de vedere al dotării şi asigurării cu bunuri şi mijloace materiale;

f) priorităţi privind fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţilor subordonate, precum şi repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare alocate;

g) rezultatele rapoartelor de audit, inspecţiilor generale şi controalelor inopinate/tematice efectuate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

h) situaţia litigiilor existente la nivelul unităţilor subordonate;

i) elemente tehnice privind sistemul informatic existent la nivelul unităţii;

j) asigurarea transparenţei şi promovarea imaginii reale a unităţii la nivelul societăţii, din perspectiva asigurării unei bune colaborări cu mass-media locală şi centrală;

k) planuri de management şi stadiul implementării acestora;

l) gestionarea protocoalelor de colaborare cu instituţii şi organizaţiile interne şi externe;

m) gestionarea programelor cu finanţare externă;

n) acordarea sporurilor, a altor drepturi şi recompense.

Art. 3.

(1) Procesul-verbal întocmit cu ocazia şedinţei Consiliului de conducere este transmis prin e-mail participanţilor, urmând a fi pus la dispoziţia acestora în 3 zile lucrătoare, pentru luare la cunoştinţă sub semnătură.

(2) În ceea ce priveşte conţinutul procesului-verbal, directorul general/directorul de unitate dispune asupra formei de publicitate ulterioare.

(3) Procesul-verbal semnat de toţi participanţii poate fi pus la dispoziţia solicitanţilor doar pe baza unei cereri scrise adresate conducerii instituţiei, cu respectarea prevederilor privind gestionarea informaţiilor clasificate.

Art. 4.

Participarea la şedinţele Consiliului de conducere este condiţionată de respectarea prevederilor privind accesul la informaţii clasificate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *