men 1779820 960 720 min

Directivă nouă la nivelul Uniunii Europene pivind pensiile

15 minute • Elena Buzea • 13 aprilie 2017


Noua Directivă a Uniunii Europene în domeniul pensiilor (numită în continuare ,,Directiva”) a intrat în vigoare în ianuarie 2017. Ca majoritatea actelor legislative adoptate în domeniul financiar, având ca scop redresarea în urma crizei financiare din 2008, Directiva urmărește să îmbunătățească responsabilitatea în ceea ce privește pensiile.

Punctele principale ale Directivei:

  • multe dintre regulile noii Directive sunt destinate a proteja mai bine avantajele beneficiarilor din statele membre;
  • regulile pentru sistemele de operare transfrontalieră au fost optimizate în vederea reducerii barierelor în calea activității transfrontaliere;
  • Directiva nu include măsuri privind solvabilitatea pentru sistemele de pensii;
  • statele membre au termen până pe 13 ianuarie 2019 să transpună Directiva în dreptul intern.

Circumstanțele care au dus la adoptarea Directivei

Directiva inițială privind pensiile (cunoscută și sub numele de ,,IORP I”) a introdus o serie de noi reguli pentru ,,IFPO”( în sens larg acestea reprezentând sistemele de pensii ocupaționale). Cea mai recentă Directivă (cunoscută sub numele de ,,IORP II”) a fost de aproape trei ani în proces de adoptare, propunerea inițială a Comisiei Europene pentru adoptarea unei noi Directive în acest domeniu datând din 2014.

Obiective urmărite

Unul dintre principalele obiective ale Comisiei Europene este de a introduce o metodă de comunicare mai clară și mai coerentă între statele membre ale Uniunii cu privire la acest domeniu.

Dedicată atât ,,beneficiilor definite”(DB), cât și  ,,schemelor de contribuții definite”(DC), noua ,,Declarație de pensii ” va solicita informații cheie standard cu privire la fiecare membru.

Modificări legate de investiții

Circumstanțial, factorii sociali și de guvernare sunt ferm ,,pe ordinea de zi”  a Directivei, astfel că IORP II se bazează pe cerința ca IFPO să investească urmărind principiul prudenței. Va exista o nouă obligație a statelor membre să lase IORP să analizeze impactul pe termen lung a deciziilor privind investițiile, asupra factorilor sociali, guvernamentali sau de mediu.

Procesul de luare a deciziilor de investiții va rebui de asemenea să urmărescă factorii ESG și în acest sens Declarația de principii de investiții va arăta în ce măsură au fost respectați acești factori.

Statele membre vor avea posibilitatea (nu obligația, așa cum fusese prevăzut inițial) să stabilească dacă vor solicita regimuri (n.n.planuri, scheme) DC pentru a numi un depozitar(custode), cu atribuții care includ și păstrarea în siguranță a activelor și a taxelor de supraveghere. Cu toate acestea, dacă  un custode nu este numit, un planul DC va trebui să ,,pună în aplicare măsurile necesare pentru a preveni și a rezolva orice conflict de interese dintre un depozitar și un manager de active” .

Pensiile transfrontaliere

Comisia dorește în continuare să încurajeze oferirea de pensii transfrontaliere obiectiv cheie al IFPO I, dar care nu a fost realizat încă în mod semnificativ.

Transferurile

Transferurile transfrontaliere de active și pasive la sistemul de pensii vor fi permise (integral sau parțial) dacă toate costurile aferente nu sunt transmise membrilor și beneficiarilor rămași în schema de transfer sau celor din schema de primire. Astfel de transferuri vor fi supuse aprobării prealabile a majorității membrilor schemei și beneficiarilor (rau, după caz, reprezentanților acestora) și dacă este cazul,  angajatorilor- debitori. Acest transfer va avea de asemenea nevoie de acordul prealabil al autorității de reglementare, care ulterior va autoriza transferul. Vor fi de asemena și o serie de proceduri de verificare a transferului transfrontalier de active și pasive.  

Cerințele ,,finanțării integrale”

Obligațiile sistemelor de operare transfrontaliere care urmează să fie finanțate integral în orice moment, au fost întotdeauna discutabile și unul dintre obstacolele  mari în calea activității transfrontaliere. Prin urmare, nu a fost nicio surpriză că problema a suscitat discuții aprinse când a fost dezbătută Directiva. Noua reglementare este astfel puțin mai flexibilă, permițând schemei care operează transfrontalier să aibă deficit și  stabilind un plan de redresare petru o perioadă limitată, sub rezerva supravegherii de către autoritatea de reglementare.

Organizarea

Directiva pune mare accent pe sistemul de conducere și pe transparența în sistemele de pensii. În general schemele vor fi necesare pentru asigurarea unui sistem echilibrat și eficient de conducere, în acest sens menționând că urmărște ,,o administrare corectă și prudentă a activităților lor”. Un alt element pe care se concentrează Directiva este evaluarea riscurilor  prin introducerea unei cerințe privind ,,evaluarea riscului propriu”, care implică faptul că schemele vor trebui să identifice riscurile pe termen lung și scurt, care ar putea împiedica schema să își atingă obiectivele.

Testul ,,fit and proper”(adecvat și corespinzător)

Toți administratorii vor trebui să aibă calificarea adecvată, cunoștințele și expriența necesare pentru a le permite să-și exercite atribuțiile.

Politica de remunerare

Schemele vor trebui să aplice o ,,politică de remunerare solidă” pentru toți cei implicați efectiv în funcționarea sistemului, cei care dețin ,,funcții-cheie”(n.n. a se vedea mai jos înțelesul), precum și pentru alte categorii de personal care desfășoară ,,activități profesionale cu impact semnificativ asupra profilului de risc IORP ” . Politica va trebui să fie publică și revizuită în mod public la trei ani.

Funcții –cheie

Un nou concept de ,,funcții-cheie” este introdus în privința managementului riscului și auditului intern. În afară de funcția de audit intern (pentru care persoana responsabilă trebuie să fie indepedentă), funcțiile- cheie pot fi exercitate de către o singură perosană sau de către un grup de personae.Cu toate acestea, în general vorbind, persoana care ocupă o funcție-cheie nu mai poate avea un alt rol similar în alte circumsatnțe. Există însă și excepții care explică gestionarea conflictelor de interese.

Bilanțul cadrului comun

În cadrul negocierilor, aspectul referitor la introducerea cerințelor de capital cantitative pentru scheme a fost amânată. Textul Directivei prevede acum în mod explicit că ,,dezvoltarea în continuare a modelelor de solvabilitate nu este realistă din punct de vedere practic  și nici eficientă în raportul cost-beneficii”. Cu toate acestea rămâne de văzut dacă acest obiectiv a fost dat uitării pentru totdeauna.

Pașii următori

Statele membre au doi ani la dispoziție să transpună disozițiile Directivei în legislația națională.

Perspectivele statelor:

Belgia

Belgia a transpus Directiva IORP I prin Legea IORP din 27 octombrie 2006. Legea IORP a introdus un cadrul legislativ nou și flexibil pentru sistemele de pensii. De asemenea, Belgia a acordat IORP la nivel intern un regim fiscal atractiv în încercarea de a se autopromova pentru a devein un fel de ,,punct 0” al sistemului de pensii pan-european. În conformitate cu principiul prudenței, Lega IORP stabilește norme mai degrabă calitative, decât cantitative, atât pentru dispozițiile tehnice ale sistemului, cât și pentru selectarea investițiilor sale. IORP II nu necesită modifcări specifice ale acestei abordări calitative deoarece nu include norme  suplimentare de armonizare sau de solvabilitate.

În 2007, Autoritatea de reglemetare din Belgia în domeniul pensiilor(FSMA) a emis o circulară privind organizarea sistemului de pensii. Cerințele de organizare impuse prin circulara FSMA sunt în mare măsură asemănătoae cu cele cuprinse în Directiva IORP II, dar cu toate aestea, ele tot vor trebui tanspuse. Funcția de audit intern și funcția actuarială (pentru schemele DB) nu sunt noi pentru legislația belgiană în domeniul pensiilor. Cu toate acestea, funcția de management al riscurilor este o fucție-cheie nouă. Rămâne de văzut dacă și în ce măsură, funcția, rolul și atribuțiile agentului de conformitate (responsabil pentru respectarea legislației aplicabile, reglemntările și documentația care reglementează IORP) vor fi adaptate cu rolul, atribuțiile și riscurile funcției de management al riscurilor.

Câteva aspecte ale ,,exercițiului privind propria evaluare a riscului” sunt deja acoperite de raportarea anuală a IORP la FSMA și așteptările FSMA(care necesită, de exemplu, o identificare a riscurilor operaționale și de investiții). Cu toate acestea, conceptul unui exercițiu structurat de evaluare a riscurilor pe trei ani este încă nou. Unele elemente ale evaluării riscurilor în lumina IORP II (cum ar fi reducerea beneficiilor sau riscul indexării) sunt mai puțin relevante pentru sistemul belgian.

Legea privind IORP nu specifică norme referitoare la transferurile transfrontaliere de active și pasive de pensii. Normele privind implicarea/consimțământul angajaților în cazul transferurilor (pentu sistemele de drept social și al muncii din Belgia) șunt în prezent stabilite de legislația socială privind pensiile ocupaționale. Prin umrare, normele IORP II privind transferurile transfrontaliere, nu ar ncesita doar o modificare a Legii IORP, ci și o modificare a legislației privind pensiile ocupaționale, în scopul de a pune în conformitate transferurile transfrontaliere efectuate cu procedurile IFPO II.

Același aspect al transparenței și al comunicării se aplică și în cadrul raportului dintre membri (iclusiv potențialii membri) și beneficiari. Cele mai multe dintre aceste dispoziții sunt în present regăsite  în AOP și, prin urmare, se aplică doar regimurilor care fac obiectul dreptului social și al muncii din Belgia. Cerințele de informare pentru membri și potențiali pensionari impuse de IORP II sunt mai puțin relevante pentru aceste sisteme, deoarece angajații sunt înscriși în general automat la intrarea în funcție și cele mai multe planuri prevăd plata unei sume forfetare, în loc de sume anuale la pensionare.

Cipru

Legislația actuală din Cipru, reflectă Directiva IORP I, punând accent pe stabilitatea, activitățile și supravegherea instituțiilor de pensii în cadru sistemelor de pensii ocupationale. Legislația secundară a fost adoptată pe 15 aprilie 2014 și a introdus printre altele dispozițiidestul de asemănătoare cu cele regăsite in IORP II, mai ales cu privire la dreptul de infromare. Acestă legilsație în Cipru va fi necesar să se ocupe în continuare de drepturile de informare ale membrilor și potențialilor membri în faza de pre-pensionare.Deși există o cerință de informații care trebuie satisfăcută, la finalul fiecărui an cerințele trebuie să fie reînnoite pentru a se adapta mai bine Directivei IORP II. Având în vedere amploarea schemelor de pensii din Cipru, există posibilitatea ca obligația de a opera în mod gratuit aceste informații, să fie o provocare.

Noile dispoziții privind transferul transfrontalier ale IORP II ar trebui să fie bine primite și adaptate deoarece creează un  cadru legislative nou, comparativ cu cel de la nivel national. Acest aspect va oferi mai multă claritate și sigurană părților interesate.

Dispozițiile de organizare ale IORP II, inclusiv introducerea de noi cerințe pentru a menține o politică de remunerare stabilă sau propria evaluare a riscurilor, separarea funcțiilor-cheie privind management-ul riscului, auditul intern (care trebuie să fie independent), cerința ca persoanele care desfășoară aceste funcții să nu mai aibă același rol într-o întrepindere afiliată, vor avea un mare impact asupra reglementărilor cipriote.

În cele din urmă, introducerea unor noi caracteristici, unele chiar ,,sofisticate”, precum și extinderea domeniului de aplicare al supravegherii de către autoritățile competente conform IORP II, este probabil să fie o provocare pentru reglemetarea cipriotă, povocare care va trebui să fie susținută cu personal suplimentar, cu experți,necesitând astfel și modificare structurii actuale, pentru a putea îndeplini în mod eficace cerințele IORP II.

Grecia

Un obiectiv important al IORP II este că dacă este cazul, aceasta trebuie să ia în considerare o repartizare echitabilă a riscurilor și beneficiilor între generații. Acest lucru va genera cu singuranță o serie de întrebări interesante cu privire la Grecia și va fi un factor deosebit de importat pentru legiuitorul elen în revizuirea schemelor de pensii.

După cum, în general aceste Directive au capacitatae de a administra scheme colective pentru angajatorii care oferă beneficii de pensionare pentru angaații lor, IORP II este de așteptat să consolideze acest rol.

Mai mult decât atât, deoarece legiuitorul elen a adoptat o legislație care este în spiritul ș litera IORP I, noua Directivă a pensiilor este de așteptat să promoveze asigurările ocupaționale și să consolideze rolul lor, în comparație cu asigurările publice/private.

În cele din urmă, fiecare Directivă privind pensiile, are ca cerință să se creeze un sistem eficient de guvernare, care să urmărească și administrarea prudentă a activităților în domeniu. În aplicarea Directivei spre exemplu vor trebui să se pună în aplicare politici scrise privind management-ul riscului, auditul intern activitățile actuariale și externalizate, plus posibilitatea efectuării unei evaluări o dată la trei ani.

Irlanda   

Până în prezent nu a existat nicio reacție oficială cu privire la IORP II și nici vreo mențiune cu privire la momentul la care va fi pusă în aplicare. Privind la experiența IORP I, observăm că amendamentele la Legea pensiilor apărute în urma adoptării IORP I, au fost făcute cu două zile înainte de expirarea termenului de transpunere a Directivei (21 septembrie 2005).

Numărul mare de sisteme de pensii de aici este de natură să fie în discordanță cu cerințele de management al riscului, care sunt susceptibile a fi introduse. Deși Autoritatea de pensii a introdus de curând noi orientări de guvernre pentru sistemele amintite anterior, trebuie urmărit dacă vor mai fi necesare și alte orientări în aplicarea IORP II.

Cerința de a furniza declarații anuale pentru membri și beneficiari va reprezenta o provocare considerabilă în Irlanda, care nu are un sistem de urmărire în acest sens. Rămâne de văzut Guvernul irlandez pentru ce variantă va opta: fie va crea un astfel de sistem, fie va lăsa Autoritatea în domeniul pensiilor să se ocupe de acest aspect.

Olanda

Potrivit guvernului olandez, impactul Directivei II IORP privind legislația pensiilor  va fi minor. Guvernul pregătește un plan de acțiune, așteptat în primăvara anului 2017, pentru a pune legislația olandeză în conformitate cu noua Directivă. Accentul principal va fi pe transferurile transfrontaliere, cerințele de informare și cerința de a se crea o funcție de audit intern.

Un transfer transfrontalier, în sensul articolului 12 din Directivă, se califică drept un transfer colectiv în temeiul legii olandeze a pensiilor. Legea privind pensiile prevede deja anumite cerințe pentru transferurile colective, care se aplică în mod egal la transferurile interne și transfrontaliere. Cu această ocazie, un Consiliu creat în acest sens ( „Verantwoordingsorgaan“) va oferi consiliere. Membri individuali și beneficiarii pot formula obiecțiuni la un transfer colectiv (cu excepția cazului în care instituția de pensii este în lichidare). Persoanele fizice rămân în vechiul sistem în cazul în care se opun în mod explicit la transfer.

Articolul 12 din Directivă impune aprobarea prealabilă pentru transferurile transfrontaliere acordată de majoritatea membrilor și beneficiarilor în cauză (sau reprezentanții acestora). Dovada unei astfel de aprobări prealabile trebuie trimisă autorității competente, ca parte a cererii de autorizare a transferului. Aceasta lasă loc pentru legiuitorul olandez de a opta pentru un consimțământ implicit  sau explicit pentru transferurile transfrontaliere. Și cine ar reprezenta membri și beneficiarii IORP? Posibil, acest lucru ar putea fi asigurat de  Consiliul de lucrări, sindicate sau poate chiar Consiliul de responsabilitate.

De asemenea, interesant în ceea ce privește punerea în aplicare a Directivei, este dacă cerințele IFPO II se vor aplica numai transferurilor transfrontaliere, sau, de asemenea, și transferurilor colective interne. În timp ce articolul 12 se referă la „transferuri transfrontaliere“, diferențiind între transferurile interne și transfrontaliere poate fi considerat  o obstrucționare a  liberei circulații, în special în cazul în care transferul transfrontalier este într-adevăr supus  aprobării prealabile explicite din partea membrilor și beneficiarilor.

Regatul Unit

Având în vedere faptul că perioada de transpunere a Directivei se suprapune peste cea în care Marea Britanie a dat curs ieșirii din Uniunea Europeană, este discutabil în ce măsură o astfel de reglementare poate modifica legislația deja existentă la nivel intern în domeniu. Cu toate acestea, este de menționat și faptul că procesul de retragere din Uniune este unul de durată, iar până la pierdera efectivă a statutului de stat membru, Marii Britanii îi incumbă obligația de a se supune reglementărilor la nivelul Uniunii Europene.

IFPO Am fost pusă în aplicare în Regatul Unit prin Legea privind pensiile din 2004. Apoi, noi modificări au fost făcute la 6 aprilie 2005.

În timp ce unele dintre noile prevederi ale Directivei  sunt deja satisfăcute în legislația în vigoare din Marea Britanie, de exemplu, cerința pentru sistemele de a pune la dispoziție raportul anual și conturile, altele sunt noi sau susceptibile de a necesita unele adaptări.

Având în vedere munca în ultimii ani la nivel înalt în cadrul Regatului Unit și cu privire la reglementarea în domeniul pensiilor, în special în domeniul DC, multe dintre cerințele Directivei sunt deja acoperite, cel puțin într-o anumită măsură, de legislația în vigoare privind  pensiile din Marea Britanie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *