49627

Dreptul de petiționare

4 minute • Miruna Casiana Dumitrașcu • 12 martie 2017


Drepturile și libertãțile fundamentale ale cetãțenilor sunt recunoscute atãt pe plan intern prin intermediul legislației aferente fiecãrui stat, cãt și la nivel internațional prin diferite tratate referitoare la acestea-. Ele sunt acele drepturi subiective ale cetãțenilor, considerate a fi esențiale pentru viața, libertatea, cãt și demnitatea acestora, indispensabile pentru libera dezvoltare a personalitãții umane.

Printre drepturile și libertãțile fundamentale garantate oricãrui cetãțean al unui stat se numãrã și ➡ dreptul la petiționare, fiind prevãzut la art. 51 din Constituția României.

Prin acțiunea de petiționare se înțelege modalitatea prin care cetãțenii iși pot valorifica dreptul de a cere o explicație cu privire la orice problemã personalã sau de interes general în relațiile cu o autoritate publicã, de unde rezultã, așa cum este prevãzut și în art. 51, cã dreptul la petiționare se exercitã fie individual, adicã de cãtre cetãțean, fie de cãtre un grup de cetãțeni, fie de cãtre organizații legal constituite.

 ➡  Petițiile se pot prezenta sub forma cererii, reclamaţiei, sesizãrii sau propunerii formulate în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome.

 ➡ Acestea se fac numai în numele petiționarilor, în numele colectivelor pe care organizațiile petiționare le reprezintã. Pentru ca o petiție sã poatã fi consideratã valabilã în așa fel încãt autoritãțile publice pot rãspunde, trebuie sã fie semnatã de petiționar și sã conținã datele de identificare ale petiționarului (nume, domiciliu). Ȋn caz contrar, petiția NU se ia în considerare şi se clasează.

 ➡  De asemenea, exercitarea dreptului de petiționare este scutit de taxe, iar în sarcina autoritãții publice petiționate se naște obligația de a rãspunde la petiții în termenele și în condițiile stabilite de lege.

 ➡ In termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, autoritatea/instituţia publica trebuie sa rãspundã petitionarului, favorabil sau nefavorabil. Termenul de 30 zile poate sã fie prelungit cu 15 zile, deci se poate ajunge la 45 de zile, în situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită; prelungirea poate fi acordatã numai de cãtre conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.

 ➡ Răspunsul trebuie semnat de către conducătorul autorităţii/instituţiei publice ori de persoana împuternicită de acesta, precum şi de şeful compartimentului care a soluţionat petiţia. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate.

 ➡ Ȋn cazul în care un petiţionar adresează aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice mai multe petiţii, sesizând aceeaşi problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petiţiile primite. Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie de la acelaşi petiţionar ori de la o autoritate sau instituţie publică greşit sesizată, cu acelaşi conţinut, aceasta se clasează, la numărul inițial făcându-se menţiune despre faptul că s-a răspuns.

Așa cum am menționat, dreptul de petiționare este unul dintre drepturile fundamentale de care putem face uz de fiecare datã cãnd ne aflãm în relații cu o autoritate sau instituție publicã. O încãlcare a prevederilor legale referitoare la dreptul la petiționare se poate face prin:

  • nerespectarea termenelor de soluţionare a petiţiilor;
  • intervenţiile sau stăruinţele pentru rezolvarea unor petiţii în afara cadrului legal;
  • primirea direct de la petiţionar a unei petiţii, în vederea rezolvării, fără să fie înregistrată şi fără să fie repartizată de şeful compartimentului de specialitate.

MODEL DE PETIȚIE aici:

https://www.romaniacurata.ro/documente/Modelpetitie.doc

PETIȚIE  ONLINE aici:  https://petitieonline.net/

SURSE:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *