62eba46c3f03cac7a3f670d7d3354ad5

Exproprierea – procedura și drepturile părților

6 minute • Andreea Bisca • 03 septembrie 2017


Conform art. 44 din Constituție, exproprierea se poate face numai pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, iar cel care urmează a fi expropriate trebuie să primească, înainte, o despăgubire echitabilă.
Ce este exproprierea?
Exproprierea este metoda reglementată de lege prin care un bun imobil proprietate privată este trecut în proprietate publică, în mod forțat.  Ea este reglementată de legea nr. 33/1994 și de legea specială nr. 255/2010.
Conform art. 7 din legea nr. 33/1994, utilitatea publică se declară de către Guvern în cazul lucrărilor de interes national sau de către Consiliile Județene/Consiliul Local al Municipiului București pentru lucrările de interes local.
În alte cazuri sau în cazuri speciale, utilitatea publică se declară prin lege.
Când intervine exproprierea?
Exproprierea intervine numai în cazul în care părțile (expropriatorul – statul român și expropriatul – persoana care urmează a fi expropriată) nu se pun de acord asupra unei alte metode de trecere a bunului respectiv în proprietate publică – vânzare, donație etc.
Soluționarea cererilor de expropriere este de competența tribunalului județean sau a Tribunalului Municipiului București în raza căruia este situat imobilul propus pentru expropriere.
Etapele premergătoare exproprierii:
După declararea utilității publice, expropriatorul va executa planurile cuprinzând terenurile și construcțiile propuse spre expropriere, cu indicarea numelui proprietarilor, precum și a ofertelor de despăgubire.
Etapele procedurii de expropriere:

  1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de interes national, județean sau local

Acești indicatori se stabilesc prin hotărâre de Guvern sau prin hotărâre a administrației publice locale/județene.
De asemenea, trebuie stabilit și amplasamentul lucrării, ce va fi adus la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local sau publicare pe pagina de internet a expropriatorului și va fi trimis spre avizare la ANCPI.

  1. Consemnarea sumelor ce reprezintă despăgubirile acordate proprietarilor imobilelor ce urmează a fi expropriate, precum și afișarea listei proprietarilor

Sumele vor fi conforme raportului de evaluare întocmit în urma unei expertize, iar intenția de expropriere a imobilelor va fi transmisă prin poștă către proprietari. Lista imobilelor ce urmează a fi expropriate va fi publicată la sediul Consiliului Local sau pe pagina de internet a expropriatorului. După ce au primit notificarea privind exproprierea, proprietarii imobilelor trebuie să se prezinte, în termen de 20 de zile, la sediul expropriatorului în vederea stabilirii despăgubirilor.
Termenul de eliberare al imobilelor nu poate fi mai mic de 30 de zile.

  1. Transferul dreptului de proprietate

În termen de 5 zile de la expirarea termenului de 20 de zile, expropriatorul are obligația de a emite decizia de expropriere, decizie care constituie titlu executoriu.
*titlu executoriu = înscrisul întocmit de către organul competent, cu respectarea prevederilor legii, în virtutea căruia devine posibilă punerea în executare pe cale silită a obligației pe care o constată
Proprietatea asupra imobilelor expropriate începe de la data emiterii actului administrativ de expropriere, act ce este emis de expropriator.
Care sunt drepturile și obligațiile expropriatului și ale expropriatorului?
Expropriatul stabilește, de comun acord cu expropriatorul, cuantumul despăgubirilor ce îi revin în urma exproprierii, iar, în caz contrar, instanța decide această sumă.
Expropriatul poate consulta documentele ce conțin oferta de despăgubire și planurile terenurilor și construcțiilor propuse spre expropriere, documente ce se publică la consiliul local al comunei, orașului sau municipiului pe teritoriul cărora sunt situate imobilele în cauză.
Procesul verbal privind cercetarea prealabilă și propunerea de expropriere sunt transmise expropriatului și altor persoane ce dețin drepturi reale asupra imobilului în termen de 15 zile de la publicarea acestora.
*drepturi reale = proprietatea, uzufructul, dreptul de uz, de servitute, de abitație, de administrare, de folosință, de concesiune etc.
Expropriatul (proprietarul), precum și titularii de alte drepturi reale pot face întâmpinare în termen de 45 de zile de la înștiințarea cu privire la propunerea de expropriere, întâmpinare ce va trebui soluționată în cel mult 30 de zile.
Stabilirea despăgubirilor se va face de către o comisie de experți compusă dintr-un expert numit de instanță, unul desemnat de expropriator și unul din partea persoanelor care sunt supuse exproprierii.
Plata despăgubirilor pentru imobilele expropriate se face în baza cererilor adresate de către titularii drepturilor reale, precum şi de către orice persoană care justifică un interes legitim.
Despăgubirile se compun atât din valoarea reală a imobilului, cât și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane titulare de drepturi reale. Experții din comisie vor separa despăgubirile acordate proprietarului imobilului de cele acordate celorlalți titulari de drepturi reale.
În cazul în care instanța va decide cuantumul despăgubirilor, acesta nu poate fi mai mic decât cel oferit de expropriator, dar nici mai mare decât cel cerut de expropriat sau de altă persoană interesată.
Expropriatul nemulţumit de cuantumul despăgubirii se poate adresa instanţei judecătoreşti competente în termenul general de prescripţie de 3 ani, termen care curge de la data la care i-a fost comunicată hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii. Dacă expropriatul nu se adresează instanței în termen de 3 ani, dreptul său la acțiune se stinge, deci sancțiunea este decăderea.
Dacă imobilul expropriat este proprietatea unei persoane decedate, despăgubirile vor fi eliberate numai succesorilor care îşi vor dovedi calitatea de moștenitori.
Proprietatea asupra imobilului expropriat este transferată expropriatorului numai după ce acesta și-a îndeplinit toate obligațiile ce rezultă din hotărârea judecătoarească de expropriere. Titularii de drepturi reale precum uzufructul, uzul, abitația și superficia au dreptul la despăgubiri, deoarece, în urma exproprierii, drepturile acestora se sting.
Chiriașii/proprietarii locuințelor expropriate nu vor putea fi evacuați decât după ce expropriatorul le-a asigurat un alt spațiu de locuit, lucru ce se poate face potrivit legii, la cererea persoanelor interesate sau potrivit hotărârii judecătorești.
În cazul în care imobilele expropriate nu au fost folosite în scopul pentru care s-a dispus exproprierea lor, în termen de 1 an de la această hotărâre, expropriații/foștii proprietari au dreptul să ceară retrocedarea lor, dacă pentru imobilele în cauză nu s-a stabilit o altă utilitate publică. De asemenea, dacă expropriatorul urmărește să înstrăineze imobilul deoarece lucrările pentru care s-a făcut exproprierea nu s-au mai realizat, fostul proprietar are prioritate la dobândirea acestuia, iar dorința acestuia de a redobândi imobilul trebuie să fie exprimată în termen de 60 de zile de la notificarea primită de la expropriator.
Toate cheltuielile necesare procedurii de expropriere sunt suportate de expropriator.
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *