split

Fuziunea. Divizarea

18 minute • Ana Zagor • 18 mai 2017


Etape:

 1. Hotărârea de principiu și întocmirea proiectului– hotărârea include și împuternicirea administratorilor societății să negocieze și să întocmească proiectul de fuziune/divizare.
 2. Publicarea proiectului.
 3. Desemnarea experților.
 4. Informarea asociaților/acționarilor.
 5. Hotărârea privind fuziunea/divizarea.

Proiectul de fuziune/divizare

 

Cine îl întocmește administratorii societăților care urmează a participa la fuziune sau divizare.
Conținut
 1. Elementele de identificare ale societăților participante: formă, denumire, sediu social,
 2. Elementele de fundamentare a fuziunii sau divizării: motivele care impun operațiunea, starea societății și perspectivele ei precum și condițiile în care se realizează fuziunea sau divizarea: forma fuziunii, criteriul divizării,
 3. Condițiile alocării de acțiuni la societatea absorbantă sau la societățile beneficiare,
 4. Data de la care acțiunile sau părțile sociale prevăzute la lit. c) dau deținătorilor dreptul de a participa la beneficii și orice condiții speciale care afectează acest drept,
 5. Rata de schimb a acțiunilor sau părților sociale și cuantumul eventualelor plăți în numerar

De ex: pentru două acțiuni ale societății care își încetează existența se acordă o acțiune a societății beneficiare, respectiv o acțiune și o sumă de bani.
*Stabilirea raportului de schimb se face prin expertiză.
Nu vor putea fi schimbate, pentru acțiuni emise de societatea absorbantă, acțiunile societății absorbite al căror titular este, direct sau prin persoane interpuse, societatea absorbantă ori însăși societatea absorbită.

 1. Cuantumul primei de fuziune sau de divizare pe care trebuie să o plătească noii ascociați pentru acțiunile sau părțile sociale acordate de societatea beneficiară.

Rațiunea pentru care în anumite cazuri se stabilește o primă de fuziune sau divizare este pentru a proteja asociații societății beneficiare cât și pentru acoperirea cheltuielilor operațiunii.

 1. Drepturile conferite de către societatea absorbantă sau beneficiară deținătorilor de acțiuni care conferă drepturi speciale și celor care dețin alte valori mobiliare în afară de acțiuni sau măsurile propuse în privința acestora,
 2. Orice avantaj special acordat experților și membrilor organelor administrative sau de control,
 3. Data situațiilor financiare ale societăților participante, care au fost stabilite pentru a se stabili condițiile fuziunii sau ale divizării,

Pentru a proteja interesele tuturor societăților implicate, situația financiară a fiecărei societăți participante trebuie să se raporteze la aceeași dată.

 1. Data de la care tranzacțiile societății absorbite sau divizate sunt considerate din punct de vedere contabil ca aparținând societății absorbante sau uneia ori alteia dintre societățile beneficiare,
 2. În cazul divizării:
 • Descrierea și repartizarea exactă a activelor și pasivelor care urmează a fi transferate fiecăreia dintre societățile beneficiare,
 • Repartizarea către acționarii sau asociații societății divizate de acțiuni, respectiv părți sociale, la societățile beneficiare și criteriul pe baza căruia se face repartizarea.
Element de activ/pasiv nerepartizat în proiect
 1. Luarea unei decizii din interpretarea proiectului
 2. Interpretarea nu permite luarea unei decizii a:
 • Elementul de activ – elementul respectiv sau contravaloarea acestuia se repartizează între toate societățile beneficiare, proporțional cu cota din activul net alocat societăților în cauză, în conformitate cu proiectul de divizare
 • Elementul de pasiv – societățile beneficiare răspund solidar.
Publicarea proiectului Procedura la Oficiul Registrului Comerțului Se semnează de reprezentanții societăților participante și se depune la oficiul registrului comerțului unde este înmatriculată fiecare societate însoțit de:

 1. Declarația societății care încetează a exista în urma fuziunii sau divizării despre modul cum a hotărât să stingă pasivul său – măsură de protecție pentru creditori,
 2. Declarație privitoare la modalitatea de publicare a proiectului de fuziune sau de divizare
Publicare în Monitorul Oficial Se vizează de judecătorul delegat și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a.
Termen de publicare Cu cel puțin 30 de zile înaintea datelor ședințelor în care adunările generale extraordinare urmează a hotărî asupra fuziunii/divizării.
Publicare pe pagina web a societății Poate înlocui publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a IVa, cu respectarea următoarelor condiții:

 • Se va afișa pe o perioadă continuă de cel puțin o lună înaintea adunării generale extraordinare care urmează a hotărî asupra fuziunii/divizării,
 • Afișarea i continuă și neîntreruptă și cu titlu gratuit a documentelor prevăzute de lege.

În această situație, oficiul registrului comerțului unde este înmatriculată societatea va publica, cu titlu gratuit, pe propria sa pagină web, proiectul de fuziune sau divizare.

Dreptul de opoziție

Cine Creditorii societăților care iau parte la fuziune sau la divizare ale căror creanțe sunt puse în pericol prin realizarea fuziunii/divizării.
Scop În vederea obținerii de garanții adecvate.
Condițiile creanței:
 
·         certă,
·         lichidă,
·         anterioară datei publicării proiectului de fuziune sau de divizare,
·         nescadentă la data publicării proiectului.
Termen
 
În 30 de zile de la data publicării proiectului de fuziune sau de divizare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a.
Procedură Se depune la oficiul registrului comerțului care, în termen de 3 zile de la data depunerii, o va menționa în registru și o va înainta instanței judecătorești competente.
Soluții Respingerea opoziției – prin hotărâre supusă numai apelului: i. creditorul nu dovedește că satisfacerea creanței sale este pusă în pericol;
ii. din examinarea situației financiare și operațional-comerciale a societății debitoare/societății succesoare în drepturile și obligațiile societății debitoare rezultă că nu este necesară acordarea de garanții adecvate ori, după caz, de noi garanții;
iii. societatea debitoare/societatea succesoare în drepturile și obligațiile societății debitoare a făcut dovada plății datoriilor;
iii. părțile au încheiat un acord pentru plata datoriilor;
iv. există deja garanții sau privilegii adecvate pentru satisfacerea creanței;
v. creditorul refuză constituirea garanțiilor oferite.
Acordă termen pentru constituirea garanțiilor – prin încheiere supusă apelului odată cu fondul. Dacă societatea debitoare sau, după caz, societatea succesoare în drepturile și obligațiile societății debitoare a făcut în cursul procesului o ofertă pentru constituirea unor garanții sau privilegii apreciate de instanță ca fiind necesare și adecvate pentru satisfacerea creanței creditorului.
Admiterea opoziției – prin hotărâre executorie, supusă numai apelului. i.societatea nu oferă garanții adecvate pentru satisfacerea creanței,
ii.societatea oferă garanții ori privilegii dar nu le constituie, din cauze ce îi sunt imputabile, în termenul stabilit de instanță prin încheiere.
 
Efecte i. Nu are ca efect suspendarea executării fuziunii sau divizării
ii.Nu împiedică realizarea fuziunii sau divizării.
Nu se aplică i. Creanțelor de natura drepturilor salariale derivând din contractele individuale de muncă
ii. Contractelor collective de muncă


Raportul administratorilor

Formă Scrisă
Conținut i.  Explică proiectul de fuziune sau de divizare,
ii. Precizează fundamentul economic și juridic al operațiunii, în special cu privire la rata de schimb a acțiunilor,
iii. Orice dificultăți speciale apărute în realizarea evaluării,
iv. În cazul divizării va include de asemenea criteriul de repartizare a acțiunilor,
v. Dacă este cazul, informații referitoare la întocmirea raportului de evaluare a aporturilor în natură.
Nu este necesar În cazul în care decid astfel toți acționarii/asociații și toți deținătorii altor valori mobiliare care conferă drepturi de vot la fiecare dintre societățile participante la fuziune sau la divizare.
Nu este aplicabil i. În cazul unei fuziuni prin absorbție, prin care una sau mai multe societăți sunt dizolvate fără a intra în lichidare și transferă toate activele și pasivele lor unei alte societăți care deține toate acțiunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot în adunarea generală.
ii. În cazul în care fuziunea prin absorbție este realizată de o societate absorbantă care deține cel puțin 90%, dar nu totalitatea acțiunilor/părților sociale sau a altor valori mobiliare ce conferă titularilor lor drept de vot în adunările generale ale societăților.
iii. În cazul divizării, dacă acțiunile/părțile sociale ale fiecăreia dintre societățile nou-constituite sunt repartizate acționarilor/asociaților societății divizate proporțional cu cota de participare la capitalul social al societății divizate.
Răspundere Administratorii societății absorbite sau ai societății care este divizată răspund civil față de acționarii sau asociații acelei societăți pentru neregularitățile comise în pregătirea și realizarea fuziunii sau divizării.

Raportul experților

Procedură Unul sau mai mulți experți, persoane fizice ori juridice, acționând pe seama fiecăreia dintre societățile care participă la fuziune sau divizare, dar independent de acestea, vor examina proiectul de fuziune sau de divizare și vor întocmi un raport scris către acționari.
 
Cine desemnează experții Judecătorul delegat
*La cererea comună a societăților, judecătorul delegat desemnează unul sau mai mulți experți acționând pentru toate societățile implicate, dar independent de acestea.
 
Conținutul raportului i. va preciza dacă rata de schimb a acțiunilor sau părților sociale este corectă și rezonabilă,
ii. va preciza metoda sau metodele folosite pentru a determina rata de schimb propusă,
iii. va preciza dacă metoda sau metodele folosite sunt adecvate pentru cazul respectiv,
iv. va indica valorile obținute prin aplicarea fiecăreia dintre metode,
v. opinia experților privind ponderea atribuită metodelor în cauză pentru obținerea valorii reținute în final,
vi. orice dificultăți deosebite în realizarea evaluării.
Drepturile experților i. De a obține de la oricare dintre societățile care participă la fuziune sau la divizare toate informațiile și documentele relevante,
ii. De a face toate investigațiile necesare.
Nu este necesar În cazul în care decid astfel toți acționarii/asociații și toți deținătorii altor valori mobiliare care conferă drepturi de vot la fiecare dintre societățile participante la fuziune sau la divizare.
Nu este aplicabil i. În cazul unei fuziuni prin absorbție, prin care una sau mai multe societăți sunt dizolvate fără a intra în lichidare și transferă toate activele și pasivele lor unei alte societăți care deține toate acțiunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot în adunarea generală.
ii. În cazul în care fuziunea prin absorbție este realizată de o societate absorbantă care deține cel puțin 90%, dar nu totalitatea acțiunilor/părților sociale sau a altor valori mobiliare ce conferă titularilor lor drept de vot în adunările generale ale societăților.
iii. În cazul divizării, dacă acțiunile/părțile sociale ale fiecăreia dintre societățile nou-constituite sunt repartizate acționarilor/asociaților societății divizate proporțional cu cota de participare la capitalul social al societății divizate.
Răspundere Experții care întocmesc raportul pe seama societății absorbite sau divizate, răspund civil față de acționarii sau asociații acestor societăți pentru neregularitățile comise în îndeplinirea îndatoririlor lor.

Informarea acționarilor/asociaților

Termen Cu cel puțin o lună înainte de data adunării generale extraordinare care urmează să se pronunțe asupra proiectului de fuziune sau de divizare.
Responsabil Organele de conducere ale societăților care iau parte la fuziune sau la divizare.
Loc La sediul societății
Documente i. Proiectul de fuziune sau de divizare,
ii. Raportul administratorilor, dacă este cazul,
iii. Situațiile financiare anuale și rapoartele de gestiune pentru ultimele 3 exerciții financiare ale societăților care iau parte la fuziune sau la divizare,
iv. Dacă este cazul, situațiile financiare, întocmite nu mai devreme de prima zi a celei de-a treia luni anterioare datei proiectului de fuziune sau de divizare, dacă ultimele situații financiare anuale au fost întocmite pentru un exercițiu financiar încheiat cu mai mult de 6 luni înainte de această dată,
*nu este necesar dacă societățile implicate publică rapoarte semestriale și le pun la dispoziția acționarilor/asociaților, potrivit legislației pieței de capital, și nici în cazul în care toți acționarii/asociații și deținătorii de alte titluri care conferă drept de vot ai fiecăreia dintre societățile implicate în fuziune/divizare au conveni astfel.
v. Raportul cenzorilor sau, după caz, raportul auditorului financiar,
vi. Dacă este cazul, raportul experților,
vii. Evidența contractelor cu valori depășind 10.000 lei fiecare și aflate în curs de executare, precum și repartizarea lor în caz de divizare a societății.
Nu este obligatorie Dacă documentele sunt publicate pe propria pagină web a societății pe o perioadă continuă de cel puțin o lună înaintea adunării generale care urmează să decidă cu privire la fuziune/divizare, perioadă care se încheie nu mai devreme de finalul adunării generale respective.
Drepturile acționarilor
!Nu se aplică în situația în care acționarii/asociații au posibilitatea de a descărca de pe pagina web a societății și de a imprima documentele
i. De a obține, la cerere și în mod gratuit, copii de pe documente sau extrase din ele.
ii. De a îi fi comunicate prin poștă electronică copii ale documentelor, în cazul în care a fost de acord ca pentru comunicarea de informații societatea să utilizeze mijloace electronice.

Hotărârea adunării generale privind fuziunea sau divizarea

Termen de convocare În termen de 3 luni de la data publicării proiectului de fuziune sau de divizare, în una din modalitățile prevăzute de lege.
Condiții de vot La prima convocare – prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot,
La convocările următoare – prezența acționarilor deținând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot,
Hotărârea se va lua cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
!În cazul în care fuziunea sau divizarea are ca efect mărirea obligațiilor asociaților uneia dintre societățile participante, hotărârea se ia cu unanimitate de voturi.
Ordinea de zi Aprobarea proiectului de fuziune sau de divizare.
În cazul unei fuziuni prin înfiinţarea unei noi societăţi sau al unei divizări prin înfiinţarea unor noi societăţi, proiectul de fuziune sau de divizare şi, dacă sunt conţinute într-un document separat, actul constitutiv sau proiectul de act constitutiv al noii/noilor societăţi vor fi aprobate de către adunarea generală a fiecăreia dintre societăţile care urmează să îşi înceteze existenţa.
 
Nu este necesară I. În cazul unei fuziuni prin absorbție prin care una sau mai multe societăți sunt dizolvate fără a intra în lichidare și transferă toate activele și pasivele lor unei alte societăți care deține toate acțiunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot în adunarea generală,
Sau
În cazul unei fuziuni prin absorbție prin care societatea absorbantă deține cel puțin 90%, dar nu totalitatea acțiunilor/părților sociale sau a altor valori mobiliare ce conferă titularilor lor drept de vot în adunările societăților,
dacă:
a.       Fiecare din societățile implicate a îndeplinit cerințele de publicitate a proiectului de fuziune, cu cel puțin o lună înainte ca fuziunea să producă efecte,
b.      Pe o perioadă de o lună înainte ca fuziunea să producă efecte toți acționarii au putut consulta documentele prevăzute de lege,
c.       Unul sau mai mulți acționari/asociați ai societății absorbante, deținând cel puțin 5% din capitalul social subscris, au posibilitatea de a cere convocarea unei adunări generale pentru a se pronunța asupra fuziunii.
II. În cazul unei divizări în care societățile beneficiare dețin împreună toate acțiunile/părțile sociale ale societății divizate și toate celelate valori mobiliare ce conferă drept de vot în adunarea generală a societății divizate, dacă:
a.       Au fost îndeplinite cerințele de publicitate a proiectului de fuziune, cu cel puțin o lună înainte ca fuziunea să producă efecte
b.      Pe o perioadă de o lună înainte ca fuziunea să producă efecte toți acționarii au putut consulta documentele prevăzute de lege
c.       Administratorii au informat asociații și origanele de administrare/conducere a celorlalte societăți cu privire la modificările substanțiale ale activelor și pasivelor
 

 

Consecințele fuziunii/divizării

Momentul de la care produce efecte Constituire una sau mai multe societăți noi De la data înmatriculării în registrul comerțului a noii societăți sau a ultimei dintre ele.
În alte cazuri De la data înregistrării hotărârii ultimei adunări generale care a aprobat operațiunea, cu excepția cazului în care, prin acordul părților, se stipulează că operațiunea va avea efect la o altă dată, care nu poate fi însă ulterioară încheierii exercițiului financiar curent al societății absorbante sau societăților beneficiare, nici anterioară încheierii ultimului exercițiu financiar încheiat al societății sau societăților ce își transferă patrimoniul.
Consecințe Transferul tuturor activelor și pasivelor societății absorbite/divizate către societatea absorbantă sau fiecare dintre societățile beneficiare.
–          În conformitate cu regulile de repartizare stabilite în proiect
–          Atât în raporturile dintre societăți, cât și în raporturile cu terții
Acționarii/asociații societății absorbite sau divizate devin acționari, respectiv asociați ai societății absorbante, respectiv ai societăților beneficiare.
–          În conformitate cu regulile de repartizare stabilite în proiect
Societatea absorbită sau divizată încetează să existe.
Interdicții Nicio acţiune sau parte socială la societatea absorbantă nu poate fi schimbată pentru acţiuni/părţi sociale emise de societatea absorbită şi care sunt deţinute:
a) de către societatea absorbantă, direct sau prin intermediul unei persoane acţionând în nume propriu, dar în contul societăţii;
sau
b) de către societatea absorbită, direct sau prin intermediul unei persoane acţionând în nume propriu, dar în contul societăţii.
 
Nicio acţiune sau parte socială la una dintre societăţile beneficiare nu poate fi schimbată pentru acţiuni la societatea divizată, deţinute:
a) de către societatea beneficiară în cauză, direct sau prin intermediul unei persoane acţionând în nume propriu, dar pe seama societăţii;
sau
b) de către societatea divizată, direct sau prin intermediul unei persoane acţionând în nume propriu, dar pe seama societăţii.
 

Nulitatea unei fuziuni sau divizări

Cazuri 1. Nu a fost supusă unui control judiciar de către judecătorul delegat
2. Hotărârea uneia dintre adunările generale care au votat proiectul este nulă ori anulabilă.
Termen 6 luni de la data la care a devenit efectivă
Condiție Situația nu a fost rectificată
Termen pentru remediere Dacă neregularitatea ce poate conduce la declararea nulității poate fi remediată, instanța acordă societăților implicate un termen pentru rectificarea acesteia.
Efectele nulității Nu aduce atingere valabilității obligațiilor născute în sarcina sau în beneficiul societății absorbante ori societăților beneficiare, angajate după ce fuziunea sau divizarea au devenit efective și înainte ca hotărârea de declarare a nulității să fie publicată.
În cazul declarării nulităţii unei fuziuni, societăţile participante la fuziunea respectivă răspund solidar pentru obligaţiile societăţii absorbante, angajate în perioada menţionată mai sus.
În cazul declarării nulităţii unei divizări, fiecare dintre societăţile beneficiare răspunde pentru propriile obligaţii, angajate în perioada prevăzută mai sus. Societatea divizată răspunde, de asemenea, pentru aceste obligaţii, în limita cotei de active nete transferate societăţii beneficiare în contul căreia au luat naştere obligaţiile respective.
 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *