2

Handicapul, invaliditatea și drepturile persoanelor afectate

18 minute • Raluca-Maria Vasiliu • 21 noiembrie 2023


Acest articol este scris în cadrul unui parteneriat Avocatoo – Kaufland. Din 2019, Kaufland asigură integrarea persoanelor cu handicap la locul de muncă și le oferă acestora oportunități reale de creștere profesională, prin programul A.C.C.E.S. Până acum, peste 450 de persoane cu dizabilități au fost angajate. Ai multe detalii aici – poți da informația mai departe ca să afle cât mai multă lume despre program!

Ideile principale ale acestui articol

 1. Invaliditatea și handicapul sunt două noțiuni reglementate separat, care conferă persoanelor drepturi distincte, dar care nu se exclud una pe cealaltă.
 2. Handicapul nu exclude invaliditatea, dar nici nu o presupune.
 3. O persoană încadrată într-un grad de handicap poate deveni eligibilă pentru pensie de invaliditate.
 4. Ca regulă, angajatorii cu cel puțin 50 de angajați sunt obligați să angajeze persoane cu handicap.
 5. Persoanele cu handicap sunt protejate și au drepturi suplimentare conferite de lege.
 6. Persoanele cu grad de invaliditate I și II nu pot presta muncă, deoarece și-au pierdut total capacitatea de muncă. Doar persoanele cu grad III de invaliditate pot pesta muncă cu jumătate de normă. Veniturile lor sunt impozabile și pot fi cumulate cu pensia de invaliditate.
 7. Pensia de invaliditate se cuvine doar persoanelor care și-au pierdut cel puțin parțial capacitatea de muncă.
 8. Indemnizația de handicap se cuvinte persoanelor cu handicap grav sau accentuat, indiferent de venituri, și poate fi cumulată cu veniturile din salarii. Veniturile lor din salarii nu sunt impozabile.

Invaliditate vs handicap

Invaliditatea este, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, un risc asigurat, un eveniment care, la producerea efectelor lui, obligă instituţiile sistemului public de pensii să acorde asiguraţilor prestaţiile sociale.

Aceste persoane şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA sau bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.

Așadar, invaliditatea se referă, în general, la incapacitatea unei persoane de a îndeplini anumite sarcini sau funcții, ca urmare a unei deficiențe sau boli. Poate implica pierderea totală sau parțială a capacității de muncă sau a aptitudinilor fizice.

Handicapul, pe de altă parte, se referă la o restricție sau limitare a participării la viața socială, economică sau culturală a unei persoane, ca urmare a unei deficiențe sau dizabilități. Handicapul este adesea considerat rezultatul interacțiunii dintre caracteristicile individuale și factorii de mediu. Tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.

Potrivit art. 2 alin. (1) din Legea 448/2006, persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale.

Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap definește persoanele cu handicap ca fiind acele persoane „care au deficiențe fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficiențe care, în interacțiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină și efectivă a persoanelor în societate, în condiții de egalitate cu ceilalți”.

Așa cum vom vedea, invaliditatea și handicapul sunt două noțiuni reglementate separat, care conferă persoanelor drepturi distincte, dar care nu se exclud una pe cealaltă, întrucât o persoană încadrată într-un grad de handicap poate deveni eligibilă pentru pensie de invaliditate.

Handicapul nu exclude invaliditatea, dar nici nu o presupune.

Dreptul la muncă al persoanelor cu handicap

Aceste persoane pot fi încadrate în muncă conform pregătirii lor profesionale şi capacităţii de muncă. Pregătire și capacitatea sunt atestate prin certificatul de încadrare în grad de handicap. Certificatul este emis de comisiile de evaluare de la nivel judeţean sau al sectoarelor municipiului Bucureşti.

Programul de lucru

Persoanele cu handicap pot fi încadrate cu normă întreagă de muncă. Totuși, dacă obțin recomandarea comisiei de evaluare, au posibilitatea să opteze pentru a lucra mai puțin de 8 ore pe zi. Salariul însă va fi raportat la orele efectiv lucrate.

Au angajatorii obligația de a încadra în muncă persoane cu handicap?

Da, dacă angajatorul este, între unele excepții, autoritate sau instituţie publică, persoană juridică, publică sau privată, cu cel puţin 50 de angajaţi, atunci are obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.

Procentul de 4% din numărul total de angajaţi se determină ca medie aritmetică rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectivă, inclusiv zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale şi alte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, împărţită la numărul total de zile calendaristice. În efectivele zilnice nu se includ salariaţii aflaţi în concediu fără plată, cei aflaţi în grevă, cei detaşaţi la lucru în străinătate şi nici cei ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate.

Pentru simplificare, dacă ești o companie cu 100 de salariați, atunci 4 dintre cei 100 trebuie să fie persoane cu handicap.

Cei care nu angajează persoane cu handicap, deși au această obligație, pot opta:

 • pentru plata lunară către bugetul de stat a unei sume reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.
 • pentru plata lunară către bugetul de stat a sumei reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferenţa până la nivelul sumei integrale să achiziţioneze, pe bază de parteneriat, produse şi/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate.

În exemplul nostru de mai sus, dacă ești angajator cu 100 de angajați și 4 dintre ei nu sunt persoane cu handicap, începând cu 1 octombrie 2023, poți opta să plătești lunar suma de 13.200 lei către stat (3.300 leix4).

Nerespectarea obligației de a angaja persoane cu handicap sau de a opta pentru plata sumelor către bugetul de stat se sancționează contravențional cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei.

Kaufland a devenit cunoscut pentru respectarea prevederilor legale în acest domeniu prin Programul său pilot ACCES prin care încurajează candidații cu cerințe și evoluții speciale să aplice pentru pozițiile vacante. Programul a fost demarat din 2019, iar până în prezent Kaufland a angajat peste 450 de persoane cu dizabilități.

Beneficiile pe care programul ACCES le include sunt reprezentate de oportunitatea de a participa activ în societate și de a-și dezvolta dimensiunea psiho-emotională, ca persoane active. Printre beneficiile care vin cu semnarea contractului de muncă se numară:

 • salariu motivant,
 • bonuri de masă,
 • tichete cadou,
 • program flexibil de muncă,
 • plata muncii la minut (datorată pontajului de lucru).
7

Concursuri exclusiv pentru persoane cu handicap

În scopul stimulării angajării persoanelor cu handicap autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice publice, între unele excepții, au obligaţia organizării unor concursuri de angajare exclusiv pentru persoanele cu handicap. Această obligație nu vizează angajatorii persoane juridice de drept privat.

Stimulent de inserţie pe piaţa muncii

Persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, cu vârstă activă de muncă, care urmează programe de pregătire pentru muncă sau de angajare asistată sau activităţi de instruire, dezvoltare personală sau perfecţionare a abilităţilor în cadrul atelierelor protejate pot beneficia, pe baza unei evaluări individuale, de un stimulent de inserţie pe piaţa muncii, acordat la cerere, pe perioadă determinată, indiferent de venituri. Totuși, ordinul pentru punerea în aplicare a acestui drept nu a fost încă publicat.

Pensia de invaliditate vs. indemnizația de handicap

Pensia de invaliditate

Cine are dreptul la ea?

Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care nu au împlinit vârsta standard de pensionare, indiferent de stagiul de cotizare realizat, astfel:

a) persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă din cauza accidentelor de muncă şi bolilor profesionale potrivit legii, neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA, bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca, inclusiv cei care au satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;

c) elevilor, ucenicilor şi studenţilor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale;

d) persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă şi marilor mutilaţi, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii din această cauză.

Pe scurt, persoanele pot beneficia de pensia de invaliditate dacă:

 • au sau au avut calitatea de asigurat al sistemului public de pensii;
 • și-au pierdut cel puțin jumătate din capacitatea de muncă;
 • starea sănătății acestora a fost încadrată într-un grad de invaliditate prin decizie emisă de către medicul expert al asigurărilor sociale;
 • au vârsta mai mică decât vârsta standard de pensionare.

Grade de invaliditate

În raport cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea este:

a) de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de autoîngrijire;

b) de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu păstrarea capacităţii de autoîngrijire;

c) de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă.

Încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie emisă de medicul expert al asigurărilor sociale sau, după caz, de către comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.

În urma examinării clinice şi analizării documentelor medicale, medicul expert al asigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacităţii de muncă şi emite decizia medicală asupra capacităţii de muncă.

Se pot angaja persoanele care beneficiază de pensie de invaliditate?

Doar persoanele încadrate în grad III de invaliditate pot fi angajate, dar pot presta activitate profesională cu cel mult jumătate de normă.

Veniturile salariale obtinute de pensionarii de invaliditate de gradul III nu sunt scutite de la plata impozitului pe venit.

Indemnizația de handicap

Cine are dreptul la ea?

Adulții cu handicap grav sau accentuat, indiferent de venituri, astfel:

 • 70% din indicatorul social de referinţă (598 lei din 1 martie 2023), pentru adultul cu handicap grav, adică 418,6 lei.
 • 53% din indicatorul social de referinţă (598 lei din 1 martie 2023), pentru adultul cu handicap accentuat, adică 316,94 lei.

Grade de handicap

Persoanele cu handicap beneficiază de drepturi pe baza încadrării în grad de handicap, în raport cu gradul de handicap. Încadrarea în grad şi tip de handicap a adulţilor cu handicap se face de Comisia de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Gradele de handicap sunt: uşor, mediu, accentuat şi grav.

Cum se obține un certificat de handicap?

Emitent: Certificatul de handicap se eliberează de o Comisie de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap care activează în cadrul Serviciilor de Evaluare Complexă a persoanelor adulte cu handicap, din cadrul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Conținutul dosarului: Dosarul se depune la serviciul de evaluare complexă și trebuie să cuprindă:

a) cerere-tip de evaluare complexă

b) copie de pe documentele de identitate;

c) documente medicale (referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist; scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la serviciul de evaluare complexă; investigaţii paraclinice solicitate de serviciul de evaluare complexă);

d) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap.

Solicitant: Dosarul se depune de către persoana solicitantă, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist, organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap sau, în lipsa acestora, de către orice persoană care o reprezintă.

Unde se depune dosarul: la registratura primăriei din localitatea de domiciliu/reşedinţă sau la registratura DGASPC. În cazul persoanelor cu certificat acordat pe perioadă determinată, care trebuie să solicite reevaluarea, dosarul se depune cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap.

Valabilitate: ca regulă 2 ani, dar pentru persoanele cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil şi care nu pot urma programe de recuperare, Comisia de evaluare este obligată să stabilească un termen permanent de valabilitate a certificatului fără a fi necesară prezentarea acestora la reevaluările periodice. Încă nu s-a stabilit ce afecțiune medicale au caracter ireversibil.

Odată cu emiterea certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora programul individual de reabilitare şi integrare socială a adultului cu handicap. Certificatul dă dreptul adultului cu handicap de a beneficia de dispoziţiile prevăzute de lege pentru gradul de handicap respectiv.

Încadrarea în grade de handicap are impact asupra veniturilor persoanelor, deoarece persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază de scutire de impozit pe venit.

Dacă o persoană este încadrată în grad de invaliditate, dar are și un certificat de handicap, atunci veniturile sale nu sunt impozabile.

Alte drepturi ale persoanelor cu handicap

 1. Concediu de odihnă suplimentar – cel puţin trei zile lucrătoare, pe lângă cele minimum 20 de zile care se acordă prin lege.
 2. Perioadă de probă de minim 45 zile lucrătoare – pentru toate persoanele cu handicap.
 3. Cursuri de formare profesională finanțate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
 4. Adaptarea locului la muncă la potențialul lor funcțional.
 5. Consiliere în perioada prealabilă angajării şi pe parcursul angajării.
 6. Un preaviz plătit, de minimum 30 de zile lucrătoare, acordat la desfacerea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului pentru motive neimputabile persoanei cu handicap (de exemplu, dacă i se desființează postul).
 7. Gratuitate la transportul public urban și interurban în toate mijloacele de transport în comun (autobuze, tramvaie, metrou) – pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat.
 8. Bonuri de carburant şi/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul – pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat.
 9. Facilități pentru credite bancare pentru achiziţionarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces – se referă la suportarea dobânzii creditului din bugetul de stat și se adresează persoanelor cu handicap grav.
 10. Scutiri de la plata rovinietei – pentru toate persoanele cu handicap.
 11. Ajutor public judiciar – pentru toate persoanele cu handicap, însă **numai pentru apărarea sau recunoașterea unor drepturi sau interese rezultate ori aflate în legătură cu încadrarea în grad de handicap (de exemplu, conflict individual de muncă pentru discriminarea la locul de muncă).
 12. Scutirea de la plata impozitului pe venit și a contribuției de asigurări sociale de sănătate – pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat.

Informații mai detaliate sau suplimentare pe același subiect găsești și în articolul de mai jos, unde am scris despre drepturi, facilități și pași de urmat în angajarea persoanelor cu dizabilități.

Angajarea persoanelor cu dizabilități – despre drepturi, facilități și pași de urmat – Avocatoo

 1. Locuri gratuite de parcare – Persoanele cu handicap sau reprezentanţii legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un card-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimaţie beneficiază de parcare gratuită.
 2. Reducerea vârstelor standard de pensionare şi a stagiilor complete de cotizare pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap:
 • cu 15 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap grav, dacă au realizat, în condiţii de handicap grav, cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare;
 • cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condiţii de handicap accentuat, cel puţin două treimi din stagiul complet de cotizare;
 • cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap mediu, dacă au realizat, în condiţii de handicap mediu, stagiul complet de cotizare.

Alte aspecte relevante:

 • Reducerea se face numai în condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat.
 • Schimbarea ulterioară înscrierii la pensie a gradului de handicap nu afectează drepturile de pensie acordate, cu excepţia cazului în care certificatul de încadrare în grad de handicap a fost anulat.
 • Nevăzătorii beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat ca nevăzător cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare.
 1. Scutire de la plata impozitului pe clădiri și teren – pentru clădirea folosită ca domiciliu și pentru terenul aferent clădirii aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate;
 2. Scutire de la plata impozitului pe mijloacele de transport – pentru mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport.
 3. Scutire de la plata taxelor speciale, în urma deciziei autoritatilor deliberative pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav.
 4. Tehnologii asistive subventionate de stat – pentru toate persoanele cu handicap.
 5. Gratuitate/tarife reduse la bilete de intrare la spectacole, muzee manifestari artistice si sportive – Adulţii cu handicap beneficiază de bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive, astfel: adultul cu handicap grav sau accentuat, precum şi persoana care îl însoţeşte beneficiază de gratuitate; adultul cu handicap mediu şi uşor beneficiază de bilete de intrare în aceleaşi condiţii ca pentru elevi şi studenţi. Copilul cu handicap, precum şi persoana care îl însoţeşte beneficiază de gratuitate.
 6. Asistenta medicala gratuită/ medicamente gratuite atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât si pe timpul spitalizarii, în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, în conditiile stabilite prin contractul-cadru – pentru toate persoanele cu handicap
 7. Tratament balnear gratuit – un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist, pentru toate persoanele cu handicap.
 8. Reducerea cu 50% a taxelor pentru cazare și masă la căminele și cantinele studențești, la cerere – pentru toate persoanele cu handicap
 9. Scutirea de la plata chiriei – pentru suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţe deţinute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale ale acestuia şi care sunt în folosinţa acestor persoane, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat.
 10. Acordarea unei camere de locuit, suplimentar faţă de normele minimale de locuit, pe baza contractelor de închiriere pentru locuinţele care aparţin domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, pentru persoanele cu handicap grav.

Un răspuns

 1. Am lucrat 36 ani 2luni în condiții de handicap accentuat din nastere, din care:28 ani 8 luni 26 zile condiții normale, 7 ani 5 luni 12 zile,asimilati.Cata pensi voi avea dupu recalculare. În prezent am 2116 lei lei, și 24,28980 punctaj. VA MULȚUMESC!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *