romilor

Incluziunea romilor: Sunt necesare mai multe eforturi pentru a îmbunătăți accesul romilor la educație și la locuri de muncă

6 minute • Ana-Maria Udriste • 04 septembrie 2017


Comisia a publicat astăzi rezultatele unei evaluări care analizează modul în care statele membre își pun în aplicare propriile strategii naționale privind integrarea romilor.

Evaluarea scoate în evidență evoluția situației romilor începând cu 2011. În ansamblu, situația se îmbunătățește încetul cu încetul. De exemplu, în prezent se observă o mai mare participare a romilor la învățământul preșcolar și o scădere a procentului persoanelor care părăsesc timpuriu școala. Pe de altă parte, evaluarea arată, de asemenea, că 80 % dintre romi continuă să fie expuși riscului de sărăcie, chiar dacă această cifră este mai mică decât în 2011.
Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „UE se întemeiază pe valorile toleranței și ale egalității. Nu toți cetățenii UE împărtășesc aceste valori, ceea ce este inacceptabil. Dacă se dorește eliminarea prejudecăților, a segregării și a discriminării cu care romii se confruntă încă în momentul de față, statele membre trebuie să își intensifice eforturile pentru a îmbunătăți integrarea persoanelor de etnie roma.”
Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: „Cu sprijinul Comisiei, guvernele statelor membre ale UE au realizat un demers important, deși este doar un prim pas, și anume acestea au instituit strategii de integrare a romilor. Acum a sosit momentul ca statele membre să le pună în aplicare și să realizeze o schimbare reală în viețile oamenilor. Educația este domeniul crucial în care trebuie aplicate aceste strategii. Copiii romi ar trebui să aibă acces la școli exact în aceeași măsură ca și ceilalți copii. Educația este cheia pentru o mai bună integrare în societate, deschizând porți în vederea creării de locuri de muncă și a asigurării unui trai mai bun pentru toată lumea.”
Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor a acordat integrării romilor un loc prioritar pe agenda politică națională și a contribuit la definirea țelurilor, la instituirea structurilor, a finanțării și a monitorizării necesare în vederea îmbunătățirii integrării romilor în întreaga Europă.
Cu toate acestea, conform evaluării, în domenii precum educațiaocuparea forței de muncăsănătatea și accesul la locuințe, îmbunătățirile aduse sunt inegale și nesemnificative:

  • Educație: A crescut numărul copiilor romi care participă la educația și îngrijirea copiilor preșcolari (53 % în 2016, față de 47 % în 2011), îmbunătățirile cele mai semnificative fiind înregistrate în Spania, Slovacia, Bulgaria, Ungaria și România, în timp ce numărul celor care abandonează timpuriu școala s-a redus (68 % în 2016, în scădere față de 87 % în 2011). Aceste cifre continuă să fie prea ridicate, iar segregarea în învățământ rămâne problematică în anumite țări, peste 60 % dintre copiii romi fiind separați de ceilalți copii în Slovacia, Ungaria și Bulgaria.
  • Ocuparea forței de muncă: Proporția aflată în creștere a tinerilor romi care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (63 % în 2016, față de 56 % în 2011) reprezintă un semnal îngrijorător că tranziția de la educație la ocuparea forței de muncă și la alte domenii nu este eficace. Acest procent a crescut efectiv în Spania, Slovacia, România, Republica Cehă și Ungaria.
  • Sănătate: Lipsa unei asigurări medicale de bază rămâne o problemă foarte acută în mai multe state membre. De exemplu, jumătate din populația romă nu are acces la asigurările medicale de bază în Bulgaria și în România.
  • Accesul la locuințe: Accesul gospodăriilor rome la servicii de bază (apă de robinet și energie electrică) se îmbunătățește, în special în Bulgaria, România, Slovacia și Republica Cehă, însă romii din Portugalia, Republica Cehă și Spania sunt din ce în ce mai frecvent victime ale discriminării în ceea ce privește accesul la locuințe, inclusiv la locuințele sociale.

Comisia solicită depunerea de eforturi suplimentare, mai coordonate la nivel european, național și local. Printre acestea se numără, de exemplu, crearea de platforme naționale pentru romi, care îi aduc laolaltă pe toți acești actori în vederea raționalizării activității întreprinse împreună cu comunitățile de romi. Statele membre trebuie să acorde prioritate luptei împotriva discriminării și a atitudinii discriminatorii față de romi și să se concentreze asupra integrării tinerilor, a femeilor și a copiilor romi.
Etapele următoare
Pe baza evaluării publicate astăzi, Comisia va defini strategia națională de integrare a romilor pentru perioada de după 2020, astfel cum s-a solicitat de către statele membre ale UE.
De asemenea, Comisia a lansat o evaluare a eficacității, a pertinenței și a valorii adăugate a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor. Toți cetățenii, toate organizațiile, instituțiile și celelalte părți interesate sunt invitate să își exprime punctele de vedere prin consultarea publică deschisă până la data de 25 octombrie 2017.
Context
În 2011, Comisia Europeană a adoptat un cadru al UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor, care are drept scop eliminarea decalajului dintre romi și restul populației în patru domenii principale:

  1. Educație
  2. Ocuparea forței de muncă
  3. Asistența medicală
  4. Accesul la locuințe

Mai multe instrumente juridice, de politică și de finanțare au fost mobilizate la nivel european pentru a promova incluziunea romilor. Legislația UE, inclusiv Directiva privind egalitatea rasială și Decizia-cadru a Consiliului privind combaterea rasismului și a xenofobiei, interzice discriminarea împotriva romilor, discursul de incitare la ură și infracțiunile motivate de ură.
Semestrul european promovează reforme ale politicilor generale de sprijinire a incluziunii romilor. Grație fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) pentru perioada 2014-2020, statele membre au posibilitatea de a introduce o prioritate specifică în materie de investiții pentru integrarea comunităților marginalizate, cum este cea a romilor.
Statele membre au elaborat strategii naționale de integrare a romilor și au desemnat puncte de contact naționale pentru integrarea romilor, având drept scop coordonarea punerii în aplicare și a monitorizării acestora. Începând din 2016, statele membre au obligația de a raporta anual Comisiei cu privire la măsurile pe care le întreprind în domeniul integrării romilor.http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_nationalcontactpoints_en.pdf

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *