corruption

Infracţiuni de CORUPȚIE

7 minute • Miruna Casiana Dumitrașcu • 07 martie 2017


Ȋn societatea contemporanã, fenomenul de ➡ corupție este prezent din ce în ce mai des în diverse domenii și ramuri de activitate, luãnd amploare în acest sens, Romãnia fiind o țarã ce luptã intens împotriva acestuia. Corupția îmbracã diverse forme, fiind consacrate atãt în Legea 286/2009– Codul Penal, cãt și în Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sancționarea faptelor de corupție, enumerându-se infracțiunile de corupție: luarea de mitã, darea de mitã, traficul de influențã, cumpãrarea de influențã, fapte sãvârșite de cãtre membrii instanțelor de arbitraj sau în legaturã cu aceștia, precum și fapte sãvârșite de cãtre funcționari strãini sau în legãturã cu aceștia

1. LUAREA DE MITĂ – ART.288 COD PENAL

Aceasta reprezintã fapta funcţionarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri.alin.(1)

Pedeapsa este materializatã în închisoare de la 3 la 10 ani şi se va interzice exercitarea dreptului de a ocupa o funcţie publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta. – alin.(1)

Înainte de modificarea Codului Penal, se prevedea închisoare de la 3 la 12 ani, limita superioară fiind majoratã cu doi ani fațã de ceea ce este prevãzut în momentul actual.

De asemenea, banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent. – alin.(3)

2. DAREA DE MITĂ – ART.289 COD PENAL

Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condiţiile arătate mai sus, în cazul luării de mită constituie definiția dãrii de mitã. – alin.(1)

Este prevãzutã închisoarea de la 2 la 7 ani pentru acest tip de infracțiune, înainte fiind de la 6 luni la 5 ani – alin.(1). Se observã o creștere a limitei inferioare cu 1 an și 6 luni și 2 ani a limitei superioare.

Codul Penal mai prevede cã:

 1. fapta nu constituie infracţiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mita; – alin.(2)
 2. mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta; – alin.(3)
 3. banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat, dacă acestea au fost date prin constrângere sau date după denunţul făcut anterior; – alin.(4)
 4. banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent. – alin.(5)

 3. TRAFICUL DE INFLUENȚĂ – ART.290 COD PENAL

Traficul de influențã constituie pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public şi care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri. – alin.(1)

Pedeapsa este de la 2 la 7 ani conform Codului Penal actual – alin.(1), anterior modificãrii acestuia fiind de la 2 la 10 ani, limita inferioarã rãmânând constantã, observãndu-se o majorare a limitei superioare cu 3 ani.

Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent. – alin.(2)

4. CUMPĂRAREA DE INFLUENȚĂ – ART.291 COD PENAL

Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru altul, direct ori indirect, unei persoane care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public, pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri face obiectul cumpãrãrii de influențã – alin. (1)

Pedeapsa se concretizeazã în privarea de libertate între 2 și 7 ani, precum şi interzicerea exercitării unor drepturi – alin.(1), înainte prevãzându-se o limita superioarã de 10 ani.

Codul Penal adaugã urmãtoarele:

 1. făptuitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta – alin.(2);
 2. banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat, dacă au fost date după denunţ – alin.(3);
 3. banii, valorile sau orice alte bunuri date sau oferite sunt supuse confiscării, iar dacă acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent – alin.(4).

 DE MENȚIONAT CĂ:

Ȋn legãturã cu toate infracțiunile de corupție menționate anterior, Codul Penal atașeazã fiecareia alineatul conform cãruia: “Daca fapta a fost savarsita in legatura cu o alta persoana decat cele aratate in art. 175, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.” 

Art.175 prevede cã:

(1) Funcţionar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie:

 1. exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătoreşti;
 2. exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură;
 3. exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.

(2) De asemenea, este considerată funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.

 5. FAPTE SĂVĂRȘITE DE CĂTRE MEMBRII INSTANȚELOR DE ARBITRAJ SAU ȊN LEGĂTURĂ CU ACEȘTIA – ART.293 COD PENAL

Dispoziţiile art. 289 (darea de mitã) şi art. 290 (traficul de influențã) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor care, pe baza unui acord de arbitraj, sunt chemate să pronunţe o hotărâre cu privire la un litigiu ce le este dat spre soluţionare de către părţile la acest acord, indiferent dacă procedura arbitrală se desfăşoară în baza legii române ori în baza unei alte legi.

 6. FAPTE SĂVĂRȘITE DE CĂTRE FUNCȚIONARI STRĂINI SAU ȊN LEGĂTURĂ CU ACEȘTIA. – ART.294 COD PENAL

Prevederile prezentului capitol se aplică în privinţa următoarelor persoane, dacă, prin tratatele internaţionale la care România este parte, nu se dispune altfel:

 • funcţionarilor sau persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori altor persoane care exercită atribuţii similare în cadrul unei organizaţii publice internaţionale la care România este parte;
 • membrilor adunărilor parlamentare ale organizaţiilor internaţionale la care România este parte;
 • funcţionarilor sau persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori altor persoane care exercită atribuţii similare, în cadrul Uniunii Europene;
 • persoanelor care exercită funcţii juridice în cadrul instanţelor internaţionale a căror competenţă este acceptată de România, precum şi funcţionarilor de la grefele acestor instanţe;
 • funcţionarilor unui stat străin;
 • membrilor adunărilor parlamentare sau administrative ale unui stat străin.
 • juraţilor din cadrul unor instanţe străine.

SURSE:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *