265228graficetabele 276488

Obligatiile contribuabilului in timpul desfasurarii inspectiei fiscale

6 minute • Ana Zagor • 28 februarie 2017


 1. Obligația de a permite accesul organului de inspecție fiscală în incintele de afaceri ale contribuabilului

Organul de inspecție fiscală are dreptul să inspecteze următoarele spații:

 • orice incintă de afaceri a contribuabilului
 • orice alte incinte sau locuri în care există bunuri impozabile
 • orice alte incinte sau locuri în care se desfășoară activități producătoare de venituri

Inspecția spațiilor menționate se va face în prezența contribuabilului sau a unei persoane desemnate de către acesta.

Regula este că inspecția se va desfășura în timpul programului de lucru al contribuabilului.

Prin excepție, cu acordul contribuabilului și cu aprobarea conducătorului organului de inspecție fiscală, inspecția fiscală se poate desfășura și în afara programului de lucru.

Acordul contribuabilului se va exprima în scris și se va înregistra la registratura contribuabilului urmând a fi anexat la actul încheiat cu ocazia inspecției fiscale.

 1. Obligația de a asigura un spațiu adecvat și logistica necesară desfășurării inspecției fiscale

Având în vedere faptul că de regulă, inspecția se desfășoară în spațiile de lucru ale contribuabilului, acestuia din urmă îi revine obligația de a asigura un spațiu adecvat în limita posibilităților sale, după caz, dotat cu necesarul minim de birotică și care să permită păstrarea în siguranță a documentelor primite pentru inspecția fiscală sau elaborate de către organele de inspecție fiscală.

În situația în care nu există posibilitatea asigurării unui spațiu adecvat, contribuabilului îi revine obligația de a anunța în scris și motivat organul de inspecție fiscală competent.

 1. Obligația de a pune la dispoziție organului de inspecție fiscală toate documentele care stau la baza calculării impozitelor datorate

În vederea stabilirii stării de fapt fiscale, contribuabilul are obligația de a pune la dispoziția organului de inspecție fiscală următoarele:

 • registrele de evidență contabilă
 • documentele de afaceri
 • orice alte înscrisuri relevante pentru inspecția fiscală
 • toate documentele precum și orice alte date necesare clarificării situațiilor de fapt relevante

La finalizarea inspecției fiscale, contribuabilului îi revine obligația de a da o declarație scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziție toate documentele și informațiile relevante pentru inspecția fiscală.

În situația în care, starea de fapt fiscală nu a fost clarificată pe baza înscrisurilor puse la dispoziție de contribuabil, organul de inspecție fiscală are dreptul de a solicita și altor persoane înscrisuri.

 1. Obligația de a colabora la desfășurarea inspecției fiscale

Contribuabilul are obligația de a colabora la constatarea și clarificarea stărilor de fapt fiscale , după cum urmează:

 • oferind toate informațiile și datele necesare

și prin

 • prezentarea la locul de desfășurare a inspecției fiscale a tuturor documentelor necesare în scopul menționat
 1. Obligația de a conduce, a păstra și a arhiva evidențele contabile și fiscale într-un mod adecvat și de a le păstra la domiciliul sau la sediile secundare ale contribuabilului, după caz

În situația în care evidențele contabile și fiscale au fost ținute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe lângă datele arhivate, contribuabilul are obligația de a păstra și prezenta și aplicațiile informatice cu ajutorul cărora a generat datele arhivate în format electronic.

 1. Obligația de a furniza organului de inspecție fiscal informațiile solicitate

Cererea de furnizare a informațiilor va fi formulată în scris și va specifica natura informațiilor solicitate pentru determinarea stării de fapt fiscale și documentele care susțin informațiile furnizate.

Contribuabilul sau altă persoană numită de acesta au obligația de a furniza informațiile solicitate.

În situația în care informațiile furnizate sunt insuficiente, organul de inspecție fiscală se poate adresa și altor persoane pentru obținerea de informații.

 1. Obligația de a se prezenta la sediul organului fiscal

La solicitarea organului fiscal, contribuabilului îi revine obligația de a se prezenta la sediul organului fiscal pentru a da informații și lămuriri necesare stabilirii situației fiscale reale.

În situația în care solicitarea este făcută în scris, aceasta va cuprinde în mod obligatoriu:

 • data, ora și locul la care contribuabilul este obligat să se prezinte
 • temeiul legal al solicitării
 • scopul solicitării
 • documentele pe care contribuabilul e obligat să le prezinte.
 1. Obligația de a îndeplini măsurile dispuse de organul de inspecție fiscală

Contribuabilul are obligația de a îndeplini măsurile prevăzute în actul întocmit cu ocazia inspecției fiscal, în termenele și condițiile stabilite de organele de inspecție fiscală.

 1. Obligația de a plăti diferențele de impozite, taxe, contribuții sociale, stabilite cu ocazia inspecției fiscale, precum și dobânzile și penalitățile de întârziere aferente acestora

Decizia de impunere privind obligațiile fiscal suplimentare stabilite de inspecția fiscală se va comunica după cum urmează:

 • prin prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent. În această situație, data comunicării deciziei de impunere privind obligațiile fiscale stabilite suplimentar de inspecția fiscală este data ridicării sub semnătură a actului respectiv.
 • prin persoanele împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii,
 • prin poștă, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandată de primire. Data comunicării va fi data la care contribuabilul va semna confirmarea de primire.
 • Prin alte mijloace cum sunt fax-ul, telefonul, e-mailul, dacă se asigură transmiterea textului și actului și confirmarea primirii acestuia. Data comunicării se va dovedi prin semnătura contribuabilului.

În situația în care, la domiciliul fiscal se constată lipsa contribuabilului sau a persoanei împuternicite de către contribuabil să primească decizia de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală, comunicarea se face prin publicarea unui anunț într-un cotidian national de largă circulație și într-un cotidian local sau în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în care se menționează că a fost emis actul pe numele contribuabilului. În această situație, decizia se va considera comunicată în a cincea zi de la data publicării anunțului.

Termenul de plată a sumelor menționate mai sus se stabilește în funcție de data comunicării acestora prin intermediul deciziei de impunere, astfel:

 • Dacă data comunicării deciziei este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare
 • Dacă data comunicării deciziei este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *