Ipoteca mobiliara

Ipoteca mobiliară

9 minute • Laura Diaconescu • 19 septembrie 2017


 
Art. 2343 Noul Cod Civil:

Ipoteca este un drept real asupra bunurilor mobile sau imobile afectate executării unei obligații.

Ipoteca este, prin natura ei, accesorie și indivizibilă. Ea subzistă cât timp există obligația pe care o garantează și poartă în întregime asupra tuturor bunurilor grevate, asupra fiecăruia dintre ele și asupra fiecărei părți din acestea, chiar și în cazurile în care proprietatea este divizibilă sau obligațiile sunt divizibile.
 
Ipoteca mobiliară este reglementată în articolele 2.387- 2.419 din Noul Cod Civil.
 

 1.  Definiție

Ipoteca mobiliară este o garanție reală, accesorie și indivizibilă, constituită prin contract scris pentru garantarea unei creanțe, opozabilă terților și care își produce efectele de la data la care creanța garantată ia naștere.
 

 1. Constituirea ipotecii

 Ipoteca mobiliară se constituie prin încheierea contractului de ipotecă, însă ea produce efecte de la data la care obligația garantată ia naștere, iar constituitorul dobândește drepturi asupra bunurilor mobile ipotecate.
Contractul prin care se constituie o ipotecă mobiliară se încheie în formă autentică sau sub semnătură privată, sub sancțiunea nulității absolute.
 

 1. Obiectul ipotecii mobiliare

Se pot ipoteca:

 1. Creanțe bănești născute din contractul de vânzare, contractul de locațiune sau orice alt act încheiat cu privire la un bun, cele rezultate dintr-un contract de asigurare, cele născute în considerarea asumării unei obligații sau a constituirii unei garanții, a folosirii unei cărți de credit ori de debit ori a câștigării unui premiu la o loterie sau alte jocuri de noroc organizate în condițiile legii;
 2. Creanțe constatate prin titluri nominative, la ordin sau la purtător;
 3. Conturi bancare;
 4. Acțiuni și părți sociale, valori mobiliare și alte instrumente financiare;
 5. Drepturi de proprietate intelectuală și orice alte bunuri incorporale;
 6. Petrolul, gazul natural și celelalte resurse minerale care urmează a fi extrase;
 7. Efectivele de animale;
 8. Recolte care urmează a fi culese;
 9. Pădurile care urmează a fi tăiate;
 10. Bunurile corporale care fac obiectul unui contract de locațiune, care sunt deținute în vederea vânzării, închirierii ori furnizării în temeiul unui contract de prestări de servicii, care sunt furnizate în temeiul unui contract de prestări de servicii, precum și materia primă și materialele destinate a fi consumate sau prelucrate în exploatarea unei întreprinderi, produsele în curs de fabricație și produsele finite;
 11. Echipamentele, instalațiile li orice alte bunuri destinate să servească în mod durabil exploatării unei întreprinderi;
 12. Orice alte bunuri mobile, corporale sau incorporale.

 
Contractul de ipotecă trebuie să cuprindă o descriere suficient de precisă a bunului grevat; adică bunul trebuie să fie individualizat precis sau individualizabil.
Descrierea se poate face prin întocmirea unei liste a bunurilor mobile ipotecate, prin determinarea categoriei din care acestea fac parte, prin indicarea cantității sau prin stabilirea unei formule de determinare.
 
× Ipoteca mobiliară poate purta și asupra unei universalități, dacă este menționată expres în contract natura și conținutul universalității la data constituirii.
× Dacă ipoteca poartă asupra unui cont bancar, el trebuie indicat în mod expres.
→ Ipoteca nu se consideră descrisă suficient de bine dacă se precizează că se aplică asupra tuturor bunurilor mobile ale unei persoane ori asupra tuturor bunurilor mobile prezente și viitoare, deoarece o astfel de descriere este prea generală, ori bunurile ipotecate trebuie identificate precis.←
Ipoteca asupra unui bun mobil se extinde și asupra produselor sale (fructelor, productelor, orice bunuri primite de constituitor în urma unui act de administrare sau de dispoziție).
 
 

 1. Drepturile și obligațiile părților

 
► Dreptul de inspecție
 Creditorul ipotecar are dreptul să inspecteze bunul ipotecat. El este însă dator să nu stânjenească activitatea celui care deține bunul ipotecat.
 
Dreptul de a culege fructele bunului ipotecat
Stipulația prin care creditorul ipotecar își rezervă dreptul să își însușească produsele bunului ipotecat în contul creanței nu este valabilă decât dacă stabilește în mod detaliat condițiile și proporția în care urmează a se reduce creanța garantată în urma exercitării acestui drept.
 
►Exigibilitatea anticipată
Creditorul ipotecar are dreptul să considere exigibilă creanța garantată și să execute ipoteca în cazul în care constată lipsa unei întrețineri corespunzătoare a bunului ipotecat sau alte fapte, imputabile debitorului, de natură să facă dificilă sau imposibilă executarea ipotecii.
 
►Declarațiile privitoare la ipotecă
Constituitorul are dreptul să adreseze creditorului ipotecar o cerere scrisă prin care să solicite acestuia:
a). Să emită o declarație cu privire la valoarea rămasă din creanța garantată prin ipotecă
b). Să confirme, ori după caz, să rectifice lista bunurilor care, în opinia debitorului, fac obiectul ipotecii
c). Să confirme, ori după caz, să rectifice valorea creanței care, în opinia debitorului, mai este garantată prin ipotecă la o anumită dată.
Creditorul este obligat să comunice debitorului, în termen de 15 zile de la primirea cererii, după caz:
a). O declarație scrisă prin care indică suma rămasă a fi garantată prin ipotecă
b). Confirmarea sau rectificarea declarației debitorului privitoare la bunurile grevate și la suma rămasă
c). O declarație potrivit căreia nu mai este titularul ipotecii, indicând totodata numele și adresa succesorului în drepturi.
Debitorul are dreptul să obțină în mod gratuit o asemenea declarație la fiecare 6 luni.
Creditorul poate să ceară debitorului rambursarea costurilor rezonabile ocazionate de emiterea declarației unei solicitări suplimentare.
 
 

 1. Perfectarea ipotecilor mobiliare

 Ipoteca este perfectă atunci când produce efecte potrivit dispozițiilor art. 2.387, iar formalitățile cerute de  lege pentru publicitatea sa au fost îndeplinite.
Ipoteca perfectă este opozabilă celorlalți creditori ai constituitorului, celor care dobândesc ulterior drepturi asupra bunului ipotecat, precum și tuturor celorlalte persoane.
 
 

 1. Publicitatea ipotecilor mobiliare

 
Publicitatea ipotecilor mobiliare se asigură prin înscrierea acestora în arhivă, dacă prin lege nu se prevede altfel.
Publicitatea ipotecii asupra conturilor deschise la o instituție de credit se realizează prin înscrierea ipotecii la arhivă sau poate fi satisfăcută prin controlul asupra contului.
Publicitatea ipotecii asupra instrumentelor financiare care, potrivit regulilor pieței pe care sunt tranzacționate, pot fi transferate priun simpla înregistrare în registrele care o deservesc se realizează potrivit regulilor aplicabile acelei piețe.
 
 
Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
Înregistrarea operațiunilor privind ipotecile mobiliare, a operațiunilor asimilate acestora, precum și a altor drepturi prevăzute de lege se efectuează numai în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, dacă prin lege nu se prevede altfel.
 

 1. Ipotecile asupra creanțelor
 Ipoteca poate să aibă ca obiect fie una sau mai multe creanțe, fie o universalitate de creanțe.

 
Ca regulă, prin constituirea ipotecii, creditorul are dreptul de a percepe la scadență plata sumelor aferente creanței (capital, dobânzi și orice alte sume produse de creanta). Pentru exercitarea acestui drept, creditorul trebuie să notifice debitorul prin comunicare scrisă indicând existența ipotecii, informații privind creanța ipotecată, suma datorată, precum locul și modalitatea de plată.
Acceptarea ipotecii de către debitorul creanței ipotecate, făcută în scris, produce aceleași efecte. După îndeplinirea oricăreia dintre aceste formalități (notificare/acceptare), debitorul creanței ipotecate nu se poate libera decât plătind creditorului garantat.
La primirea notificării creditorului, debitorul creanței ipotecate poate solicita creditorului să facă dovada ipotecii. Dovada se poate face fie prin copia certificată a contractului de ipotecă, fie prin avizul de ipotecă. Dacă creditorul ipotecar nu face dovada în 15 zile de la solicitarea debitorului creanței ipotecate, acesta poate face plata constituitorului ipotecii.
 
 

 1. Executarea ipotecii mobiliare

Art. 2.429: În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligația sa, creditorul poate urmări bunul ipotecat, potrivit dispozițiilor prezentului capitol.

 1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale

A). Deposedarea debitorului.
În caz de neexecutare, creditorul are dreptul, la alegerea sa:

 • Să vândă bunul ipotecat în condițiile art. 2.445- 2.459
 • Să își însușească bunul pentru a stinge creanța ipotecară în condițiile art. 2.460- 2.463
 • Să preia bunul în scop de administrare în condițiile art. 2.468- 2.473.

 
Creditorul ipotecar are dreptul să preia bunurile ipotecate, cu toate accesoriile acestora. Preluarea bunului se poate face prin mijloace proprii sau cu ajutorul unui organ de executare.
 
B). Vânzarea bunului ipotecat.
Creditorul ipotecar poate cere instanței încuviințarea executării ipotecii mobiliare prin vânzarea bunului mobil ipotecat. La cererea de încuviințare se vor atașa documente Cperfectării ipotecii.
Creditorul poate vinde bunurile mobile ipotecate prin licitație publică ori prin negociere directă, prin unul sau mai multe contracte, în bloc ori separat, în orice moment sau loc, în condiții comerciale rezonabile.
 
C). Preluarea bunului ipotecat în contul creanței.
Creditorul își poate însuși bunul ipotecat pentru stingerea creanței, dacă prin lege nu se prevede altfel, constituitorul consimte la aceasta, iar persoanele prevăzute la art. 2.450 nu se opun.
Preluarea bunului de către creditor în contul creanței:
▪stinge creanța ipotecară
▪ transferă creditorului toate drepturile pe care constituitorul le are asupra bunului
▪ stinge toate ipotecile și privilegiile de rang inferior.
         
         2. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative
Când ipoteca are ca obiect titluri reprezentative privind bunuri mobile, inclusiv recipise de depozit și warante, creditorul are dreptul să vândă bunurile și să distribuie prețul.
 
         3. Executarea ipotecii asupra creanțelor
Ipoteca unei creanțe oferă creditorului, atunci când condițiile pentru a porni executarea silită sunt întrunite, dreptul de prelua titlul de creanță, de a cere și de a obține plata sau, la alegerea sa, de a vinde creanța și de a-și însuși prețul, toate acestea în limita sumei garantate.
 
        4. Preluarea bunului în vederea administrării
Creditorul care are o ipotecă asupra bunurilor unei întreprinderi poate prelua bunurile ipotecate în vederea administrării dacă notifică hotărârea sa persoanelor prevăzute la art. 2.450 și înscrie la arhivă un aviz de executare, dispozițiile art. 2.449- 2.451 aplicându-se ăn mod corespunzător.
Poate fi administrator creditorul sau o altă persoană desemnată de creditor sau, după caz, de către instanță.
 
 

 9. Stingerea ipotecii mobiliare

 
Ipoteca mobiliară se stinge.
Conform art. 2.419:

În cel mult 10 zile de la data la care obligația garantată a fost plătită, creditorul ipotecar este obligat să ceară operatorului arhivei radierea ipotecii.

Creditorul ipotecar care omite să solicite radierea ipotecii răspunde pentru prejudiciile directe sau indirecte aduse debitorului și constituitorului ipotecii. În acest caz, valoarea daunelor-interese ce urmează a fi plătite nu poate fi mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 500 de euro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *