Impozit 696x464 1

Lege privind impozitul specific unor activitati – publicare

6 minute • Anca Dascalu • 25 octombrie 2016


Legea privind impozitul specific unor activităţi nr. 170/2016 a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 812/14.10.2016

Președintele a promulgat legea privind impozitul specific unor activități aceasta fiind publicată în M.Of. la data de 14.10.2016 urmând a intra în vigoare de la 1 ianurie 2017.

Proiectul acestei legi a creat nemulțumiri în special în ceea ce privește cuantumul mai mare al impozitului ce va trebui plătit de unele firme din industria HORECA (în special firmele mai mici) și, astfel, a fost transmis spre reexaminare în Parlament de către Președintele României.

Parlamentarii au facut modificări minime cu privire la conținutul legii. Prevederile majore cu privire la calculul impozitului specific au rămas, în mare, neschimbate față de varianta proiectului de lege.

1. CUI SE APLICĂ IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI?

Legea, prin derogare de la prevederile Codului Fiscal, vine să reglementeze un impozit specific pentru persoanele juridice române care desfășoară următoarele activități:

5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”,

5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”,

5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”,

5590 – „Alte servicii de cazare”,

5610 – „Restaurante”,

5621 – „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”,

5629 – „Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”,

5630 – „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”

Conform art. 3 din Lege sunt obligate la plata impozitului specific unor activități, (denumit în continuare “impozit specific”), în conformitate cu prevederile prezentei legi, persoanele juridice române care la data de 31 decembrie a anului precedent au îndeplinit, cumulativ, următoarele condiţii:

  1. aveau înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau secundară, una dintre activităţile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute mai sus SI
  2. nu se află în lichidare, potrivit legii.

Totodată, contribuabilii care desfășoară mai multe activități cu codurile CAEN prevăzute la art. 1, cu excepția celor care desfășoară activități prin intermediul unui complex hotelier, determină impozitul specific prin însumarea impozitului stabilit potrivit art. 6, pentru fiecare activitate desfășurată.

Desfasori mai multe activitati din codurile caen amintite? Impozitul platit va fi insumat.

Contribuabilii care au mai multe unități determină impozitul anual prin însumarea impozitului specific aferent fiecarei unitati.

2. REGULI PENTRU CALCULUL IMPOZITULUI SPECIFIC ANUAL

Impozitul specific anual corespunzător se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în anexa nr. 1, anexa nr. 2, respectiv anexa nr. 3 conform fiecărei categorii de activitate.

Astfel, pentru activitățile incluse în Anexa nr. 1 (5610 – Restaurante; 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente; 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a) formula de calcul pleacă de la un impozit standard de 1400 de lei pe an la care se aplica un set de criterii:

  • rangul localității (cu cât localitatea este mai mare cu atât impozitul e mai ridicat);
  • suprafața utila (cu cat suprafața e mai mare cu atât impozitul e mai mare);
  • sezonalitatea (coeficient care reduce impozitul în functie de rangul localității);
  • un coeficient fix de reducere pentru spațiul tehnic (0.9);

Pentru activitățile incluse în Anexa nr. 2 (5630 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor) regulile vor fi similare cu cele din Anexa nr. 1.

Pentru activitatile incluse în Anexa nr. 3 (5510 – Hoteluri şi alte facilităţi de cazare, 5520 – Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere, 5590 – Alte servicii de cazare) impozitul specific anual per unitate se calculează după cum urmează:

impozitul specific anual/unitate = k* nr. locuri de cazare

unde k = impozitul standard, iar valoarea acestuia se regăsește în unul din tabelele din Anexa cu nr. 3 și este cea corespunzătoare categoriei şi/sau tipului de structură de primire turistică menţionată în certificatul de clasificare.

De exemplu:

Pentru un hotel de 3 stele din Delta Dunarii care are 50 de locuri de cazare impozitul specific anual/unitate = 64 (impozitul standard pentru hotel 3 din Delta Dunarii conform Anexa 3) 50 (nr. de locuri de cazare) = 3, 200 lei/ unitate/an

Conform, art. 6 (6) din Lege, contribuabilii care desfăşoară activităţi prin intermediul unui complex hotelier determină impozitul specific potrivit formulei stabilite în anexa nr. 3.

Complexul hotelier reprezintă un ansamblu de structuri de primire turistice cu funcţiuni diferite care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: i) sunt exploatate de acelaşi operator economic; ii) activităţile realizate sunt cuprinse într-o singură evidenţă contabilă; iii) sunt amplasate în perimetrul aceleiaşi unităţi de cazare.

Cu privire la prevederile art. 10. Alin. (1) “Contribuabilii care, în cursul anului, realizează venituri şi din alte activităţi în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 din Lege, aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare (Codul Fiscal)” și ale art. 10 alin. (2) “Contribuabilii care desfăşoară activităţi prin intermediul unui complex hotelier şi realizează venituri din desfăşurarea altor activităţi, aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare (Codul Fiscal).”

Considerăm că aceste dispoziții trebuie interpretate în sensul că doar veniturile obtinute din desfășurarea “altor activități” în afara de cele prevăzute în prezentul Proiect vor fi impozitate separat față de veniturile obținute conform prevederilor acestui Proiect, conform prevederilor Codului Fiscal. O altă interpretare ar fi lipsită de sens din perspectiva scopului urmărit prin acest Proiect.

Contribuabilii care desfăşoară activităţi prin intermediul unui hotel, hotel apartament, motel, pensiuni turistice, pensiuni turistice rurale, pensiuni turistice urbane, pensiuni agroturistice, apartamente de închiriat, hotel tineret, bungalow-uri, vile, reprezentând structuri de primire turistică amenajate în clădiri sau în corpuri de clădiri, care pun la dispoziţia turiştilor spaţii de cazare şi spaţii de alimentaţie publică de tip restaurant, bar, toate aceste servicii specifice fiind activităţi ale aceleiaşi societăţi care desfăşoară activitatea de cazare, nefăcând obiectul închirierii sau asocierii către/cu alte societăţi, determină impozitul specific potrivit formulei stabilite în anexa nr. 3.

3. CÂND SE PLĂTEȘTE IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI (ART. 8 ALIN. 1)

Persoanele juridice vor trebui să achite impozitul specific unor activități de două ori pe an:

  • pentru Semestrul I, jumătate din suma, până la 25 iulie inclusiv (prima plata, în 2017);
  • pentru Semestrul II, cealaltă jumătate, până la 25 ianuarie inclusiv (plata în 2018);

Alte prevederi

Legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2017.

În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se elaborează normele metodologice de aplicare, care se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice și al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *