Avocatoo UE

Mandatul european de arestare

13 minute • Ioana Grosu • 17 februarie 2017


Mandatul european de arestare este o decizie judiciară emisă de un stat membru în vederea arestării şi a predării de către un alt stat membru a unei persoane căutate, pentru efectuarea urmăririi penale sau în scopul executării unei pedepse/a unei măsuri de siguranţă privative de libertate, pe baza principiului recunoaşterii reciproce.

Mandatul european de arestare se emite pentru fapte pedepsite de legea statului membru emitent cu o pedeapsă sau o măsură de siguranţă privative de libertate a căror durată maximă este de cel puţin douăsprezece luni sau atunci când s-a dispus o condamnare la o pedeapsă  sau s-a pronunţat o măsură de siguranţă, pentru condamnări pronunţate cu o durată de cel  puţin patru luni.

CONȚINUTUL MANDATULUI EUROPEAN DE ARESTARE

Mandatul european de arestare trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele:

(a) identitatea şi cetăţenia persoanei căutate;

(b) numele, adresa, numerele de telefon şi de fax şi adresa electronică a autorităţii judiciare emitente;

(c) indicarea existenţei unei hotărâri executorii, a unui mandat de arestare sau a oricărei alte decizii judiciare executorii având acelaşi efect, intrând în sfera de aplicare a articolelor 1 şi 2;

(d) natura şi încadrarea juridică a infracţiunii, în special cu respectarea articolului 2;

(e) descrierea circumstanţelor comiterii infracţiunii, inclusiv a momentului, locului şi graduluide implicare a persoanei căutate la infracţiune;

(f) pedeapsa pronunţată, în cazul în care este vorba despre o hotărâre definitivă, sau seria de pedepse prevăzute pentru infracţiune de legea statului membru emitent;

(g) în măsura posibilă, alte consecinţe ale infracţiunii.

Mandatul european de arestare trebuie să fie tradus în limba oficială sau în una din limbile oficiale ale statului membru de executare.

TERMENELE MANDATULUI EUROPEAN DE ARESTARE

Mandatul european de arestare se soluţionează şi se execută în regim de urgenţă.

În cazul în care persoana căutată consimte la predare, decizia definitivă privind executarea mandatului european de arestare se ia în termen de 10 zile de la data consimţământului menţionat anterior.

În celelalte cazuri, decizia definitivă privind executarea mandatului european de arestare se ia în termen de 60 de zile de la data arestării persoanei căutate.

În cazuri particulare, atunci când mandatul european de arestare nu poate fi executat în termenele prevăzute mai sus, autoritatea judiciară de executare informează de îndată autoritatea judiciară emitentă despre aceasta, indicând motivele. Într-un astfel de caz, termenele pot fi prelungite cu 30 de zile suplimentare.

Cât timp nicio decizie definitivă privind executarea mandatului european de arestare nu este luată de autoritatea judiciară de executare, aceasta se va asigura că sunt îndeplinite condiţiile materiale necesare unei predări efective a persoanei.

Orice refuz de a executa mandatUL european de arestare trebuie să fie motivat.

Atunci când, încircumstanţe excepţionale, un stat membru nu poate respecta termenele stabilite în prezentul articol, acesta informează Eurojust, precizând motivele întârzierii. În afară de aceasta, un stat membru care a suferit, din partea altui stat membru, mai multe întârzieri în executarea unor mandate europene de arestare, informează Consiliul despre aceasta, în scopul evaluării, la nivelul statelor membre, a punerii în aplicare a prezentei decizii-cadru termenul pentru predarea persoanei

Persoana căutată este predată în cel mai scurt timp, la o dată convenită între autorităţile implicate. Aceasta este predată în termen de cel mult 10 zile de la data deciziei finale privind executarea mandatul uieuropean de arestare. În cazul în care predarea persoanei căutate în termenul prevăzut este împiedicată de un caz de forţă majoră în oricare dintre statele membre, autoritatea judiciară de executare şi autoritatea judiciară emitentă iau imediat legătura una cu cealaltă şi convin asupra unei noi date a predării. În acest caz, predarea are loc în termen de 10 zile de la noua dată astfel convenită.

În mod excepţional, predarea poate fi amânată temporar din motive umanitare serioase, cum ar fi existenţa unor motive valabile pentru a crede că aceasta ar pune în mod evident în pericol viaţa sau sănătatea persoanei căutate. Executarea mandatului european de arestare are loc de îndată ce aceste motive au încetat să existe. Autoritatea judiciară de executare informează de îndată autoritatea judiciară emitentă despre acest aspect şi convine cu aceasta asupra unei noi date a predării. În acest caz, predarea are loc în termen de 10 zile de la noua dată astfel convenită.

La expirarea termenelor prevăzute mai sus, în cazul în care persoana se mai află în detenţie, aceasta este pusă în libertate.

TERMENELE PRIMIRII MANDATULUI EUROPEAN DE ARESTARE ULTERIOR ARESTĂRII PERSOANEI CĂUTATE

cât de curând posibil Danemarca[1] , Finlanda[2], Suedia
24 de ore Bulgaria
48 de ore Letonia, Lituania, Polonia, România[3], Anglia[4]
10 zile Belgia, Italia, Portugalia, Slovenia
40 de zile. Austria , Republica Cehă, Germania, Ungaria
3 zile Cipru[5], Estonia
6 zile lucrătoare. Franţa , Luxemburg
15 zile Grecia
18 zile Slovacia[6]
Cazuri speciale:

Irlanda Persoana căutată este arestată după primirea şi aprobarea MEA de către High  Court (Înalta Cur te de Justi ţie). În momentul în care SIS se va aplica în Irlanda, se va aplica un termen de 7 zile.

Malta În situaţiile în care există o alertă SIS, această este considerată a fi un MEA, iar  instanţa poate stabili un termen pentru primirea unui MEA. În alte situaţii,  arestarea poate fi efectuată în temeiul unui mandat provizoriu de arestare şi se aplică un termen de 48 de ore pentru primirea mandatului.Arestările provizorii se vor efectua numai în împrejurări excepţionale.

Ţările de Jos În privinţa statelor membre care participă la SIS: cel mai târziu în a 23-a zidupă arestare atunci când aceasta se bazează pe alerta SIS. În privinţa statelor membre care nu participă la SIS, MEA trebuie primit cât mai curând posibil.

Spania Legislaţia spaniolă nu prevede un termen pentru primirea MEA în original. Cu toate acestea, autorităţile judiciare de executare pot solicita să primească MEA cât de curând posibil şi, în orice caz, într-un termen de 10 zile de la arestarea persoanei.

Următoarele infracţiuni, în cazul în care sunt pedepsite în statul membru emitent cu o pedeapsă sau o măsură de siguranţă privative de libertate a căror durată maximă este de cel puţin trei ani (astfel cum sunt definite acestea de dreptul statului membru emitent),duc la  predarea pe baza unui mandat european de arestare,şi fără verificarea dublei incriminări a faptei:

-apartenenţa la o organizaţie criminală;

-terorismul;

-traficul de persoane;

-exploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă;

-traficul ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope;

-traficul ilicit de arme, muniţie şi materiale explozive;

-corupţia;

-frauda, inclusiv frauda care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, în sensul Convenţiei privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 26 iulie 1995;

-spălarea produselor infracţiunii;

-falsificarea, inclusiv falsificarea monedei euro;

-criminalitatea informatică;

-infracţiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii animale pe cale de dispariţie şi traficul ilicit de specii şi soiuri de plante pe cale de dispariţie;

-facilitarea intrării şi a şederii ilegale;

-omuciderea voluntară, loviturile şi vătămările corporale grave;

-traficul ilicit de organe şi ţesuturi umane;

-răpirea, sechestrarea şi luarea de ostatici;

-rasismul şi xenofobia;

-jafurile organizate sau armate;

-traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţile şi operele de artă;

-înşelăciunea,

-racketul şi extorcarea de fonduri;

-contrafacerea şi pirateria produselor;

-falsificarea de documente administrative şi traficul de falsuri;

-falsificarea mijloacelor de plată;

-traficul ilicit desubstanţe hormonale şi de alţi factori de creştere;

-traficul ilicit de materiale nucleare şi radioactive;

-traficul de vehicule furate;

-violul;

-incendierea cu intenţie;

-infracţiunile de competenţa Curţii Penale Internaţionale;

-sechestrarea ilegală de aeronave şi nave;

-sabotajul

MOTIVE DE NEEXECUTARE

a) obligatorie a mandatului european de arestare, în următoarele cazuri:

 • atunci când infracţiunea care se află la baza mandatului de arestare este acoperită de amnistie în statul membru de executare, atunci când acesta ar avea competenţa să urmărească această infracţiune în temeiul dreptului său penal;
 • atunci când din informaţiile aflate la dispoziţia autorităţii judiciare de executare rezultă că persoana căutată a fost judecată definitiv într-un stat membru pentru aceleaşi fapte, cu condiţia ca, în caz de condamnare, sancţiunea să fi fost executată sau să fie în acel moment în curs de executare, sau să nu mai poată fi executată, în conformitate cu dreptul statului membru de condamnare;
 • atunci când persoana care face obiectul mandatului european de arestare nu poate, datorită vârstei sale, să răspundă penal pentru faptele aflate la originea acestui mandat, în temeiul dreptul statului membru de executare.

b) facultativă a mandatului european de arestare, în următoarele cazuri:

 • atunci când fapta care stă la baza mandatului european de arestare nu constituie o infracţiune, în conformitate cu dreptul statului membru de executare; cu toate acestea, în materie de taxe şi impozite, de vamă şi schimb valutar, executarea mandatului european de arestare nu va putea fi refuzată pe motiv că dreptul statului membru de executare nu impune acelaşi tip de taxe sau impozite sau nu conţine acelaşi tip de norme în materie de taxe, impozite, de vamă şi schimb valutar, ca dreptulstatuluimembru emitent;
 • atunci când persoana care face obiectul mandatului european de arestare este urmărită penal în statul membru de executare pentru aceeaşi faptă care stă la baza mandatului european de arestare;
 • atunci când autorităţile judiciare ale statului membru de executare au decis fie să nu înceapă urmărirea penală pentru infracţiunea care face obiectul mandatului european de arestare, fie să îi pună capăt, sau atunci când persoana căutată a făcut obiectul unei decizii definitive într-un stat membru pentru aceleaşi fapte care împiedică desfăşurarea ulterioară a procedurilor;
 • atunci când s-a prescris acţiunea penală sau pedeapsa, în conformitate cu dreptul statului membru de executare, iar faptele sunt de competenţa acestui stat membru, în conformitate cu dreptul său penal;
 • în cazul în care din informaţiile aflate la dispoziţia autorităţii judiciare de executare rezultă că persoana căutată a fost judecată definitiv pentru aceleaşi fapte de o ţară terţă, cu condiţia ca, în caz de condamnare, sentinţa să fi fost executată sau să se afle în acel moment în curs de executare, sau să nu mai poată fi executată, în conformitate cu dreptul ţării de condamnare;
 • în cazul în care mandatul european de arestare a fost emis în scopul executării unei pedepse sau a unei măsuri de siguranţă privative de libertate, atunci când persoana căutată rămâne în statul membru de executare, este resortisant sau rezident al acestuia, iar acest stat se angajează să execute această pedeapsă sau măsură de siguranţă în conformitate cu dreptul său intern;
 • atunci când mandatul european de arestare se referă la infracţiuni care:

(a) în conformitate cu dreptul statului membru de executare, au fost săvârşite în întregime sau parţial pe teritoriul statului membru de executare sau într-un loc considerat ca atare, sau

(b) au fost săvârşite în afara teritoriului statului membru emitent, iar dreptulstatului membru de executare nu autorizează urmărirea penală pentru aceleaşi infracţiuni săvârşite în afara teritoriului acestuia.

CONCURSUL DE CERERI

În cazul în care mai multe state membre au emis un mandat european de arestare împotriva aceleiaşi persoane, alegerea mandatului european de arestare care trebuie să fie executat se face de autoritatea judiciară de executare, ţinând cont în mod corespunzător de:

 • toate circumstanţele
 • de gravitatea relativă
 • de locul comiterii infracţiunilor,
 • de datele respective ale mandatelor europene de arestare,
 • de faptul că mandatul a fost emis pentru urmărirea penală sau pentru executarea unei pedepse sau a unei măsuri de siguranţă privative de libertate.

Autoritatea judiciară de executare poate solicita avizul Eurojust pentru a face alegerea prevăzută mai sus.

MandatUL european de arestare vs.  cerereA de extrădare
Decizia de acordare a priorităţii este adoptată de autoritatea competentă a statului membru de executare, ţinând cont în mod corespunzător de toate circumstanţele

PREDAREA AMÂNATĂ SAU CONDIȚIONATĂ

Autoritatea judiciară de executare poate, după ce a decis executarea mandatului european de arestare, să amâne predarea persoanei căutate, pentru ca aceasta să poată fi urmărită penal în statul de executare sau, în cazul în care a fost deja condamnată, pentru a putea executa, pe teritoriul acestuia, o pedeapsă primită pe baza unei alte fapte decât cea prevăzută de mandatul european de arestare.

În loc să amâne predarea, autoritatea judiciară de executarepoate preda temporar statului membru emitent persoana căutată, în condiţii care urmează a fi stabilite de comun acord între autorităţile judiciare de executare şi emitentă. Acordul se face în scris, iar toate autorităţile statului membru emitent sunt obligate să respecte condiţiile acestuia.

SURSA:

https://e-justice.europa.eu/content_european_arrest_warrant-90-ro.do

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=RO&f=ST%2017195%202010%20REV%201

[1] în conformitate cu legislaţia daneză privind deciziile  administrative, extrădarea trebuie făcută cât mai rapid cu putinţă sau, pe cât  posibil, într -un termen de 10 zile după ce persoana a fost arestată sau a consimţit să fie extrădată

[2] cât de curând posibil sau la cerere, într-un termen stabilit de autoritatea finlandeză de executare competentă, cu toate acestea legislaţia finlandeză nu impune înaintarea obligatorie a unui MEA în situaţia în care o solicitare pentru un Mandat European de Arestare a fost deja inclusă într-o alertă SIS.

[3] după arestarea persoanei, cu participarea procurorului, a avocatului acesteia şi, dacă este cazul, a unui interpret, în conformitate cu Codul român de  procedură penală.

[4] după arestarea provizorie; cu toate acestea, arestările provizorii se vor efectua numai în împrejurări excepţionale; în condiţiile în care se solicită acest lucru, trebuie prezentat MEA, în caz contrar subiectul urmând a fi eliberat.

[5] cu condiţia ca mandatul european de arestare să fi fost emis înainte de  arestarea persoanei căutate

[6] după arestarea unei persoane, pentru primirea mandatului european de arestare în original şi a documentului original însoţit de o traducere a MEA în limba slovacă.În cazul în care documentele menţionate nu se primesc în 18 zile, procurorul poate prezenta judecătorului o cerere de eliberare a persoanei din arest, dacă este cazul; în cazul în care documentele nu se primesc în 40 de zile, eliberarea persoanei devine obligatorie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *