Ce fel de marci sunt refuzate la inregistrare

Ce fel de mărci sunt refuzate la înregistrare?

7 minute • Ioana Grosu • 12 februarie 2017


 
MOTIVE ABSOLUTE pentru care există mărci refuzate la înregistrare sau pot fi declarate nule dacă sunt înregistrate:  
a) semnele care nu pot constitui o marcă în sensul art. 2
b) mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv;  

De reținut: nu se aplică în cazul în care, înainte de data de depozit a cererii de înregistrare, marca a dobândit caracter distinctiv ca urmare a folosirii.  

c) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale şi constante;

De reținut: nu se aplică în cazul în care, înainte de data de depozit a cererii de înregistrare, marca a dobândit caracter distinctiv ca urmare a folosirii.

d) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii, putând servi în comerţ pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică sau timpul fabricării produsului ori prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora;  

De reținut: nu se aplică în cazul în care, înainte de data de depozit a cererii de înregistrare, marca a dobândit caracter distinctiv ca urmare a folosirii.

e) mărcile constituite exclusiv din forma produsului, care este impusă de natura produsului sau este necesară obţinerii unui rezultat tehnic sau care dă o valoare substanţială produsului;

f) mărcile care sunt de natură să inducă publicul în eroare cu privire la originea geografică, calitatea sau natura produsului sau a serviciului;

g) mărcile care conţin o indicaţie geografică sau sunt constituite dintr-o astfel de indicaţie, pentru produse care nu sunt originare din teritoriul indicat, dacă utilizarea acestei indicaţii este de natură să inducă publicul în eroare cu privire la locul adevărat de origine;

h) mărcile care sunt constituite sau conţin o indicaţie geografică, identificând vinuri sau produse spirtoase care nu sunt originare din locul indicat;  

i) mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri;  

j) mărcile care conţin, fără consimţământul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucură de renume în România;  

k) mărcile care cuprind, fără autorizaţia organelor competente, reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, embleme de stat, însemne, sigilii oficiale de control şi garanţie, blazoane, aparţinând ţărilor Uniunii şi care intră sub incidenţa art. 6 ter din Convenţia de la Paris;  

l) mărcile care cuprind, fără autorizaţia organelor competente, reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, alte embleme, sigle, iniţiale sau denumiri care intră sub incidenţa art. 6 ter din Convenţia de la Paris şi care aparţin organizaţiilor internaţionale interguvernamentale din care fac parte una sau mai multe ţări ale Uniunii;

m) mărcile care conţin semne cu înaltă valoare simbolică, în special un simbol religios;  

n) mărcile care conţin, fără autorizaţia organelor competente, ecusoane, embleme, blazoane, semne heraldice, altele decât cele avute în vedere de art. 6 ter din Convenţia de la Paris.  

MOTIVE RELATIVE  pentru care o marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată:  
a) dacă este identică cu o marcă anterioară, iar produsele şi serviciile pentru care marca este solicitată sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată;
Mărci anterioare = mărcile:
– a căror dată de depozit este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii (sau)
– a căror dată de depozit este anterioară dreptului de prioritate invocat în susţinerea acesteia
(şi) care fac parte din următoarele categorii:  

  1. mărcile comunitare;  
  2. mărcile înregistrate în România;  
  3. mărcile înregistrate în baza unor acorduri internaţionale şi având efect în România;  
  4. mărcile comunitare în privinţa cărora este invocată, în mod valabil, vechimea anterioară, potrivit prevederilor Regulamentului privind marca comunitară, faţă de o marcă la care se referă lit. b) sau c), chiar dacă această din urmă marcă a încetat să mai existe sau a făcut obiectul unei renunţări;  
  5. cererile de înregistrare a mărcilor prevăzute la lit. a)-d), sub condiţia înregistrării ulterioare a mărcilor;  
  6. mărcile care, la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, la data priorităţii invocate, sunt notorii în România, în sensul art. 6 bis al Convenţiei de la Paris.  

b) dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară şi din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepţia publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.  
  

ALTE CAZURI DE RESPINGERE A CERERII DE INTREGISTRARE A UNEI MĂRCI:

Situația 1:

este identică/similară cu o marcă comunitară anterioară

+

a fost destinată să fie înregistrată ori este deja înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca comunitară anterioară este înregistrată,

dacă marca comunitară anterioară are deja un renume la nivel european

+

prin folosirea mărcii ulterioare s-ar obţine un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii comunitare anterioare.

* condițiile sunt necesare a fi indeplinite în mod cumulativ
Situația 2 :

marca este identică sau similară cu o marcă anterioară înregistrată în România

+

aceasta este destinată a fi înregistrată ori este deja înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară a fost înregistrată,

când marca anterioară se bucură de un renume în România

+

prin folosirea mărcii ulterioare s-ar obţine un profit necuvenit ori dacă folosirea ar fi în detrimentul caracterului distinctiv sau al renumelui mărcii anterioare;

 
Situația 3:

drepturile decurgând dintr-o marcă neînregistrată / dintr-un alt semn utilizat în activitatea comercială au fost dobândite înainte de:

data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii ulterioare (ori)

data priorităţii invocate prin cererea de înregistrare a mărcii ulterioare

+

acea marcă neînregistrată/ acel semn utilizat conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea mărcii ulterioare;

 

Situația 4: există un drept anterior, altul decât cele prevăzute la alin. (2) lit. d), în special un drept la nume, un drept la imagine, un drept de autor, un drept de proprietate industrială;

Situația 5:  marca este identică sau similară cu o marcă colectivă anterioară, conferind un drept care a expirat cu cel mult 3 ani înainte de data de depozit;  

Situația 6:  marca este identică sau similară cu o marcă de certificare anterioară, a cărei valabilitate a încetat cu cel mult 10 ani înainte de data de depozit;  

Situația 7: marca este identică sau similară cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse ori servicii identice sau similare, conferind un drept care a expirat din motiv de nereînnoire cu cel mult 2 ani înainte de data de depozit, cu condiţia ca titularul mărcii anterioare să îşi fi dat acordul la înregistrarea mărcii ulterioare ori să nu fi utilizat marca;  

Situația 8: înregistrarea este solicitată de către mandatarul sau reprezentantul titularului mărcii, în nume propriu şi fără consimţământul titularului mărcii, dacă mandatarul sau reprezentantul titularului nu face dovada că are dreptul de a solicita această înregistrare.  

  
SITUAȚIE EXCEPȚIONALĂ:
O marcă nu este refuzată

  • la înregistrare (sau)
  • înregistrarea nu este anulată

atunci când:
titularul mărcii anterioare sau al dreptului anterior consimte la înregistrarea mărcii ulterioare.
De reținut:   Natura produselor sau serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii nu constituie niciun obstacol la înregistrarea acesteia.
Sursa: art. 4 -art .7 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *