pexels photo 245618

Modificarea Legii societatilor. Vezi propunerea legislativa.

6 minute • Alexandra Ionica • 17 noiembrie 2017


Legea nr. 31/1990 a societăţilor cuprinde, ca societăţi pe acţiuni, atât acţiuni nominative, cât şi acţiuni la purtător. Prin propunerea de modificare şi completare a Legii societăţilor se urmăreşte eliminarea acţiunilor la purtător, având drept scop transparenţa formelor de proprietate comercială, această masură aflându-se deja într-o procedură de adoptare la nivelul U.E.

  Articol Legea actuală Modificări
1. ART. 8 lit. f) f) numărul şi valoarea nominală a acţiunilor, cu specificarea dacă sunt nominative sau la purtător. f) numărul şi valoarea nominală a acţiunilor.
2. ART. 91 (1) În societatea pe acţiuni, capitalul social este reprezentat prin acţiuni emise de societate, care, după modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtător.

(2) Felul acţiunilor va fi determinat prin actul constitutiv; în caz contrar ele vor fi nominative. Acţiunile nominative pot fi emise în formă materială, pe suport hârtie, sau în formă dematerializată, caz în care se înregistrează în registrul acţionarilor.

(1) În societatea pe acţiuni, capitalul social este reprezentat prin acţiuni emise de societate, care pot fi doar nominative.

(2) Acţiunile nominative pot fi emise în formă materială, pe suport hârtie, sau în formă dematerializată, caz în care se înregistrează în registrul acţionarilor.

3. ART. 92 (1) Acţiunile nu vor putea fi emise pentru o sumă mai mică decât valoarea nominală.
(2) Acţiunile neplătite în întregime sunt întotdeauna nominative.
(3) Capitalul social nu va putea fi majorat şi nu se vor putea emite noi acţiuni până când nu vor fi fost complet plătite cele din emisiunea precedentă.
(4) Acţiunile nominative pot fi convertite în acţiuni la purtător şi invers, prin hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor, luată în condiţiile art. 115.
(5) Se pot emite titluri cumulative pentru mai multe acţiuni, când acestea sunt emise în formă materială.
(1) Acţiunile nu vor putea fi emise pentru o sumă mai mică decât valoarea nominală.
(2) Acţiunile sunt întotdeauna nominative.
(3) Capitalul social nu va putea fi majorat şi nu se vor putea emite noi acţiuni până când nu vor fi fost complet plătite cele din emisiunea precedentă.
(4) Se pot emite titluri cumulative pentru mai multe acţiuni, când acestea sunt emise în formă materială.
4. ART. 93 alin. (3) (3) Pentru acţiunile nominative se vor mai menţiona: numele, prenumele, codul numeric personal şi domiciliul acţionarului persoană fizică; denumirea, sediul, numărul de înmatriculare şi codul unic de înregistrare ale acţionarului persoană juridică, după caz. (3) În acţiunile nominative se vor mai menţiona obligatoriu: numele, prenumele, codul numeric personal şi domiciliul acţionarului persoană fizică; denumirea, sediul, numărul de înmatriculare şi codul unic de înregistrare ale acţionarului persoană juridică, după caz.
5. ART. 99 Dreptul de proprietate asupra acţiunilor la purtător se transferă prin simpla tradiţiune a acestora.  
SE ABROGĂ
6. ART. 991 alin. (1) (1) Constituirea de ipoteci mobiliare asupra acţiunilor se face prin înscris sub semnătură privată, în care se vor arăta cuantumul datoriei, valoarea şi categoria acţiunilor cu care se garantează, iar în cazul acţiunilor la purtător şi nominative emise în formă materială, şi prin menţionarea ipotecii pe titlu, semnată de creditor şi debitorul acţionar sau de mandatarii acestora. (1) Constituirea de ipoteci mobiliare asupra acţiunilor se face prin înscris sub semnătură privată, în care se vor arăta cuantumul datoriei, valoarea şi categoria acţiunilor cu care se garantează şi prin menţionarea ipotecii pe titlu, semnată de creditor şi debitorul acţionar sau de mandatarii acestora.
7. ART. 102 alin. (3) (3) De asemenea, când o acţiune la purtător aparţine mai multor persoane, acestea trebuie să desemneze un reprezentant comun.  
SE ABROGĂ
8. ART. 113 lit. i1) i1) conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acţiunilor la purtător în acţiuni nominative SE ABROGĂ
9. ART. 123 alin. (1) (1) La adunările generale, acţionarii care posedă acţiuni la purtător au drept de vot numai dacă le-au depus la locurile arătate prin actul constitutiv sau prin înştiinţarea de convocare, cu cel puţin 5 zile înainte de adunare. Secretarul tehnic, desemnat potrivit art. 129 alin. (5), va constata, printr-un proces-verbal, depunerea la timp a acţiunilor. Acţiunile vor rămâne depuse până după adunarea generală, dar nu vor putea fi reţinute mai mult de 5 zile de la data acesteia. SE ABROGĂ
10. ART. 270 alin. (1) (1) Sumele cuvenite acţionarilor, neîncasate în termen de două luni de la publicarea situaţiei financiare, vor fi depuse la o bancă sau la una dintre unităţile acesteia, cu arătarea numelui şi prenumelui acţionarului, dacă acţiunile sunt nominative, sau a numerelor acţiunilor, dacă ele sunt la purtător (1) Sumele cuvenite acţionarilor, neîncasate în termen de două luni de la publicarea situaţiei financiare, vor fi depuse la o bancă sau la una dintre unităţile acesteia, cu arătarea numelui şi prenumelui acţionarului.
11. ART. 273 lit. d) d) predă titularului acţiunile înainte de termen sau predă acţiuni liberate în total sau în parte, în afară de cazurile stabilite de lege, ori emite acţiuni la purtător fără a fi achitate integral d) predă titularului acţiunile înainte de termen sau predă acţiuni liberate în total sau în parte, în afară de cazurile stabilite de lege.
12. ART. 273 Ultima este lit. f) Se adaugă lit. g):
Emite acţiuni care nu conţin datele de identificare prevăzute la art. 93 alin. (3).
13. Art. 291 Ultimul este art. 291 Se adaugă art. 2911:
(1)   În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, toate societăţile pe acţiuni al căror capital social este reprezentat prin acţiuni la purtător au obligaţia de a converti acţiunile la purtător în acţiuni nominative, prin hotărârea adunării generale extraordinare a  acţionarilor, luată în condiţiile art. 115.
(2)   Nerespectarea prevederilor alin. (1) determină dizolvarea de drept a societăţii pe acţiuni.

Propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 a societăţilor a fost iniţiată de 31 de senatori + deputaţi:

Camera decizională este reprezentată de Camera Deputaţilor şi în ceea ce priveşte stadiul propunerii legislative, aceasta se află la Senat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *