speed 1249610

Modificari aduse la Codul rutier 18 august 2017

22 minute • Fasie Geordano • 18 august 2017


Astăzi, 18 august 2017, pe site-ul oficial al Secretariatului General al Guvernului (SGG) s-a publicat un proiect de ordonanță pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Proiectul de ordonanță poate fi consultat integral aici. Ordonanța privind circulația pe drumurile publice va suferi în curând câteva modificări pe care le vom menționa în cuprinsul acestui articol.

Ce e nou, ce se modifică?

 1. Apare conceptul suspendarea înmatriculării.

La articolul 6 după pct.29 se va introduce un nou punct și anume: pct.29(1).
Suspendarea înmatriculării reprezintă acea operațiune administrativă care constă în interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulație și a utiliza un vehicul pe drumul public.
Din această definiție trebuie să avem în vedere următoarele aspecte:

 • Numai organele special abilitate în acest sens vor avea dreptul de a proceda la suspendarea înmatriculării oricărui vehicul.
 • Suspendarea înmatriculării reprezintă doar o măsură cu caracter temporar. Acest lucru înseamnă că, după expirarea termenului de suspendare se va putea proceda ulterior la înmatricularea unui vehicul având drept scop circulația pe drumurile publice.
 • Suspendarea înmatriculării nu interzice (temporar) doar dreptul de a pune în circulație un vehicul ci interzice de asemenea și utilizarea acestuia pe drumurile publice.

Nu trebuie să confundăm sau să interpretăm greșit următoarele noțiuni:
Drumul public reprezintă orice cale de comunicaţie terestră, cu excepţia căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice; drumurile care sunt închise circulaţiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscripţii vizibile; conform OUG 195/2002.
Vehiculul reprezintă sistemul mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane şi/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări; conform OUG 195/2002.
Atenție: A nu se confunda noțiunea de vehicul cu cea de autovehicul.
Autovehiculul reprezintă orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat în mod obişnuit pentru transportul persoanelor sau mărfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau mărfurilor; conform OUG 195/2002.

 1. Articolul 10 se va modifica în felul următor:

(1) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor neasigurate obligatoriu de răspundere civilă auto pentru pagube produse terților prin accidente de circulație, a celor pentru care a intervenit suspendarea înmatriculării, precum și a vehiculelor înregistrate al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat ori este anulată.
Vechea reglementare:
(1) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat, precum şi a celor neasigurate pentru răspundere civilă pentru caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie.
Concluzie: Se introduce interzicerea circulației pe drumurile publice a vehiculelor pentru care a intervenit suspendarea înmatriculării.
(2) Constatarea deficiențelor vehiculelor se face de către poliţia rutieră, iar verificarea stării tehnice a vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face de către poliţia rutieră, împreună cu instituţiile abilitate de lege.
Vechea reglementare:
(2) Constatarea defecţiunilor tehnice ale vehiculelor se face de către poliţia rutieră, iar verificarea stării tehnice a vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face de către poliţia rutieră, împreună cu instituţiile abilitate de lege.
Concluzie: Termenul de defecțiuni tehnice va fi înlocuit cu cel de deficiențe.

 1. Articolul 11, alin. 4 se va modifica și va avea următorul conținut:

(4) În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor simultan cu menționarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operaţiuni, noul proprietar este obligat să solicite autorităţii competente de înmatriculare transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.
Vechea reglementare:
(4) În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în evidenţele autorităţilor competente simultan cu menţionarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operaţiuni şi emiterea unui nou certificat de înmatriculare, noul proprietar este obligat să solicite autorităţii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.
Concluzie: În situația în care se transmite dreptul de proprietate al unui vehicul, datele de identificare ale noului proprietar se vor înscrie în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate. În același timp, se va proceda la menționarea încetării calității de titular al fostului proprietar. Noul proprietar va fi obligat să solicite autorității competente transcrierea transmiterii dreptului său de proprietate în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.

 1. La articolul 11, după alin. 4 se vor introduce 8 noi alineate (alin. 41-48) care vor avea următorul cuprins:

(41) Organul fiscal care operează scoaterea vehiculului din evidenţa fiscală a fostului proprietar are obligaţia de a notifica înstrăinarea acestuia în cadrul schimbului de informaţii prevăzut de reglementările în materie fiscală în termen de 5 zile lucrătoare autorităţii competente de înmatriculare. Aceasta face menţiunea privind înstrăinarea vehiculului în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în termen de 30 de zile de la primirea notificării.
(42) De la data înregistrării notificării prevăzute la alin. (41), autoritatea competentă de înmatriculare, respectiv Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor transmite datele noului proprietar la solicitarea instituţiilor interesate.
(43) În situaţia în care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termenul prevăzut la alin (4), înmatricularea vehiculului se suspendă de drept până la data transcrierii transmiterii dreptului de proprietare.
(44) În cazul în care până la transcriere intervin transmiteri succesive ale dreptului de proprietate asupra vehiculului, termenul prevăzut la alin. (4) curge de la data primei transmiteri a dreptului de proprietate.
(45) Suspendarea de drept a înmatriculării vehiculului intervine şi la data expirării sau, după caz, a anulării inspecţiei tehnice periodice şi încetează la data la care vehiculul trece o nouă inspecţie tehnică periodică.
(46) În cazurile prevăzute la alin. (43) şi (45), autoritatea competentă de înmatriculare, respectiv Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor înregistrează suspendarea înmatriculării în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate. Datele referitoare la suspendare se șterg după 5 ani de la data încetării acesteia
(47) Înregistrarea suspendării înmatriculării potrivit alin.(46) în cazul prevăzut la alin.(45) se realizează pe baza datelor referitoare la inspecția tehnică periodică a vehiculului existente în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, respectiv comunicate Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor de către Registrul Auto Român în condiţii stabilite prin protocol.
(48) În scopul verificării efectuării inspecţiei tehnice periodice a vehiculului, respectiv a valabilităţii acesteia, poliţia rutieră are drept de acces pentru consultarea Registrului naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate în condiţii stabilite prin protocol încheiat între Inspectoratul General al Poliției Române și Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

 1. Articolul 11, după alin. 10 va avea 6 noi alineate, alin. 11-16 care vor avea următorul cuprins:

(11) Cu ocazia realizării operațiunilor prevăzute la alin.(2), autorităţile competente de înmatriculare înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor următoarele date în format electronic:

 1. a) datele de identificare a proprietarului și a deținătorului mandatat, precum și a altei persoane, colectate în condițiile art. 15 alin.(11 );
 2. b) datele de identificare a vehiculului.

(12) Datele de identificare prevăzute la alin. (11) lit.a) sunt:

 1. a) pentru persoanele fizice: numele de familie, prenumele, codul numeric personal sau, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, respectiv numărul de identificare fiscală, locul şi data naşterii, domiciliul/reședința, precum și, opțional, un număr de telefon și adresa de poștă electronică ale persoanei;
 2. b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, codul de identificare fiscală, numărul de înregistrare în registrul comerțului, dacă este cazul, sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naţionale aplicabile, precum și, opțional, un număr de telefon și adresa de poștă electronică ale reprezentantului acestora.

(13) Datele de identificare a vehiculului care se înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate și codurile armonizate aferente acestora se stabilesc şi se actualizează prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(14) Datele prevăzute la alin.(11) se șterg după 10 ani de la data radierii vehiculului.
(15) Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate se actualizează pe baza datelor furnizate în sistem informatizat de către Registrul Auto Român, referitoare la inspecția tehnică periodică a vehiculelor. Transmiterea datelor se face cu titlu gratuit.
(16) Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor este autorizată să facă schimb de date cu autoritățile competente de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene, prin obținerea, respectiv furnizarea datelor necesare, în scopul verificării, înaintea înmatriculării unui vehicul, a statutului legal al acestuia în statul în care a fost înmatriculat anterior, în cazul în care există îndoieli asupra situației reale sau juridice a vehiculului. Verificarea împreună cu autoritățile competente de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene se poate realiza inclusiv prin utilizarea unei platforme informatice în scopul facilitării schimbului de informații.

 1. Articolul 17, după alin. 4, se vor introduce două noi alineate (alin. 5 și alin. 6) care vor avea următorul cuprins:

(5) Radierea din evidență a unui vehicul se face, din oficiu, de către autoritatea care a efectuat înmatricularea, şi în următoarele situaţii:

 1. a) în cazul notificării primite de la autorități competente sau operatori economici autorizaţi să emită certificatul de distrugere, care atestă faptul că vehiculul a fost definitiv scos din uz;
 2. b) în cazul notificării primite de la autorități competente, care atestă faptul că vehiculul a fost înmatriculat permanent în alt stat.

(6) În termen de 30 de zile de la data radierii vehiculului în condițiile prevăzute la alin.(5), autoritatea competentă îl informează pe titularul certificatului de înmatriculare cu privire la efectuarea acestei operațiuni.

 1. Articolul 24, după alin. 6, va avea trei noi alineate (alin. 7-9) care vor avea următorul cuprins:

(7) La eliberarea permisului de conducere, serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor următoarele date în format electronic:

 1. a) datele de identificare a titularului permisului de conducere românesc care sunt: numele de familie, prenumele, codul numeric personal sau, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, fotografia și semnătura titularului, locul şi data naşterii, domiciliul sau reşedinţa, precum și, opţional, un număr de telefon si adresa de postă electronică ale persoanei;
 2. b) categoriile de vehicule pentru care posedă drept de conducere;
 3. c) codurile armonizate ale Uniunii Europene;
 4. d) datele de identificare a permisului de conducere.

(8) Permisele de conducere româneşti care au fost preschimbate cu documente similare în alte state îşi pierd valabilitatea. Notificările de preschimbare transmise de statele emitente se înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate de către Direcţia regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor sau de către serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor.
(9) Datele prevăzute la alin.(7) se șterg după 10 ani de la data încetării valabilității permisului de conducere.

 1. Se va introduce un nou articol, după art. 28.

Art. 281 – Prelucrările de date cu caracter personal se realizează cu respectarea prevederilor legale privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 1. Se va modifica art. 44 alin. 2 și va avea următorul cuprins:

(2) În circulaţia pe autostrăzi, pe drumurile expres şi pe cele naţionale europene (E) conducătorii de autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere sunt obligaţi să folosească şi în timpul zilei luminile de întâlnire sau luminile pentru circulația diurnă.
Vechea reglementare:
(2) În circulaţia pe autostrăzi, pe drumurile expres şi pe cele naţionale europene (E) conducătorii de autovehicule sunt obligaţi să folosească şi în timpul zilei luminile de întâlnire.
Concluzie: Nu doar conducătorii de autovehicule vor fi obligați să folosească luminile de întâlnire pe autostrăzi, drumurile expres și cele naționale europene (E) ci și tractoarele agricole sau forestiere.

 1. Art. 99, alin. 1, pct. 18 se va modifica și va avea următorul cuprins:

Art. 99, alin.1, pct. 18. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu deficiențe majore, altele decât cele prevăzute la art. 101 alin. (1) pct. 11.
Vechea reglementare:
Art. 99, alin.1, pct. 18 – Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu defecţiuni tehnice, altele decât cele prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. b), ori care are lipsă unul sau mai multe elemente de caroserie sau aceasta este deteriorată vizibil.
Concluzie: Se înlocuiește termenul defecțiuni tehnice din vechea reglementare cu cel de deficiențe majore. Alte deficiențe decât cele prevăzute la art. 101 alin. 1, pct. 11. (articol care se va modifica de asemenea)

 1. Art. 101, alin. 1, pct.11 se va modifica și va avea următorul cuprins:

Art. 101, alin. 1, pct.11 – Conducerea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier, remorcă sau tramvai cu deficiențe majore la sistemul de frânare sau mecanismul de direcție, la sistemul de iluminare sau de avertizare sonoră ori când acestea lipsesc.
Vechea reglementare:
Art. 101, alin.1, pct. 11 – Circulaţia cu un autovehicul, remorcă sau tramvai cu defecţiuni la sistemul de iluminare sau de avertizare sonoră ori când acestea lipsesc;
Concluzie: Se introduc categoriile: tractor agricol sau forestier. Observăm că se utilizează în continuare termenul de deficiențe spre deosebire de defecțiuni. De asemenea nu se vor mai avea în vedere doar deficiențele referitoare la sistemul de iluminare sau avertizare sonoră ci și deficiențele (majore) cu privire la sistemul de frânare, mecanismul de direcție.

 1. Art. 102, alin. 1, pct. 1 se va modifica și va avea următorul cuprins:

Art. 102, alin. 1, pct.1. – Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care prezintă deficiențe periculoase sau al cărui termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat;
Vechea reglementare:
Art. 102, alin. 1, pct. 1 – Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al cărui termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat;
Concluzie: Se utilizează termenul de deficiențe, se renunță la sintagma vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic. Deficiențele trebuie să fie de așa natură încât să fie apte de a produce pericole.

 1. Art. 102, alin. 1, după pct. 38 va avea un nou punct și anume pct. 39 care va avea următorul cuprins:

Art. 102, alin.1, pct. 39 – Conducerea unui vehicul a cărui înmatriculare este suspendată, în condiţiile legii.

 1. Se va modifica art. 102, alin. 3, lit. b și va avea următorul cuprins:

Art. 102, alin. 3, lit. b) conducerea vehiculului cu deficiențe periculoase la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcţie;
Vechea reglementare:
Art. 102, alin.3, lit. b) conducerea vehiculului cu defecţiuni grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcţie, constatate de poliţia rutieră împreună cu specialiştii Registrului Auto Român;
Concluzie: Se utilizează termenul de deficiențe periculoase, se renunță la termenul de defecțiuni grave, se păstrează în continuare mențiunea că, se aplică numai cu privire la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcție, fără a introduce alte precizări. Se elimină de asemenea fraza: constatate de poliția rutieră împreună cu specialiștii Registrului Auto Român.

 1. La art. 108, alin. 1, lit. a, pct. 7 se va modifica și va avea următorul cuprins:

Art. 108, alin.1, lit. a, pct. 7 – Nerespectarea obligaţiei de a folosi luminile de întâlnire şi pe timpul zilei ori a luminilor pentru circulația diurnă, pe autostrăzi, drumuri expres şi pe drumuri naţionale europene (E);
Vechea reglementare:
Art. 108, alin.1, lit. a, pct.7 – Nerespectarea obligaţiei de a folosi luminile de întâlnire şi pe timpul zilei, pe autostrăzi, drumuri expres şi pe drumuri naţionale europene (E);
Concluzie: Se introduce posibilitatea de a utiliza luminile pentru circulația diurnă pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale europene (E). Textul legal prevede obligația participanților la trafic, pe categoriile de drum respective, de a respecta cel puțin una dintre aceste obligații. Luminile de întâlnire și cele pentru circulația diurnă nu trebuie folosite concomitent.

 1. Art. 112, alin. 1, lit. a și d-g se vor modifica și vor avea următorul cuprins:

Art. 112, alin. 1, lit. a – Vehiculul înregistrat nu are efectuată inspecţia tehnică periodică valabilă ori este anulată;
Idem, lit. d – Vehiculul circulă cu deficiențe majore sau periculoase la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decât cele omologate;
Idem, lit. e – Sistemul de frânare de serviciu prezintă deficiențe majore sau periculoase;
Idem, lit. f – Sistemul de frânare de securitate sau de staționare prezintă deficiențe majore sau periculoase
Idem, lit. g – Mecanismul de direcţie prezintă deficiențe majore sau periculoase;
Vechea reglementare:
Art. 112, alin. 1, lit. a – vehiculul nu are efectuată inspecţia tehnică periodică valabilă; Concluzie: Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare se reține nu doar în situația în care inspecția tehnică periodică valabilă nu este efectuată ci și în situația în care aceasta este anulată.
Idem, lit. d – vehiculul circulă cu defecţiuni majore la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decât cele omologate; Concluzie: Se utilizează termenul de deficiențe majore sau periculoase.
Idem, lit. e –  sistemul de frânare de serviciu este defect; Concluzie: Se utilizează termenul de deficiențe majore sau periculoase cu privire la sistemul de frânare de serviciu.
Idem, lit. f – sistemul de frânare de ajutor sau de staţionare este defect; Concluzie: Se înlocuiește noțiunea de sistem de frânare de ajutor cu cel de frânare de securitate. De asemenea se utilizează termenul de deficiențe majore sau periculoase și nu cel de defecțiuni, cum era prevăzut în vechea reglementare.
Idem, lit. g – mecanismul de direcţie prezintă uzuri peste limitele admise; Concluzie: Se utilizează termenul de deficiențe majore sau periculoase și se elimină exemplificarea: uzuri peste limitele admise.

 1. Se va introduce litera. y, la art. 112, alin. 1, după litera. x și va avea următorul cuprins:

Art. 112, alin. 1, lit. y – Înmatricularea vehiculului este suspendată, în condițiile legii.

 1. Alin. 2-4 de la art. 112 se vor modifica și vor avea următorul cuprins:

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), g), h1 ), k), o), p), r), s) şi y) la reţinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, poliţistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie, iar în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v) şi x), o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile
Vechea reglementare:
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), g), h^1), k), o), p), r) şi s), la reţinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, poliţistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie, iar în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v) şi x), o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile.
Concluzie: Se adaugă și litera. y la situațiile în care se procedează la reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare la care se eliberează o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), o), p), r), s) şi y), odată cu reţinerea certificatului de înmatriculare poliţistul rutier retrage şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare.
Vechea reglementare:
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), o), p), r) şi s), odată cu reţinerea certificatului de înmatriculare poliţistul rutier retrage şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare.
Concluzie: Se adaugă și litera. y la situațiile în care se procedează la reținerea certificatului de înmatriculare și retragerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare ori înregistrare.
(4) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu excepţia celor care nu corespund standardelor, se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de către poliţia rutieră, la prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivului pentru care documentul a fost reţinut, în condiţiile prevăzute în regulament, precum şi la încetarea suspendării înmatriculării vehiculului.”
Vechea reglementare:
(4) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu excepţia celor care nu corespund standardelor, se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de către poliţia rutieră, la prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivului pentru care documentul a fost reţinut, în condiţiile prevăzute în regulament.
Concluzie: Se introduce sintagma: precum și la încetarea suspendării înmatriculării vehiculului în cazul în care se procedează la restituirea certificatului de înmatriculare/înregistrare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare sau înregistrare, cu excepția acelora care nu corespund standardelor.

 1. Se va introduce alin. 5 la art. 112, după alin. 4 și va avea următorul cuprins:

Art. 112, alin. 5 – În cazul în care certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a fost reținut ca urmare a săvârșirii unei contravenții privind conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu deficiențe majore sau periculoase, acesta se restituie proprietarului sau utilizatorului de către poliția rutieră la prezentarea dovezii eliberate de către Registrul Auto Român, din care rezultă că deficiența a fost remediată.
Concluzie: În situația în care s-au săvârșit contravenții drept urmare a utilizării unui vehicul care prezintă deficiențe majore ori periculoase, certificatul de înmatriculare/înregistrare se va putea restitui proprietarului însă numai în situația în care acesta demonstrează că deficiențele au fost remediate. (Registrul Auto Român are competența de a constata și elibera dovada remedierii deficiențelor)

 1. Se va modifica art. 117, alin. 1, lit. b și va avea următorul cuprins:

Art. 117, alin.1, lit. b) – Conducerea unui vehicul care deteriorează drumul public sau afectează mediul ori care prezintă deficiențe periculoase la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcție
Vechea reglementare:
Art. 117, alin. 1, lit. b) conducerea unui vehicul a cărui stare tehnică pune în pericol grav siguranţa circulaţiei, deteriorează drumul public sau afectează mediul;
Concluzie: Se va dispune imobilizarea vehiculului în situația în care acesta deteriorează drumul public, afectează mediul înconjurător ori prezintă deficiențe periculoase la sistemul de frânare ori la mecanismul de direcție. Observăm că s-a introdus sancțiunea imobilizării vehiculului și în situația în care sistemul de frânare sau mecanismul de direcție prezintă deficiențe periculoase, lucru care nu era prevăzut în vechea reglementare.

Despre transpunerea normelor Uniunii Europene:

Transpunerea normelor UE se modifică de asemenea. Textul integral se poate consulta aici.
Ce trebuie să reținem este faptul că:

 • OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, urmând a se acorda textelor o nouă numerotare, în conformitate cu noile modificări.
 • La data de 20 mai 2018 se suspendă de drept înmatricularea vehiculelor a căror inspecții tehnice periodice au expirat sau au fost anulate înainte de această dată.
 • Prezenta ordonanță va intra în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I, pct. 9 și 15 care va intra în vigoare abia la 30 de zile de la data publicării în MO.

 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *