Template avocatoo

Monitorul Oficial 1056 din 28 decembrie 2016

47 minute • Monitorul Oficial • 28 decembrie 2016


ORDIN privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare şi componenţa nominală a acestuia

Emitent ministerul educaţiei naţionale şiCERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru perioada 2014-2020 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 45/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare,

în temeiul prevederilor art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 217 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 150/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Articolul 1

Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Se aprobă componenţa nominală a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 3

Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării în calitate de coordonator al unor programe şi subprograme din Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 şi Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 4

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 252/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare şi componenţa nominală a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 16 iunie 2014, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului ordin.

Articolul 5

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

Bucureşti, 7 decembrie 2016.

Nr. 5.929.

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare

Capitolul I

Misiunea, rolul şi atribuţiile

Articolul 1

(1)    Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, denumit în continuare CCCDI, este principalul organ consultativ de specialitate, fără personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)    CCCDI este principalul organ consultativ de specialitate al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 2

CCCDI are misiunea de a asigura suport ştiinţific specializat în elaborarea politicilor şi strategiilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării (CDI) la nivel naţional şi de a sprijini Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, denumită în continuare ANCSI, în coordonarea, evaluarea şi monitorizarea activităţilor de cercetare ştiinţifică din România, în conformitate cu Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020 (SNCDI).

În acest scop CCCDI realizează:

1. rapoarte cuprinzând studii şi recomandări pe probleme specifice sistemului de cercetare-dezvoltare şi inovare, cum ar fi:

–    analiza stadiului şi tendinţelor pe plan mondial;

–    consultanţă la elaborarea Planului naţional de cercetare dezvoltare şi inovare (PNCDI) şi la analiza periodică a desfăşurării şi a stadiului de îndeplinire a obiectivelor acestuia;

–    analiza eficienţei şi adecvării instrumentelor de finanţare utilizate în PNCDI;

–    identificarea vulnerabilităţilor sistemului CDI;

–    evidenţierea zonelor cu potenţial de dezvoltare şi de impact socioeconomic din sistemul CDI;

–    propuneri de acte normative în domeniul CDI, respectiv analiza şi dezbaterea unor proiecte de acte normative;

2. coordonarea ştiinţifică a programelor-nucleu, a programelor cu finanţare instituţională complementară de susţinere a performanţei şi a următoarelor programe/ subprograme din PNCDI:

– Programul 1 – Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, cu excepţia subprogramului 1.1. -Resurse umane;

– Programul 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare-dezvoltare şi inovare, în coordonare cu Consiliul Naţional pentru Inovare şi Antreprenoriat (CNIA);

–    Programul 3 – Cooperare europeană şi internaţională;

–    Programul 5 – Cercetare în domenii de interes strategic.

În    vederea    coordonării    ştiinţifice    a

programelor/subprogramelor menţionate, CCCDI are, în principal, următoarele atribuţii:

a) propune instrumente de finanţare necesare atingerii scopului şi obiectivelor programelor, defineşte obiectivele specifice fiecărui instrument de finanţare, indicatorii de performanţă asociaţi şi standardele de calitate;

b) elaborează pachetele de informaţii sau, după caz, avizează pachetele de informaţii propuse de conducătorii de programe/subprograme (Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi Cercetării, Dezvoltării şi Inovării – UEFISCDI, Agenţia Spaţială Română – ROSA, Institutul de fizică Atomică – IFA);

c) elaborează proceduri de evaluare a propunerilor de proiecte, de selecţie a corpului de evaluatori pentru competiţiile de proiecte şi validează registrul evaluatorilor constituit în acest scop;

d) asistă agenţiile de finanţare în procesul de negociere a contractelor pentru proiectele propuse spre finanţare;

e) coordonează şi elaborează proceduri pentru monitorizarea ştiinţifică a proiectelor finanţate în cadrul programelor, pentru evaluarea îndeplinirii indicatorilor de performanţă contractaţi, inclusiv pentru identificarea şi certificarea situaţiilor care intră sub incidenţa riscului cercetării;

f) participă    la analiza oportunităţii achiziţionării de

infrastructură şi echipamente de cercetare prin programele pe care le coordonează;

3.    elaborarea de rapoarte de analiză asupra oportunităţii şi necesităţii participării României la cadre şi iniţiative paneuropene (de exemplu: iniţiative tehnologice comune, iniţiative de programare comună, comunităţile de cunoaştere şi inovare, ERA-Net, ERA Net Plus, ESFRI, alte asemenea iniţiative europene);

4.    Evaluarea cererilor de autorizare a organizaţiilor de cercetare-dezvoltare în vederea aplicării Directivei 2005/71/CE a Consiliului din 12 octombrie 2005 referitoare la „viza ştiinţifică”, făcând propuneri de aprobare, respectiv refuzare a autorizării acestora, conform prevederilor legale;

5.    avizare ştiinţifică pentru următoarele acţiuni:

a) organizarea şi participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale;

b) p ublicarea literaturii tehnico-ştiinţifice.

Articolul 3

(1)    CCCDI coordonează ştiinţific evaluarea şi certificarea unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2)    Coordonarea ştiinţifică prevăzută la alin. (1) se realizează prin:

a) stabilirea procedurilor de selecţie a experţilor care asigură evaluarea şi clasificarea unităţilor sau instituţiilor;

b) nominalizarea grupului de lucru însărcinat cu coordonarea procesului de evaluare şi clasificare, care are rolul de a-i selecta pe experţii evaluatori din ţară şi străinătate;

c) întocmirea şi transmiterea spre aprobarea ANCSI a componenţei nominale a echipelor de evaluatori, la propunerea grupului de lucru;

d) nominalizarea, pentru fiecare unitate sau instituţie evaluată, prin intermediul grupului de lucru, a unui reprezentant cu atribuţii de consultant şi observator CCCDI, pe perioada de desfăşurare a procesului de evaluare şi clasificare;

e) analiza rezultatelor evaluării, formularea de sugestii şi

comentarii în vederea elaborării raportului final de evaluare;

f) verificarea respectării procedurilor şi aprobarea rapoartelor finale de evaluare;

g) înaintarea către ANCSI a propunerilor pentru aprobarea hotărârilor privind certificarea, recertificarea, neacordarea certificării sau retragerea certificării.

Articolul 4

CCCDI selectează şi propune experţi pentru nominalizarea acestora în comisiile de concurs pentru funcţia de director general al institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Articolul 5

CCCDI colaborează cu Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS), CNIA, Academia Română, academiile de ramură, ministerele, cu reprezentanţi ai mediului academic, ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile, inclusiv cu instituţii, organizaţii şi operatori economici din străinătate, în vederea elaborării politicilor şi strategiilor naţionale pentru cercetare-dezvoltare.

Articolul 6

(1)    CCCDI poate coopera cu alte organisme, naţionale sau internaţionale, din domeniul administrării programelor de cercetare sau al evaluării cercetării, potrivit mandatului acordat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(2)    CCCDI poate reprezenta, pe bază de mandat, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în cadrul organizaţiilor şi programelor internaţionale de cercetare ştiinţifică şi administrare a ştiinţei.

(3)    Mandatul se acordă de către autoritatea de stat pentru ce rceta re-dezvolta re.

Articolul 7

CCCDI întocmeşte şi prezintă spre aprobare preşedintelui ANCSI un program de lucru anual şi, de asemenea, întocmeşte anual un raport de activitate pe care îl prezintă spre informare conducerii autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Capitolul II

Organizarea şi funcţionarea CCCDI Articolul 8

(1)    CCCDI este format din 21 de membri, numiţi prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile OrdonanţeGuvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)    CCCDI este condus de un preşedinte ajutat de 2 vicepreşedinţi.

(3)    Preşedintele şi vicepreşedinţii sunt numiţi o dată cu numirea membrilor CCCDI şi formează biroul CCCDI.

(4)    Membrii CCCDI nu pot fi reprezentaţi sau substituiţi în activităţi de către alte persoane.

Articolul 9

CCCDI este format din cercetători şi cadre didactice universitare recunoscute pe plan internaţional şi specialişti care provin din mediul economic.

Articolul 10

(1) Mandatul membrilor CCCDI este de 4 ani şi poate fi reînnoit o singură dată.

(2)    În cazul existenţei unui loc vacant în componenţa CCCDI sau în situaţia în care un membru este în imposibilitatea de a-şi exercita mandatul ori pentru situaţiile prevăzute la alin.

(4), conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare va numi alt membru.

(3)    Mandatul noului membru expiră la expirarea mandatului membrului pe care îl înlocuieşte.

(4) În cazul în care un membru al CCCDI încalcă normele etice sau de deontologie profesională ori nu se implică în mod sistematic în activităţile CCCDI, acesta va fi revocat din calitatea de membru al CCCDI. Condiţiile şi procedura de revocare sunt stabilite prin regulamentul de ordine interioară a CCCDI.

Articolul 11

(1)    În termen de 60 de zile de la numire, CCCDI elaborează un regulament de ordine interioară (denumit în continuare ROI), pe care îl înaintează spre aprobare conducerii ANCSI.

(2)    ROI cuprinde, în principal, prevederi referitoare la:

a) atribuţiile preşedintelui şi vicepreşedinţilor CCCDI;

b) procedura de convocare a şedinţelor CCCDI şi cvorumul de şedinţă;

c) procedura de adoptare a deciziilor CCCDI;

d) condiţiile şi procedura pentru revocarea unui membru al CCCDI;

e) regulamentul-cadru de funcţionare a comisiilor de specialitate.

Articolul 12

(1)    CCCDI are un secretariat tehnic care asigură sprijinul logistic pentru desfăşurarea activităţilor CCCDI şi ale organelor de lucru ale acestuia şi gestionează pagina web a CCCDI.

(2)    Secretariatul tehnic este asigurat de ANCSI.

Articolul 13

(1)    Şedinţele CCCDI sunt convocate de către preşedintele CCCDI, de preşedintele ANCSI sau la cererea a cel puţin 7 membri ai CCCDI.

(2)    Cvorumul de lucru al CCCDI este de 13 membri.

Articolul 14

(1)    Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, preşedintele şi vicepreşedintele ANCSI sau un reprezentant al acestora pot participa, de drept, la şedinţele CCCDI.

(2)    Pot participa, de drept, la şedinţele CCCDI, în calitate de observatori, directorul general pentru coordonare strategică, programe, politici şi dezvoltare instituţională din ANCSI şi, în funcţie de subiectele aflate pe ordinea de zi, directorul general al UEFISCDI, IFA sau ROSA.

(3) În cadrul şedinţelor, CCCDI poate invita persoane externe, în calitate de observatori sau de consultanţi.

Articolul 15

În cadrul CCCDI funcţionează următoarele comisii de specialitate permanente formate din experţi în domeniile stabilite prin SNCDI, astfel:

a) Comisia pentru bioeconomie;

b) Comisia pentru tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate;

c) Comisia pentru energie, mediu şi schimbări climatice;

d) Comisia pentru eco-nanotehnologii şi materiale avansate;

e) Comisia pentru sănătate;

f) Comisia pentru patrimoniu şi identitate culturală;

g) Comisia pentru tehnologii noi şi emergente.

Articolul 16 (1) În cadrul CCCDI funcţionează, de asemenea, 5 comisii permanente de experţi, în vederea realizării activităţilor de coordonare ştiinţifică, după cum urmează:

a) Comisia de evaluare instituţională a unităţilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare;

b) Comisia pentru infrastructuri de cercetare şi de participare la infrastructurile paneuropene;

c) Comisia pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice;

d) Comisia pentru publicarea literaturii tehnico-ştiinţifice;

e) Comisia pentru promovarea cooperării ştiinţifice şi tehnice internaţionale.

(2) În afara comisiilor menţionate la alin. (1), la propunerea biroului CCCDI pot fi înfiinţate comisii sau grupuri de lucru adhoc pentru rezolvarea unor probleme apărute pe parcurs.

Articolul 17

(1) Modul de constituire a comisiilor permanente de experţi, ca organe de lucru ale CCCDI, se stabileşte prin ROI-ul CCCDI, astfel ca experţii desemnaţi să aibă competenţa corespunzătoare domeniului de activitate al comisiei.

(2)    În cadrul comisiilor permanente de experţi prevăzute la art. 16, pe lângă membrii CCCDI pot fi cooptaţi şi experţi care nu sunt membri ai CCCDI. Comisiile permanente de experţi sunt alcătuite din cercetători şi cadre didactice universitare recunoscuţi/recunoscute pe plan internaţional şi specialişti care provin din mediul economic

(3)    Comisiile permanente de experţi se organizează şi funcţionează pe baza regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare, elaborate pe baza regulamentului-cadru de funcţionare a comisiilor de specialitate stabilit prin ROI-ul CCCDI.

Capitolul III

Finanţarea CCCDI Articolul 18

(1)    Cheltuielile necesare funcţionării CCCDI şi organelor de lucru ale acestuia sunt asigurate din bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(2)    Resursele materiale şi financiare necesare funcţionării CCCDI sunt gestionate prin Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării şi se constituie pe bază contractuală între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi UEFISCDI sau din alte surse legal constituite, inclusiv tarife pentru conducerea de programe/proiecte CDI, gestionate de

UEFISCDI.

Articolul 19

Pentru activitatea desfăşurată, membrii CCCDI şi ai organelor de lucru ale acestuia sunt remuneraţi, în afara activităţii de bază, în funcţie de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul maxim al gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unităţile bugetare.

Articolul 20

Pentru participarea la şedinţe sau la reuniuni de lucru, membrilor CCCDI şi organelor de lucru ale acestuia le sunt decontate, în condiţiile legii, cheltuielile de transport şi cazare.

Capitolul IV

Norme de etică şi deontologie profesională Articolul 21

Membrii    CCCDI    şi    ai organelor de    lucru ale    acestuia    au

obligaţia să respecte reglementările aplicabile şi normele de etică şi deontologie profesională, conform prevederilor legale cu incidenţă în materie.

Articolul 22

Membrii    CCCDI    şi    ai organelor de    lucru ale    acestuia    au

obligaţia de a raporta cu celeritate preşedintelui CCCDI orice situaţie    în care    consideră că se află într-un    conflict    de

interese, imediat după ce constată existenţa conflictului de interese, şi de a se recuza de la luarea deciziilor afectate de conflictul de interese.

Articolul 23

Membrii    CCCDI    nu    pot face parte    din componenţa altui

organism consultativ al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

ANEXA Nr. 2

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

Funcţia în CCCDI

Instituţia Domeniul

 
Bunoiu
 
Universitatea de
 

1 Mădălin (P) Preşedinte Vest din Timişoara Fizică
2 Aldea
Alexandru
(VP)
Vicepreşedinte Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor Fizică
3 Ciuparu Dragoş (VP) Vicepreşedinte Universitatea Petrol şi Gaze Ploieşti

Inginerie

chimică

4 Anton Anton Membru Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti Inginerie
5 Balint Marko Membru

Universitatea

Babeş-Bolyai

Biologie şi ecologie
6

Belc

Nastasia

Membru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare Bioeconomie
7

Echim

Marius

Membru Institutul de Ştiinţe Spaţiale Bucureşti

Ştiinţele

Pământului

8 Grosu Horia Membru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală, Baloteşti Biologie şi ecologie
9 Hinescu
Mihail
Eugen
Membru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Victor Babeş Medicină
10

Horbaniuc

Bogdan

Membru Universitatea Tehnică Iaşi Inginerie
11

Iliescu

Dragoş

Membru Universitatea din Bucureşti Psihologie
12

Lupu

Nicoleta

Membru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru

Ştiinţa

materialelor

Fizică Tehnică Iaşi
13 Neagoe
Ioana
Cornelia
Stanca
Membru Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca Medicină
14

Oară

Cristian

Membru Universitatea Politehnica Bucureşti -Automatică Inginerie
15

Roman

Mihai

Membru Academia de Studii Economice Cibernetică
16

Rughiniş

Cosima

Membru Universitatea din Bucureşti Sociologie
17

Sicora

Cosmin

Membru Centrul de Cercetări Biologice Jibou Biologie
18

Silvestru

Cristian

Membru

Universitatea Babeş-Bolyai, Academia Română

Chimie
19

Szedlacsek

Stefan

Membru Institutul de Biologie al Academiei Române Bucureşti Biochimie
20 Tudor Velea Membru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Rare şi Radioactive Inginerie
21 Zamfir
Nicolae
Victor
Membru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” IFIN-HH Măgurele Fizică

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant

Emitent guvernul româniei

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul I

Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 10 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Unităţile aflate sub autoritatea autorităţii publice centrale pentru transporturi, care au în administrare infrastructuri rutiere, feroviare, aeroportuare şi portuare, realizează cartarea zgomotului şi elaborează hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, pentru drumurile principale din interiorul şi din exteriorul aglomerărilor, căile ferate principale din interiorul şi din exteriorul aglomerărilor şi căile ferate din interiorul aglomerărilor, aeroporturile mari, aeroporturile civile urbane din interiorul aglomerărilor şi porturile din interiorul aglomerărilor, aflate în administrarea acestora, cu respectarea prevederilor alin. (9) şi (10), şi implementează măsurile de reducere şi gestionare a zgomotului, cu respectarea termenelor care se menţionează în acest sens în planurile de acţiune.

2. La articolul 4 alineatul (18), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

(18) Operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, autorităţile administraţiei publice centrale sau alte instituţii ale statului, care deţin sau au competenţa legală de gestionare a unor date care sunt necesare în procesul de cartare a zgomotului ambiant, au următoarele obligaţii:

3. La articolul 4, alineatul (20) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(20) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1), unităţile prevăzute la alin. (3) şi operatorii economici prevăzuţi la alin. (29), la elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune, au obligaţia să utilizeze date oficiale cu privire la numărul populaţiei, distribuţia populaţiei, date de trafic rutier, feroviar şi aeroportuar, precum şi informaţiile prevăzute în autorizaţiile integrate de mediu emise operatorilor economici care deţin sau administrează amplasamente industriale în interiorul aglomerărilor şi care desfăşoară activităţi în conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013.

4. La articolul 4 alineatul (22), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

(22) Autorităţile administraţiei publice şi operatorii economici care au în responsabilitate realizarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune, precum şi operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013, pentru amplasamentele industriale aflate în interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 8, pot depune cereri de finanţare din Fondul pentru mediu, după cum urmează:

5.    La articolul 4 alineatul (27), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

c)operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013, în cazul amplasamentelor industriale din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 8;

6.    La articolul 4 alineatul (28), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

(28) Măsurile de gestionare şi reducere a zgomotului prevăzute la art. 11 alin. (3), elaborate pentru amplasamentele industriale din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 8, care desfăşoară activităţi în conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013, se pun în aplicare astfel:

7. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Până la data de 30 iunie 2012 se elaborează şi se aprobă hărţile strategice de zgomot care prezintă situaţia anului calendaristic precedent pentru toate aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale şi aeroporturile mari, iar acestea se refac şi, dacă este cazul,

se revizuiesc, cel puţin la fiecare 5 ani de la această dată.

8. La articolul 11, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) Până la data de 18 iulie 2013 se elaborează şi se aprobă planurile de acţiune care cuprind măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu prioritate pentru situaţiile în care este depăşită oricare valoare-limită în vigoare sau utilizând alte criterii alese în acest scop, pentru toate aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale şi aeroporturi mari, iar aceste planuri de acţiune se reevaluează şi, dacă este cazul, se revizuiesc atunci când se produc modificări importante care afectează situaţia existentă privind nivelul zgomotului şi cel puţin la fiecare 5 ani de la această dată.

9. După anexa nr. 8 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 9, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Articolul II

Aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale, aeroporturile civile urbane şi aeroporturile mari, precum şi porturile maritime şi/sau fluviale pentru care trebuie realizate hărţile strategice de zgomot şi datele aferente acestora până la data de 30 iunie 2017 şi planurile de acţiune aferente până la data de 18 iulie 2018 sunt prevăzute în anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta hotărâre.

Articolul III

Înainte ca autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului să realizeze raportarea către Comisia Europeană se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru transporturi următoarele:

a)datele aferente hărţilor strategice de zgomot elaborate pentru drumurile principale, cu excepţia drumurilor judeţene, căile ferate principale, aeroporturile mari, aeroporturile civile urbane aflate în administraţia Companiei Naţionale „Aeroporturi Bucureşti” – S.A. şi porturile din interiorul aglomerărilor, prevăzute în tabelele nr. 2-6 din anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta hotărâre, precum şi datele aferente hărţilor strategice de zgomot elaborate pentru căile ferate din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 321/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta hotărâre;

b)planurile de acţiune elaborate pentru drumurile principale, cu excepţia drumurilor judeţene, căile ferate principale, aeroporturile mari, aeroporturile civile urbane aflate în administraţia Companiei Naţionale „Aeroporturi Bucureşti” -S.A. şi porturile din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelele nr. 2-6 din anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 321/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta hotărâre, precum şi planurile de acţiune elaborate pentru căile ferate din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 321/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta hotărâre.

Articolul IV

Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile aflate sub autoritatea autorităţii publice centrale pentru transporturi prevăzute la art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului    nr.    321/2005,    republicată,    cu

modificările şi completările ulterioare, precum şi operatorii economici prevăzuţi la art. 4 alin. (29) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005, republicată,    cu    modificările    şi completările

ulterioare, atunci când realizează cartarea strategică de zgomot şi elaborează hărţile strategice    de zgomot    şi planurile    de

acţiune, utilizează până la data intrării în vigoare a actului normativ de transpunere a Directivei (UE) 2015/996 metodele interimare de calcul pentru Lzsn şi Lnoapte prevăzute în anexa nr.

2 la Hotărârea Guvernului    nr.    321/2005,    republicată,    cu

modificările şi completările ulterioare.

Articolul V

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Transporturilor va actualiza Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităţilor responsabile cu cartarea zgomotului pentru căile ferate, drumurile, porturile din interiorul aglomerărilor şi aeroporturile, aflate în administrarea lor, elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 23 august 2005, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu Bucureşti, 15 decembrie 2016.

Nr. 944.

ANEXĂ

Aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale, aeroporturile urbane şi aeroporturile mari, precum şi porturile maritime şi/sau fluviale pentru care trebuie realizate hărţile strategice de zgomot până la data de 30 iunie 2017 şi planurile de acţiune aferente până la data de 18 iulie 2018 potrivit prevederilor prezentei hotărâri

Tabelul nr. 1. Aglomerări identificate cu o populaţie de peste 100.000 locuitori, sursa datelor statistice: Institutul Naţional de Statistică

Nr.

crt.

Aglomerare Autoritatea administraţiei publice locale
1. Municipiul Bucureşti Primăria Generală a
Municipiului Bucureşti
2. Municipiul Iaşi Primăria Municipiului Iaşi
3. Municipiul Cluj-Napoca Primăria Municipiului Cluj-Napoca
4. Municipiul Timişoara Primăria Municipiului Timişoara
5. Municipiul Constanţa Primăria Municipiului Constanţa
6. Municipiul Craiova Primăria Municipiului Craiova
7. Municipiul Galaţi Primăria Municipiului Galaţi
8. Municipiul Braşov Primăria Municipiului Braşov
9. Municipiul Ploieşti Primăria Municipiului Ploieşti
10. Municipiul Piteşti Primăria Municipiului Piteşti
11. Municipiul Bacău Primăria Municipiului Bacău
12. Municipiul Oradea Primăria Municipiului Oradea
13. Municipiul Botoşani Primăria Municipiului Botoşani
14. Municipiul Brăila Primăria Municipiului Brăila
15. Municipiul Buzău Primăria Municipiului Buzău
16. Municipiul Târgu Mureş Primăria Municipiului Târgu Mureş
17. Municipiul Sibiu Primăria Municipiului Sibiu
18. Municipiul Arad Primăria Municipiului Arad
19. Municipiul Baia Mare Primăria Municipiului Baia Mare
20. Municipiul Satu Mare Primăria Municipiului Satu Mare
Tabelul nr. 2. Drumurile principale, sursa: Compania Naţională
de Administ rare a Infrastructurii Rutiere – S.A.

Nr.

crt.

Drumul

Poziţia

kilometrică

Lungimea

(metri)

Total

vehicule

Limitele sectorului
1. DN1

12 + 46116 + 000

3539 24194390 DNCB-Otopeni
2. DN1

16 + 00036 + 110

20110 10551420 Otopeni-DJ101C
3. DN1

36 + 11053 + 650

17540 11437275 DJ101C-M. Ploieşti

53 + 650-

Municipiul Ploieşti-
4. DN1 5 + 750 6100 6957265 DN1A
5. DN1 59 + 75067 + 284 7534 12411460 DN1A-DN1B
6. DN1 67 + 28479 + 580 12296 10701070

DN1B-DJ100F

(Băicoi)

7. DN1 79 + 58095 + 450 15870 10013410

DJ100F-DJ101R

(Câmpina)

8. DN1 95 + 450122 + 000 26.550 8788835 DJ101R-Sinaia
9. DN1 122 + 000-125 + 000 3000 4277435

Sinaia-Sinaia

(ieşire)

10. DN1 125 + 000-138 + 000 13000 8469825

Sinaia-DRDP

Braşov

11. DN1 138 + 000-140 + 923 2923 5756050 DRDP Bucureşti-DN73A
12. DN1 140 + 923-160 + 798 19875 4391315

DN73A-Municipiul

Braşov

13. DN1 173 + 375-175 + 205 1830 5711155 Municipiul Braşov-DN73B (4 benzi)
14. DN1 175 + 205-179 + 700 4495 4024125 DN73B-Municipiul Codlea (4 benzi)
15. DN1 220 + 010-232 + 600 12590 3557655

DN73A-Municipiul

Făgăraş

16. DN1 236 + 100-258 + 618 22518 4101870 Municipiul Făgăraş -DJ105C
17. DN1 258 + 618-267 + 152 8534 4411755 DJ105C-DN7C
267 +
18. DN1 152-296 + 150 28998 4256995 DN7C-DN7
19. DN1 296 + 150-307 + 050 10900 5608590 DN7-Municipiul Sibiu (4 benzi)
20. DN1 315 + 500-320 + 505 5005 3168930 Municipiul Sibiu -Cristian
21. DN1 370 + 000-375 + 930 5930 5847300 Municipiul Sebeş-Municipiul Alba Iulia
22. DN1 385 + 160-397 + 049 11889 6955440 Municipiul Alba
Iulia-DN14B
(Teiuş)
23. DN1 397 + 049-406 + 950 9901 6021770 DN14B (Teiuş)-DJ107I (Municipiul Aiud)
24. DN1 412 + 000-441 + 640 29640 4136545 Municipiul Aiud (DJ107I)-A3
25. DN1 441 + 640-444 + 650 3010 3554005

A3-Municipiul

Turda

26. DN1 450 + 000-465 + 105 15105 6163390 Turda-VOCE
27. DN1 465 + 105-473 + 600 8495 6363775 Municipiul Turda-Municipiul Cluj-Napoca
28. DN1 481 + 500-491 + 413 9913 6030530 Municipiul Cluj-Napoca-A3
29. DN1 491 + 413-500 + 000 8587 4284005 A3-DN1J
30. DN1 500 + 000-514 + 14050 3576635 DN1J-DJ108C
050
31. DN1 514 + 050-527 + 027 12977 3723000

DJ108C-DN1G

(Huedin)

32. DN1 527 + 027-548 + 835 21808 3449615 DN1G (Huedin)-DJ108A (Ciucea)
33. DN1 548 + 835-567 + 200 18365 3557290 DJ108A (Ciucea)-Corniţel
34. DN1 567 + 200-590 + 575 23375 3644525 Corniţel-DN1H
(Aleşd)
35. DN1 590 + 575-604 + 751 14176 4610680 DN1H (Aleşd)-DN1P (Uileacu de Criş)
36. DN1 604 + 751-622 + 000 17249 7567180

DN1P (Uileacu de Criş) – Municipiul Oradea

37. DN1 637 + 500-642 + 327 4.27 4860340 Municipiul Oradea-PCTF Borş (4 benzi)
38. DN2 11 + 54018 + 330 6790 8605970 DNCB-Afumaţi (4 benzi)
39. DN2 18 + 33040 + 166 21836 6624750

Afumaţi-DJ302

(Moviliţa)

40. DN2 40 + 16655 + 800 15634 7670840 DJ302-DN2A
41. DN2 55 + 80095 + 353 39553 5614065

DJ102H-DN2C

(Costeşti)

42. DN2 95 + 353104 + 828 9475 5587785 DN2C-DN1B
43. DN2 104 + 828-106 + 790 1962 5662610

DN1B-Municipiul

Buzău

44. DN2 114 + 500-117 + 3334 11752270 Municipiul Buzău-
834 DJ203K
45. DN2 117 + 834-144 + 070 26236 4792815 DJ203K-Municipiul Râmnicu Sărat
46. DN2 147 + 870-152 + 430 4560 4397155 Municipiul Râmnicu Sărat-DRDP Iaşi
47. DN2 152 + 430-163 + 630 11200 4715435 DRDP Bucureşti-DN2N
48. DN2 163 + 630-180 + 250 16620 3189005

DN2N-Municipiul

Focşani

49. DN2 180 + 250-185 + 910 5660 7783625 Centura
Municipiului
Focşani
50. DN2 185 + 910-200 + 600 14690 5957165 Municipiul Focşani-DN24 (Tişiţa)

Nr.

crt.

Drumul

Poziţia

kilometrică

Lungimea

(metri)

Total

vehicule

Limitele sectorului
51. DN2 200 + 600228 + 470 27870 4267215

DN24-Municipiul

Adjud

52. DN2 257 + 667278 + 717 21050 3760960

DJ206B-Municipiul

Bacău

53. DN2 292 + 350311 + 660 19310 5124965 Municipiul Bacău-DJ159
54. DN2 311 + 600321 + 537 9877 3635765 DJ159-DJ158
55. DN2 321 + 537328 + 692 7155 4917645

DJ158-Municipiul

Roman

56. DN2 333 + 775341 + 885 8110 4245315 Municipiul Roman-DN28 (Săbăoani)
57. DN2 375 + 541379 + 367 3826 3075855 DN28A-DN15B
58. DN2 403 + 500- 6500 3774465 DN15C-Municipiul

410 + 000

Fălticeni
59. DN2

415 + 000431 + 400

16400 3559845 Municipiul Fălticeni-Municipiul Suceava
60. DN2

441 + 500457 + 100

15600 3298870

Municipiul

Suceava-DN2H

61. DN3

242 + 800254 + 350

11550 6348810 DN22C (Murfatlar)-Nod rutier A4
62. DN3

254 + 350256 + 000

1650 9381230 Nod rutier A4-
Municipiul
Constanţa
63. DN4

12 + 50039 + 100

26600 3713875

DNCB-DJ301

(Budeşti)

64. DN5

10 + 35619 + 700

9344 6299900 DNCB-Intr. V. Ad. C.
65. DN5

19 + 70023 + 200

3500 4511400 DN5 (Intr. V. Ad. C)-DN5 (Ies. V. Ad. C)
66. DN5

23 + 20051 + 290

28090 5045030 DN5 (Ies. V. Ad. C)-DN41
67. DN5

51 + 29055 + 100

3810 5220595 DN41-DC94
68. DN5

55 + 10059 + 00

3900 5226435

DC94-Municipiul

Giurgiu

69. DN6

11 + 12023 + 300

12180 9126095

DNCB-DJ412A

(Mihăileşti)

70. DN6

23 + 30039 + 418

16118 4831505

DJ412A-DN61

(Ghimpaţi)

71. DN6

61 + 31686 + 300

24984 3244120

DJ503-Municipiul

Alexandria

72. DN6

233 + 000238 + 350

5350 5575375 Municipiul Craiova-4 benzi (Işalniţa)
73. DN6

238 + 350265 + 000

26650 4203705 Işalniţa (4 benzi)-DN66
74. DN6

332 + 190343 + 200

11010 5096495 DN56A-Municipiul
Drobeta-Turnu
Severin
75. DN6

343 + 200358 + 000

14800 4138370 Municipiul Drobeta-Turnu Severin-DRDP Timişoara
76. DN6

358 + 000364 + 607

6607 3065270 DRDP Craiova-Municipiul Orşova (DN57)
77. DN6

364 + 607380 + 665

16058 3033150 Municipiul Orşova-DN67D
78. DN6

435 + 203453 + 000

17797 3434285 Slatina-Timiş-
Municipiul
Caransebeş
79. DN6

455 + 340458 + 740

3400 4094570 DN58-Intersecţia cu centura municipiului Caransebeş (DN6)

00

o

DN6

481 + 679500 + 435

18756 3595615 DJ681-Intrare A6
81. DN6

500 + 435514+988

14553 4862165 Intrare A6-Intrare DJ609A
82. DN6

514 + 988540 + 222

25234 5180445 Costeiu DJ609B-Intrare A1 (Remetea)

00

00

DN6

540 + 222550 + 060

9838 4762155 Intrare A1-
Municipiul
Timişoara
84. DN6

560 + 100583 + 946

23846 4285830 Municipiul
Timişoara-Biled
(DJ693)
85. DN7

13 + 10030+808

17708 5411490 DNCB-DN71
86. DN7

30 + 80845 + 235

14427 3151410 DN71-DJ711A
87. DN7

58 + 40972+535

14126 3125495 DJ721-DN72

00

00

DN7

72 + 53595 + 010

22475 3129145 DN72-DJ702

95 + 010-

DJ702-Municipiul
00
(D
DN7

112 + 000

16990 4020110 Piteşti
90. DN7

119 + 250144 + 320

25070 5341045 DN7C-DJ703A
91. DN7

144 + 320156 + 250

11930 4686600

DJ703A-DRDP

Craiova

92. DN7

156 + 250170 + 750

14500 5591070 DRDP Bucureşti-DN67
93. DN7

170 + 750178+500

7750 6399180 Varianta Nord (DN67)-Municipiul Râmnicu Vâlcea
94. DN7

178 + 500196 + 000

17500 5406380 Municipiul Râmnicu Vâlcea-Călimăneşti
95. DN7

196 + 000207 + 523

11523 4770915

Călimăneşti-DN7A

(Brezoi)

96. DN7

207 + 523239 + 400

31877 4771645 DN7A-DRDP Braşov
97. DN7

239 + 925259 – 305

19380 4298970 DRDP Craiova-DN1
98. DN7

377 + 525386 + 200

8675 7785085

DN66-Municipiul

Deva

Nr.

crt.

Drumul

Poziţia

kilometrică

Lungimea

(metri)

Total

vehicule

Limitele

sectorului

99.

DN7

393 + 000-412 + 155 19155 4174140 Municipiul Deva-
Săcămaş
(DN68A)
100

DN7

512 + 820-526 + 450 13630 3093375 Lipova-
Sâmbăteni
(DJ708C)
101

DN7

526 + 450-538 + 600 12150 7371540 Sâmbăteni-Municipiul Arad
102

DN7

544 + 300-553 + 600 9300 3543055 DN79-intrare A11
103

DN7

553 + 600-557 + 3450 3665330 A11-DN7B
050
104. DN10 2 + 1007+127 5027 3923385 Municipiul Buzău-DJ205
105. DN11 3 + 86710+280 6413 6024325 Municipiul Braşov-DN10 (4 benzi)
106. DN11 10 + 28021 + 090 10810 4394600 DN10-DN12
107. DN11 115 + 946-125 + 100 9154 3233535 DJ116-DN12A
(municipiul
Oneşti)
108. DN12 0 + 000-8 + 280 8280 3101040 DN11-Municipiul Sfântu Gheorghe
109. DN13 6 + 100-9 + 727 3627 4777485

Municipiul

Braşov-DJ112A

110. DN13 9 + 72718 + 101 8374 3439030 DJ112-DN13E
111. DN13 18 + 10128 + 470 10369 3049940

DN13E-DJ131

(Măieruş)

112. DN13 104 + 896-111 + 600 6704 3143380

DN13C-Municipiul

Sighişoara

113. DN13 146 + 220-156 + 900 10680 3887980 DN13A-DJ151D
114. DN13 156 + 900-165 + 000 8100 3678835 DJ151D-Municipiul Târgu Mureş
115. DN14 3 + 50015 + 885 12385 3516045 Municipiul Sibiu-DJ107B
116. DN15 0 + 000-6 + 050 6050 3699640 Municipiul Turda-Municipiul Câmpia Turzii
117. DN15 11 + 60021 + 000 9400 3483925 Municipiul Câmpia Turzii-DRDP Braşov
21 + 000- DRDP Cluj-DJ151
118. DN15 32 + 110 11110 4961080 (Luduş)
119. DN15 32 + 11046 + 742 14632 4815445 DJ151-DN14A
120. DN15 46 + 74263 + 980 17238 4943195 DN14A-DJ151B
121. DN15 63 + 98069 + 500 5520 5308195 DJ151B-Municipiul Târgu Mureş
122. DN15 78 + 780103 + 700 24920 5898765

Municipiul Târgu Mureş-Municipiul Reghin

123. DN15 286 + 850-308 + 860 22010 3331720

DN12C-Municipiul

Piatra-Neamţ

124. DN15 318 + 300-325 + 650 7350 4753030 Municipiul Piatra-Neamţ-4 Benzi (Săvineşti)
125. DN15 325 + 650-348 + 480 22830 4211370

Săvineşti-DJ158

(Buhuşi)

126. DN17 2 + 61022 + 535 19925 3127320 Municipiul Dej-DN17D (Beclean)
127. DN17 51 + 89859 + 292 7394 5058170 DN15A-V. Bistriţa (intrare)
128. DN17 64 + 50084 + 461 19961 5203805 DN17C
(municipiul
Bistriţa)-DJ173A
(Prundu
Bârgăului)
129. DN17 179 + 580-183 + 400 3820 3075125

DJ175-Municipiul

Câmpulung

130. DN17 193 + 400-202 + 680 9280 3103595 Municipiul
Câmpulung-
DJ176
131. DN18 3 + 522-9 + 803 6281 3308360 Municipiul Baia Mare-DJ184 (Baia
Sprie)
132. DN19 5 + 83512 + 278 6443 4301525 Municipiul
Oradea-DN19E
(Biharia)
133. DN19 117 + 620-127 + 850 10230 3920830 DJ195B (Doba)-Municipiul Satu Mare
134. DN19 135 + 600-149 + 978 14378 3155060 Municipiul Satu Mare-DN1C
135. DN21 1 + 000-7 + 500 6500 3793445 Municipiul Brăila-sector 4 benzi
136. DN21 57 + 78087 + 850 30070 3193385

DN21A-Municipiul

Slobozia

137. DN21 90 + 750105 + 550 14800 3318215

Municipiul

Slobozia-DN3A

138. DN22 153 + 960-172 + 850 18890 4857055 DJ229A-
Municipiul Tulcea (DN22G)
139. DN22 178 + 000-186 + 900 8900 3206160 Municipiul Tulcea (DN22G)-DN22A
140. DN22 268 + 000-287 + 456 19456 5588515 Palazu Mic-DN2A
141. DN24 183 + 730-188 + 150 4420 3094105 DJ248D-Municipiul Iaşi
142. DN25 49 + 59068 + 197 18607 3269305 DJ255-DN2B
143. DN26 4 + 910-8 + 000 3090 10595220 Municipiul Galaţi-4 benzi
144. DN28 26 + 35048 + 800 22450 6421810 DN28A-DJ282D (Podu Iloaiei)
145. DN28 48 + 80065 + 150 16350 5768825 DJ282D-4 benzi municipiul Iaşi
Municipiul Iaşi (4
146. DN28 65 + 15075 + 797 10647 7962110 benzi)-Municipiul Iaşi (DN24)

Nr.

crt.

Drumul

Poziţia

kilometrică

Lungimea

(metri)

Total

vehicule

Limitele

sectorului

147. DN39 5 + 63513 + 200 7565 10805460 Municipiul Constanţa-sector 4 benzi
148. DN39 13 + 20031 + 000 17800 5175700 Sector 4 benzi-23 August
149. DN56

+

+ lo

O O 00 O O fNJ O “v|- “v|-

5028 5291405

Municipiul

Craiova-DJ561

150. DN59 10 + 00014 + 230 4230 4340580 Municipiul Timişoara-Şag (4 benzi)
151. DN59 14 + 23036 + 150 21920 3186815

Şag-Voiteg

(DN58B)

152. DN61 69 + 70078 + 529 8829 3601455 A1-DN7
153. DN64 105 + 970-115 + 480 9510 4918740 4 benzi-Municipiul Râmnicu Vâlcea
154. DN65 3 + 866-7 + 650 3784 8252650 Municipiul Craiova – 4 benzi
155. DN65 7 + 65025 + 170 17520 4298970 4 benzi- DJ643 (Balş)
156. DN65 25 + 17030 + 450 5280 4181075 DJ643 (Balş)-DJ644
157. DN65 30 + 45042 + 364 11914 3210905 DJ644-DN64
158. DN65 42 + 36449 + 000 6636 3823375

DN64-Municipiul

Slatina

159. DN65 54 + 00070 + 800 16800 4011715

Municipiul

Slatina-DJ703C

160. DN65 70 + 80090 + 050 19250 3451075

DJ703C-DRDP

Bucureşti

161. DN65 90 + 50107 + 135 17085 4319775

DRDPCraiova-

DN65A

162. DN65 107 + 135-116 + 850 9715 6117035

DN65A-Municipiul

Piteşti

163. DN67 83 + 97099 + 470 15500 3718985 Municipiul Târgu Jiu-DN67B
164. DN67 136 + 720-152 + 700 15980 6116670 DJ605A-DN65C
165. DN67 178 + 770-193 + 014 14244 3085710 DJ649-DN64
166. DN67 194 + 543-198 + 764 4221 4052595 DN64-DN7
167. DN69 3 + 300-6 + 430 3130 4448985 Municipiul
Timişoara-
Varianta
Timişoara
168. DN71 000 + 000-15 + 000 15000 3257260 DN7-Conteşti
169. DN71 15 + 00044 + 130 29130 3810600 Conteşti-
Municipiul
Târgovişte
170. DN71 51 + 04168 + 900 17859 3457280 Municipiul
Târgovişte-
Pucioasa
171. DN72 15 + 70024 + 352 8652 4950495 DJ702B-
Municipiul
Târgovişte
172. DN72 33 + 33548 + 100 14765 3134620 Municipiul
Târgovişte-
DJ720A
173. DN72 48 + 10076 + 180 28080 4587685 DJ720A-DN1
174. DN73 1 + 285-6 + 950 5665 9623225 Municipiul Piteşti-DN73D (4 benzi)
175. DN73 92 + 000112 + 600 20600 3074760 DRDP Bucureşti-Tohanu Nou
176. DN73 118 + 797-130 + 900 12103 5524275

DN73A-Municipiul

Braşov

177. DN76 000 + 000- 4 + 770 4770 3111990 DN7-DJ706A
178. DN76 177 + 135-180 + 911 3776 6768195 Sânmartin-Municipiul Oradea
179. DN79 4 + 15012 + 325 8175 4410660 Municipiul Arad-Zimandu Nou (DJ791)
180. DN79 21 + 45241 + 557 20105 3455820 DJ792C-Chişineu-Criş (DN79A)
181. DN79 101 + 619-112 + 045 10426 3777750 DJ792A (Leş)-Municipiul Oradea
182. DN1A 12 + 26019 + 450 7190 4750110

Municipiul

Bucureşti-DNCB

183. DN1A 19 + 45039 + 400 19950 3827025 DJ101-DJ711
184. DN1A 70 + 55084 + 320 13770 3403625 Municipiul Ploieşti (DN1)-DN1B
185. DN1A 84 + 32088 + 930 4610 4503370 Supr. cu DN1B
186. DN1A 88 + 930113 + 860 24930 5333015

DN1B-DJ102B

(Văleni)

187. DN1B

+

+ lo O O 00

o o o o o lo

5508 3885060 DN1-DN1A
188. DN1B 10 + 16525 + 501 15336 6202810 DJ101F-DN1D
25 + 501- DN1D-DJ102H
189. DN1B 43 – 600 18099 3494145

(Mizil)

190. DN1B 43 + 60071 + 698 28098 3044465

Mizil-DN2

191. DN1C 8 + 30013 + 225 4925 3835420

Municipiul Cluj-

Napoca-DN16

(Apahida)

192. DN1C 16 + 20043 + 000 26800 5735245

DN16 (Apahida)-intrarea Varianta Gherla

193. DN1C 49 + 60056 + 500 6900 4030330

Varianta Gherla

(ieşire)-Municipiul

Dej

194. DN1C 61 + 50066 + 980 5480 3400705 Municipiul Dej-DN18B (Caseiu)
195. DN1C 139 + 539- 147 + 938 8399 4944290

DJ193-Municipiul Baia Mare

196. DN1C 153 + 851-182 + 198 28347 4902680

Municipiul Baia

Mare-DN19F

(Apa)

Nr.

crt.

Drumul

Poziţia

kilometrică

Lungimea

(metri)

Total

vehicule

Limitele

sectorului

197. DN1F 4 + 90016 + 173 11273 4509575 Municipiul Cluj-Napoca-DN1J
198. DN1F 91 + 94093 + 900 1960 3344495

Municipiul Zalău-DN1H

199. DN2A 3 + 20016 + 720 13520 3912800

Municipiul

Urziceni-DRDP

Constanţa

200. DN2A 62 + 85066 + 828 3978 3358365

DN2C-DN21

201. DN2A 185 + 700-196 + 200 10500 3912435 Sector 4 benzi-DN22
202. DN2A 196 + 200-205 + 411 9211 13232345

DN22-Municipiul

Constanţa

203. DN2B 103 + 270-108 + 720 5450 3270765 DN21-DN23
204. DN2B 125 + 571-128 + 900 3329 4364305 DRDP Constanţa-Municipiul Galaţi
205. DN59A 3 + 17027 + 900 24730 3030595 Municipiul Timişoara-Cărpiniş (DN59B)
206. DN65B 000 + 000-6 + 237 6237 4570530 DN65-A1
207. DN65F 000 + 000-7 + 000 7000 3736870 DN65-DN65C
208. DN73A 20 + 97536 + 500 15525 3451805

DN73-Poiana

Mărului

209. DN73D 000 + 000-11 + 749 11749 3243025 DN73-DJ704B
210. CALB 000 + 000-7 + 831 7831 3551815 DN1 (intrare municipiul Alba Iulia)-DN1 (ieşire municipiul Alba Iulia)
211. CB 000 + 000-12 + 444 12444 8162130 DN1—DN2
212. CB 12 + 44418 + 535 6091 6758705 DN2-DN3
213. CB 18 + 53523 + 600 5065 6512330 DN3-A2
214. CB 23 + 60030 + 200 6600 5671735 A2-DN4
215. CB 30 + 20040 + 531 10331 3988720 DN4-DN5
216. CB 40 + 531- 8564 4605935 DN5-DN6
49 + 95
217. CB 49 + 9555 + 250 6155 3493415 DN6-A1
218. CB 55 + 25064 + 246 8996 10213430 A1-DN7
219. CB 64 + 24666 + 800 2554 8381860 DN7-DN1A
220. CB 66 + 80072 + 000 5200 6714540 DN1A-DN1
221. CBM 000 + 000-1 + 436 1436 3161265 DN 1C-DN 1C
222. CORA

U) o o UI o o o o o

^ +

+

1350 5179715 DN19 (ieşire municipiul Oradea)-DN1 (ieşire municipiul Oradea)
223. CORA 1 + 350-5 + 870 4520 5556030 DN1 (ieşire
municipiul
Oradea)-DN79
(intrare
municipiul
Oradea)
224. CORA 5 + 87011 + 180 5310 7341610 DN79 (intrare
municipiul
Oradea)-DN76
(intrare
municipiul
Oradea)
225. CORA 11 + 18014 + 120 2940 3977405 DN76 (intrare
municipiul
Oradea) -DN1
(intrare
municipiul
Oradea)
226. VGH 000 + 000-5 + 5047 4330725 DN1C (intrare
municipiul
Gherla)-DN1C
047 (ieşire municipiul Gherla)
227. VOB1 000 + 000-4 + 200 4200 3055415 DN1-DJ103A
228. VOB1 4 + 200-8 + 000 3800 5457115 DJ103A-DN11
229. VOCE 17 + 80020 + 067 2267 3524805 DN1C
(Sânnicoară)-
VOCNE
230. VOCE 20 + 06723 + 622 3555 4636595 VOCNE-Apahida (DN 1C)
231. A1 10 + 60030 + 510 19910 11938055

Municipiul

Bucureşti-DJ401A

232. A1 30 + 51049 + 208 18698 8489170 DJ401A-DJ711A
233. A1 49 + 20870 + 460 21252 8121615 DJ711A-DN61
234. A1 70 + 46094 + 393 23933 9092150 DN61-DJ703B
235. A1 94 + 393106 + 500 12107 10993800 DJ703B-DN65B
236. A1 106 + 500-120 + 100 13600 9275015 A1-DN7
237. A1 237 + 432-254 + 240 16808 5301625

DN14-DN7H

(DJ106B)

238. A1 254 + 240-270 + 345 16105 5877230 DN7H (DJ106B)-DN1
239. A1 292 + 455-303 + 600 11145 4680395 Nod rutier Cunta-Nod rutier Sebeş Est
(DN 7)
303 + Nod rutier Sebeş Est (DN7)-Nod
240. A1 600-309 + 235 5635

rutier Lancrăm 50516°° (DN1)

Nr.

crt.

Drumul

Poziţia

kilometrică

Lungimea

(metri)

Total

vehicule

Limitele sectorului
241. A1 309 + 235-312 + 246 3011 4215385 Nod rutier Lancrăm (DN1)-Nod rutier Sebeş Vest (DN7)
242. A1 312 + 246-335 + 070 22824 4456650 Nod rutier Sebeş Vest (DN7)-Nod rutier Orăştie (DN7)
243. A1 335 + 070-353 + 666 18596 4380000 Nod rutier Orăştie (DN7)-Nod rutier Simeria (DN7/DN6)
244. A1 504 + 341-517 + 436 13095 3221855 Nod rutier Giarmata (DJ691)-Nod rutier Orţişoara (DJ6)
245. A1 517 + 436-536 + 236 18800 3211635 Nod rutier Orţişoara (DJ693)-Nod rutier Arad (DN69)
246. A1 538 + 136-545 + 936 7800 3550720 Nod rutier Arad (DJ682)-Nod rutier Arad (A11)
247. A2 11 + 95035 + 400 23450 7316790 DNCB-Fundulea
248. A2 35 + 40064 + 100 28700 7180645 Fundulea-Lehliu
249. A2 64 + 100106 + 500 42400 6014105 Lehliu-Drajna
250. A2 106 + 500-143 + 568 37068 4418325 Drajna-Feteşti
143 +
251. A2 568-160 + 980 17412 5126425

Feteşti-Cernavodă

252. A2 160 + 980-192 + 940 31960 4548630

Cernavodă-

Medgidia

253. A2 192 + 940-211 + 980 19040 4475265

Medgidia-A4

254. A3 15 + 00068 + 793 53793 5417695

DN CB-Ploieşti

255. A4 11 + 52015 + 440 3920 4182535 DN3 (Constanţa)-A2
256. A4 15 + 44020 + 540 5100 3939810 A2-DN39 (Agigea)
257. DJ156 3 + 200-4 + 400 1200 3860240 Municipiul Ploieşti-DN 1
258. DJ200 3 + 000-6 + 200 3200 3345590 Voluntari-DN CB
259. DJ592 5 + 10016 + 800 11700 3756215 Municipiul Timişoara-DJ 592A
260. DJ691 2 + 60010 + 200 7600 3981785 Municipiul
Timişoara-DC58
(Gearmata)
261. DJ797

o o o o o o o o o

^ + o

+

10000 6890835 Varianta Bihor (DN 79)-Tărian
NOTA:

Drumurile naţionale, autostrăzile, drumurile de centură, variantele şi variantele ocolitoare din tabelul nr. 2 se află în administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, iar drumurile judeţene prevăzute în tabelul nr. 2 se află în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene, după caz.

În cazul în care drumurile prevăzute în tabelul nr. 2 sunt poziţionate şi în interiorul uneia dintre aglomerările prevăzute în tabelul nr. 1, atunci hărţile strategice de zgomot pentru aceste drumuri se realizează atât pentru întreg sectorul de drum, cât şi numai pentru porţiunea de drum care se află în interiorul aglomerării respective.

În cazul drumurilor prevăzute în tabelul nr. 2, atunci când se realizează hărţile strategice de zgomot, datele rezultate de expunere la zgomot a populaţiei trebuie să fie evidenţiate separat pentru fiecare localitate prin care trece respectivul drum, aceste date utilizându-se inclusiv pentru elaborarea planurilor de acţiune, iar pe hărţile strategice de zgomot trebuie să fie evidenţiate limitele administrative a acestor localităţi şi denumirea acestora, precum şi toate clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale din interiorul acestor localităţi.

NOTĂ:

În cazul în care căile ferate prevăzute în tabelul nr. 3 sunt poziţionate şi în interiorul uneia dintre aglomerările din tabelul nr. 1, atunci hărţile strategice de zgomot pentru aceste căi ferate se realizează atât pentru întreg sectorul de cale ferată, cât şi numai pentru porţiunea de cale ferată care se află în interiorul aglomerării respective.

În cazul căilor ferate prevăzute în tabelul nr. 3, atunci când se realizează hărţile strategice de zgomot, datele rezultate de expunere la zgomot a populaţiei trebuie să fie evidenţiate separat pentru fiecare localitate prin care trece respectiva cale ferată, aceste date utilizându-se inclusiv pentru elaborarea

 

Tabelul nr. 3. Căile ferate principale, sursa: Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” – S.A.

Nr.

crt.

Denumirea tronsonului de cale ferată

Poziţia

kilometrică

Lungimea
tronsonului
(metri)
Autoritatea
care
administrează tronsonul de cale ferată
1. Bucureşti Nord-Brazi 0 + 000-51 + 457 51457 CNCF „CFR” -S.A.
2. Ploieşti Vest-Predeal 57 + 980143 + 628 85642 CNCF „CFR” -S.A.
3. Ploieşti Sud-Buzău 59 + 500127 + 970 68270 CNCF „CFR” -S.A.
4. Feteşti-Constanţa 145 + 004222 + 422 77418 CNCF „CFR” -S.A.
5. Roşiori Nord-Filiaşi 99 + 952245 + 492 145540 CNCF „CFR” -S.A.

planurilor de acţiune, iar pe hărţile strategice de zgomot trebuie să fie evidenţiate limitele administrative a acestor localităţi şi denumirea acestora, precum şi toate clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale din interiorul acestor localităţi.

Tabelul nr. 4. Aeroporturile mari, sursa: Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian -ROMATSA”

Nr.

crt.

Denumirea

aeroportului

Codul

ICAO

Autoritatea care administrează aeroportul

1. Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” LROP

Compania Naţională „Aeroporturi Bucureşti” -S.A.

Tabelul nr. 5. Aeroporturi urbane identificate în interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1 sau ale căror traiecte de decolare şi/sau aterizare conduc la survolul total sau parţial a aglomerării, sursa: Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”

Nr.

crt.

Denumirea

aeroportului

Codul

ICAO

Autoritatea care administrează aeroportul
1. Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa -„Aurel Vlaicu” LRBS Compania Naţională „Aeroporturi Bucureşti” -S.A. sub autoritatea Ministerului Transporturilor
2. Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca LRCL Regia Autonomă „Aeroportul Cluj-Napoca” în subordinea Consiliului Judeţean Cluj
3. Aeroportul Internaţional Iaşi LRIA Regia Autonomă „Aeroportul Iaşi” în subordinea Consiliului Judeţean Iaşi
4.

Aeroportul

Internaţional Craiova

LRCV Regia Autonomă „Aeroportul Craiova” în subordinea Consiliului Judeţean Dolj
5. Aeroportul Internaţional Oradea LROD Regia Autonomă „Aeroportul Oradea” în subordinea Consiliului Judeţean Bihor
6. Aeroportul Internaţional Sibiu LRSB Regia Autonomă „Aeroportul Sibiu” în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu
7. Aeroportul Internaţional Târgu Mureş LRTM Regia Autonomă „Aeroportul Târgu Mureş” în subordinea Consiliului Judeţean Mureş
8. Aeroportul Internaţional Baia Mare LRBM Regia Autonomă „Aeroportul Baia Mare” în subordinea Consiliului Judeţean Maramureş
9. Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău LRBC Consiliul Judeţean Bacău
10. Aeroportul Internaţional Satu Mare LR Regia Autonomă „Aeroportul Satu Mare” în subordinea Consiliului Judeţean Satu Mare
NOTA:

Administraţiile fiecărui aeroport prevăzut în tabelele nr. 4 şi 5 au obligaţia de a utiliza următoarele date atunci când realizează hărţi strategice de zgomot:

a) atribuirea numărului de mişcări ale aeronavelor în funcţie de perioadele de zi, seară şi noapte pentru diferite clase de aeronave;

b) aterizarea şi decolarea aeronavelor într-o anumită direcţie determinată din date reale;

c) lungimile de coridor stabilite din date reale;

d) descrierea poziţiei aeroportului şi a rutelor;

e) tipurile de aeronave care aterizează şi decolează pe/de pe respectivul aeroport.

În cazul în care aeroporturile urbane prevăzute în tabelul nr. 5 sunt poziţionate în apropiere de limita administrativă a uneia dintre aglomerările din tabelul nr. 1 sau dacă traiectele de decolare şi/sau aterizare conduc la survolul total sau parţial a aglomerării respective, atunci hărţile strategice de zgomot pentru aceste aeroporturi se realizează astfel încât să fie puse în evidenţă datele rezultate de expunere la zgomot a populaţiei, atât separat pentru fiecare localitate şi aglomerare în parte afectate de activitatea aeroportuară, cât şi cumulat pentru interiorul şi exteriorul limitei administrative a aglomerării, iar pe hărţile strategice de zgomot trebuie să fie evidenţiate limitele administrative ale aglomerării şi ale localităţilor învecinate acesteia, denumirea acestora, precum şi toate clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale din interiorul acestora.

Nr.

crt.

Denumirea

portului

Autoritatea care administrează portul
1.

Portul

Constanţa

Compania Naţională „Administraţia Porturilor
Maritime Constanţa” – S.A.
sub autoritatea Ministerului Transporturilor
2.

Portul

Galaţi

Compania Naţională „Administraţia Porturilor
Dunării Maritime” – S.A. Galaţi
sub autoritatea Ministerului Transporturilor
3. Portul Brăila Compania Naţională „Administraţia Porturilor
Dunării Maritime” – S.A. Galaţi
sub autoritata Ministerului Transporturilor

În cazul aeroportului mare prevăzut în tabelul nr. 4, dacă traiectele de decolare şi/sau aterizare conduc la survolul total sau parţial a mai multor localităţi, atunci hărţile strategice de zgomot pentru aceste aeroporturi se realizează astfel încât să fie puse în evidenţă datele rezultate de expunere la zgomot a populaţiei, atât separat pentru fiecare localitate în parte, cât şi cumulat pentru toate localităţile, iar pe hărţile strategice de zgomot trebuie să fie evidenţiate limitele administrative ale localităţilor şi denumirea acestora, precum şi toate clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale din interiorul acestor localităţi. Tabelul nr. 6. Porturi maritime şi/sau fluviale identificate în interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1, sursa: Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime Constanţa” – S.A. şi Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galaţi_

NOTA:

În cazul în care porturile prevăzute în tabelul nr. 6 sunt poziţionate în apropiere de limita administrativă a uneia dintre aglomerările din tabelul nr. 1, atunci hărţile strategice de zgomot pentru aceste porturi se realizează astfel încât să fie puse în evidenţă datele rezultate de expunere la zgomot a populaţiei, atât separat pentru fiecare localitate şi aglomerare în parte afectate de activitatea portuară, cât şi cumulat pentru interiorul şi exteriorul limitei administrative a aglomerării, iar pe hărţile strategice de zgomot trebuie să fie evidenţiate limitele administrative ale aglomerării şi ale localităţilor învecinate acesteia, denumirea acestora, precum şi toate clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale din interiorul acestora.

În cazul în care în interiorul amplasamentului portuar există alte amplasamente unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013, la realizarea hărţilor strategice de zgomot se vor lua în considerare şi acestea.

1. În baza prevederilor prezentei hotărâri, hărţile strategice de zgomot realizate de autorităţile administraţiei publice locale şi de operatorii economici reprezintă hărţi strategice ale emisiei de zgomot care se realizează separat pentru fiecare dintre următoarele:

a) traficul aeroportuar, în cazul aeroporturilor prevăzute în tabelele nr. 4 şi 5;

b) amplasamentele din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1, unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013;

c) traficul trenurilor şi tramvaielor din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1, iar pentru zgomotul produs de traficul tramvaielor poate fi necesară caracterizarea surselor de emisie prin măsurători;

d) traficul rutier din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1;

e) traficul rutier în cazul drumurilor principale cu un trafic mai mare de 3.000.000 de treceri de vehicule pe an, identificate conform tabelului nr. 2;

f) traficul feroviar în cazul căilor ferate principale cu un trafic mai mare de 30.000 de treceri de trenuri pe an, identificate conform tabelului nr. 3;

g) porturile prevăzute în tabelul nr. 6.

ORDIN pentru modificarea şi completarea Condiţiilor minime de funcţionare a abatoarelor de capacitate mică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2011

Emitent autoritatea naţională sanitară VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

Văzând Referatul de aprobare nr. 7.639 din 4 noiembrie 2016, întocmit de Direcţia Generală Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

în temeiul Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 852/2004/CE al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a unor norme generale de igienă care se aplică alimentelor, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 853/2004/CE al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 854/2004/CE al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 882/2004/CE al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind criteriile microbiologice aplicabile alimentelor, al Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009/CE al Parlamentului European nr. 142/2011 şi al Consiliului de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009/CE al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii

Europene de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, şi al Regulamentului (CE)

nr. 1.375/2015/CE al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene    de stabilire    a normelor    specifice aplicabile

controalelor oficiale privind prezenţa de Trichinella în carne, având în vedere    prevederile    art. 10 lit.    b)    din Ordonanţa

Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.    215/2004,    cu    modificările şi

completările ulterioare,

în temeiul art. 3    alin. (3) şi    art. 4 alin.    (3)    din Hotărârea

Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Articolul I

Condiţiile minime de funcţionare a abatoarelor de capacitate mică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 585 din 18 august 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

b) cerinţe în domeniul bunăstării animalelor şi al biosecurităţii;

c) cerinţe privind identificarea, înregistrarea animalelor şi asigurarea trasabilităţii animalelor şi a produselor de origine animală rezultate.

2. La articolul 2, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

b)număr redus de animale – numărul maxim de animale care pot fi sacrificate la nivelul abatoarelor de capacitate mică, incluzând tăierile de urgenţă, astfel:

(i) abatoare de capacitate mică:

1.    porcine, ovine sau caprine – 200 de capete/lună;

2.    bovine – 40 de capete/lună;

3. orice combinaţie a acestor specii, dar care nu depăşeşte 5 UVM/zi;

(ii)    centrele de sacrificare:

1.    porcine, ovine sau caprine – 100 de capete/lună;

2.    bovine – 20 de capete/lună;

3.    orice combinaţie a acestor specii, dar care nu depăşeşte

2.5    UVM/zi;

(iii)    puncte de sacrificare la nivelul fermei:

1.    porcine, ovine sau caprine – 50 de capete/lună;

2.    bovine – 10 capete/lună;

3.    orice combinaţie a acestor specii, dar care nu depăşeşte

1.5    UVM/zi;

c) UVM – unitate vită mare, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltarea rurală (FEADR):

1.    tauri, vaci şi alte bovine de mai mult de 2 ani şi ecvine de mai mult de 6 luni – 1,0 UVM;

2.    bovine între 6 luni şi 2 ani – 0,6 UVM;

3.    bovine mai mici de şase luni – 0,4 UVM;

4.    ovine şi caprine – 0,15 UVM;

5.    scroafe de reproducţie mai mari de 50 kg – 0,5 UVM;

6.    alte porcine – 0,3 UVM.

3.    La articolul 2, după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e) , cu următorul cuprins:

d) centru de sacrificare – abator de capacitate mică ce este dotat cu spaţii şi facilităţi adecvate, în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, cazarea şi tăierea unui număr redus de animale, precum şi pentru livrarea cărnii şi a organelor rezultate în unităţi înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor de pe teritoriul naţional;

e) punct de tăiere la nivelul fermei – abator de capacitate mică integrat fermei, care este dotat cu spaţii şi facilităţi adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru tăierea animalelor crescute în ferma proprie şi pentru livrarea cărnii şi a organelor rezultate în unităţi înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor de pe teritoriul naţional

4.    La articolul 3 alineatul (2), litera j) se abrogă.

5.    La articolul 3 alineatul (2), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:

k) în cazul în care la nivelul abatoarelor de capacitate mică se sacrifică bovine şi ovine adulte este necesară existenţa spaţiului de frig pentru depozitarea carcaselor până la primirea rezultatelor privind testarea pentru encefalopatiile spongiforme transmisibile;

6.    Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4

(1)    Medicii veterinari oficiali care evaluează unitatea în vederea autorizării acesteia, în funcţie de dimensiunea spaţiilor, echipamentelor, facilităţilor existente coroborate cu capacitatea de sacrificare trebuie să încadreze abatorul în conformitate cu prevederile art. 2 lit. b), nefiind permisă acordarea unor derogări de la etapele tehnologice privind sacrificarea, respectiv de la fluxul tehnologic.

(2)    Animalele destinate sacrificării trebuie să fie obligatoriu identificate şi însoţite de certificat sanitar-veterinar, documentul privind informaţiile pentru lanţul alimentar, precum şi de alte documente de identificare conform legislaţiei în vigoare.

7.    După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 5, cu următorul cuprins:

Articolul 5

(1)    Carcasele/Semicarcasele/Sferturile şi organele obţinute în urma sacrificării în centrele de sacrificare şi punctele de sacrificare la nivelul fermei vor fi comercializate pe teritoriul naţional către măcelării, carmangerii, restaurante, cantine, pensiuni turistice şi magazine alimentare.

(2)    Certificarea de sănătate publică veterinară a cărnii şi marca de sănătate care se aplică pe carcasele/semicarcasele/ sferturile şi organele obţinute în urma abatorizării în abatoare de capacitate mică, centre de sacrificare şi puncte de tăiere integrate la nivelul fermei trebuie să fie în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Carnea şi organele obţinute la nivelul abatoarelor de capacitate

mică pot face obiectul schimburilor intracomunitare sau exportului către ţări terţe, cu respectarea prevederilor legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare.

(4) Confecţionarea mărcilor de sănătate se realizează conform procedurii stabilite în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Radu Roatiş Cheţan Bucureşti, 16 decembrie 2016.
Nr. 140.
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *