Template avocatoo

Monitorul Oficial al Romaniei nr. 903 din 10 noiembrie 2016

53 minute • Monitorul Oficial • 10 noiembrie 2016


DECIZIA Nr. 547 din 12 iulie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

Emitent CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

Valer Dorneanu – preşedinte
Petre Lăzăroiu – judecător
Mircea Ştefan Minea – judecător
Daniel Marius Morar – judecător
Puskas Valentin Zoltan – judecător
Simona-Maya Teodoroiu – judecător
Tudorel Toader – judecător
Augustin Zegrean – judecător
Cristina Teodora Pop – magistrat-asistent

1.    Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, excepţie ridicată de Gheorghe Sorin Florea în Dosarul nr. 13.420/3/2012 al Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.515 D/2015.

2.    Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 7 iulie 2016, în prezenţa autorului excepţiei şi a reprezentatului Ministerului Public, Liviu Drăgănescu, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când, în temeiul dispoziţiilor art. 57 şi art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, Curtea a dispus amânarea pronunţării pentru data de 12 iulie 2016, dată la care a pronunţat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

3. Prin Decizia civilă nr. 4.039/2015 din 10 septembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 13.420/3/2012, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 73 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, excepţie ridicată de Gheorghe Sorin Florea într-o cauză având ca obiect soluţionarea unui recurs declarat împotriva unei sentinţe civile de respingere a unei cereri prin care autorul excepţiei a contestat notele şi calificativul obţinute în urma evaluării profesionale realizate potrivit Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 300/2004.

4.    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că răspunderea disciplinară a cadrelor militare trebuie reglementată, potrivit art. 73 alin. (3) lit. t) coroborat cu art. 118 alin. (2) din Constituţie, prin lege organică. Or, dispoziţiile art. 73 din Legea nr. 80/1995 nu numai că nu reglementează procedura disciplinară prealabilă, aplicarea sancţiunilor disciplinare sau activitatea consiliului de disciplină, ci deleagă reglementarea acestor aspecte juridice importante ministrului de resort, care este abilitat să adopte ordine. Aşadar, se ajunge la situaţia în care chestiuni esenţiale, ce vizează executarea şi/sau încetarea raporturilor de serviciu, să fie reglementate prin acte administrative care, de altfel, în prezenta cauză, nici nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României (respectiv prin Ordinele ministrului administraţiei şi internelor nr. 300/2004 şi nr. 400/2004). Se susţine că acest aspect este de natură să confere un caracter iluzoriu posibilităţilor autorului excepţiei de neconstituţionalitate de a se apăra în mod eficient. Se arată că, în aceste condiţii, persoana cercetată disciplinar nu cunoaşte regulile desfăşurării procedurii care îi este aplicată. Se mai susţine că delegarea atribuţiei de a stabili astfel de norme unui membru al Guvernului, prin emiterea unor acte cu caracter administrativ, determină o stare de incertitudine juridică, întrucât acest gen de acte este supus, de regulă, în timp, unor modificări succesive. Totodată, se arată că art. 73 alin. (3) lit. p) din Constituţie prevede că regimul general privind raporturile de muncă se reglementează prin lege organică. Se susţine încălcarea, prin textul criticat, atât a principiului separaţiei puterilor în stat, prevăzut la art. 1 alin. (4) din Constituţie, prin delegarea unei competenţe ce aparţine în mod exclusiv legiuitorului către membri ai Guvernului, respectiv către ministrul apărării naţionale şi ministrul administraţiei şi internelor, cât şi a dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) referitoare la previzibilitatea legii, întrucât persoanele vizate nu sunt capabile să îşi adapteze conduita în mod corespunzător şi nici să aibă reprezentarea corectă a derulării procedurii disciplinare.

5.    Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că textul criticat nu încalcă dispoziţiile constituţionale invocate de autorul excepţiei.

6.    În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

7.    Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că textul criticat nu contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (3)-(5), art. 31, art. 73 alin. (3) lit. t) şi art. 118 alin. (2), deoarece aspectele date de legiuitor în competenţa ministrului de resort spre a fi aprobate prin ordin pe calea delegării sunt de fapt aspecte procedural-administrative referitoare la metodologia întocmirii aprecierilor de serviciu, necesare aplicării principiilor şi regulilor privind statutul cadrelor militare. Se susţine că aceste norme procedural-administrative nu sunt de natură a modifica sau completa dispoziţiile statutare prevăzute prin lege, ci, dimpotrivă, de a institui garanţii procedurale suplimentare. Se arată, de asemenea, că, indiferent de domeniul de reglementare, organic sau ordinar, numeroase legi sunt puse în aplicare prin elaborarea de norme secundare subsecvente, legea neputând reglementa toate aspectele administrative privind aplicarea, şi că o astfel de abordare legislativă nu aduce atingere principiilor constituţionale invocate în susţinerea excepţiei.

8.    Avocatul Poporului opinează că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată. Se arată că, potrivit reglementărilor constituţionale, statutul cadrelor militare se stabileşte prin lege organică şi că textul criticat reglementează aprecierea de serviciu a cadrelor militare, urmând ca metodologia întocmirii aprecierilor de serviciu, în timp de pace, precum şi sistemul de apreciere, în timp de război, să fie stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale. Se mai arată că acesta este unicul document de evaluare a competenţei profesionale, a calităţii morale, a perspectivelor de dezvoltare şi promovare, pe baza căruia ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii sunt înaintaţi în grad. Rezultă, astfel, fără echivoc, că aprecierea de serviciu este o parte semnificativă a executării raportului de serviciu. Or, conform art. 118 alin. (2) teza ultimă din Legea fundamentală, statutul cadrelor militare se stabileşte prin lege organică, ceea ce face ca delegarea adoptării normelor juridice referitoare la promovarea în cariera militară ministrului de resort să fie de natură a încălca dispoziţiile constituţionale invocate de

autorul excepţiei. Se face trimitere, totodată, la Decizia Curţii Constituţionale nr. 637 din 13 octombrie 2015.

9.    Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Guvernului şi al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10.    Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11.    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 73 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, care au următorul cuprins: „Cadrelor militare li se întocmesc aprecieri de serviciu.

Aprecierea de serviciu constituie unicul document de evaluare a competenţei profesionale, a calităţii morale, a perspectivelor de dezvoltare şi promovare, pe baza căruia ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii sunt înaintaţi în gradul următor.

Aprecierea de serviciu a cadrelor militare în activitate se face periodic, precum şi în cazurile stabilite de ministrul apărării naţionale.

Cadrelor militare în rezervă li se întocmesc aprecieri de serviciu în anul în care sunt propuse la înaintarea în grad.

Metodologia întocmirii aprecierilor de serviciu, în timp de pace, precum şi sistemul de apreciere în timp de război se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale. Aprecierea se exprimă prin unul dintre următoarele calificative: «excepţional», «foarte bun», «bun», «corespunzător», «mediocru» sau «necorespunzător»”.

12.    Se susţine că textele criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (4) şi (5) referitoare la statul român, ale art. 31 cu privire la dreptul la informaţie, ale art. 73 alin. (3) lit. t) cu privire la categorii de legi, ale art. 78 referitor la intrarea în vigoare a legii, ale art. 118 alin. (2) privind forţele armate şi ale art. 148 alin. (2) cu privire la integrarea în Uniunea Europeană.

13.    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 73 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 definesc aprecierea de serviciu ca fiind unicul document de evaluare a competenţei profesionale, a calităţii morale, a perspectivelor de dezvoltare şi promovare, pe baza căruia ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii sunt înaintaţi în gradul următor. De asemenea, art. 73 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 prevede că întocmirea acestui document se face periodic, precum şi în cazurile stabilite de ministrul apărării naţionale, iar potrivit alin. 4 al aceluiaşi art. 73, cadrelor militare în rezervă li se întocmesc aprecieri de serviciu în anul în care sunt propuse la înaintarea în grad. Totodată, alin. 5 teza a doua al aceluiaşi articol prevede că aprecierea se exprimă prin unul dintre următoarele calificative: „excepţional” „foarte bun”, „bun”, „corespunzător”, „mediocru” sau „necorespunzător”.

14.    Analizând dispoziţiile legale anterior enunţate, Curtea reţine că aprecierea de serviciu este definită în cuprinsul acestora de o manieră clară, precisă şi previzibilă, având un cadru juridic bine stabilit prin Legea nr. 80/1995, aşa încât destinatarii textului criticat pot cunoaşte cu exactitate care sunt natura şi finalitatea evaluării concretizate în aprecierea de serviciu. Aşa fiind, Curtea constată că, în condiţiile cadrului juridic astfel creat, stabilirea procedurii concrete de realizare a acestei evaluări poate fi făcută de către legiuitor printr-un act de reglementare secundară precum ordinul ministrului de resort, elaborat în aplicarea Legii nr. 80/1995, cu condiţia ca un astfel de act să respecte cadrul juridic substanţial stabilit de legea anterior menţionată, depăşirea acestuia generând nelegalitatea ordinului astfel emis.

15.    Prin urmare, Curtea reţine că, de principiu, legiuitorul nu poate delega competenţa de a reglementa aspectele esenţiale ale raporturilorde muncă, precum cele referitoare la încheierea, executarea sau încetarea acestor raporturi. Însă, reglementarea unor chestiuni juridice pur tehnice, care vizează metodologia de lucru, poate fi dată în competenţa autorităţii publice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul reglementat, respectiv ministerului de resort.

16.    În acest sens, Curtea constată că aspectele esenţiale, cu caracter juridic ale procedurii de evaluare a cadrelor militare, sunt stabilite prin Legea nr. 80/1995, care a fost adoptată cu respectarea dispoziţiilor art. 73 alin. (3) lit. t) cu privire la categorii de legi, coroborate cu cele ale art. 118 alin. (2) privind forţele armate, şi a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din data de 20 iulie 1995, fiind adusă, astfel, la cunoştinţa tuturor persoanelor interesate. Prin urmare, Curtea reţine că aspectele referitoare la cadrul juridic şi cele substanţiale ale procedurii de evaluare a cadrelor militare sunt reglementate printr-o lege organică.

17. Pentru aceste considerente, Curtea constată că prevederile constituţionale ale art. 31 referitoare la dreptul la informaţie şi ale art. 78 referitoare la intrarea în vigoare a legii nu au incidenţă în cauză.

18. Pentru aceleaşi motive, Curtea nu poate reţine nici încălcarea, prin textul criticat, a prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (4) şi (5), referitoare la principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat şi, respectiv, la obligaţia respectării legii, în componenta privind calitatea acesteia.

19.    În fine, Curtea reţine că prevederile art. 148 alin. (2) din Constituţie nu sunt aplicabile în prezenta cauză, întrucât reglementează cu privire la integrarea în Uniunea Europeană.

20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Gheorghe Sorin Florea în Dosarul nr. 13.420/3/2012 al Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 73 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 12 iulie 2016.

PREŞEDINTELE INTERIMAR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

DECRET privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

Emitent PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

Preşedintele României d e c r e t e a z ă:

ARTICOL UNIC

La data de 30 noiembrie 2016, domnul general-maior cu două stele Strîmbeanu Gheorghe Victor trece în rezervă.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Bucureşti, 8 noiembrie 2016.

Nr. 930.

HOTĂRÂRE privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2015

Emitent CAMERA DEPUTAŢILOR

În temeiul art. 64 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 32 alin. (1) lit. d) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

Se aprobă contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2015, conform datelor cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 şi în Raportul privind execuţia bugetului Camerei Deputaţilor la 31 decembrie 2015*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Raportul explicativ şi anexele nr. 1 şi 2 se comunică celor interesaţi.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din data de 7 noiembrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR FLORIN IORDACHE Bucureşti, 7 noiembrie 2016.

Nr. 120.

HOTĂRÂRE privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru industrii şi servicii a unei anchete parlamentare cu tema „Administrarea fondurilor de participare a operatorilor economici, sub pavilion naţional, la târguri şi expoziţii internaţionale, în vederea promovării exportului de produse româneşti pe pieţele-ţintă”

Emitent CAMERA DEPUTAŢILOR

În conformitate cu prevederile art. 73 coroborate cu dispoziţiile art. 71 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se încuviinţează efectuarea de către Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru industrii şi servicii, denumite în continuare comisii, a unei anchete parlamentare cu tema „Administrarea fondurilor de participare a operatorilor economici, sub pavilion naţional, la târguri şi expoziţii internaţionale, în vederea promovării exportului de produse româneşti pe pieţele-ţintă”, denumită în continuare anchetă parlamentară, având ca obiect analizarea modului în care a fost manageriat şi implementat „Sistemul de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat”.

Articolul 2

Legislaţia care stă la baza desfăşurării anchetei parlamentare constă în:

a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

c) Ordinul ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri nr. 455/2016 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat;

d) Hotărârea Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei şi Comerţului, cu modificările ulterioare.

Articolul 3

Ancheta parlamentară are ca scop modificarea cadrului legal existent prin elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a reglementărilor privind susţinerea şi promovarea exportului, cu finanţare de la bugetul de stat, şi dispunerea măsurilor ce se impun în vederea soluţionării eventualelor aspecte negative constatate cu prilejul derulării anchetei parlamentare.

Articolul 4

Mijloacele necesare desfăşurării anchetei parlamentare sunt:

a) solicitarea, cu prilejul audierilor din şedinţele comune ale celor două comisii, de informaţii de la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, Consiliul de Export, precum şi de la reprezentanţii asociaţiilor/organizaţiilor, beneficiarii programului de promovare a exportului;

b) solicitarea din partea entităţilor menţionate mai sus de sinteze/expertize, rapoarte, precum şi orice alte documente necesare finalizării anchetei parlamentare, aceste înscrisuri putând fi transmise atât în format electronic, cât şi pe suport hârtie.

Articolul 5

Ancheta parlamentară este formată din toţi membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi ai Comisiei pentru industrii şi servicii, componenţa nominală fiind prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 6

În situaţia în care unul dintre membrii celor două comisii se află în imposibilitate de a participa la lucrări, grupul parlamentar din care face parte deputatul care absentează va desemna un înlocuitor.

Articolul 7

(1) Convocarea şedinţelor comune ale celor două comisii se face cu cel puţin o zi înainte, de către unul dintre cei doi preşedinţi sau de către un vicepreşedinte înlocuitor.

(2) Şedinţele vor fi prezidate alternativ, de către fiecare dintre cei doi preşedinţi.

Articolul 8

(1)    Pentru ca şedinţele comune ale celor două comisii să aibă loc este necesară participarea majorităţii membrilor care o compun.

(2)    Membrii celor două comisii adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

Articolul 9

Lucrările şedinţelor comune ale celor două comisii sunt publice, cu excepţia cazurilor în care membrii acestora stabilesc altfel.

Articolul 10

(1)    Constatările, propunerile şi concluziile anchetei parlamentare efectuate de membrii celor două comisii vor face obiectul unui raport, care va fi depus la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor în data de 25 noiembrie 2016.

(2)    Raportul asupra anchetei parlamentare urmează să fie prezentat plenului Camerei Deputaţilor în temeiul dispoziţiilor art. 71 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din data de 7 noiembrie 2016, cu prevederile art. 76 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR FLORIN IORDACHE Bucureşti, 7 noiembrie 2016.

Nr. 119.

ANEXĂ

COMPONENŢA

Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi a Comisiei pentru industrii şi servicii

1.    Deputat Tudose Mihai (Grupul Parlamentar al PSD), preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare

2.    Deputat Neacşu Marian (Grupul Parlamentar al PSD), vicepreşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare

3.    Deputat Palaşcă Viorel (Grupul Parlamentar al ALDE), vicepreşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare

4.    Deputat Vainer Aurel (Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), vicepreşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare

5.    Deputat Dumitru Georgică (Grupul Parlamentar al ALDE), secretarul Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare

6.    Deputat Itu Cornel (Grupul Parlamentar al PSD), secretarul Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare

7.    Deputat Blăjuţ Viorel-Ionel (Grupul Parlamentar al PNL), membru al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare

8.    Deputat Buican Cristian (Grupul Parlamentar al PNL), membru al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare

9.    Deputat Caloianu Mario-Ernest (Grupul Parlamentar al UNPR), membru al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare

10.    Deputat Cazan Mircea-Vasile (Grupul Parlamentar al PNL), membru al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare

11.    Deputat Chirvăsuţă Laurenţiu (Grupul Parlamentar al PSD), membru al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare

12.    Deputat Ciocan Dan (Grupul Parlamentar al PSD), membru al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare

13.    Deputat Fejer Lăszlo-Odon (Grupul Parlamentar al UDMR), membru al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare

14.    Deputat Gerea Andrei-Dominic (Grupul Parlamentar al ALDE), membru al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare

15.    Deputat Gheorghe Andrei-Daniel (Grupul Parlamentar al PNL), membru al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare

16.    Deputat Grama Horia (Grupul Parlamentar al PSD), membru al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare

17.    Deputat Guran Virgil (Grupul Parlamentar al PNL), membru al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare

18.    Deputat Măduţa Flavius-Luigi (Grupul Parlamentar al PSD), membru al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare

19.    Deputat Nicolae Alexandri (Grupul Parlamentar al PNL), membru al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare

20.    Deputat Nicolae Florian (Grupul Parlamentar al PSD), membru al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare

21.    Deputat Smarandache Miron-Alexandru (Grupul Parlamentar al PSD), membru al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare

22.    Deputat Şimon Gheorghe (Grupul Parlamentar al PSD), membru al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare

23.    Deputat Ursărescu Dorinel (Grupul Parlamentar al ALDE), membru al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare

24.    Deputat Iancu Iulian (Grupul Parlamentar al PSD), preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii

25.    Deputat Iane Ovidiu-Cristian (Grupul Parlamentar al PSD), vicepreşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii

26.    Deputat Marin Gheorghe (Grupul Parlamentar al PSD), vicepreşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii

27.    Deputat Mironescu Răzvan Horia (Grupul Parlamentar al PNL), vicepreşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii

28.    Deputat Antal Istvan (Grupul Parlamentar al UDMR), secretarul Comisiei pentru industrii şi servicii

29.    Deputat Ţîmpău Radu-Bogdan (Grupul Parlamentar al PNL), secretarul Comisiei pentru industrii şi servicii

30.    Deputat Blănariu Valentin (Grupul Parlamentar al PSD), membru al Comisiei pentru industrii şi servicii

31.    Deputat Bode Lucian-Nicolae (Grupul Parlamentar al PNL), membru al Comisiei pentru industrii şi servicii

32.    Deputat Bucur Constantin-Alin (Grupul Parlamentar al UNPR), membru al Comisiei pentru industrii şi servicii

33.    Deputat Chiriţă Dumitru (Grupul Parlamentar al PSD), membru al Comisiei pentru industrii şi servicii

34.    Deputat Dolineaschi Andrei (Grupul Parlamentar al PSD), membru al Comisiei pentru industrii şi servicii

35.    Deputat Ionescu George (Grupul Parlamentar al PNL), membru al Comisiei pentru industrii şi servicii

36.    Deputat Ispir Raluca-Cristina (Grupul Parlamentar al PNL), membru al Comisiei pentru industrii şi servicii

37.    Deputat Manolescu Oana (Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), membru al Comisiei pentru industrii şi servicii

38.    Deputat Roşca Mircea (Grupul Parlamentar al PNL), membru al Comisiei pentru industrii şi servicii

39.    Deputat Tararache Mihai (Grupul Parlamentar al PNL), membru al Comisiei pentru industrii şi servicii

40.    Deputat Tătaru Florin-Cristian (Grupul Parlamentar al PSD), membru al Comisiei pentru industrii şi servicii

41.    Deputat Traicu Rodin (Grupul Parlamentar al PSD), membru al Comisiei pentru industrii şi servicii

ORDIpentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură

Emitent MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 112.785/2016 al Direcţiei irigaţii şi fond funciar, în temeiul prevederilor:

–    art. II din Legea nr. 243/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură;

–    art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă Normele metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Executarea studiilor prevăzute la art. 1 se realizează conform Metodologiei elaborării studiilor pedologice, vol. I, II, III, ediţia 1986, şi Instrucţiunilor privind executarea studiilor agrochimice, ediţia 1981, elaborate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA Bucureşti*.

* Metodologia elaborării studiilor pedologice, vol. I, II, III, ediţia 1986, şi Instrucţiunile privind executarea studiilor agrochimice, ediţia 1981, elaborate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA Bucureşti nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu Bucureşti, 8 noiembrie 2016.

Nr. 966.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură

Capitolul I

Dispoziţii generale Articolul 1

(1)    Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, stabilesc procedura de atestare de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 444/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

a) studii pedologice;

b) studii agrochimice, cu excepţia întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare elaborării proiectelor de amenajamente pastorale;

c) studii de bonitare pentru încadrarea în clase de calitate şi favorabilitate;

d) studii pentru protecţia şi reabilitarea solurilor;

e) alte studii specifice care privesc ştiinţele solului.

(2)    Studiile elaborate în conformitate cu prevederile alin. (1) se întocmesc potrivit cerinţelor beneficiarului, în acord cu Metodologia elaborării studiilor pedologice, vol. I, II, III, ediţia 1986, denumită în continuare Metodologia, 1986, şi în conformitate cu Instrucţiunile privind executarea studiilor agrochimice, ediţia 1981*.

* Metodologia elaborării studiilor pedologice, vol. I, II, III, ediţia 1986, şi Instrucţiunile privind executarea studiilor agrochimice, ediţia 1981, elaborate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA Bucureşti nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 2

Atestarea persoanelor fizice şi juridice are drept scop verificarea capacităţii ştiinţifice şi tehnice a acestora de a îndeplini cerinţele pentru efectuarea studiilor prevăzute la art. 1 alin. (1).

Articolul 3

Atestarea persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului se realizează de către comisia pentru atestarea persoanelor fizice şi juridice, denumită în continuare comisie.

Articolul 4

În sensul prezentelor norme, următorii termeni se definesc astfel:

a) certificat de atestare – documentul emis în condiţiile prevăzute de prezentele norme care dă dreptul posesorului persoană fizică/juridică de a efectua studii privind calitatea solurilor;

b) atestare – obţinerea certificatului de atestare în condiţiile prevăzute de prezentele norme;

c) persoană fizică – persoană fizică care desfăşoară activităţi economice şi este autorizată conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016:

d) calitatea solurilor – totalitatea însuşirilor fizice, chimice, biologice, altor caracteristici ale solurilor exprimate printr-un set de indicatori cantitativi, posibil de parametrizat, prin care se apreciază, după caz, fertilitatea şi capacitatea agroproductivă a solului;

e) studii privind calitatea solurilor – studii de teren, laborator şi birou care evidenţiază însuşiri fizice, chimice, biologice, alte

caracteristici ale solurilor exprimate printr-un set de indicatori cantitativi, posibil de parametrizat;

f) studiul pedologic – constituie materialul ştiinţific prin care se concretizează o cartare pedologică sau o activitate de prelucrare a unor date pedologice deja existente (reambulare), cu sau fără studii de teren în completare. El cuprinde un text cu caracterizarea solurilor şi a condiţiilor în care se desfăşoară activitatea de producţie agricolă sau silvică, explicarea materialelor cartografice, o prognoză asupra evoluţiei solurilor, recomandări privind gospodărirea raţională, protecţia şi ameliorarea resurselor de sol, precum şi hărţi de soluri, hărţi corelative, cartograme, hărţi interpretative, diagrame;

g) cartarea pedologică – este o activitate ştiinţifică, desfăşurată pe teren, care se ocupă cu cercetarea, identificarea şi delimitarea spaţială pe hartă, plan sau aerofotogramă a unor unităţi de teritoriu cu soluri similare, în condiţii de mediu similare. Ea cuprinde totalitatea observaţiilor şi studiilor în teren, laborator şi birou în vederea caracterizării solului. Dosarul ce conţine datele culese în teren conform Metodologiei, 1986 (partea I/1987, cap. 1 şi 2), în forma de prezentare adecvată, constituie faza de teren a studiului. Probele de sol recoltate în faza de teren, prelucrate, analizate şi prezentate potrivit instrucţiunilor şi metodelor impuse prin Metodologia, 1986 (partea I, cap. 3), constituie faza de laborator a studiului. Rezultatele analizelor fizice şi chimice sunt prezentate în tabele şi constituie alături de memoriul pedologic, hărţi şi tabele parte componentă a studiului pedologic al terenurilor agricole, faza de birou. Prelucrarea datelor şi informaţiilor de teren şi de laborator în vederea elaborării studiului pedologic se realizează potrivit reglementărilor prevăzute în Metodologia, 1986 (vol. I, partea a III-a). Studiul pedologic cuprinde memoriul pedologic ce însoţeşte şi completează harta de soluri şi terenuri, hărţile interpretative şi tabelele din studiu. Memoriul pedologic descrie condiţiile fizico-geografice din teritoriul studiat, solurile şi aspectele de ordin practic legate de utilizarea resurselor de solteren;

h) bonitarea terenurilor agricole – reprezintă operaţiunea complexă de cunoaştere aprofundată a condiţiilor de creştere şi dezvoltare a plantelor şi de determinare a gradului de favorabilitate a acestor condiţii pentru diferite folosinţe şi culturi prin intermediul unui sistem de indici tehnici şi note de bonitare. Condiţiile de creştere şi rodire a plantelor, gradul de favorabilitate a acestor condiţii pentru fiecare folosinţă şi cultură sunt interpretate prin intermediul unui sistem de indici tehnici, permiţând cuantificarea acestora în note de bonitare. Obiectul bonitării îl constituie unităţile de teritoriu ecologic omogene (TEO) identificate şi delimitate pe hărţi. Pentru constituirea şi caracterizarea acestora este folosită o serie de caracteristici şi indicatori de divizare, distincţi, prin care se cuantifică fiecare factor sau condiţie de mediu. În urma bonitării, fiecare TEO este evaluat în note (puncte) de bonitare, permiţând astfel clasificarea terenurilor agricole în clase de favorabilitate, respectiv de calitate şi estimarea producţiei potenţiale pentru condiţii naturale şi/sau potenţate;

i) studiul agrochimic al terenurilor agricole – constă în ansamblul de lucrări de delimitare a unor parcele omogene în raport cu tipul de sol, cultura şi tratamentele de fertilizare, de recoltare a probelor medii agrochimice din fiecare parcelă astfel delimitată, de efectuare în laborator a analizelor agrochimice şi de reprezentare în funcţie de acestea pe cartograme a suprafeţelor de teren cu însuşiri agrochimice asemănătoare, în vederea aplicării diferenţiate a îngrăşămintelor şi amendamentelor;

j) studiile prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 444/2002, cu modificările şi completările ulterioare – reprezintă studiile care se desfăşoară în cadrul Programului naţional privind realizarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 278/2011.

Capitolul II

Organizarea, funcţionarea, atribuţiile şi componenţa comisiei Articolul 5

Comisia se organizează şi funcţionează în cadrul MADR şi este coordonată de direcţia de specialitate din cadrul MADR care are atribuţii în domeniu.

Articolul 6

(1)    Comisia este formată din 7 membri, dintre care un preşedinte, un vicepreşedinte şi 5 membri, după cum urmează:

a) preşedinte: directorul/directorul general al direcţiei de specialitate din cadrul MADR care are atribuţii în domeniu;

b) vicepreşedinte: directorul general al ICPA sau un specialist (CS I) desemnat de directorul general al ICPA;

c) membri:

–    1 specialist din cadrul MADR desemnat de directorul/ directorul general al direcţiei coordonatoare;

–    1 jurist din cadrul MADR desemnat de directorul/directorul general al direcţiei de specialitate din cadrul MADR care are atribuţii în domeniu;

–    1 specialist din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, catedra de pedologie sau agrochimie, desemnat de conducerea acesteia;

–    1 reprezentant al Societăţii Naţionale Române pentru Ştiinţa Solului, desemnat de conducerea acesteia;

–    1 specialist (CS I sau CS II) desemnat de directorul general al ICPA.

(2)    Secretariatul comisiei este asigurat de un angajat din cadrul direcţiei coordonatoare, desemnat de directorul/directorul general al acesteia.

(3)    Membrii şi secretarul comisiei îşi păstrează calitatea de angajaţi ai unităţilor de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care decurg din această calitate.

(4)    Comisia este condusă de preşedinte.

(5)    Lucrările comisiei se desfăşoară la MADR, cu sediul în Bucureşti, bd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3.

(6)    Comisia adoptă decizii, prin vot direct, valabile în prezenţa preşedintelui sau a vicepreşedintelui şi a cel puţin 4 membri. În lipsa preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt preluate de către vicepreşedinte.

(7)    Documentele emise de comisie se ştampilează cu ştampila direcţiei de specialitate din cadrul MADR care are atribuţii în domeniu, care o coordonează.

(8)    În cazul în care un membru al comisiei înregistrează absenţe nemotivate la mai mult de trei şedinţe consecutive, este înlocuit, la propunerea preşedintelui comisiei, cu un specialist numit de aceeaşi instituţie.

(9)    În funcţie de volumul lucrărilor, comisia se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie.

Articolul 7

Comisia poate coopta experţi tehnici pe probleme specifice pentru a participa la lucrările acesteia, convocaţi de preşedintele comisiei, fără drept de vot.

Articolul 8

Regulamentul de funcţionare al comisiei se stabileşte de către aceasta, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentelor norme, şi se afişează pe site-ul MADR.

Articolul 9

(1) Preşedintele comisiei are următoarele atribuţii:

a) aprobă ordinea de zi propusă de către secretariatul comisiei;

b) coordonează activitatea comisiei şi conduce lucrările şedinţelor;

c) semnează certificatele de atestare, comunicările de respingere motivată a cererilor de atestare, precum şi orice altă decizie a comisiei.

(2) Vicepreşedintele comisiei exercită atribuţiile prevăzute la alin. (1), în lipsa preşedintelui.

Articolul 10

(1)    Secretariatul comisiei are următoarele atribuţii:

a) primeşte şi înregistrează cererile de atestare, însoţite de documentele necesare;

b) propune programarea persoanelor fizice/juridice pentru interviu;

c) întocmeşte ordinea de zi a fiecărei şedinţe, o propune pentru aprobare preşedintelui şi convoacă membrii comisiei;

d) redactează şi comunică persoanelor fizice/juridice deciziile comisiei;

e) păstrează documentele comisiei şi asigură arhivarea acestora;

f) ţine registrul pentru evidenţa certificatelor de atestare;

g) eliberează certificatele de atestare;

h) întocmeşte raportul anual privind activitatea desfăşurată în cadrul comisiei.

(2)    Secretarul comisiei nu are drept de vot.

(3)    Secretarul comisiei are dreptul să primească o indemnizaţie pentru activitatea desfăşurată în comisie, egală cu indemnizaţia primită de către un membru al acesteia.

Articolul 11

Comisia răspunde solidar de desfăşurarea corespunzătoare a lucrărilor şi de deciziile luate, având următoarele atribuţii:

a) analizează cererea-tip şi documentaţiile depuse de persoanele fizice/juridice pentru atestare;

b) examinează specialistul desemnat de persoana fizică/juridică, în prezenţa reprezentantului legal al persoanei fizice/juridice;

c) decide asupra concluziilor din procesul-verbal de constatare încheiat în urma verificării bazei tehnico-materiale înscrise în formularul depus la dosar;

d) decide asupra eliberării certificatelor de atestare;

e) decide respingerea motivată a cererilor de atestare ale celor care nu întrunesc condiţiile şi criteriile de atestare;

f) decide revizuirea documentaţiei depuse de persoanele fizice/juridice pentru atestare, în situaţia în care aceasta este incompletă;

g) decide suspendarea sau anularea, după caz, a certificatelor de atestare.

Articolul 12

Membrii comisiei au următoarele drepturi şi obligaţii:

a) să participe la şedinţele comisiei;

b)    să păstreze confidenţialitatea privind activitatea comisiei;

c) să primească o indemnizaţie pentru activitatea desfăşurată.

Capitolul III

Procedura de atestare a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului Articolul 13

(1)    Persoanele fizice şi juridice sunt atestate dacă îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

a) au angajat cu contract de muncă pe durată nedeterminată minimum un specialist care a absolvit studii superioare de specialitate de lungă durată în unul dintre domeniile: agricultură, horticultură, îmbunătăţiri funciare, geografie/alte domenii cu specializarea de geografie/planificare teritorială/geografia mediului/geochimie/geomorfologie-pedologie, studii de master geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru/geografie aplicată şi dezvoltare regională/riscuri naturale şi amenajarea teritoriului/ştiinţa solului/geochimia resurselor minerale, altă specialitate, dar a obţinut gradul ştiinţific de cercetător ştiinţific I sau II din cadrul ICPA şi oficiului de studii pedologice şi agrochimice (OSPA) sau deţine titlul de expert emis de către MADR în timpul desfăşurării activităţii în cadrul oficiilor de studii pedologice şi agrochimice judeţene;

b) specialistul angajat de către persoana fizică/juridică are o experienţă de minimum 5 ani în activitatea de realizare a studiilor privind calitatea solului;

c) specialistul angajat de către persoana fizică/juridică a susţinut şi promovat examinarea potrivit prevederilor art. 17;

d) deţin în proprietate un laborator de specialitate în domeniu.

(2) În situaţia în care persoana fizică nu are specialişti angajaţi conform alin. (1) lit. a), titularul persoanei fizice trebuie aibă studiile superioare de specialitate prevăzute de alin. (1) lit. a) şi experienţa de minimum 5 ani în activitatea de realizare a studiilor privind calitatea solului.

Articolul 14

Pentru atestarea persoanelor fizice/juridice se completează un dosar care va cuprinde următoarele documente:

a) cererea-tip completată pentru persoane fizice/juridice, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie;

c) certificatul constatator de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau actul în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în copie;

d) copia BI/CI al/a reprezentantului legal al persoanei juridice/al/a titularului persoanei fizice;

e) diploma/foaia matricolă/licenţa de absolvire a studiilor superioare de specialitate/altă specialitate de lungă durată/master, titlul de expert emis de MADR sau documentul care atestă obţinerea unui grad ştiinţific, după caz, în copie;

f) formularul completat privind situaţia lucrărilor realizate în domeniul pentru care se solicit atestarea de către angajaţii specialişti ai persoanei fizice/juridice, din cadrul categoriei celor prevăzute în art. 1 alin. (1), conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

g) formularul completat privind situaţia dotării tehnice cu utilaje şi echipamente de laborator pentru prelevarea probelor şi efectuarea analizelor specifice studiilor privind calitatea solului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

h) documentele din care să rezulte experienţa angajaţilor în activitatea desfăşurată în domeniul pentru care se solicită atestarea;

i) în caz de reprezentare, procură notarială/împuternicire, precum şi o copie a BI/CI al/a împuternicitului;

j) dovada plăţii tarifului de atestare prevăzut la art. 31 alin (2).

Articolul 15

(1)    Cererea-tip şi documentaţia se înregistrează la secretariatul comisiei de către persoana fizică/reprezentantul legal al persoanei fizice/juridice sau prin împuternicit.

(2)    Comisia analizează cererea-tip şi verifică documentaţia depusă.

(3)    În situaţia în care cererea-tip şi documentaţia sunt complete, comisia dispune examinarea specialiştilor împuterniciţi de persoana fizică/juridică în acest sens, precum şi verificarea bazei tehnico-materiale înscrise în formularul depus la dosar, de către 2 specialişti, membri ai comisiei, care vor întocmi un proces-verbal de constatare.

(4)    Procesul-verbal de constatare se transmite la comisie în termen de 10 zile de la data efectuării verificării bazei tehnico-materiale înscrise în formularul depus la dosar.

(5)    În situaţia în care cererea-tip şi documentaţia nu sunt complete, comisia dispune revizuirea/completarea acestora şi comunică, în scris, prin secretariatul acesteia, persoanei fizice/juridice care sunt datele şi informaţiile necesare pentru completarea documentaţiei.

Articolul 16

(1)    Necompletarea tuturor datelor şi a informaţiilor solicitate sau lipsa unui răspuns al persoanei fizice/juridice pentru completarea documentaţiei conform art. 15 alin. (5) în termenul legal sau prezentarea unor date eronate ori documente false care însoţesc cererea-tip de atestare atrage respingerea acesteia.

(2)    Modelul deciziei de respingere a solicitării depuse de persoanele fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului este prevăzut în anexa nr. 4.

(3)    Decizia de respingere poate fi contestată, în scris, în termen de 30 de zile lucrătoare de la comunicare, la comisia de soluţionare a contestaţiilor prevăzută la art. 24 alin. (2).

Articolul 17

(1)    Examinarea specialistului desemnat de persoana fizică/juridică în prezenţa reprezentantului legal al persoanei fizice/juridice al cărei dosar a fost analizat se desfăşoară în două etape:

a) prezentarea în faţa comisiei a unei lucrări realizate de către specialistul desemnat de persoana fizică/juridică în domeniul calităţii solului, aleasă de comisie din lista inclusă în dosarul de atestare;

b) susţinerea unui interviu de specialitate de către specialistul desemnat de persoana fizică/juridică, în prezenţa reprezentantului legal al persoanei fizice/juridice.

(2)    Rezultatul examinării este evaluat de fiecare membru al comisiei cu două note: una pentru studiul prezentat şi alta pentru nivelul de cunoştinţe teoretice de specialitate ce rezultă în urma interviului.

(3)    Pentru obţinerea atestatului de către persoana fizică/juridică care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului este necesar ca media celor două note să fie minimum şapte.

Articolul 18

Data pentru examinarea specialistului desemnat de persoana fizică/juridică, precum şi data până la care se plăteşte taxa prevăzută de art. 31 alin. (1) se comunică celor interesaţi de către secretariatul comisiei.

Articolul 19

În cadrul examinării, specialistul desemnat al persoanei fizice/juridice solicitante prezintă pentru consultare membrilor comisiei originalele documentelor tehnice anexate la cererea-tip, precum şi dovada plăţii taxei prevăzute la art. 31 alin. (1).

Articolul 20

Neprezentarea specialistului desemnat de persoana fizică/juridică şi a reprezentantului legal al persoanei fizice/juridice la comisie la data, locul şi ora anunţate pentru examinare atrage reprogramarea examinării.

Articolul 21

În cazul în care specialistul desemnat de persoana fizică/juridică şi reprezentantul legal al persoanei fizice/juridice nu s-au prezentat la noul termen, comisia procedează la respingerea cererii de atestare.

Articolul 22

(1)    Modelul certificatului de atestare pentru efectuarea de studii privind calitatea solului de către persoane fizice/juridice este prevăzut în anexa nr. 5.

(2)    Certificatul de atestare se tipăreşte cu respectarea următoarelor caracteristici tehnice:

a) hârtie de securitate;

b) tipărire pe format A4;

c) finisare în blocuri a câte 100 de file, cu copertă din hârtie ofset;

d) tipărire faţă 2 culori;

e) numerotare cu 7 cifre, de la 0000001 la 0010000;

f) seria certificatului de atestare se completează cu indicativul judeţului/municipiului Bucureşti;

g) textul negru.

(3)    Evidenţa certificatelor de atestare se ţine de către secretariatul comisiei în Registrul pentru evidenţa certificatelor de atestare.

(4)    Modelul Registrului pentru evidenţa certificatelor de atestare este prevăzut în anexa nr. 6.

(5)    Eliberarea certificatului de atestare pentru efectuarea de studii privind calitatea solului se face de către secretariatul comisiei, la solicitarea persoanelor fizice/juridice atestate de către comisie pentru efectuarea de studii privind calitatea solului, în baza următoarelor documente:

a) copie a BI/CI al/a reprezentantului legal al persoanei fizice/juridice/împuternicitului persoanei fizice/juridice;

b)    împuternicirea acordată de persoana fizică/juridică pentru a ridica certificatul de atestare, după caz.

Articolul 23

Deciziile comisiei se comunică fiecărui solicitant, prin secretariat, în termen de cel mult 30 de zile de la adoptare.

Articolul 24

(1)    Deciziile comisiei pot fi contestate în termen de 30 de zile lucrătoare de la comunicare.

(2)    Contestaţia se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, formată din 3 membri, după cum urmează:

a) preşedinte: directorul/directorul general al direcţiei de specialitate din cadrul MADR care are atribuţii în inspecţii;

b) membri:

–    1 jurist, desemnat de directorul/directorul general al direcţiei de specialitate din cadrul MADR care are atribuţii în domeniu;

–    1 specialist (CS I sau CS II), desemnat de directorul general al ICPA.

Articolul 25

Valabilitatea certificatului de atestare este de 5 ani. După expirarea valabilităţii certificatului de atestare, persoanele fizice/juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului completează un dosar care cuprinde documentele prevăzute la art. 14 şi vor parcurge procedura de atestare reglementată prin prezentele norme.

Articolul 26

(1)    Nerespectarea condiţiilor de atestare de către persoanele fizice/juridice atestate potrivit prezentelor norme poate atrage suspendarea ori anularea certificatului de atestare.

(2)    Sesizarea întemeiată cu privire la nerespectarea condiţiilor pentru care au fost atestate persoanele fizice/juridice, la certificarea şi realizarea lucrărilor de către acestea fără să respecte metodologiile, reglementările şi normele tehnice în vigoare sau cu privire la punerea în mişcare a unei acţiuni penale împotriva persoanei atestate poate fi formulată de către beneficiarii lucrărilor, persoane fizice/juridice atestate sau orice altă persoană interesată.

(3)    Sesizarea se aduce la cunoştinţa comisiei, care are obligaţia de a analiza cazul, în şedinţă extraordinară.

Articolul 27

(1)    Suspendarea sau anularea, după caz, a certificatului de atestare se dispune prin decizie a preşedintelui comisiei, în urma analizei din cadrul şedinţei comisiei, pe baza actelor de constatare încheiate de specialişti din cadrul oficiilor de studii pedologice şi agrochimice judeţene sau, după caz, a documentelor din care rezultă neîndeplinirea condiţiilor de atestare ori în temeiul punerii în mişcare a unei acţiuni penale împotriva persoanei atestate, în legătură cu activitatea pentru care a fost atestată.

(2)    Modelul deciziei de suspendare a certificatului de atestare este prevăzut în anexa nr. 7.

(3)    Modelul deciziei de anulare a certificatului de atestare este prevăzut în anexa nr. 8.

(4)    Direcţia de specialitate din cadrul MADR care are atribuţii în domeniu nominalizează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA – Bucureşti sau oficiul de studii pedologice şi agrochimice judeţean din cadrul căruia sunt numiţi 2 specialişti pentru constatarea şi verificarea realizării de lucrări fără respectarea metodologiilor, reglementărilor şi normelor tehnice în vigoare de către persoanele fizice/juridice atestate pentru efectuarea de studii privind calitatea solului.

(5)    Oficiul de studii pedologice şi agrochimice judeţean prevăzut la alin. (4) este situat în cadrul altui judeţ decât cel pe raza căruia îşi are sediul persoana fizică/juridică supusă verificării.

(6)    Desemnarea specialiştilor din cadrul oficiului de studii pedologice şi agrochimice judeţean se face prin decizia directorului acestei instituţii.

Articolul 28

Certificatul de atestare al persoanei fizice/juridice se suspendă în următoarele cazuri:

a) când persoana certifică, respectiv realizează lucrări fără să respecte metodologiile, reglementările şi normele tehnice în vigoare. Perioada suspendării este de 6 luni;

b) când persoana fizică/juridică nu îndeplineşte unele dintre condiţiile cumulative pentru care a fost atestată. Perioada suspendării durează până când persoana fizică sau juridică face dovada îndeplinirii condiţiilor menţionate, prin transmiterea documentelor necesare la comisie sau prin examinarea noului specialist angajat în locul specialistului examinat, pentru care s-a obţinut atestarea, după caz;

c) când împotriva persoanei atestate s-a pus în mişcare o acţiune penală în legătură cu activitatea pentru care a fost atestată. În acest caz suspendarea certificatului de atestare se dispune până la soluţionarea definitivă a cauzei.

Articolul 29

Certificatul de atestare al persoanelor fizice/juridice se anulează în următoarele cazuri:

a) dacă certificatul a fost suspendat de două ori în baza art. 28 şi se constată săvârşirea unor abateri similare celor pentru care s-a dispus anterior suspendarea acestuia;

b) dacă persoanele fizice/juridice atestate certifică, prin semnătură şi parafă, documente pentru domenii de activitate şi grupe de lucrări în care nu au fost atestate sau îşi continuă activitatea în perioada de suspendare.

Articolul 30

(1)    Suspendarea sau anularea certificatului de atestare se comunică în scris persoanelor fizice şi juridice în cauză de către comisie.

(2)    Măsura prevăzută la alin. (1) poate fi contestată, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare, la conducătorul autorităţii publice centrale în cadrul căreia funcţionează comisia.

(3)    Împotriva soluţiei conducătorului autorităţii publice centrale prevăzute la alin. (1) se poate formula plângere la instanţa judecătorească competentă, potrivit legii.

Articolul 31

(1)    Taxa pentru examinarea prevăzută de art. 17 sau pentru examinarea noului specialist angajat în locul specialistului examinat, pentru care s-a obţinut atestarea, este de 300 lei, se plăteşte până la data stabilită pentru examinare şi nu se returnează.

(2)    Tariful de atestare este de 3.000 lei, care se plăteşte la data depunerii documentaţiei de către solicitant şi nu se returnează.

(3)    Persoana fizică/juridică care solicită atestarea plăteşte tariful şi taxa, în numerar, la casieria ICPA sau prin ordin de plată, în contul deschis pentru această activitate.

(4)    Neplata taxei şi a tarifului prevăzute la alin. (1) şi (2) atrage respingerea dosarului.

(5)    ICPA suportă din tarifele şi taxele încasate cheltuielile pentru funcţionarea comisiei, editarea certificatelor de atestare, indemnizaţia membrilor comisiei pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei, plata specialiştilor din cadrul ICPA sau al oficiului de studii pedologice şi agrochimice judeţean desemnaţi pentru constatarea şi verificarea realizării de lucrări fără respectarea metodologiilor, reglementărilor şi normelor tehnice în vigoare, plata experţilor tehnici pe probleme specifice care participă la lucrările comisiei, după caz, precum şi pentru deplasarea celor 2 membri ai comisiei cu scopul verificării bazei tehnico-materiale înscrise în formularul depus la dosar.

(6)    Cheltuielile efectuate cu plata specialiştilor din cadrul ICPA sau al oficiului de studii pedologice şi agrochimice judeţean desemnaţi pentru constatarea şi verificarea realizării de lucrări fără respectarea metodologiilor, reglementărilor şi normelor tehnice în vigoare, precum şi plata experţilor tehnici pe probleme specifice care participă la lucrările comisiei sunt de maximum 50% din indemnizaţia

(7)    Prestaţia membrilor comisiei pentru activitatea desfăşurată la o şedinţă este de 10% din tariful pentru atestare.

(8)    Tarifele se indexează anual în funcţie de indicele de inflaţie.

Articolul 32

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice – Model -CERERE-TIP

privind atestarea persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului Stimate domnule preşedinte,

1.    (*) Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………………., domiciliat/domiciliată în …………………………………….., str.

…………………. nr…….., bl………, sc…….., ap……, judeţul/sectorul …………….., telefon ………………, posesor/posesoare act de

identitate ………………. seria ………………….. nr…………………, eliberat de ……………… la data …………….,

CNP………………………….., în calitate de(1)…………….. prin………………., conform ……………………….

2. (*) pentru(2): ………………………, având număr de ordine în (**) ……………………, CIF/CUI…………………….,

3.    (*) cu sediul în localitatea ……………………, str………….. nr…………, bl…………., sc………, et…………, ap…………,

judeţul/sectorul………….., codul poştal…………, telefon……………, fax……………, e-mail…………., site………………,

în conformitate cu prevederile art…… lit….. din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea

Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură solicităm eliberarea certificatului de atestare pentru efectuarea de (Se precizează care domeniu.): studii pedologice;

studii agrochimice, cu excepţia întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare elaborării proiectelor de amenajamente pastorale;

studii de bonitare (încadrarea în clase de calitate, favorabilitate); studii pentru protecţia şi reabilitarea solurilor;

alte studii specifice care privesc ştiinţele solului. (Se precizează care studii.)

Anexez la prezenta cerere documentele prevăzute la art….. din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi

dezvoltării rurale nr…….,

Reprezentant/împuternicit,

(numele şi prenumele în clar) Semnătura

Data ……………….

L.S.

NOTE:

–    Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

–    Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerţului sau cu numărul din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(1)    Se completează de către: asociat, administrator, împuternicit, întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale etc.

(2)    Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală etc.

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

–    Model –

Nr.
crt.
Anul Titlul lucrării Beneficiarul Valoarea

Reprezentant persoană fizică/juridică,

Situaţia lucrărilor realizate în domeniul pentru care se solicită atestarea_

(numele şi prenumele în clar) Semnătura

Data ……………….

L.S.

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice – Model –

Situaţia dotării tehnice cu utilaje şi echipamente de laborator pentru prelevarea probelor şi efectuarea analizelor specifice studiilor privind calitatea solului

Nr crt. Denumirea instalaţiilor, aparatelor şi echipamentelor Anul de fabricaţie Starea tehnică Gradul de uzură Observaţii

Reprezentant persoană fizică/juridică,

(numele şi prenumele în clar) Semnătura

Data

L.S.

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

– Model –

ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Comisia pentru atestarea persoanelor fizice şi juridice

care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului

DECIZIA

Nr……. din……….

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi

sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură, comisia de atestare a analizat dosarul anexat Cererii de atestare nr……………din………….,

având în vedere documentele prezentate şi în urma examinării specialistului împuternicit de persoana fizică/juridică în prezenţa

reprezentantului legal al persoanei fizice/juridice solicitante prin interviu, comisia de atestare a decis

RESPINGEREA

solicitării …………………………………………………………………………….., cu sediul în localitatea ……………………., str.

(denumirea persoanei fizice/juridice)

sectorul/judeţul ……………………., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr………………………, CUI ……………………, pentru a

desfăşura lucrări în domeniul………………………………………….. (Se precizează care domeniu.):

studii pedologice;

studii agrochimice, cu excepţia întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare elaborării proiectelor de amenajamente pastorale;

studii de bonitare (încadrarea în clase de calitate, favorabilitate); studii pentru protecţia şi reabilitarea solurilor;

alte studii specifice care privesc ştiinţele solului. (Se precizează care studii.)

Motivele respingerii sunt …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prezenta decizie poate fi contestată, în scris, în termen de 30 de zile lucrătoare de la comunicare, la comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Preşedinte, (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

– Model –

ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Comisia pentru atestarea persoanelor fizice şi juridice

care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului

CERTIFICAT DE ATESTARE

Nr……. din……….

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi

sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură, comisia de atestare a analizat dosarul anexat Cererii de atestare nr……………din………….,

având în vedere documentele prezentate şi în urma examinării specialistului împuternicit de persoana fizică/juridică în prezenţa

reprezentantului legal al persoanei fizice/juridice solicitante prin interviu, comisia de atestare a decis

ATESTAREA (denumirea persoanei fizice/juridice)

cu sediul în localitatea ……………………., str………………….. nr…….., sectorul/judeţul ……………………., înregistrată la oficiul

registrului comerţului cu nr…………., CUI………, pentru a desfăşura lucrări în domeniul …………………………………….. (Se precizează

care domeniu.): studii pedologice;

studii agrochimice, cu excepţia întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare elaborării proiectelor de amenajamente pastorale;

studii de bonitare (încadrarea în clase de calitate, favorabilitate); studii pentru protecţia şi reabilitarea solurilor;

alte studii specifice care privesc ştiinţele solului. (Se precizează care studii.)

Prezentul certificat este valabil 5 ani de la data emiterii şi poate fi suspendat sau anulat în cazul în care se constată că titularul nu mai îndeplineşte criteriile şi condiţiile atestării.

Preşedinte, (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice – Model –
Registrul pentru evidenţa certificatelor de atestare

Domeniul pentru care se solicită certificatul de atestare
Nr.
crt.
Persoana
fizică/
Persoana
juridică
(denumirea,
CIF/CUI,
adresa)
Cerere
pentru
eliberarea
certificatului
de atestare
(nr./data)
Studii pedolog ice Studii agrochimice, cu excepţia întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare elaborării proiectelor de amenajamente pastorale Studii
de bonitare pentru încadrarea în clase de calitate şi favorabilitate
Studii pentru protecţia şi reabilitarea solurilor Alte studii specifice care privesc ştiinţele solului Certificat de atestare (nr. serie/data emiterii) Observaţii/
menţiuni
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

– Model –

ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Comisia pentru atestarea persoanelor fizice şi juridice

care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului

DECIZIE

Nr…….din……….

În conformitate cu prevederile art. 26-28 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură,

având în vedere documentele prezentate, în urma verificării acestora, comisia de atestare a decis SUSPENDAREA

Certificatului de atestare nr. /…………., al……………………………………………….., cu sediul în localitatea…………………………,

(denumirea persoanei fizice/juridice)

str………………….. nr……., sectorul/judeţul ……………………., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr…………., CUI………,

pentru a desfăşura lucrări în domeniul…………………………………….. (Se precizează care domeniu.):

studii pedologice;

studii agrochimice, cu excepţia întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare elaborării proiectelor de amenajamente pastorale;

studii de bonitare (încadrarea în clase de calitate, favorabilitate); studii pentru protecţia şi reabilitarea solurilor;

alte studii specifice care privesc ştiinţele solului. (Se precizează care studii).

Motivele suspendării sunt …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prezenta decizie poate fi contestată, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare, la conducătorul autorităţii publice centrale în cadrul căreia funcţionează Comisia pentru atestarea persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului.

Preşedinte, (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

ANEXA Nr. 8

la normele metodologice

– Model –

ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Comisia pentru atestarea persoanelor fizice şi juridice

care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului

DECIZIE

Nr…….din……….

În conformitate cu prevederile art. 26, 27 şi 29 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură,

având în vedere documentele prezentate, în urma verificării acestora, comisia de atestare a decis ANULAREA

Certificatului de atestare nr. /…………., al……………………………………………….., cu sediul în localitatea…………………………,

(denumirea persoanei fizice/juridice)

str………………….. nr……., sectorul/judeţul ……………………………., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr………………..,

CUI………………….., pentru a desfăşura lucrări în domeniul…………………………………….. (Se precizează care domeniu.):

studii pedologice;

studii agrochimice, cu excepţia întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare elaborării proiectelor de amenajamente pastorale;

studii de bonitare (încadrarea în clase de calitate, favorabilitate); studii pentru protecţia şi reabilitarea solurilor;

alte studii specifice care privesc ştiinţele solului. (Se precizează care studii.):

Motivele anulării sunt ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prezenta decizie poate fi contestată, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare, la conducătorul autorităţii publice centrale în cadrul căreia funcţionează Comisia pentru atestarea persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului.

Preşedinte, (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *