Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 din 28 decembrie 2017

11 minute • Monitorul Oficial • 29 decembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 1030 din 28 decembrie 2017

Parlamentul României

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

Nr. 274 din 22-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

Nr. 1306 din 22-Decembrie-2017


Parlamentul României

Hotărâre privind completarea Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 4/1992

Nr. 98 din 22-Decembrie-2017


Ministerul Mediului

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu

Nr. 1503 din 18-Decembrie-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2017 al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

Nr. 1816 din 19-Decembrie-2017


Uniunea Națională a Notarilor Publici din România

Hotărâre privind ratificarea Hotărârii Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România nr. 10/2017 pentru aprobarea modificării Codului deontologic al notarilor publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 9/2015

Nr. 4 din 24-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 1031 din 28 decembrie 2017

Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea Cadrului Național de Interoperabilitate

Nr. 908 din 14-Decembrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi

Nr. 127 din 22-Decembrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2018, precum și a bugetului proiectelor derulate din fonduri externe nerambursabile de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Nr. 128 din 22-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 1032 din 28 decembrie 2017

Parlamentul României

Lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază

Nr. 258 din 19-Decembrie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază

Nr. 1181 din 18-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice a Centrului Național de Management al Apei Grele, precum și a unor măsuri necesare pentru asigurarea securității obiectivului

Nr. 914 din 14-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanților și a biolichidelor, precum și pentru modificarea art. 8 alin. (10) din Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei și de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră

Nr. 931 din 20-Decembrie-2017


Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

Nr. 1301 din 22-Decembrie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

Nr. 1498 din 27-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 1033 din 28 decembrie 2017

Parlamentul României

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pe anul 2018

Nr. 97 din 22-Decembrie-2017


Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naționale pentru produse biocide și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia

Nr. 130 din 22-Noiembrie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naționale pentru produse biocide și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia

Nr. 1346 din 20-Noiembrie-2017


Ministerul Mediului

Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naționale pentru produse biocide și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia

Nr. 1478 din 07-Decembrie-2017


Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.140/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum și a modelului și conținutului formularului 013 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente“

Nr. 3769 din 22-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 1034 din 28 decembrie 2017

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru aprobarea Normelor privind recunoașterea organizațiilor de producători și a altor forme asociative din sectorul fructelor și legumelor și modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea

Nr. 406 din 20-Decembrie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație

Nr. 5643 din 12-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 1035 din 28 decembrie 2017

Parlamentul României

Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018

Nr. 269 din 22-Decembrie-2017


Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Nr. 273 din 22-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018

Nr. 1301 din 21-Decembrie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Nr. 1305 din 22-Decembrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 70/2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

Nr. 732 din 22-Noiembrie-2017


Guvernul României

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006

Nr. 111 din 20-Decembrie-2017


Ministerul Afacerilor Externe

Ordin privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Skopje la 8 august 2017 și, respectiv, la Skopje la 17 august 2017, care constituie schimbul de instrumente pentru corectarea erorii materiale în versiunea în limba română a textului Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 4 august 2016

Nr. 2095 din 14-Decembrie-2017


Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

Decizie privind identificarea piețelor relevante din sectorul comunicațiilor electronice corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile

Nr. 1085 din 13-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 1036 din 28 decembrie 2017

Parlamentul României

Lege pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 20/2012 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii

Nr. 271 din 22-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 20/2012 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii

Nr. 1303 din 22-Decembrie-2017


Parlamentul României

Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA

Nr. 275 din 27-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA

Nr. 1309 din 27-Decembrie-2017


Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Decizie privind aprobarea Contractului de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societății Comerciale „Astra Trans Carpatic“ – S.R.L.

Nr. 176 din 22-Decembrie-2017


Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin pentru modificarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în programele naționale de sănătate curative, finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013

Nr. 1251 din 08-Decembrie-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, nr. 7.166/2017 privind stabilirea obligațiilor fiscale locale care se plătesc în contul unic

Nr. 7299 din 27-Decembrie-2017


Guvernul României

Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 806/2017 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Slatina, județul Olt, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, precum și pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 539 aflat în domeniul public al statului, în anexa nr. 2

Nr. 806 din 28-Decembrie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiară

Regulament pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

Nr. 15 din 14-Decembrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.097/2017 privind aprobarea Procedurii și criteriilor de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanțatorii participanți în cadrul programului „Prima casă“

Nr. 3097 din 28-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 1037 din 28 decembrie 2017

Parlamentul României

Lege pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 363/2013 privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, în administrarea Consiliului Județean Tulcea

Nr. 268 din 22-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 363/2013 privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, în administrarea Consiliului Județean Tulcea

Nr. 1300 din 21-Decembrie-2017


Parlamentul României

Lege prevenirii

Nr. 270 din 22-Decembrie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii prevenirii

Nr. 1302 din 22-Decembrie-2017


Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

Nr. 272 din 22-Decembrie-2017


Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
Nr. 1304 din 22-Decembrie-2017


Guvernul României

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat

Nr. 104 din 14-Decembrie-2017


Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

Nr. 3781 din 22-Decembrie-2017
 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *