Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 1064, 1065, 1066, 1067 din 17 decembrie 2018

8 minute • Monitorul Oficial • 20 decembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 1064 din 17 decembrie 2018

Parlamentul României
Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătățirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 1 august 2018
Nr. 307 din 11-Decembrie-2018

Acord (Proiect privind îmbunătățirea managementului riscurilor de dezastre) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
Nr. – din 01-August-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătățirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 1 august 2018
Nr. 1220 din 11-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant
Nr. 1240 din 12-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant
Nr. 1241 din 12-Decembrie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
Nr. 1560 din 04-Decembrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
Nr. 1545 din 13-Decembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Olt
Nr. 1613 din 19-Noiembrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziționării de autoturisme
Nr. 3695 din 29-Noiembrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.320/2018 pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, emise în baza Hotărârii Guvernului nr. 549/2018 privind condițiile, procedura și termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părți din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor
Nr. 3740 din 10-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1065 din 17 decembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
Nr. 309 din 08-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime“ – S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Nr. 973 din 13-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007
Nr. 982 din 13-Decembrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
Nr. 1551 din 14-Decembrie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Școlii Superioare de Aviație Civilă
Nr. 1877 din 13-Decembrie-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat la adresa poștală localitatea Valea Vinului, Cartier, drumul comunal, F.N., comuna Rodna, județul Bistrița-Năsăud, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Casa scriitorilor – pavilioanele C1 și C2, în categoria II – arhitectură, m – monument, grupa valorică B
Nr. 2629 din 09-August-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind stabilirea regulilor generale de eligibilitate pentru cheltuielile aferente proiectelor/măsurilor/proiectelor și activităților SEAF finanțate prin Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse
Nr. 3447 din 30-Octombrie-2018
Ministerul Fondurilor Europene
Ordin privind stabilirea regulilor generale de eligibilitate pentru cheltuielile aferente proiectelor/măsurilor/proiectelor și activităților SEAF finanțate prin Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse
Nr. 1436 din 28-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1066 din 17 decembrie 2018

Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului culturii și identității naționale nr. 2.313/2018 privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în instituțiile publice, aflate în subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017
Nr. 2941 din 04-Decembrie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.544/2018 pentru aprobarea Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu finanțare în anul 2018
Nr. 6444 din 12-Decembrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.301/1/2018
Nr. 75 din 05-Noiembrie-2018
Inspecția Judiciară
Ordin pentru modificarea Ordinului inspectorului-șef al Inspecției Judiciare nr. 134/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Judiciare
Nr. 144 din 14-Decembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013
Nr. 204 din 14-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1067 din 17 decembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi și crearea de locuri de muncă
Nr. 980 din 13-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind abrogarea alineatului (4) al articolului 84 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 și pentru prorogarea unor termene
Nr. 989 din 13-Decembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale de către domnul Mihai Nicolae Ucă
Nr. 314 din 17-Decembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Adriana Kalapis a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Nr. 313 din 17-Decembrie-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
Nr. 3105 din 11-Decembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind acordarea calității de consilier onorific al prim-ministrului domnului Harry-Ilan Laufer
Nr. 315 din 17-Decembrie-2018
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare
Regulament privind selectarea instituțiilor de credit pentru a fi mandatate de Fondul de garantare a depozitelor bancare să efectueze plăți de compensații către deponenții garantați
Nr. 3 din 22-Noiembrie-2018
Guvernul României
Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 875/2018 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și în folosința gratuită a Bisericii Unitariene Maghiare
Nr. 875 din 17-Decembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *