Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074 din 18 decembrie 2018

9 minute • Monitorul Oficial • 20 decembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 1068 din 18 decembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 140-142 din Codul de procedură civilă
Nr. 236 din 19-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile – construcții, aflate în administrarea Societății Române de Televiziune, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, precum și transmiterea imobilului – construcții și teren, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Societății Române de Televiziune în administrarea Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației Naționale
Nr. 975 din 13-Decembrie-2018
Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului apărării nr. M. 31/2008 privind competențele de achiziție a produselor, serviciilor și lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naționale
Nr. M.219 din 07-Decembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018
Nr. 193 din 14-Decembrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.746/1/2018
Nr. 67 din 15-Octombrie-2018
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 31/2017 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru, respectiv cotizației de membru asociat al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și a unor taxe încasate de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
Nr. 34 din 06-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1069 din 18 decembrie 2018

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin privind stabilirea operațiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA
Nr. 3040 din 04-Decembrie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate
Nr. 1559 din 04-Decembrie-2018
Societatea Națională de Cruce Roșie din România
Statut Societății Naționale de Cruce Roșie din România adoptat prin hotărârea adunării generale
Nr. – din 23-Iunie-2018
Societatea Națională de Cruce Roșie din România
Regulament de aplicare a Statutului Societății Naționale de Cruce Roșie din România
Nr. – din 23-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 1070 din 18 decembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic pct. 1 din Legea pentru modificarea și completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, precum și a legii în ansamblul său
Nr. 584 din 25-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Iași, județul Iași, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale a imobilului 398 aflat în domeniul public al statului și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 960 din 07-Decembrie-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice și stabilirea de zile aniversare pentru Ministerul Afacerilor Interne și structuri ale acestuia
Nr. 147 din 11-Decembrie-2018
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordin privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 67/721/2009 privind aprobarea Planului de măsuri pentru îmbunătățirea calității laptelui crud de vacă
Nr. 167 din 31-Octombrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 67/721/2009 privind aprobarea Planului de măsuri pentru îmbunătățirea calității laptelui crud de vacă
Nr. 1480 din 27-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1071 din 18 decembrie 2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 21 de unități administrativ-teritoriale din județul Gorj
Nr. 1632 din 26-Noiembrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.827/1/2018
Nr. 20 din 15-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1072 din 18 decembrie 2018

Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Ordin privind aprobarea unor licențe de concesionare pentru explorare
Nr. 241 din 12-Decembrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
Nr. 1554 din 17-Decembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Cluj
Nr. 1646 din 28-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1073 din 18 decembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) teza întâi din Ordonanța Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală
Nr. 488 din 17-Iulie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către doamna Mirela Popină
Nr. 316 din 18-Decembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către doamna Nina Carmen Crișu
Nr. 317 din 18-Decembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind înființarea Grupului de lucru pentru negocierea proiectului de Acord interguvernamental România – Republica Populară Chineză privind cooperarea pentru implementarea Proiectului Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă (IGA)
Nr. 318 din 18-Decembrie-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru aprobarea Listei armelor de foc scurte proiectate până în anul 1945 inclusiv
Nr. 144 din 10-Decembrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru completarea Normelor privind autorizarea unităților de distribuție angro de medicamente de uz uman, certificarea de bună practică de distribuție și înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 131/2016
Nr. 1544 din 13-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1074 din 18 decembrie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
Nr. 310 din 17-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
Nr. 1246 din 17-Decembrie-2018
Parlamentul României
Hotărâre pentru aprobarea de către Parlament a extinderii ariei de dislocare a forțelor care participă în cadrul Coaliției Internaționale anti-ISIL/DAESH și pe teritoriul Statului Qatar
Nr. 40 din 17-Decembrie-2018
Parlamentul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 76/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru coordonarea activităților parlamentare necesare pregătirii Președinției Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019
Nr. 41 din 17-Decembrie-2018
Parlamentul României
Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
Nr. 42 din 17-Decembrie-2018
Parlamentul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pentru anul 2019
Nr. 43 din 17-Decembrie-2018
Parlamentul României
Hotărâre privind numirea unui vicepreședinte – membru executiv – sectorul instrumentelor și investițiilor financiare și a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară
Nr. 44 din 17-Decembrie-2018
Parlamentul României
Hotărâre privind numirea unui membru supleant în Consiliul de administrație al Societății Române de Televiziune
Nr. 45 din 17-Decembrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Îmbunătățirea căilor legale către Europa: o parte indispensabilă a unei politici echilibrate și globale privind migrația – COM (2018) 635 final
Nr. 184 din 12-Decembrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește reangajarea sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1.523 și (UE) 2015/1.601 ale Consiliului sau alocarea acestora pentru alte acțiuni din cadrul programelor naționale – COM (2018) 719 final
Nr. 185 din 12-Decembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *