Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093 din 21 decembrie 2018

8 minute • Monitorul Oficial • 15 ianuarie 2019


Monitorul Oficial nr. 1086 din 21 decembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în ansamblul său, precum și, în special, a dispozițiilor art. 4 alin. (2) lit. c), art. 5 alin. (1) lit. i), art. 18, art. 53 pct. 17 (referitor la introducerea art. 34^4 și art. 34^5 în Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații) și art. 53 pct. 21 (referitor la modificarea art. 56 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații) și ale art. 63 din lege
Nr. 790 din 05-Decembrie-2018
Ministerul Apelor și Pădurilor
Ordin privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.526/2016 pentru completarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 837/2014
Nr. 1165 din 07-Decembrie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2018
Nr. 2565 din 13-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1087 din 21 decembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
Nr. 646 din 16-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Regiei Autonome „Monetăria Statului“, aflată în subordinea Băncii Naționale a României
Nr. 991 din 13-Decembrie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, prelungirea aplicării prevederilor acestuia și prorogarea unui termen
Nr. 1590 din 14-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1088 din 21 decembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 și 5 din Codul de procedură civilă din 1865
Nr. 364 din 31-Mai-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
Nr. 1592 din 17-Decembrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
Nr. 1560 din 19-Decembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 26 de unități administrativ-teritoriale din județul Constanța
Nr. 1663 din 06-Decembrie-2018
Colegiul Psihologilor din România
Hotărâre pentru abrogarea unor acte normative emise de Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România
Nr. 5 din 09-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1089 din 21 decembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
Nr. 551 din 18-Septembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.504/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud
Nr. 1662 din 06-Decembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitățile administrativ-teritoriale Corunca, Cristești și Sângeorgiu de Mureș din județul Mureș
Nr. 1661 din 06-Decembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Săucești, județul Bacău
Nr. 1665 din 06-Decembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru abrogarea unor dispoziții cuprinse în Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 283/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Ialomița
Nr. 1667 din 06-Decembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Normă privind distribuția de asigurări
Nr. 19 din 29-Noiembrie-2018
Banca Națională a României
Ordin privind publicarea efectuării radierii din Registrul general și Registrul special Instituții Financiare Nebancare ținute la Banca Națională a României a Societății ERB LEASING IFN – S.A.
Nr. 1394 din 29-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1090 din 21 decembrie 2018

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2019, a bugetului acțiunilor multianuale, precum și a bugetului proiectelor derulate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei din fonduri externe nerambursabile
Nr. 225 din 20-Decembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Normă privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție
Nr. 20 din 13-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1091 din 21 decembrie 2018

Senatul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
Nr. 186 din 19-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Nr. 998 din 20-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Agenției Naționale pentru Locuințe, instituție publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Nr. 999 din 20-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Nr. 1000 din 20-Decembrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind înființarea, organizarea și funcționarea Registrului pacienților cu boală cronică de rinichi în stadiul de predializă
Nr. 1562 din 20-Decembrie-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru modificarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018
Nr. 3148 din 17-Decembrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului interimar al educației naționale nr. 5.460/2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020
Nr. 5460 din 21-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1092 din 21 decembrie 2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență privind modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional
Nr. 110 din 20-Decembrie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
Nr. 111 din 20-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn
Nr. 1001 din 20-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 4 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.233/2000
Nr. 1003 din 20-Decembrie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.
Nr. 1836 din 07-Decembrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind acordarea unui bonus de dobândă pentru investitorii în titlurile de stat emise prin Programul Tezaur
Nr. 3815 din 20-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1093 din 21 decembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie asupra cererii de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională între Președintele României, pe de o parte, și Guvernul României, reprezentat de prim-ministru, pe de altă parte
Nr. 875 din 19-Decembrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind stabilirea atribuțiilor principale ale responsabililor cu managementul calității din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestuia pentru implementarea și gestionarea Sistemului de management al calității bazat pe standardul SR EN ISO 9001:2015
Nr. 1537 din 07-Decembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *