Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 504, 505, 506, 507, 508 din 20 iunie 2018

9 minute • Monitorul Oficial • 25 iunie 2018


Monitorul Oficial nr. 504 din 20 iunie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire Ștei“, județul Bihor
Nr. 384 din 31-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 505 din 20 iunie 2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole“ în cadrul PNDR 2014-2020
Nr. 1198 din 13-Iunie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 490/2005 privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale „Parcul Industrial Cugir“ – S.A.
Nr. 4971 din 31-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 506 din 20 iunie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.057/2013 pentru aprobarea Planului de management al Parcului Național Piatra Craiului
Nr. 425 din 13-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și aflate în administrarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale
Nr. 426 din 13-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind retransmiterea sectorului de drum național, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al municipiului Arad, precum și declasarea acestuia din categoria funcțională a drumurilor de interes național și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes local
Nr. 428 din 13-Iunie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Movila, județul Ialomița
Nr. 14 din 05-Ianuarie-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin privind desemnarea reprezentantului României în cadrul Grupului de coordonare a exporturilor de arme de foc
Nr. 63 din 13-Iunie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 2152 din 04-Iunie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.774/2014 privind aprobarea înființării comisiilor naționale de specialitate și regulamentului de organizare și funcționare a acestora
Nr. 3768 din 30-Mai-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 37/1/2018
Nr. 28 din 16-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 507 din 20 iunie 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2017 pentru modificarea art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
Nr. 138 din 18-Iunie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2017 pentru modificarea art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
Nr. 479 din 18-Iunie-2018
Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2018 privind abrogarea art. 1 alin. (4) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea „Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol“, aferentă programului de înzestrare esențial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)“
Nr. 139 din 18-Iunie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2018 privind abrogarea art. 1 alin. (4) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea „Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol“, aferentă programului de înzestrare esențial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)“
Nr. 480 din 18-Iunie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
Nr. 140 din 18-Iunie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
Nr. 481 din 18-Iunie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2016 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
Nr. 141 din 18-Iunie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2016 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
Nr. 482 din 18-Iunie-2018

Acord al autorităților competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare țară în parte
Nr. – din 19-Decembrie-2017
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Acordului multilateral al autorităților competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare țară în parte, semnat la București la 19 decembrie 2017
Nr. 387 din 31-Mai-2018
Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea exceptărilor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.108/2013
Nr. M.99 din 06-Iunie-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. I și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare
Nr. 1450 din 07-Iunie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind sancționarea Societății EURORISK BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității
Nr. 630 din 17-Mai-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind aprobarea, la cerere, a suspendării activității Societății UNITY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L.
Nr. 634 din 18-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 508 din 20 iunie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Nr. 133 din 18-Iunie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Nr. 474 din 18-Iunie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
Nr. 134 din 18-Iunie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
Nr. 475 din 18-Iunie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2017 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului
Nr. 135 din 18-Iunie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2017 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului
Nr. 476 din 18-Iunie-2018
Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
Nr. 136 din 18-Iunie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
Nr. 477 din 18-Iunie-2018
Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2018 privind modificarea Legii nr. 54/2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal
Nr. 137 din 18-Iunie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2018 privind modificarea Legii nr. 54/2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal
Nr. 478 din 18-Iunie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Nr. 188 din 29-Martie-2018
Președintele României
Decret pentru eliberarea din funcție a unui consilier prezidențial
Nr. 489 din 20-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice
Nr. 421 din 13-Iunie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *