Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 514, 515, 516, 517, 518, 519 din 4 iulie 2017

10 minute • Monitorul Oficial • 04 iulie 2017


Monitorul Oficial nr. 514 din 4 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 123 alin. (2) și art. 305 alin. (1) și (3) din Codul de procedură penală

Nr. 222 din 04-Aprilie-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de activități specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română – AFER

Nr. 683 din 19-Iunie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Decizie privind aprobarea machetelor pentru declarația de consum total anual de energie și pentru chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie

Nr. 860 din 13-Iunie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Decizie pentru abrogarea Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.765/2013 privind aprobarea machetelor pentru declarația de consum total anual de energie și pentru chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie

Nr. 859 din 13-Iunie-2017


Camera Consultanților Fiscali

Hotărâre privind modificarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2014

Nr. 9 din 14-Iunie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017

Parlamentul României

Lege pentru completarea art. 8 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României

Nr. 157 din 30-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 8 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României

Nr. 609 din 30-Iunie-2017


Parlamentul României

Lege pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare și inovare din instituții de învățământ superior de stat și unități de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul național în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială și culturală a României

Nr. 158 din 30-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare și inovare din instituții de învățământ superior de stat și unități de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul național în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială și culturală a României

Nr. 610 din 30-Iunie-2017


Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, precum și pentru modificarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere

Nr. 159 din 30-Iunie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, precum și pentru modificarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere

Nr. 611 din 30-Iunie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 94 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței

Nr. 156 din 14-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

Nr. 198 din 23-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 271^1 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

Nr. 262 din 27-Aprilie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin privind modificarea art. 42 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Nr. 214 din 27-Iunie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru aprobarea modelului etichetei pentru produsul pepeni comercializat de producătorii agricoli

Nr. 225 din 03-Iulie-2017


Camera Auditorilor Financiari din România

Hotărâre privind acordarea unor derogări de la aplicarea dispozițiilor art. 22 din Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de competență profesională, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2014

Nr. 28 din 26-Aprilie-2017

Monitorul Oficial nr. 516 din 4 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (1) și (2), art. 215 alin. (8) și art. 215^1 alin. (5) din Codul de procedură penală

Nr. 218 din 04-Aprilie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar

Nr. 443 din 30-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Institutul de Proiectări Chimice „IPROCHIM“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 444 din 30-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „MINVEST“ – S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 445 din 30-Iunie-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin pentru aplicarea Codului de reguli practice de siguranță pentru stivuirea și amararea mărfurilor (Codul CSS), adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.714(17) din 6 noiembrie 1991, precum și a amendamentelor la Codul CSS aprobate de Comitetul de siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale și difuzate prin circulare

Nr. 608 din 31-Mai-2017

Monitorul Oficial nr. 517 din 4 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

Nr. 141 din 14-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

Nr. 291 din 04-Mai-2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate

Nr. 452 din 30-Iunie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru aprobarea modelului de carnet de viticultor și a condițiilor de utilizare a acestuia în scopul comercializării producției de struguri pentru vin

Nr. 224 din 03-Iulie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru abrogarea unor dispoziții ale ordinelor directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.204/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Brăila și nr. 1.136/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unități administrativ-teritoriale din județele Brăila și Ilfov și abrogarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.384/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Jirlău din județul Brăila

Nr. 593 din 14-Iunie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.088/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în opt unități administrativ-teritoriale din județul Arad și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.205/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unități administrativ-teritoriale din județul Arad

Nr. 592 din 14-Iunie-2017

Monitorul Oficial nr. 518 din 4 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

Nr. 159 din 14-Martie-2017


Ministerul Afacerilor Externe

Ordin pentru publicarea Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU 2317 (2016)

Nr. 881 din 15-Iunie-2017


Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ordin pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularelor 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal“ și 209 „Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal“, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016

Nr. 1886 din 27-Iunie-2017

Monitorul Oficial nr. 519 din 4 iulie 2017

Primul-Ministru

Decizie privind numirea domnului colonel Mihai-Cristian Mărculescu în funcția de director general al Direcției Generale de Protecție Internă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Nr. 523 din 04-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea domnului Gabriel Andronache în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

Nr. 524 din 04-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind acordarea calității de consilier onorific al prim-ministrului domnului Eugen Orlando Teodorovici

Nr. 526 din 04-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea domnului Pavel Năstase în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Institutului Național de Administrație

Nr. 527 din 04-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind acordarea calității de consilier onorific pe probleme nucleare al prim-ministrului domnului Șerban-Constantin Valeca

Nr. 525 din 04-Iulie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind aprobarea Nomenclatorului activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activități desfășurate de contribuabilii care realizează venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii

Nr. 925 din 23-Iunie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.557/2011

Nr. 4264 din 29-Iunie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 12-a

Nr. 4330 din 03-Iulie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *