Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 586, 587, 588, 589 din 11 iulie 2018

9 minute • Monitorul Oficial • 13 iulie 2018


Monitorul Oficial nr. 586 din 11 iulie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
Nr. 160 din 09-Iulie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
Nr. 161 din 09-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
Nr. 527 din 09-Iulie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
Nr. 528 din 09-Iulie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului
Nr. 162 din 09-Iulie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului
Nr. 529 din 09-Iulie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale – COM (2018) 239 final
Nr. 92 din 05-Iulie-2018
Senatul României
Hotărâre privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei – COM (2018) 231 final
Nr. 90 din 05-Iulie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere – COM (2018) 241 final
Nr. 93 din 05-Iulie-2018
Senatul României
Hotărâre privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce privește siguranța generală a acestora și protecția ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2018/… și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 și (CE) nr. 661/2009 – COM (2018) 286 final
Nr. 95 din 05-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020
Nr. 488 din 05-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DN 2L Soveja-Lepșa km 60 + 145 – km 76 + 277“, județul Vrancea
Nr. 489 din 05-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru completarea anexei nr. 50 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea
Nr. 493 din 05-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj
Nr. 495 din 05-Iulie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
Nr. 1118 din 06-Iulie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
Nr. 873 din 09-Iulie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru aprobarea Procedurii de monitorizare și control al activității asistentului personal profesionist
Nr. 1690 din 21-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 587 din 11 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Nr. 141 din 27-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
Nr. 178 din 29-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 172 alin. (12) din Codul de procedură penală
Nr. 262 din 24-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Dumbrăvița și Groșii Țibleșului, județul Maramureș
Nr. 430 din 21-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea modelului steagului orașului Lipova, județul Arad
Nr. 442 din 21-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea modelului steagului municipiului Sighișoara, județul Mureș
Nr. 443 din 21-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Dragalina, județul Călărași
Nr. 496 din 05-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 588 din 11 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3) și art. 3 teza întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
Nr. 826 din 12-Decembrie-2017
Ministerul Transporturilor
Ordin pentru aprobarea Programului național de pregătire în domeniul securității aviației civile – PNPSAC
Nr. 1079 din 11-Iunie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 3.195/1/2017
Nr. 20 din 19-Martie-2018
Camera Consultanților Fiscali
Hotărâre privind aprobarea modelului de împuternicire pentru consultantul fiscal/ societatea de consultanță fiscală
Nr. 6 din 27-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 589 din 11 iulie 2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.222/2009 – COM (2018) 296 final
Nr. 96 din 05-Iulie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene – COM (2018) 325 final
Nr. 99 din 05-Iulie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește perioada de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA – COM (2018) 298 final
Nr. 97 din 05-Iulie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii Europene – COM (2018) 327 final
Nr. 100 din 05-Iulie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 92/83/CEE a Consiliului privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice – COM (2018) 334 final
Nr. 101 din 05-Iulie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului – COM (2018) 340 final
Nr. 103 din 05-Iulie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier – COM(2018) 373 final
Nr. 104 din 05-Iulie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă – COM (2018) 374 final
Nr. 105 din 05-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum și ale legii, în ansamblul său
Nr. 143 din 27-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, coroborate cu cele ale art. 20 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Nr. 217 din 17-Aprilie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 68 alin. (1) din Codul de procedură penală
Nr. 276 din 24-Aprilie-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice și stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne și pentru abrogarea lit. d) a alin. (4) al art. 37 din Instrucțiunile ministrului de interne nr. 171/2001 privind organizarea și desfășurarea activităților de relații publice, tradiții, educație și sport în Ministerul Afacerilor Interne
Nr. 78 din 11-Iulie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *