Template avocatoo

Monitorul Oficial nr. 909 din 11 noiembrie 2016

23 minute • Monitorul Oficial • 11 noiembrie 2016


DECIZIE privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007

Emitent COLEGIUL MEDICILOR dentişti din România
În temeiul art. 531 şi 532 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor Dentişti din România adoptă următoarea decizie:
Articolul I
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.    Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Articolul 10
Colegiul Medicilor Dentişti din România cuprinde toţi medicii dentişti cu drept de liberă practică pe teritoriul României.
2.    La articolul 11, alineatele (3), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins :
(3) înscrierea în Colegiul Medicilor Dentişti din România şi eliberarea certificatului de membru se pot face numai pentru medicii dentişti care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.
(5)    Pot deveni la cerere membri ai Colegiului Medicilor Dentişti din România şi medicii dentişti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul dintre aceste state şi care prestează temporar sau ocazional servicii de medicină dentară în România, cu respectarea prevederilor alin. (3).
(6)    Procedura de eliberare a avizului de practică temporară sau ocazională a profesiei şi de înscriere în Colegiul Medicilor Dentişti din România pentru persoanele prevăzute la art. 496 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte prin decizie a Consiliului naţional.
3. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Deciziile Adunării generale naţionale se adoptă cu majoritate simplă, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul reprezentanţilor aleşi. În caz de absenţă a delegatului titular ales, acesta este înlocuit cu membrul supleant ales, având drept de vot.
4. La articolul 23, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
e)alege comisia centrală de cenzori sau, după caz, aprobă cenzorul contabil autorizat, propus de Consiliul naţional;
5.    La articolul 29, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
Articolul 29
(1)    Consiliul naţional se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare sau în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie.
(2)    Şedinţele ordinare sunt convocate de către preşedintele Biroului executiv naţional sau de 3 dintre membrii Biroului executiv naţional. Şedinţele au loc, de principiu, în zile de sâmbătă.
6.    La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Nerespectarea deciziilor Consiliului naţional constituie abatere de la disciplina de corp profesional şi se sancţionează conform dispoziţiilor prezentului regulament.
7.    La articolul 35, litera o) se abrogă.
8.    Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Articolul 40
(1)    Corespunzător acestor comisii de lucru ale Consiliului naţional, în cadrul Colegiului Medicilor Dentişti din România se pot înfiinţa departamente.
(2)    Departamentele vor fi coordonate de către membrii Biroului executiv naţional şi vor fi asigurate cu personal tehnic de specialitate sau administrativ în funcţie de organigrama stabilită de Biroul executiv naţional, în limita fondurilor prevăzute în bugetul anual de venituri şi cheltuieli.
9.    Articolul 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Articolul 67
În limita fondurilor prevăzute în bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi în funcţie de necesităţile concrete, Biroul executiv naţional poate angaja personal de specialitate, tehnic şi administrativ.
10.    La articolul 70, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Denumirea colegiilor teritoriale este cuprinsă în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament.
11.    La articolul 76, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Deciziile consiliului colegiului teritorial se adoptă în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu votul favorabil a jumătate plus unu din numărul total al acestora.
12.    Articolul 98 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Articolul 98
(1)    La nivelul fiecărui colegiu teritorial se va organiza şi va funcţiona o comisie de disciplină alcătuită din 5 până la 7 membri, dintre care un membru este desemnat de autoritatea de sănătate publică, iar ceilalţi sunt propuşi de biroul executiv local şi votaţi de consiliul colegiului teritorial.
(2)    Membrii comisiilor de disciplină votaţi de consiliul colegiului teritorial trebuie să aibă cel puţin gradul profesional de specialist cu o vechime în specialitate de minimum 7 ani sau o vechime de peste 10 ani în profesie.
(3)    La nivelul Colegiului Medicilor Dentişti din România se va organiza şi va funcţiona Comisia superioară de disciplină, alcătuită din 9 membri, dintre care un membru este desemnat de Ministerul Sănătăţii, iar ceilalţi sunt propuşi de Biroul executiv naţional şi votaţi de Consiliul naţional.
(4)    Membrii Comisiei superioare de disciplină votaţi de Consiliul naţional trebuie să aibă cel puţin gradul profesional de specialist cu o vechime în specialitate de minimum 10 ani sau o vechime de peste 15 ani în profesie.
(5)    Mandatul comisiilor de disciplină este de 4 ani.
(6)    Funcţia de membru al comisiei de disciplină a colegiului teritorial, respectiv de membru al Comisiei superioare de disciplină este incompatibilă cu exercitarea oricărei altei funcţii de conducere sau de control în cadrul Colegiului Medicilor Dentişti din România, cu excepţia exercitării calităţii de membru în adunarea generală a colegiului teritorial şi a mandatului de membru în Adunarea generală naţională.
(7)    Calitatea de membru al comisiei de disciplină a colegiului teritorial nu se poate cumula cu cea de membru al Comisiei superioare de disciplină.
(8)    Procedura de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină se stabileşte prin decizie a Consiliului naţional.
13.    Articolul 99 se abrogă.
14.    Articolele 105 şi 106 se modifică şi vor avea următorul cuprinsArticolul 105
(1)    Plângerea împotriva unui medic dentist se adresează colegiului teritorial al cărui membru este acesta. Acesteia i se va da curs numai în cazul în care conţine următoarele elemente de identificare:
a) numele, prenumele, domiciliul şi calitatea petentului;
b) numele şi prenumele medicului dentist împotriva căruia se face plângerea;
c) locul unde s-a săvârşit fapta;
d) descrierea faptei şi indicarea datei când aceasta a avut loc;
e) solicitările petentului;
f) semnătura petentului în original.
(2)    Plângerea se va depune personal, prin reprezentant cu împuternicire specială ori poate fi trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
(3)    Nu se va da curs plângerii comunicate prin poşta electronică, fax ori transmise în copie, ci se va formula doar un răspuns în care se vor invoca prevederile alin. (1) referitoare la condiţiile de valabilitate impuse unei plângeri.
Articolul 106
(1)    Primind plângerea, biroul consiliului colegiului teritorial decide declanşarea sau nedeclanşarea procedurii disciplinare.
(2)    Biroul consiliului poate decide nedeclanşarea procedurii disciplinare:
a) în cazul în care plângerea nu este de competenţa Colegiului Medicilor Dentişti din România;
b) atunci când plângerea nu conţine elementele obligatorii, aşa cum sunt definite la art. 105 alin. (1), deşi petentului i s-a pus în vedere ca, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, să facă completările necesare.
(3)    Decizia biroului consiliului local de declanşare a procedurii disciplinare se înaintează comisiei de disciplină, împreună cu plângerea.
15.    Articolele 108 şi 109 se modifică şi vor avea următorul cuprinsArticolul 108
(1)    Anchetarea abaterii disciplinare se face cu imparţialitate.
(2)    În baza deciziei biroului consiliului de declanşare a procedurii disciplinare, medicul dentist împotriva căruia s-a formulat plângerea va fi informat cu privire la obiectul anchetei disciplinare prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, transmisă la sediul profesional al acestuia ori la domiciliu, comunicându-i-se o copie a plângerii şi eventualele înscrisuri ataşate, termenul până la care poate depune în scris apărările sale şi termenul la care se poate prezenta pentru a fi audiat şi pentru a formula toate apărările pe care le consideră utile.
(3)    Medicul dentist cercetat va putea da explicaţii scrise. Refuzul de a da curs convocării în faţa comisiei nu împiedică desfăşurarea anchetei.
(4)    Cu cel puţin 7 zile înaintea datei fixate pentru convocare, medicul dentist poate stabili de comun acord cu comisia o altă dată pentru convocarea sa.
(5)    În cazul în care se constată că sesizarea a fost formulată după expirarea termenului prevăzut de lege, comisia de disciplină va pronunţa o decizie de respingere a plângerii ca tardiv introdusă, fără a mai pronunţa o soluţie asupra fondului plângerii.
Articolul 109
(1)    Ancheta disciplinară va fi efectuată direct de către comisia de disciplină sau prin intermediul unui referent împuternicit dintre membrii comisiei sau de un alt medic dentist în specialitatea medicului reclamat.
(2)    Faţă de natura cauzei, comisia de disciplină poate solicita opinii de specialitate în condiţiile prevăzute de procedura de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină adoptată prin decizie a Consiliului naţional.
(3)    Persoana care a făcut sesizarea va fi audiată şi, dacă este cazul, examinată în cauza respectivă.
16.    Articolele 112-114 se modifică şi vor avea următorul cuprins :
După efectuarea cercetării disciplinare, comisia de disciplină stabileşte printr-o decizie una dintre următoarele soluţii:
a) stinge acţiunea disciplinară, dacă fapta nu constituie abatere disciplinară;
b) aplică una dintre sancţiunile prevăzute de lege;
c) stinge acţiunea disciplinară, dacă persoana care a făcut plângerea, în mod nejustificat, deşi a fost informată, nu se prezintă la audierea ori examinarea stabilită de comisia de disciplină sau nu îşi precizează în scris poziţia faţă de solicitările comisiei de disciplină.
Articolul 113
Decizia adoptată în soluţionarea cauzei va cuprinde:
a) numărul deciziei şi data pronunţării;
b) componenţa completului;
c) descrierea pe scurt a faptei;
d) prezentarea măsurilor de cercetare a faptei (declaraţiile părţilor, martorii care au fost audiaţi, înscrisurile, documentele cercetate şi reţinute în soluţionarea cauzei etc.);
e) soluţia pronunţată, inclusiv motivarea în drept a acesteia;
f) temeiul legal al adoptării soluţiei;
g) termenul de contestare şi instanţa competentă;
h) semnătura preşedintelui comisiei şi ştampila colegiului.
Articolul 114
(1)    Contestaţia se depune la comisia de disciplină care, în termen de 3 zile, este obligată să o trimită Comisiei superioare de disciplină, împreună cu dosarul cauzei.
(2)    Contestaţia se formulează în scris şi va conţine, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele elemente:
a) numele şi prenumele contestatorului;
b) domiciliul contestatorului;
c) obiectul contestaţiei;
d) motivarea contestaţiei;
e) mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia;
f) semnătura contestatorului în original.
(3)    Contestaţia este suspensivă de executare.
(4)    Sunt nule contestaţiile depuse direct la Comisia superioară de disciplină.
(5)    În situaţia în care se apreciază că în contestaţie nu sunt cuprinse toate elementele prevăzute la alin. (2), se va solicita contestatorului să completeze contestaţia în termen de maximum 5 zile de la comunicare. În cazul în care contestatorul nu se conformează solicitării sau dacă contestaţia nu conţine elementele prevăzute la alin.
(2) lit. a) şi b), contestaţia va fi respinsă.
(6)    Prin contestaţie nu pot fi invocate aspecte care nu au făcut obiectul plângerii ce a stat la baza declanşării anchetei disciplinare.
17. După articolul 114, se introduc patru noi articole , articolele 11411144, cu următorul cuprins:
(1)    Soluţionând contestaţia, dacă aceasta a fost depusă în termenul prevăzut de lege şi dacă cuprinde motivele pe care se întemeiază, Comisia superioară de disciplină analizează cauza sub toate aspectele cu care a fost sesizată, iar după administrarea tuturor probelor apreciate ca fiind necesare, pronunţă o decizie prin care poate:
a) să anuleze decizia pronunţată de comisia de disciplină a colegiului teritorial, dacă aceasta a fost nelegal pronunţată, şi, pe cale de consecinţă, să dispună refacerea procedurii disciplinare la nivel teritorial, cu respectarea prevederilor legale;
b) să respingă contestaţia şi să menţină dispoziţiile deciziei pronunţate la nivelul comisiei de disciplină a colegiului teritorial;
c) să admită, în tot sau în parte, contestaţia şi să dispună anularea, în tot sau în parte, a deciziei pronunţate la nivelul comisiei de disciplină a colegiului teritorial, pronunţându-se pe fond asupra obiectului plângerii.
(2)    Dacă contestatorul nu şi-a motivat contestaţia şi nu a dat curs solicitării de precizare a motivelor contestaţiei, Comisia superioară de disciplină va respinge contestaţia ca nelegal formulată.
(3)    Dacă contestatorul nu a formulat contestaţia în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei comisiei de disciplină a colegiului teritorial, Comisia superioară de disciplină va respinge contestaţia ca tardiv formulată.
Articolul 1142
Decizia Comisiei superioare de disciplină va conţine elementele prevăzute la art. 113.
Articolul 1143
Dacă s-a formulat o plângere împotriva unui membru al unui organ de conducere de la nivel naţional sau local, altul decât adunarea generală a colegiului teritorial, ori împotriva unui membru al comisiei de disciplină a colegiului teritorial, dosarul disciplinar se soluţionează de Comisia superioară de disciplină.
Articolul 1144
Dacă s-a formulat o plângere atât împotriva unui membru al unui organ de conducere, altul decât adunarea generală a colegiului teritorial, cât şi împotriva unui medic dentist care nu ocupă o funcţie în cadrul colegiului, se vor forma două dosare, după cum urmează:
a) un dosar care se va soluţiona de către Comisia superioară de disciplină pentru faptele ce îl privesc pe medicul dentist membru al unui organ de conducere;
b) al doilea dosar care se va soluţiona de către comisia de disciplină a colegiului teritorial, pentru medicul dentist care nu ocupă o funcţie de conducere.
18.    La articolul 121, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) În cazuri motivate, persoanele prevăzute la alin. (2) pot delega un alt membru al biroului executiv al colegiului teritorial să participe cu drept de vot la şedinţele Consiliului naţional, în cazul municipiului Bucureşti putând fi delegat în acest sens inclusiv un alt membru al consiliului colegiului teritorial.
19.    După anexă , care devine anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
Orice alte dispoziţii contrare reglementate prin decizii ale organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România se abrogă.
Articolul III
Dispoziţiile art. I pct. 14-17 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul IV
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România,
Ecaterina Ionescu Bucureşti, 19 martie 2016.
Nr. 1/1.
ANEXĂ
(Anexa nr. 2 la regulament)

Denumirea colegiilor teritoriale
Nr.
crt.
Unitatea administrativ-teritorială Denumirea colegiului teritorial
1. Judeţul Alba Colegiul Medicilor Dentişti Alba
2. Judeţul Arad Colegiul Medicilor Dentişti Arad
3. Judeţul Argeş Colegiul Medicilor Dentişti Argeş
4. Judeţul Bacău Colegiul Medicilor Dentişti Bacău
5. Judeţul Bihor Colegiul Medicilor Dentişti Bihor
6. Judeţul Bistriţa-Năsăud Colegiul Medicilor Dentişti Bistriţa-Năsăud
7. Judeţul Botoşani Colegiul Medicilor Dentişti Botoşani
8. Judeţul Braşov Colegiul Medicilor Dentişti Braşov
9. Judeţul Brăila Colegiul Medicilor Dentişti Brăila
10. Municipiul Bucureşti Colegiul Medicilor Dentişti Bucureşti
11. Judeţul Buzău Colegiul Medicilor Dentişti Buzău
12. Judeţul Caraş-Severin Colegiul Medicilor Dentişti Caraş-Severin
13. Judeţul Călăraşi Colegiul Medicilor Dentişti Călăraşi
14. Judeţul Cluj Colegiul Medicilor Dentişti Cluj
15. Judeţul Constanţa Colegiul Medicilor Dentişti Constanţa
Nr.
crt.
Unitatea administrativ-teritorială Denumirea colegiului teritorial
16. Judeţul Covasna Colegiul Medicilor Dentişti Covasna
17. Judeţul Dâmboviţa Colegiul Medicilor Dentişti Dâmboviţa
18. Judeţul Dolj Colegiul Medicilor Dentişti Dolj
19. Judeţul Galaţi Colegiul Medicilor Dentişti Galaţi
20. Judeţul Giurgiu Colegiul Medicilor Dentişti Giurgiu
21. Judeţul Gorj Colegiul Medicilor Dentişti Gorj
22. Judeţul Harghita Colegiul Medicilor Dentişti Harghita
23. Judeţul Hunedoara Colegiul Medicilor Dentişti Hunedoara
24. Judeţul Ialomiţa Colegiul Medicilor Dentişti Ialomiţa
25. Judeţul Iaşi Colegiul Medicilor Dentişti Iaşi
26. Judeţul Ilfov Colegiul Medicilor Dentişti Ilfov
27. Judeţul Maramureş Colegiul Medicilor Dentişti Maramureş
28. Judeţul Mehedinţi Colegiul Medicilor Dentişti Mehedinţi
29. Judeţul Mureş Colegiul Medicilor Dentişti Mureş
30. Judeţul Neamţ Colegiul Medicilor Dentişti Neamţ
31. Judeţul Olt Colegiul Medicilor Dentişti Olt
32. Judeţul Prahova Colegiul Medicilor Dentişti Prahova
33. Judeţul Satu Mare Colegiul Medicilor Dentişti Satu Mare
34. Judeţul Sălaj Colegiul Medicilor Dentişti Sălaj
35. Judeţul Sibiu Colegiul Medicilor Dentişti Sibiu
36. Judeţul Suceava Colegiul Medicilor Dentişti Suceava
37. Judeţul Teleorman Colegiul Medicilor Dentişti Teleorman
38. Judeţul Timiş Colegiul Medicilor Dentişti Timiş
39. Judeţul Tulcea Colegiul Medicilor Dentişti Tulcea
40. Judeţul Vaslui Colegiul Medicilor Dentişti Vaslui
41. Judeţul Vâlcea Colegiul Medicilor Dentişti Vâlcea
42. Judeţul Vrancea Colegiul Medicilor Dentişti Vrancea

ORDIN privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Gâlgău din judeţul Sălaj

Emitent agenţia naţională de cadastru şi publicitate IMOBILIARĂ
Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.
Articolul 1
(1)    Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate în unitatea administrativ-teritorială Gâlgău din judeţul Sălaj.
(2)    Unitatea administrativ-teritorială şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
Articolul 2
Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
Articolul 3
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Radu Codruţ Ştefănescu Bucureşti, 25 octombrie 2016.
Nr. 1.390.
ANEXA Nr. 1
LISTA
unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep

lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor
Nr.
crt.
Denumirea unităţii
administrativ-
teritoriale
Judeţul Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
1 Gâlgău Sălaj 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 şi 27

ANEXA Nr. 2*)
*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

ORDIN privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0239 Târnovu Mare-Latoriţa

Emitent MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.771/AC din 21 aprilie 2016 al Direcţiei biodiversitate,
ţinând cont de Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea nr. 4.734 din 16 iunie 2015, Decizia etapei de încadrare nr. 300 din 14 iulie 2015, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea, Avizul Ministerului Culturii nr. 7.814 din 23 decembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 18.564 din 19 februarie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 83.426/163.478/330.260 din 31 decembrie 2015 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 152.192/IM din 15 ianuarie 2016,
în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0239 Târnovu Mare-Latoriţa, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 909 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Articolul 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Viorel Traian Lascu, secretar de stat Bucureşti, 31 mai 2016.
Nr. 1.014.

ORDIN privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Văculeşti din judeţul Botoşani

Emitent agenţia naţională de cadastru şi publicitate IMOBILIARĂ
Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin.
(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.
Articolul 1
(1)    Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate în unitatea administrativ-teritorială Văculeşti din judeţul Botoşani.
(2)    Unitatea administrativ-teritorială şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
Articolul 2
Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
Articolul 3
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Radu Codruţ Ştefănescu Bucureşti, 25 octombrie 2016.
Nr. 1.389.
ANEXA Nr. 1
LISTA
unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep

lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor
Nr.
crt.
Denumirea
unităţii
administrativ-
teritoriale
Judeţul Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

ANEXA Nr. 2*)
*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

ORDIN privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin

Emitent agenţia naţională de cadastru şi publicitate IMOBILIARĂ
Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin.
(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.
Articolul 1
(1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin.
(2)    Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
Articolul 2
Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2-4*) la prezentul ordin.
*) Anexele nr. 2-4 sunt reproduse în facsimil.
Articolul 3
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Radu Codruţ Ştefănescu Bucureşti, 25 octombrie 2016.
Nr. 1.393.
ANEXA Nr. 1
LISTA
unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep

lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor
Nr.
crt.
Denumirea unităţii
administrativ-
teritoriale
Judeţul Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

1 Coronini Caraş-Severin 1, 2
2 Gârnic Caraş-Severin 1, 2 şi 3
3 Prigor Caraş-Severin 1

ANEXA Nr. 2

ORDIN privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Sărmaşu din judeţul Mureş

Emitent agenţia naţională de cadastru şi publicitate  IMOBILIARĂ
Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin.
(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.
Articolul 1
(1)    Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate în unitatea administrativ-teritorială Sărmaşu din judeţul Mureş.
(2)    Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
Articolul 2
Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
Articolul 3
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Radu Codruţ Ştefănescu Bucureşti, 25 octombrie 2016.
Nr. 1.391.
ANEXA Nr. 1
LISTA
unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep

lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor
Nr.
crt.
Denumirea unităţii
administrativ-
teritoriale
Judeţul Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 
ANEXA Nr. 2*)
*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *