wahm 1

Reglementarea activitatii de munca la distanta. Proiect de lege.

8 minute • Redactia • 14 iunie 2017


Desi in prezent, Codul Muncii reglementeaza, cu titlu general, munca la domiciliu, viitoarea Lege a tele-muncii va reglementa munca desfasurata in alte locuri decat sediul angajatorului cu ajutorul tehnologiei informatiei.

Cum este definita tele-munca?

tele-munca = forma de organizare a muncii în care o activitate care ar putea fi efectuată în cadrul locului de muncă organizat de angajator, se realizează de către un salariat, de la distanță de această locație, în mod regulat și voluntar, folosind tehnologia informației și comunicațiilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau al unui act adițional la acesta, cu respectarea următoarelor condiții:

i. activitatea se desfășoară în afara oricărui loc de muncă organizat de angajator, prin utilizarea unor mijloace aferente tehnologiei informației și comunicațiilor, cum ar fi internetul, telefonul inteligent, altele;

ii. activitatea în regim de teleworking se desfășoară cel puțin o zi pe lună;

iii. salariatul și-a exprimat acordul cu această formă de organizare a muncii, prin semnarea contractului individual de muncă sau al unui act adițional la acesta, după caz.

Contractul de munca

Activitatea de tele-muncă se prevede în contractul individual de muncă, cu ocazia încheierii acestuia pentru personalul nou angajat, sau prin act adițional la contractul individual de muncă existent.

În cazul activității de tele-muncă, contractul individual de muncă conţine, în afara elementelor prevăzute la art.17 alin.(3) din Codul muncii, următoarele:

a) precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de tele-muncă;

b) perioada și/sau zilele în care se prestează activitatea de tele-muncă de către tele-salariat;

c) locul/locurile desfășurării activității de tele-muncă, convenite de părți;

d) intervalul orar în care se desfășoară activitatea de tele-muncă și în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea tele-salariatului şi modalitatea concretă de realizare a controlului;

e) modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de tele-salariat;

f) responsabilitățile părților convenite în funcție de locul/locurile desfășurării activității de tele-muncă, inclusiv responsabilitățile din domeniul securității și sănătății în muncă în conformitate cu prevederile art.8 și art.9;

g) obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la locul desfășurării activității de tele-muncă a materialelor pe care tele-salariatul le utilizează în activitatea sa, după caz;

h) obligația angajatorului de a informa tele-sariatul cu privire la dispoziţiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi/sau regulamentul intern, în materia protecţiei datelor cu caracter personal, precum și obligația tele-salariatului de a respecta aceste prevederi;

i) măsurile pentru ca tele-salariatul să nu fie izolat de restul angajaților și care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat

Atentie!

  • Refuzul salariatului de a consimţi la prestarea activităţii în regim de tele-muncă nu poate constitui motiv de sancţionare disciplinară a acestuia.
  • Salariatul răspunde patrimonial față de angajatorul său, în condițiile prevăzute de Codul muncii, pentru orice prejudiciu produs cu vinovăție în legătură cu păstrarea și utilizarea tehnologiei, echipamentelor de muncă, materialelor, precum și a tuturor celorlalte bunuri primite de la angajator pentru derularea activității sale, după caz.
  • În cazul în care, în cuprinsul contractului individual de muncă este prevăzută o perioadă de probă, în 3 condițiile prevăzute de Codul muncii, activitatea de tele-muncă nu poate fi desfășurată pe parcursul perioadei de probă.

Programul de lucru

În vederea îndeplinirii atributiilor sarcinilor de muncă ce le revin, tele-salariații organizează programul de lucru de comun acord cu angajatorul, în conformitate cu prevederile contractului individual de muncă, regulamentului intern şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil, în condițiile legii.

Angajatorul este în drept să verifice activitatea tele-salariatului, în condiţiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentului intern şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil, în condițiile legii.

Atentie! Este interzisă efectuarea de ore suplimentare de către tele-salariați!

Obligații privind securitatea si sanatatea in munca

Angajatorul are obligația să asigure securitatea şi sănătatea în muncă la locurile de desfăşurare a activităţii de tele-muncă, în funcţie de particularităţile specifice ale acestor locuri şi de cele convenite în cadrul contractului individual de muncă.

Angajatorul are următoarele obligații specifice privind securitatea și sănătatea în muncă a telesalariatului:

a) să asigure mijloacele aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel;

b) să instaleze, să verifice şi să întreţină echipamentul de muncă necesar, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel;

c) să asigure condiţii pentru ca tele-salariatul să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de desfășurare a activității de tele-muncă şi utilizării echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfășurare a activității de tele-muncă, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea oricărei noi proceduri de lucru.

Tele-salariatul trebuie să își desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnavire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor de mai-sus, tele-salariatul are următoarele obligaţii:

a) să informeze angajatorul cu privire la echipamentele de muncă utilizate şi la condiţiile existente la locurile desfăşurării activităţii de tele-muncă şi să îi permită acestuia accesul, în măsura în care este posibil, în vederea stabilirii şi realizării măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, necesare conform clauzelor din contractul individual de muncă ori în vederea cercetării evenimentelor;

b) să nu schimbe condiţiile de securitate şi sănătate în muncă de la locurile în care desfăşoară activitatea de tele–muncă;

c) să utilizeze numai echipamente de muncă care nu prezintă pericol pentru securitatea şi sănătatea sa;

d) să îşi desfăşoare activitatea cu respectarea dispoziţiilor privind obligaţiile lucrătorilor, aşa cum sunt ele prevăzute de Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/200, cu modificările și completările ulterioare, precum şi în conformitate cu clauzele contractului individual de muncă.

SANCTIUNI

Constituie contravenţie şi se sancţionează astfel următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 6 alin.(1), referitoare la obligația de încheiere a contractului individual de muncă cu normă întreagă, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană;

b) desfășurarea activității în regim de tele-muncă fără respectarea prevederilor art. 4 alin. (1), cu amendă de la 3000 lei la 5000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art.5 alin.(2) referitoare la interdictia efectuarii de ore suplimentare, cu amendă de la 3000 la 5000 lei;

d) încheierea contractului individual de muncă fără stipularea clauzelor prevăzute la art. 6 alin. (2), cu amendă de la 2000 la 5000 lei;

e) nerespectarea prevederilor art.8 alin.(1) referitoare la obligaţia angajatorului de a asigura securitatea şi sănătatea în muncă la locurile de desfăşurare a activităţii de tele-muncă în funcţie de particularităţile specifice ale acestor locuri şi de cele convenite în cadrul contractului individual de muncă, cu amendă de la 1000 la 2000 lei;

f) nerespectarea prevederilor art.8 alin.(2) lit.a) referitoare la obligaţia angajatorului de a asigura mijloacele aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel, cu amendă de la 1000 la 2000 lei;

g) nerespectarea prevederilor art.8 alin.(2) lit.b) referitoare la obligaţia angajatorului de a instala, verifica şi întreţine echipamentul de muncă necesar, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel, cu amendă de la 1000 la 2000 lei;

h) nerespectarea prevederilor art.8 alin.(2) lit.c) referitoare la obligația angajatorului de a asigura condiţii pentru ca tele-salariatul să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de desfășurare a activității de tele-muncă şi utilizării echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea 5 locului de desfășurare a activității de tele-muncă, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea oricărei noi proceduri de lucru, cu amendă de la 1000 la 2000 lei.

Vezi sursa aici 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *