tzap

O noua schema de ajutor de stat pentru achizitionarea de berbeci/tapi

5 minute • Ana-Maria Udriste • 13 septembrie 2016


În M. Of. nr. 697 din 7 septembrie 2016 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 638 din 31 august 2016 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate“.

Cui se aplică schema?

Schema urmărește să acorde ajutoare întreprinderilor din domeniul zootehnic care îşi desfăşoară activitatea în sectorul producţiei primare, în vederea ameliorării valorii genetice a şeptelului de animale, pentru achiziţionarea de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate.

Aceasta se aplică întreprinderilor și întreprinderilor unice care sunt:

 1. crescători de ovine/caprine, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. crescători de ovine/caprine, persoane fizice care deţin atestat de producător emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. crescători de ovine/caprine, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu personalitate juridică constituite conform legii.

Cum devii eligibil?

Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis privind achiziţionarea de berbeci/ţapi de reproducţie, din rase specializate, beneficiarii, aşa cum sunt prevăzuţi la art. 4 alin. (2), trebuie să deţină:

 1. minimum 60 de capete femele ovine, pe beneficiar, în vederea achiziţionării de berbeci de reproducţie din rasele specializate prevăzute în anexa nr. 1;
 2. minimum 60 de capete femele caprine, pe beneficiar, în vederea achiziţionării de ţapi de reproducţie din rasele specializate prevăzute în anexa nr. 1.
Achiziţionarea de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate conform prevederilor de mai sus se realizează respectând proporţia de un berbec/un ţap din rase specializate la 30 de capete femele ovine/20 de capete femele caprine deţinute de beneficiar.

Câți berbeci/țapi se pot achizționa?

Numărul maxim de berbeci/ţapi de reproducţie care poate fi achiziţionat de un beneficiar trebuie să corespundă, aplicând proporţia prevăzută, unui număr de 700 de capete femele ovine/350 de capete femele caprine.

Care este cuantumul ajutorului?

Cuantumul sprijinului financiar, reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor, este de:
 1. maximum 2.500 lei/cap berbec din rasă specializată achiziţionat;
 2. maximum 2.500 lei/cap ţap din rasă specializată achiziţionat.
Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

Ce documente trebuie și pânâ când se depun?

Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii întocmesc cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, şi le depun de la data publicării prezentei hotărâri până la data de 10 octombrie 2016, la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti pe a cărui rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale, însoţite de următoarele documente:
 1. copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
 2. copie a atestatului de producător, emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în cazul persoanelor juridice şi în cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 4 alin. (2) lit. a), precum şi copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică;
 4. declaraţie pe proprie răspundere;
 5. dovadă cont activ bancă/trezorerie;
 6. document care atestă numărul de femele ovine/caprine înscrise în RNE, la data depunerii cererii, eliberat în funcţie de operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor – SNIIA;
 7. angajamentul prin care se obligă să menţină animalele achiziţionate potrivit prezentei hotărâri minimum 3 ani, să înscrie în Registrul genealogic, secţiunea secundară, produşii femeii obţinuţi din monta naturală cu berbecii/ţapii de reproducţie din rase specializate achiziţionaţi, precum şi să introducă întreg efectivul de ovine/caprine în programul strategic de eradicare a scrapiei;
 8. copia facturii fiscale de achiziţie/filei carnetului de comercializare a berbecilor/ţapilor de reproducţie din rase specializate;
 9. copii ale certificatelor de origine a berbecilor/ţapilor de reproducţie din rase specializate, vizate de Oficiul judeţean de zootehnie, care se depun până la data de 31 octombrie 2016;
 10. formularul de mişcare F2/document de mişcare, emis de medicul veterinar de liberă practică împuternicit/utilizatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, avizat de Direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, depus în termen de maximum 15 zile de la data încasării ajutorului de minimis. Viza Direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene certifică faptul că mişcarea animalelor a fost înregistrată în baza naţională de date.
Documentele prevăzute mai sus sunt emise înaintea datei de depunere a cererii, cu excepţia celui prevăzut la punctul 9.
Documentele prevăzute la puncte 1-3 sunt prezentate în original şi copie, în vederea certificării de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, prin înscrierea pe copie a sintagmei “conform cu originalul”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *