Template avocatoo

Organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării

31 minute • Ana-Maria Udriste • 17 ianuarie 2017


HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării

Emitent: Guvernul Romaniei

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8, 9 şi 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Ministerul Cercetării şi Inovării este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului.

(2) Ministerul Cercetării şi Inovării are rol de sinteză şi coordonare în aplicarea Strategiei şi Programului de guvernare în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.

(3) Sediul Ministerului Cercetării şi Inovării este în municipiul Bucureşti, str. D. I. Mendeleev nr. 21—25, sectorul 1.

Art. 2. — (1) Ministerul Cercetării şi Inovării organizează şi conduce sistemul naţional de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, exercitându-şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate, şi realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort politica guvernamentală în domeniile sale de activitate.

(2) Ministerul Cercetării şi Inovării, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, are drept de iniţiativă şi de execuţie în domeniul politicii financiare şi al resurselor umane din sfera cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.

Art. 3. — (1) Ministerul Cercetării şi Inovării îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile altor acte normative, în vigoare, incidente în domeniu.

(2) în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, Ministerul Cercetării şi Inovării asigură, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, iar, pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului naţional şi internaţional de cercetare, tehnologie şi inovare, dezvoltarea economică sustenabilă, accesul rezultatelor cercetării şi tehnologiilor dezvoltate pe piaţa internă şi internaţională, satisfacerea nevoilor cetăţeanului şi creşterea calităţii vieţii acestuia.

Art. 4. — În vederea realizării obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Cercetării şi Inovării îndeplineşte următoarele funcţii:

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea Strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării;

b) de administrare, prin care alocă, monitorizează şi evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniile sale de activitate;

c) de elaborare, coordonare, control şi evaluare a realizării politicilor în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării;

d) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ metodologic, funcţional, operaţional, instituţional şi financiar necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de activitate;

e) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor din domeniile sale de activitate;

f) de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele/instituţiile şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniile sale de activitate;

g) de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă;

h) de cooperare internaţională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniile sale de activitate şi promovarea de noi acorduri;

i) de implementare de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile în domeniul său de competenţă.

Art. 5. — Ministerul Cercetării și Inovării exercită în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării următoarele atribuţii:

a) elaborează Strategia de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării;

b) îndeplineşte obligaţiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi participă la procesul de elaborare a politicilor şi actelor normative europene în domeniile sale de competenţă;

c) asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, şi asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniu şi promovarea de noi acorduri;

d) fundamentează, elaborează, implementează, monitorizează, evaluează şi actualizează periodic politicile şi strategiile în domeniu;

e) realizează studii, analize şi monitorizări, evaluări şi alte activităţi similare în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, pentru elaborarea, monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei, Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi celorlalte instrumente pentru implementarea acesteia şi în acest scop poate să contracteze servicii de consultanţă, expertiză, asistenţă tehnică şi altele asemenea;

f) stabileşte şi actualizează obiectivele strategice implementate prin Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi prin celelalte instrumente pentru implementarea Strategiei naţionale, în concordanţă cu priorităţile politicilor economice şi sociale ale Guvernului;

g) elaborează Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pe perioade multianuale, pe baza evaluării resurselor necesare, evaluează programele cuprinse în acesta, asigură detalierea lor anuală şi informează asupra realizării acestora;

h) urmăreşte armonizarea politicilor proprii cu cele din domeniul educaţiei, industriei, comerţului, mediului, sănătăţii, muncii, precum şi din alte domenii;

i) dezvoltă politici privind transferul tehnologic şi susţinerea aplicării rezultatelor, a invenţiilor/inovaţiilor în parteneriat cu mediul economic;

j) elaborează propuneri de acte normative şi de reglementări în domeniu şi asigură crearea şi dezvoltarea cadrului instituţional aferent;

k) avizează proiectele de acte normative care conţin prevederi ce intră în domeniul său de competenţă, iniţiate de alte autorităţi ale administraţiei publice;

l) monitorizează aplicarea normelor legale în vigoare;

m) exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, privind funcţionarea unităţilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa;

n) monitorizează şi evaluează unităţile de cercetare, dezvoltare şi inovare, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

o) asigură dezvoltarea instituţională a institutelor şi unităţilor de cercetare aflate în subordine, coordonare şi sub autoritate;

p) stimulează, în rândul operatorilor economici şi în economie în general, creşterea investiţiei private pentru dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, precum şi transferul tehnologic şi valorificarea rezultatelor de cercetare, prin absorbţia şi difuzia acestora;

q) stimulează şi monitorizează participarea României la programe şi proiecte internaţionale, europene şi bilaterale în domeniu;

r) participă la programele şi proiectele internaţionale, ale Uniunii Europene şi bilaterale în domeniu;

s) asigură atragerea, utilizarea, monitorizarea şi evaluarea asistenţei tehnice şi a consultanţei interne şi internaţionale pentru domeniul său specific de competenţă;

ş) stimulează dezvoltarea regională şi locală, prin programe şi proiecte de dezvoltare a cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, prin înfiinţarea şi iniţierea înfiinţării, în condiţiile legii, de entităţi de inovare şi transfer tehnologic şi de parcuri ştiinţifice şi tehnologice, prin susţinerea transferului tehnologic al rezultatelor cercetării către întreprinderile mici şi mijlocii, în colaborare cu ministerele de resort, în baza unor programe aprobate de Guvern;

t) defineşte procedurile specifice de analiză, de monitorizare şi de evaluare a sistemului cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării;

ţ) atribuie conducerea sau, după caz, conduce, finanţează şi monitorizează programe/proiecte de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare;

u) prognozează, planifică şi programează, după caz, bugetul aferent cercetării-dezvoltării şi inovării, cuprins în bugetul de stat, şi resursele financiare necesare realizării politicilor în domeniul său de competenţă;

v) asigură alocarea, în condiţiile legii, fondurilor destinate finanţării Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi celorlalte instrumente pentru implementarea Strategiei pe care le gestionează;

w) aprobă şi finanţează programele-nucleu, conform legii, elaborează planul sectorial de cercetare-dezvoltare propriu şi avizează planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare ale celorlalte autorităţi;

x) stimulează şi susţine dialogul dintre comunitatea ştiinţifică şi alte structuri ale societăţii civile;

y) coordonează şi poate finanţa activităţile de participare a României la târguri, expoziţii şi la alte asemenea manifestări interne şi internaţionale cu caracter tehnico-ştiinţific;

z) diseminează informaţii în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării prin acţiuni organizate inclusiv în cooperare, prin dezvoltarea şi actualizarea de aplicaţii informatice de tip portal, registru sau altele asemenea, prin publicarea de rapoarte, studii şi altele asemenea şi, după caz, asigură editarea, tipărirea şi difuzarea de publicaţii sau de materiale specifice domeniului său de competenţă necesare pentru cunoaşterea şi dezvoltarea activităţii din domeniile sale de activitate;

aa) finanţează acţiuni proprii, inclusiv organizarea de conferinţe ştiinţifice, conferinţe naţionale şi altele asemenea, inclusiv cu participare internaţională, pe baza programelor aprobate de ministrul cercetării şi inovării;

bb) finanţează proiecte de iniţiere de tip „de sus în jos” (top-down) şi de parcurs de tip „de jos în sus” (bottom-up), care să permită atât dezvoltarea de noi tehnologii, cât şi stabilizarea cercetătorilor angajaţi;

cc) efectuează acte de control potrivit reglementărilor în vigoare şi regulamentelor naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniile sale de activitate;

dd) asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social, cu alte autorităţi şi organizaţii reprezentative în problemele specifice domeniilor sale de activitate;

ee) propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor din domeniul său de activitate, în condiţiile prevăzute de lege;

ff) primeşte şi soluţionează sesizările persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;

gg) coordonează, realizează şi finanţează activităţi de constituire, întreţinere, stocare și arhivare de baze de date interne referitoare la domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării;

hh) înregistrează, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta, deţine şi utilizează marca „Conceput în România”;

ii) coordonează şi finanţează organisme şi acţiuni de sprijin pe lângă Uniunea Europeană sau în ţări din afara acesteia, potrivit reglementărilor în vigoare, în domeniile sale de activitate;

jj) organizează compartimentul pentru informaţii clasificate;

kk) alte atribuţii prevăzute în acte normative aflate în vigoare.

Art. 6. —în îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Cercetării şi Inovării este autorizat:

a) să desfăşoare activităţi de informare, publicitate şi promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;

b) să contracteze, în condiţiile legii, servicii de specialitate de traduceri, documentare şi arhivare documente;

c) să încheie protocoale de colaborare şi schimb de informaţii cu alte instituţii publice, private, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, potrivit competenţelor sale;

d) să emită norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse în exercitarea atribuţiilor sale, potrivit legii;

e) să solicite, în condiţiile legii, informaţiile şi datele necesare realizării atribuţiilor sale;

f) să efectueze acte de control potrivit reglementărilor în vigoare şi regulamentelor naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniile sale de activitate;

g) să aplice sancţiunile prevăzute de lege în competenţa sa, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 7. — (1) în structura organizatorică a Ministerului Cercetării şi Inovării funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri, în condiţiile legii.

(2) Structura organizatorică a Ministerului Cercetării şi Inovării este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului cercetării şi inovării, pot fi organizate servicii, birouri, compartimente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru minister.

(3) Ministerul Cercetării şi Inovării poate constitui, în condiţiile legii, colective temporare de lucru şi alte asemenea structuri organizatorice, necesare pentru realizarea reformei cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligaţiile asumate prin acorduri cu organismele internaţionale şi prin programele europene, inclusiv pentru implementarea de programe/proiecte cu finanţare externă nerambursabilă.

(4) Prin ordin al ministrului cercetării şi inovării se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Cercetării şi Inovării, statul de funcţii, statul de personal, Regulamentul de ordine interioară, precum şi componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului ministerului, conform legii.

Art. 8. — (1) în cadrul Ministerului Cercetării şi Inovării funcţionează, la nivel de direcţie generală, Organismul intermediar pentru cercetare, denumit în continuare Organism intermediar.

(2) Organismul intermediar îndeplineşte atribuţiile delegate de Autoritatea de management pentru Programul operaţional „Creşterea competitivităţii economice” şi pentru Programul operaţional „Competitivitate” prin acordul părţilor implicate.

(3) Organismul intermediar va derula activităţile şi responsabilităţile Organismului intermediar în cadrul Programului operaţional „Creşterea competitivităţii economice”, care a funcţionat în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, până la închiderea Programului operaţional sectorial 2007—2013.

(4) Numărul de posturi care funcţionează în cadrul Organismului intermediar este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat pentru funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării.

Art. 9. — (1) Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Cercetării şi Inovării este sprijinit de organismele consultative pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, denumite în continuare organisme consultative, prevăzute în anexa nr. 2, care se constituie şi funcţionează conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Componenţa şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale organismelor consultative prevăzute în anexa nr. 2 sunt stabilite prin ordin al ministrului cercetării şi inovării.

(3) Organismele consultative prevăzute în anexa nr. 2 pot avea, în condiţiile legii, câte un secretariat propriu, format din maximum 6 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor, şi pot folosi în activitatea lor un corp de experţi, remunerat, cu respectarea legislaţiei în domeniul muncii, fiscal şi achiziţiilor publice.

(4) Activitatea organismelor consultative este coordonată de către ministrul cercetării şi inovării, cu excepţia Consiliului Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei, care este coordonat de prim-ministru.

(5) Membrii organismelor de nivel naţional, precum şi alţi specialişti colaboratori ai acestora din afara Ministerului Cercetării şi Inovării pot fi remuneraţi şi le pot fi decontate cheltuielile de deplasare, cu respectarea legislaţiei în domeniul muncii, fiscal şi achiziţiilor publice.

(6) Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Cercetării şi Inovării este sprijinit de Consiliul Naţional pentru Transfer Tehnologic şi Inovare, organism consultativ, care se constituie prin ordin al ministrului cercetării şi inovării şi funcţionează prin reorganizarea Consiliului Naţional pentru Inovare şi Antreprenoriat.

(7) Prin ordin al ministrului cercetării şi inovării se pot înfiinţa şi alte organisme consultative, în condiţiile legii.

Art. 10. — (1) Conducerea Ministerului Cercetării şi Inovării se exercită de către ministrul cercetării și inovării, care are calitatea de ordonator principal de credite şi este reprezentant legal al ministerului.

(2) Ministrul cercetării şi inovării reprezintă Ministerul Cercetării şi Inovării în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.

(3) în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul cercetării şi inovării emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.

(4) Ordinele şi instrucţiunile cu caracter normativ emise de ministrul cercetării şi inovării se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform legii.

(5) Ministrul cercetării şi inovării poate delega unele dintre competenţele sale, în condiţiile legii.

(6) Ministrul cercetării şi inovării poate delega calitatea de ordonator principal de credite şi reprezentant legal secretarilor de stat, secretarului general, secretarului general adjunct sau altor persoane împuternicite în acest scop.

(7) Ministrul cercetării şi inovării îndeplineşte, în domeniul de activitate al Ministerului Cercetării şi Inovării, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte atribuţii specifice stabilite prin actele normative în vigoare.

Art. 11. — (1) în cadrul Ministerului Cercetării şi Inovării îşi desfăşoară activitatea 2 secretari de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului.

(2) Atribuţiile şi responsabilităţile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului cercetării şi inovării.

Art. 12. — (1) Ministerul Cercetării şi Inovării are un secretar general ajutat de un secretar general adjunct, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii.

(2) Secretarul general şi secretarul general adjunct

îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Secretarul general şi secretarul general adjunct

îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului cercetării şi inovării.

Art. 13. — (1) Numărul total de posturi pentru Ministerul Cercetării şi Inovării este de 157, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.

(2) Personalul Ministerului Cercetării şi Inovării se constituie din înalţi funcţionari publici, funcţionari publici de conducere, funcţionari publici de execuţie şi personal contractual.

(3) Structura organizatorică pe compartimente, precum şi atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu al Ministerului Cercetării şi Inovării sunt aprobate prin ordin al ministrului cercetării şi inovării.

(4) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se face reîncadrarea personalului preluat prin desfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

Art. 14. — (1) în cadrul Ministerului Cercetării şi Inovării, prin ordin al ministrului cercetării şi inovării, se pot înfiinţa, organiza şi funcţiona compartimente structurate ca unităţi de implementare a proiectului sau unităţi de management al proiectelor, denumite în continuare UIP/UMP, în condiţiile legii, conduse de un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.

(2) Finanţarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului, prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile legii.

(3) Structura organizatorică, numărul de persoane, fişele de post şi, după caz, regulamentul de organizare şi funcţionare pentru fiecare UIP/UMP şi numărul acestora se prevăd în documentele proiectului şi sunt aprobate în ordinul ministrului cercetării şi inovării privind înfiinţarea UIP/UMP, potrivit reglementărilor în vigoare.

(4) Ministrul cercetării şi inovării încadrează personalul UIP/UMP şi stabileşte competenţele directorului.

Art. 15. — Personalul Ministerului Cercetării şi Inovării, numit prin ordin al ministrului cercetării şi inovării în echipele de management sau de implementare al/a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, în care ministerul este beneficiar sau partener, este remunerat pentru activităţile desfăşurate în proiecte, potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 16. — (1) Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea Ministerului Cercetării şi Inovării sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării sunt prevăzute în anexa nr. 4a.

(3) Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării sunt prevăzute în anexa nr. 4b.

(4) Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează sub autoritatea Ministerului Cercetării şi Inovării sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 17. — (1) Normativele de personal şi criteriile de constituire a compartimentelor pentru unităţile şi instituţiile publice subordonate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului cercetării şi inovării, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celorlalte dispoziţii legale în vigoare.

(2) Structurile organizatorice, statele de funcţii şi regulamentele de organizare şi funcţionare pentru instituţiile şi unităţile din subordinea Ministerului Cercetării şi Inovării, precum şi structurile organizatorice pentru instituţiile şi unităţile din coordonarea acestuia se aprobă prin ordin al ministrului cercetării şi inovării, în condiţiile legii.

(3) Numirea şi eliberarea directorilor sau, după caz, a directorilor generali, precum şi a membrilor consiliilor de administraţie din cadrul entităţilor aflate, după caz, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Cercetării şi Inovării, prevăzute în anexele nr. 3, 4a, 4b şi 5, se fac prin ordin al ministrului cercetării şi inovării.

(4) Mandatele de reprezentare pentru instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează sub autoritatea Ministerului Cercetării şi Inovării se stabilesc prin ordin al ministrului cercetării şi inovării.

Art. 18. — Ministerul Cercetării şi Inovării utilizează un parc auto propriu atât pentru aparatul central al ministerului, cât şi pentru programele/proiectele cu finanţare internaţională potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 19. — (1) Patrimoniul Ministerului Cercetării şi Inovării se constituie prin preluarea patrimoniului Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare.

(2) Bunurile proprietate publică a statului aflate în administrarea Ministerului Cercetării şi Inovării sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 20. — Ministerul Cercetării şi Inovării poate să încheie contracte sau convenţii cu alte organisme şi cu operatorii economici din ţară şi din străinătate, în vederea colaborării şi cooperării pe plan naţional ori internaţional în domeniul său de activitate, în condiţiile legii.

Art. 21. —în cuprinsul contractelor, convenţiilor, înţelegerilor, protocoalelor în care Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare a fost parte, precum şi în cuprinsul actelor normative în vigoare sau al înscrisurilor oficiale denumirea „Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare” se înlocuieşte cu „Ministerul Cercetării şi Inovării”.

Art. 22. — Anexele nr. 1, 2, 3, 4a, 4b, 5 şi 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 23. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din

anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.260/2011 privind 29 decembrie 2011, se modifică şi se completează după cum sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011, urmează:

Sectorul de activitate Codul CAEN cu denumirea activităţii
„26. Învăţământ superior 854. Învăţământ superior
856. Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
(…)
30. Cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică 72. Cercetare-dezvoltare
721. Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie
722. Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste”

Art. 24. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 45/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 9 februarie 2016.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează;

Ministrul cercetării şi inovării,

Șerban-Constantin Valeca

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Mihaela Virginia Toader

Bucureşti, 12 ianuarie 2017.

Nr. 13.

ANEXĂ

ANEXA Nr. 2

Consilii şi colegii consultative la nivel naţional ale Ministerului Cercetării şi Inovării

Nr.
crt.
Denumirea consiliului consultativ Sursa de finanţare
1 Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (C.C.C.D.I.) Buget de stat
2 Consiliul National de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (C.N.E.C.S.D.T.I.) Buget de stat
3 Consiliul Naţional pentru Transfer Tehnologic şi Inovare (C.N.T.T.I.) Buget de stat
4 Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (C.N.C.S.) Buget de stat

ANEXA Nr. 3

Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează

în subordinea Ministerului Cercetării şi Inovării

Nr.
crt.
Denumirea unităţii Sursa de finanţare
1 Agenţia Spaţială Română Venituri proprii
2 Institutul de Fizică Atomică Venituri proprii

ANEXA Nr. 4a

Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează

în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării

Nr.
crt.
Denumirea unităţii Sursa de finanţare
1 Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti Venituri proprii

ANEXA Nr. 4b

Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea

Ministerului Cercetării şi Inovării

Nr.
crt.
Denumirea unităţii Sursa de finanţare
1 Institutul Naţional de Cerceta re-Dezvoltare pentru Optoelectronică — INOE 2000
Bucureşti
Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
2 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare — COMOTI Bucureşti
t
Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
3 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei — IGR Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
4 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie — INCDTP Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
5 Institutul Naţional de Cerceta re-Dezvoltare pentru Maşini Agricole şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare — INMA Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
6 Institutul Naţional de Cerceta re-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei’’ — IFIN — HH Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
Nr.
crt.
Denumirea unităţii Sursa de finanţare
7 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei — INFLPR Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
8 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică — IFT laşi Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
9 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor — INCDFM Bucureşti
a
Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
10 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului — INCDFP Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
11 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică— ICCF Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
12 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată — INCEMC Timişoara Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
13 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină — GEOECOMAR Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
14 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice — INCDSB Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
15 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie — IMT Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
16 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice — ICSI Râmnicu Vâlcea Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
17 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare — INCDTIM Cluj-Napoca Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
18 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică — Cercetări Avansate — ICPE — CA Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
19 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială „Elie Carafoli” — I.N.C.A.S. Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
20 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării — INCDMTM Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
21 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi încercări pentru Electrotehnică — ICMET Craiova Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
22 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială — ECOIND Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
23 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier — IPCUP Ploieşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
24 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi încercări de Materiale — ISIM Timişoara Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
25 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive — ICPMRR Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
Nr.
crt.
Denumirea unităţii Sursa de finanţare
26 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie — ICECHIM
Bucureşti
Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
27 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare — IMNR Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
28 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă — INSEMEX — S.A. Petroşani Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
29 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie — ICEMENERG Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
30 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii și Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă — URBAN — ÎNCERC Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
31 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Comunicaţii — Bucureşti — INSCC Bucureşti
i
Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
32 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare
i
pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” — INCDPM Bucureşti
Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
33 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului — Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
34 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş” Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
35 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare — IBA Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
36 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului — ICPA Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
37 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă — Fundulea Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
38 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură — Ştefăneşti, Argeş Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
39 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală — IBNA Baloteşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
40 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
41 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism — INCDT Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
42 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” — INCDDD Tulcea Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
43 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cercetări Marine „Grigore Antipa” — INCDM Constanţa Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
44 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
ANEXA Nr. 5

Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează

sub autoritatea Ministerului Cercetării și Inovării

Nr.
crt.
Denumirea unităţii Sursa de finanţare
1. Societatea Comercială „Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS” — S.A. Venituri proprii
2. Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenţi şi Organe de Asamblare — ICPROA— S.A. Braşov Venituri proprii

ANEXA Nr. 6

Lista bunurilor proprietate publică a statului aflate în administrarea Ministerului Cercetării şi Inovării

Codul fiscal  Denumirea
1. Ordonator principal de credite 36904048 Ministerul Cercetării și Inovării
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului
principal
Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
Elemente de identificare
Nr.
crt.
Nr. M.F.P. Codul de clasificaţie Denumirea Descriere tehnică Adresa Noua valoare de inventar — lei —
0 1 2 3 4 5 6
1 62603 8.29.06 imobil Construcţie şi teren: Suprafaţa construită = 8.953,17 mp (subsol, parter + 6 etaje şi mansardă) Suprafaţa desfăşurată = 10.922,87 mp Suprafaţa teren = 2.715,00 mp Str. I. D. Mendeleev nr. 21—25, sectorul 1, cod 010362, Bucureşti 56.642.594,10 —clădire 23.635.407 — teren

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *