Trans page 001

Concluziile Avocatului General. Cauza C-451/16 privind acordarea pensiei de stat unei persoane care și-a schimbat genul

4 minute • Andreea Georgiana Ion • 22 martie 2018


1. Numărul cauzei

Cauza C-451/16 privind acordarea pensiei de stat unei persoane care și-a schimbat genul

2. Situația de fapt

MB s-a născut în 1948, fiind înregistrat la naștere ca bărbat, și s-a căsătorit în 1974. În 1991, a început să trăiască ca o femeie și, în 1995, a suferit o operație de schimbare de gen. MB nu a depus totuși o cerere pentru obținerea unui certificat de recunoaștere definitivă a genului potrivit legislației naționale deoarece, la acel moment, acele persoane care solicitau un astfel de certificat și care erau căsătorite, trebuiau să își anuleze căsătoria, întrucât legislația Regatului Unit nu permitea căsătoria între persoane de același sex. MB și soția sa nu doreau să își anuleze căsătoria.
În 2008, MB a atins vârsta de 60 de ani, vârstă de pensionare pentru persoanele de sex feminin născute înainte de 6 aprilie 1950. MB a depus o cerere de pensie de stat, însă cererea sa a fost respinsă, întrucât nu deținea un certificat de recunoaștere definitivă a genului și, prin urmare, nu putea fi tratată ca femeie pentru determinarea vârstei de pensionare. MB a contestat acea decizie în fața instanțelor naționale, susținând că această condiție de a fi necăsătorit conduce la o discriminare contrară dreptului Uniunii: această condiție o împiedică  să aibă dreptul de acces la pensia pentru limită de vârstă la vârstă la care poate beneficia de această pensie în calitatea unei persoane de sex feminin.

3. Legislație europeană invocată în speță

Potrivit articolului 4 alineatul (1) din Directiva 79/7:
Principiul egalitătii de tratament presupune inexistența oricărei discriminări pe criterii de sex, în raport, direct sau indirect, în special cu starea civilă sau familială, îndeosebi în ceea ce privește:
– domeniul de aplicare al regimurilor și condițiile de acces la acestea;
– obligația de a cotiza și calculul cotizațiilor;
– calculul prestațiilor, inclusiv sporurile datorate celuilalt soț și persoanelor aflate în întreținere și condițiile care reglementează durata și menținerea dreptului la prestații.”
Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 79/7 prevede că:
„Prezenta directivă nu aduce atingere dreptului statelor membre de a exclude din domeniul său de aplicare:
(a) stabilirea vârstei de pensionare în scopul acordării pensiei pentru limită de varstă și posibilele consecințe ale acesteia pentru alte prestații;
[…]”

4. Concluziile Avocatului General

Articolul 4 alineatul (1) din Directiva 79/7/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată a principiului egalitătii de tratament între bărbati și femei în domeniul securitătii sociale trebuie să fie interpretat în sensul că se opune aplicării unei cerințe potrivit căreia, pe langă îndeplinirea criteriilor fizice, sociale și psihologice necesare pentru recunoașterea schimbării de gen, o persoană care și a schimbat genul trebuie să fie totodată necăsătorită pentru a beneficia de pensie de stat pentru limită de varstă.

5. Legislație națională incidentă în speță

Art. 53 alin. (1) privind vârsta de pensionare din cadrul Legii nr. 263/2010:
(1) Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbati și 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin creșterea vârstelor standard de pensionare, conform esalonării prevăzute în anexa nr. 5.
Art. 259 alin. (1) și alin. (2) din Noul Cod Civil privind căsătoria:
(1) Căsătoria este uniunea liber consimtită între un bărbat și o femeie, incheiată în condițiile legii.
(2) Bărbatul și femeia au dreptul de a se căsători în scopul de a întemeia o familie.
Art. 48 din Constituția României referitor la întemeierea unei familii:
(1) Familia se intemeiază pe căsătoria liber consimtită între soți, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părintilor de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor.
(2) Condițiile de încheiere, de desfacere și de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege. Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă.
(3) Copiii din afara căsătoriei sunt egali în fața legii cu cei din căsătorie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *